Усна компетенція: розвиток основних навичок

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Усна компетенція є різновидом мовної компетенції, яка виступає сумою систематизованих знань норм та правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні конструкції. Підготовка філолога охоплює формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенції та передбачає не тільки оволодіння мовою як засобом спілкування та навчання, але й забезпечує вільне нормативно-правильне та  функціонально-адекватне володіння усіма видами мовленнєвої діяльності  на рівні близькому рівню носія мови. Запропонований курс охоплює основні форми та методи формування навичок культури усного мовлення шляхом моделювання типових комунікативних ситуацій в межах певних  лексичних систем, що забезпечує інтенсивну мовну практику.

 

 

Результати навчання:

  • знати: Оволодіти основними навичками володіння усною мовою та сукупністю її виражальних засобів шляхом застосування великої кількості тренувальних вправ на основі значного лексичного матеріалу. Навчитись ефективно реагувати та вести розмову у конкретній комунікативній ситуації, оволодівши сумою знань про мову, мовні реалії, вербальні та невербальні засоби спілкування, культуру, національну своєрідність суспільства та вміти застосовувати  набуті знання у процесі спілкування.

 

  • вміти:

вільно послуговуватись усім симбіозом лексичних засобів, дотримуватись лексичних, стилістичних, акцентологічних та інших вербальних та невербальних норм спілкування.

Силабус:

Завантажити силабус