Жанрові теорії перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Дзера О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета курсу полягає у розширенні знань студентів про специфіку і прикладні аспекти інтерпретації різних типів текстів перекладачем, які дозволяють йому досягти найвищого ступеня адекватності перекладу. Подається історичний огляд жанрового поділу метатекстів та окреслюються сучасні теорії перекладу, що розглядаються з погляду двох головних підходів: жанрів перекладної літератури і жанрово-стилістичної домінанти оригінальних текстів, що визначає методи перекладу.
Курс є завершальним оглядом теоретичних підходів до типології текстів і теорії жанрів, застосованої до теорії перекладу. Подається історичний огляд жанрового поділу метатекстів та окреслюються сучасні жанрові теорії перекладу, що розглядаються з погляду двох головних підходів: жанрів перекладної літератури і жанрово-стилістичної домінанти оригінальних текстів, що визначає методи перекладу. Окремо розглядається типологія текстів.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Копистянська Н. Жанр, Жанрова система у просторі літературознавуства. Монографія. Львів: “ПАІС”, 2005р., 368 с.
2. Левый И. Искусство перевода / Пер. с чеш. и предисл. Вл. Россельса . Москва: Прогресс, 1974. 398 с.
3. Попович А. Проблемы художественного перевода / Пер. с слов. И.А. Бернштайна и И.С. Чернявской. Москва: Высш.шк., 1980. 200 с.
4. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. Львів: Смолоскип, 2009. 343 с.
5. Bassnet-McGuire S. Translation Studies. – London & New York: Methuen, 1980. 172 pp.
6. An anthology of essays from Dryden to Derrida /Ed. by R. Schulte and J. Biguenet. Chicago & London: Chicago Univ. press, 1990. 224 p.
7. Cintas J. D. & Neves J. Audioviasual translation. Taking Stock. Cambridge Scholar Publ, 2015. 312 p.
8. Kuhiwczak P., Littau T. A Companion to Translation Studies. Clevendon: Multilingual Matters Ltd, 2007. 182 p.
9. Even-Zohar I. Papers in historical poetics. Tel Aviv: Porter Inst. for Poetics and Semiotics, 1978. 226 p.
10. Haque Z. Translating Literary Prose: Problems and Solutions. International Journal of English Linguistics. Vol. 2, No. 6. 2012. P. 97-111.
11. Hewson L., Martin J. Redefining translation. The variational approach. London & New York: Routledge, Chapman & Hall Inc, 1991.
12. Hollander J. Versions, interpretations and performance. On translation. Ed. by R.A. Brower. London & New York: Oxford Univ. press, 1996. P. 205-227.
13. Voices in Translation. Bridging Cultural Divides. Ed. by G. Andersen. Clevendon: Multilingual Matters Ltd, 2007. 176 p.
Допоміжна.
1. Коптілов В. Мова перекладів і переспівів Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко і слов’янські народи. К.: Наук. думка, 1964. С. 57-58.
2. Лепкий Б. До питання про переклади ліричних поезій. Теорія і практика перекладу. К.: Вища школа, 1990. Вип. 17. С. 161-170.
3. Holmes J.S. Forms of verse translation and the translation of verse form. The nature of translation. Essays of the theory and practice of literary translation. Ed. by J.S. Holmes. Mouton, the Hague, Paris: Publ. House of Slovak Acad. of Sciences, 1970. P. 91-105.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму