Теорія міфічного у художньому тексті

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Маценка С. П.Інн51М

Опис курсу

Мета курсу: проаналізувати способи взаємодії міфу та художньої літератури, розкрити принципи реалізації міфу в художньому тексті не лише як сюжетно-тематичного компонента, але і розкрити естетичний потенціал міфу на формально-структурному рівні тексту.

Завдання:

 • ознайомити студентів із сучасними тенденціями міфотворчості
 • створити у студентів магістратури теоретичну базу, що розкриває особливості взаємодії міфу та літератури на різних рівнях текстотворення
 • ознайомити студентів з актуальними методами філологічного аналізу міфу за допомогою мовознавчих категорій функціональної та комунікативної лінгвістики
 • на базі теоретичних знань розвивати у студентів вміння аналізувати міфічний текст не лише як результат інтертекстуального зв’язку із класичною міфологією, але і як продукт реалізації текстотвірного та стилетвірного потенціалу міфу як моделі мислення

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
 знати:

 • основні міфологічні концепції та напрями міфознавства, їхню специфіку та методи дослідження
 • зміст основних понять та категорій, пов’язаних з міфом та його вивченням
 • сучасні тенденції та принципи літературознавчого вивчення феномену міфу
 • принципи міфотворчості, способи реалізації міфу в художньому тексті на тематичному та структурному рівнях
 • особливості аналізу міфу як способу організації художньої дійсності

вміти:

 • оперувати категоріально-понятійним апаратом дисципліни
 • визначати особливості основних теорій міфу
 • розкривати сутнісні ознаки поетики міфічного
 • розкривати естетичний потенціал міфу та виявляти шляхи його реалізації в художньому тексті
 • аналізувати художній текст з огляду на присутність в ньому ознак “міфічного”

 

Рекомендована література

 1. Зварич І. М. Міф у генезі художнього мислення : монографія / І. М. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 236 с.
 2. Кандрашина Е.Ю. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах / Е. Ю. Кандрашина, Л. В. Литвинцев ; ред. Д. А. Поспелов. – М. : Наука, Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1989. – 328 с.
 3. Косарев А. Ф. Философия мифа: мифология и ее эвристичиская значимость : уч. пособ. для вуз. / А. Ф. Косарев. – М. : ПЕР СЭ ; СПб. : Университет. кн., 2000. – 303 с.
 4. Леви-Брюль Л. Мифический мир / Л. Леви-Брюль // Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М. : Педагогика-Пресс, 19 – С. 291–326.
 5. Логический анализ языка. Язык и время. / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. – М. : Индрик, 1997. – 352 с.
 6. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1976. – 408 с.
 7. Мелетинский Е. М. Миф и двадцатый век / Е. М. Мелетинский // Избранные статьи. Воспоминания / [отв. ред. Е. С. Новик]. – М. : Изд. центр Рос. гос. гуманит. ун-та, 1998. – С. 419–426.
 8. Мелетинский Е. М. Мифологическое мышление. Категории мифов / Е. М. Мелетинский // От мифа к литературе / Е. М. Мелетинский. – М. : РГГУ, 2000. – С. 24–31.
 9. Музичук М. Ю. Мовностилістичні та композиційні особливості структурування «міфічного» у прозі Ганса Еріха Носака : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Музичук Марта Юріївна. – Львів, 2013. – 228 с.
 10. Найдорф М. Очерки европейского мифотворчества / М. Найдорф. – Одесса :[б. в.],  – 36 с.
 11. Неклюдов С. Ю. Структура и функция мифа / С. Ю. Неклюдов // Мифы и мифология в современной России / [ред. К. Аймермахер, Ф. Бомсдорф, Г. Бордюков]. – М. : АИРО-XX, 2000. – С. 17–38.
 12. Нямцу А. Е. Миф и литература: (теоретические аспекты функционирования) : учеб. пособ. / А. Е. Нямцу. –Черновцы :Рута, 2005.– 80 с.
 13. Нямцу А. Е. Поэтика традиционных сюжетов / А. Е. Нямцу. – Черновцы : Рута, 1999. – 176 с.
 14. Полисаєв О. П. Архітектоніка сучасного міфу : монографія / О. П. Полисаєв. – Тернопіль : Астон, – 334 с.
 15. ПятигорскийА. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа / А. М. Пятигорский. – М. : Языки рус. е-ры, 1996. – 280 с.
 16. Токарева Г. А. Мифопоэтический аспект художественного протзведения: проблемы интерпретации / Г. А. Токарева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6 : Филология. – 2006. – № 8. – С. 58–66.
 17. Топоров В. Н. Модель мира (мифопоэтическая) / В. Н. Топоров // Мифы народов мира: энцикл. – М., 1980. – Т.  – С. 161–166.
 18. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура. – М. : Наука, – С. 227–284.
 19. Formaler Mythos. Beiträge zu einer Theorie ästhetischer Formen / Matias Martinez (Hrsg.). – Padeborn u. a. : Schöningh, 1996. – 253  – (Explicatio)
 20. Gottwald H. Spuren des Mythos in der modernen deutschsprachiger Literatur. Theoretische Modellen und Fallstudien / Herwig Gottwald. – Würzburg: Königshausen & Neumann Verlag, 2007. – 365
 21. Rössner M. Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Zum mythischen Bewusstsein in der Literatur des 20. Jahrhundert / MichaelRössner. –  a. Main : Athenäum, 1988. – 396 S.
 22. Tepe P. Mythos & Literatur. Aufbau einer literaturwissenschaftlichen Mythosforschung / Peter Tepe. – Würzburg : Königshausen & Neumann, 2001. – 297 S.
 23. Texte zur modernen Mythentheorie / hrsg. von Wilfried Barner [u. a.]. – Stuttgart : Philipp Reclam, 2003. – 315 S.