Зіставна лексикологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Андрейчук Н. І.Інп31, Інп32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1Інп31Крупей  Н. В.
Інп32Зінченко А. А.

Опис курсу

Мета – ознайомити з характеристиками слова як одиниці мови та мовлення (форма, зміст, функція) в українській та англійській мовах, привернути увагу майбутніх перекладачів до ізоморфних та аломорфних рис лексичних одиниць англійської та української мов на рівні синхронії.

Завдання:

 • ознайомити з теоретичними засадами, основними напрямами та методами досліджень у контрастивній лексикології;
 • забезпечити засвоєння метамови дисципліни;
 • сформувати уміння контрастивного аналізу морфемної будови сліва в українській та англійській мовах;
 • розглянути типи словотвору та їхню продуктивність в сучасних українській та англійських мовах у зіставному аспекті;
 • ознайомити з принципами розгляду семантичної структури слова в сучасному мовознавстві та шляхами змін семантичної структури в зіставному аспекті;
 • сформувати уміння контрастивного аналізу семантичних класів слів в англійській та українській мовах;
 • ознайомити з трьома основними підходами до контрастивного аналізу лексики: “ознаковим”, “польовим” та “концептуальним

 

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

основні напрями та методи досліджень у контрастивних лексикологічних студіях, категоріальний апарат та основні поняття контрастивної лексикології, основні підходи, які використовуються для контрастивного аналізу морфемної структури слів, способів словотворення, лексичної семантики та семантичних класів слів у досліджуваних мовах.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • застосовувати метод контрастивного аналізу на різних рівнях мови та мовлення;
 • зробити контрастивний аналіз морфемної структури слів;
 • проаналізувати характер деривації, визначити тип словотвору лексеми у зіставному аспекті;
 • визначати семантичні процеси у формуванні семантичної структури слова: метафоризація, метонімізація тощо у зіставному аспекті;
 • виокремлювати семи на основі аналізу смислів лексичних одиниць у мовленні; розпізнавати денотативні / конотативні компоненти значення слова у зіставному аспекті;
 • робити контрастивний аналіз ідеографічних та стилістичних синонімів; семантичних та дериваційних антонімів;
 • визначати, до якого функціонального пласту належить лексична одиниця; розпізнавати архаїзми, історизми, неологізми, жаргонізми, юфемізми тощо у порівнюваних мовах.

Рекомендована література

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Andreichuk N. I., Babeliuk O. A. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice: textbook. Kherson: Publishing House “Helvetika”, 2019. 236 c.
 2. Nikolenko A.G. English Lexicology. Theory and Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. 527 p.
 3. Potiatynyk U. All about Words: An Introduction to Modern English Lexicology 1: навч.-метод. посібник. Львів: ПАІС, 2014. 362 с.
 4. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Вінниця : Нова книга, 2008. 246 с.
 5. Гороть Є.І. та ін. Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови. Луцьк: Волин. Нац.. ун-т ім. Лксі Українки, 2011. 340 с.
 6. Жлуктенко Ю. О. Аспекти контрастивної лексикології. Мовознавство. № 6. С. 3 − 8.
 7. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология. К. : Знання, 2004. 326 с.
 8. Нариси з контрастивної лінгвістики [Відп. ред. Ю. О. Жлуктенко]. К. : Наук, думка, 195 с.

 

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М. : Высш. шк., 1986. 285 с.
 2. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. М.: Высш.шк., 1991. 140 с.
 3. Бортничук Е. Н. и др. Словообразование в современном английском языке. К. : Вища шк., 261 с.
 4. Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования [Пер. с англ. Ю. А. Жлуктенко]. К. : Вища шк., 1979. 246 с.
 5. Жлуктенко Ю. О. Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова у США і Канаді. К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. 168 с.
 6. 3ацний Ю. А. Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи англійської мови. Запоріжжя : ЗДУ, 110 с.
 7. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : Навч. посібник. Вінниця : Нова Книга, 2003. 127 с.
 8. Медведева Л. М. Типы словообразовательной мотивации и семантика производного слова. Вопросы языкознания. 1989. № 1. С. 86 − 97.
 9. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. Харків : Основа, 256 с.
 10. Питання структурної лексикології [Відп. ред. В. С. Перебийніс, М. П. Муравицька]. К. : Наук, думка, 1970. 242 с.
 11. Потебня О. О. Естетика і поетика слова. Збірник. К. : Мистецтво, 302 с.
 12. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія [Заг. ред. акад. І.К. Білодіда]. К. : Наук, думка, 439 с.
 13. Тараненко А. А. Языковая семантика в её динамических аспектах. К. : Наук, думка, 294 с.
 14. Bancerjwski I. Some contrastive considerations about  semantics in the communicative process. Papers and Studies in Contrastive Linguistics [ By J. Fisiak]. 1973. Vol. 1. P. 11-31.
 15. Soloshenko O. D., Zavhorodniev A. Lecture notes on English lexicology Lviv : Yevrosvit, 1998. 225 p.

Матеріали

 Andreichuk N.I., Babeliuk O.A. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice: textbook / N.I. Andreichuk, O.A. Babeliuk. – Kherson: Publishing House “Helvetica”, 2019. – 236 с.  

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни «ЗІСТАВНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ»

Завантажити силабус