Типологія дискурсу у лінгвістичній парадигмі (ІНІ 61м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Лесько Х. С.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Іні-61мЛесько Х. С.

Опис курсу

У сучасному мовознавстві дискурс розглядається як мовленнєве явище, що складається з учасників комунікації, ситуації спілкування та тексту як його продукту. Іншими словами, дискурс – це абстрактний інваріантний опис структурно-семантичних ознак, реалізованих у конкретних текстах. У процесі комунікації є максимально можлива відповідність між дискурсом як абстрактною системою правил і дискурсом (або текстом) як конкретним вербальним втілення цих правил. Багатоплановість дискурсу як об’єкта дослідження зумовила багатоаспектність його вивчення. Актуальним є вивчення лінгвістичних параметрів і класифікацій дискурсу.

Метою курсу є:

 • знати: особливості еволюції різних підходів до визначення поняття дискурсу та його типології; володіти науковими тематичними дефініціями та визначати характер та лінгвістичні параметри дискурсів.
 • вміти: виокремлювати основні характеристики дискурсу ; визначати жанрові види дискурсу та його комунікативне спрямування; розмежовувати поняття «дискурс», «текст» і «мовлення».

Рекомендована література

 1. Балабан О. О. Дискурс-теорії і дискурс-аналіз: історія і перспективи. [Електронний ресурс] / О. О. Балабан. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apif/2010_5/balaban.pdf
 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич – К.: Академія, 2004. – 344 с. 3. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / [І. С. Шевченко та ін.]. – Харків: Константа, 2005. – 356 с.
 3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/ В.И.Карасик. − Волгоград: Перемена, 2002. − 477с.
 4. Макаров М.Л. Основы теории дискурса/ М.Л. Макаров . — М.: Гнозис, 2003.— 280 с.
 5. Blum-Kulka, S. “Playing it safe: the role of conventionality in indirectness”, en S. Blum-Kulka, J. House y K. Kasper (comps.), CrossCultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood, NJ: Ablex. –1989. – pp. 37- 70
 6. Dijk T. A. van Strategies of Discourse comprehension / Teun van Dijk, Walter Kintch. – N.Y. : Academic Press, 1983. – 251 p.
 7. Fairclough N. Analysing Discourse : Textual Analysis for Social Research / Norman – L., N. Y. : Routledge, 2003. – 200 р.
 8. López González M. Discurso egocéntrico frente a discurso cooperativo : hombres, mujeres y verbos / Antonio María López González // Studia romanica posnaniensia, 2003. – Р. 343–352.
 9. Thompson J. B. Los medios y la modernidad / John Thompson. – Barcelona : Paidós, 1998. – 341 p.
 10. Wolf M. La investigación de la comunicación de masas / Mauro Wolf. – Barcelona : Paidós, 1987. – 420 p.