Жанрово-стилістична типологія текстів (англійська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Бехта І. А.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Результати навчання:
знати:
– знайомство з основними підходами до проблем жанрово-стилістичної типології текстів в рамках вітчизняної і зарубіжних освітніх парадигм;
– розширення знань студентів з жанрології, формування наукового розуміння сутності жанротипологічних процесів різних текстів як суспільного явища, що виникають, розвивають й функціонують за специфічними законами, допомога студентам оволодіти методологічними основами жанрово-стилістичних шкіл;
– формування системи уявлень про теоретичну жанрологію, яка ґрунтується на теорії методологічної діяльності;
– екстраполяцію теоретичних положень курсу жанрово-стилістичної типології текстів в системну концепцію вивчення іноземної мови з метою формування адекватної міжкультурної компетенції;
– розвиток навиків жанрового аналізу як методологічної основи теоретичної дисципліни про жанрову стратифікацію текстів;
– формування вчительських умінь і навичок в галузі типологічної жанрології.
вміти:
– основні положення і проблематикужанрово-стилістичної типології текстів;
– специфіку типологічної жанрології, пов’язану із особливостями сприйняття і розуміння інших культур;
– значимість жанрово-стилістичної типології текстів у системі сучасних лінгвістичних наук;
– навчитися критично осмислювати різні теорії і підходи до вивчення жанрів та типологічних явищ;
– варіативні особливості і норми жанрово-стилістичної системи;
– історію жанрово-стилістичних досліджень, провідні ідеї та жанрознавців;
– жанрову термінологію і володіти жанрово-стилістичним глосарієм;
– основні методи сучасних жанрових досліджень.
Анотація навчальної дисципліни:
Курс “Жанрово-стилістична типологія текстів” входить до складу фундаментальних дисциплін з іноземної філології і пов’язаний з такими курсами як основи мовознавства, теорія мовної комунікації, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології, жанрологія. Цей курс покликаний вивчати проблеми сучасної науки про жанри та функціонування мовних одиниць в мові з урахуванням міждисциплінарного підходу.
Мета курсу – формування базових понять теоретичних основ жанрово-стилістичної типології текстів, як складової сучасної концепції лінгвістичної освіти. Метою курсу є вивчення системи жанрів в англістиці, основ типологічної стратифікації сучасних мультимодальних текстів, вивчення дискурсної стилістики текстів різних функційних стилів та методології аналізу різних текстотипів у скопусі філософії, діалектики і поетики. Особлива увага звертається на вдосконалення методологічних основ аналізу текстів різних жанрів і з’ясування проблем сучасної науки про жанри та функціонування лексичних одиниць в мові. Інновативним у курсі є інтегративний розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування наукових інтересів, стимулювання дослідницької діяльності у сфері жанрології і типології текстів різних функційних стилів.

Рекомендована література

Базова
1. Genre matters. Essays in Theory and Critisism // Edited by Garin Dowd, Lesley Stevenson and Jeremy Strong. – Bristol: Intellect, 2006. – 178 p.
2. Genre and the new Rhetoric // edited by Aviva Freedman and Peter Medway. – Oxon: Taylor & Francis, 1994 [2005]. – 234 p.
Допоміжна
1. Bakhtin, M. (1986). The Problem of Speech Genres. In: Speech Genres and Other Late Essays, pp. 60-102. Tr. Vern W. McGee, ed. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press
2. Bawarshi, Anis. Genre and the Invention of the Writer: Reconsidering the Place of Invention in Composition. Logan: Utah State UP, 2003.
3. Bazerman, C. & Paradis, J. (1991). Textual Dynamics of the Professions. Historical and Contemporary Studies of Writing in Professional Communities. The University of Wisconsin Press.
4. Beebee, Thomas O. The Ideology of Genre. Pennsylvania State UP, 1994.
5. Benoit, William L. “Beyond Genre Theory: The Genesis of Rhetorical Action.” Communication Monographs 67.2 (June 2000).
6. Berkenkotter, Carol, and Thomas N. Huckin. “Rethinking Genre from a Sociocognitive Perspective.” Written Communication 10.4 (Oct. 1993): 475-509.
7. Bhatia, Vijay K. Analysing Genre: Language in Professional Settings. London: Longman, 1993.
8. Dubrow, Heather. Genre. London: Methune, 1982.
9. Perloff, Marjorie, ed. Postmodern Genres. Norman: U Oklahoma P, 1989.
10. Rosmarin, Adena. The Power of Genre. Minneapolis: U Minnesota P, 1985.
11. Smith, D. E. (1984). Textually-mediated Social Organization. International Social Science Journal, vol 34, pp. 59-75.
12. Swales, John M (1990): Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press [primarily linguistic in focus]
13. Todorov, Tzvetan. “The Origin of Genres.” New Literary History 8.1 (1976): 159-170.
14. Todorov, Tzvetan. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. Trans. Richard Toward. Ithaca: Cornell UP, 1975.