Білинська Ольга Омелянівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olha.bilynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • романський вплив в історичному словотворенні англійської мови
  • електронне моделювання лінгвістичних об’єктів
  • корпусна лінгвістика
  • прототипізація та парадигматизація у дериватології
  • суспільна та ментально-психологічна інтеріоризація математики
  • актуальні проблеми розвитку сучасних інформаційних технологій та суспільні процеси

Курси

Публікації

Останні наукові та навчально-методичні праці:

  1. Білинська Х. Художній світ повісті Едіт Вортон «Ітан Фром». Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 73. Том 1. С. 195—199. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/73-1-28.
  2. Білинська Х. В. Аспекти тілесності в романі Едіт Вортон «Дім радості». Наукові тренди постіндустріального суспільства : збірник наукових праць з матеріалами VI міжнародної наукової конференції (26 квітня 2024 р.). Івано-Франківськ, 2024. С. 173—175.
  3. Білинська Х. В. Специфіка взаємодії колективної та індивідуальної пам’яті в романі Едіт Вортон «Дім радості». Інтелектуальний ресурс сьогодення : наукові задачі, розвиток та запитання : збірник наукових праць з матеріалами ІІ міжнародної наукової конференції(19 квітня 2024 р.). Кропивницький, 2024. С. 135—136.
  4. Патієвич О., Скіба Н., Смолікевич Н., Білинська Х. Курс «Іноземна мова (англійська)» для студентів економічного факультету, рівень В2. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ ім. Івана Франка. Протокол № 232-21 від 21.12.2021. URL курсу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3229
Білинська О. О. Существительные с романскими суффиксами и однокоренным причастием в словообразовательных гнездах от заимствованного глагола в истории английского языка // Перспективы развития современной филологии. Материалы VII Международной научной конференции 13-14 февраля 2013 года. г. Санкт-Петербург. Петрозаводск: ПетроПресс, 2013 с. 55-67.
Білинська О. О. Варіативніcть суфіксів у спільнокореневих віддієслівних дериватах англійської мови (на матеріалі іменників від дієслів романської етимології // Іноземна філологія. – Вип. 124, 2012 – С. 33-45.
Білинська О. О. Хронологічна структура іменникових протиставлень з різноетимологічними суфіксами від запозиченого дієслова (на матеріалі англійської мови)//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 29. Том 2. 2012 с. 44-52.
Білинська О. О. Словотвірна адаптація запозичених основ у творенні ознакової номінації в англійській мові// Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. 8-9 лютого. 2011 р. с. 154-155.
Білинська О. О. Вторинні деривати у процесах словотвірної адаптації англійських дієслів романської етимології Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 22 Том 2. 2011. с. 239-244
Білинська О. О. Варіанти гібридизації конституентного складу віддієслівних дериватів англійської мови // Іноземна філологія 117, 2011.
Білинська О. О. Типи ад’єктивації у суперстратних дієсловах англійської мови// Актуальні проблеми філології, американські та британські студії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 6-8 квітня 2011 р. Том 2 Київ 2011. c. 17-21.
Білинська О. О. Суфіксальна комбінаторика суперстратного дієслова в англійських назвах дії та фактитивних іменниках// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. N 6 2011. Частина 1 с.130-137.
Білинська О. О. Категоріальні протиставлення у віддієслівній іменниковій деривації: чинники паралельної морфології (на матеріалі основ давньоанглійського та середньоанглійського періодів)// Іноземна філологія Вип. 123, 2011 с. 109-119.
Білинська О. О. Реконструкція контактної ланки при дієслівних запозиченнях до середньоанглійської мови// Іноземна філологія 116, 2010
Білинська О. О. Історичні послідовності у творенні вторинних дериватів від англійських дієслів романської етимології// Іноземна філологія. Вип. 121 2009. с. 56-61.
Білинська О. О. Віддієслівна ад’єктивація у контексті французького та латинського впливу на словотворення англійської мови.// Іноземна філологія. Вип. 120 2008 с. 51-62.
Білинська О. О. Romance suffix rivalry of action nouns from Middle English verbs in the OED textual prototypes // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 4. Rzeszow 2007 pp 25-32.
Білинська О. О. French verbal etymons and mixed etymology suffixes in the history of English // Across Borders: Culture, Language and Literature in the European and World Regions. Ed. By Władysław Witalisz, Dorota Rygiel. Krosno, 2007. P. 183-193.
Білинська О. О. Чинники етимологічної неоднорідності у спільнокореневій парадигматизації девербативів від середньоанглійського дієслова// Іноземна філологія, вип.116. Львів, 2006, .c. 72-81.
Білинська О. О. Продуктивність суфіксальної деривації від романських дієслівних основ в історії англійської мови// Іноземна філологія, вип. 115. Львів, 2005, .c. 61-71.
Білинська О. О. Рефлекси французької субстантивної архаїки у віддієслівному словотворі англійської мови// Мови, культури і переклад у добу глобалізації. Наукова конференція пам’яті професора Юрія Жлуктенка (до 90-річчя від дня народження) 20-21 вересня 2005 року. Київ 2005 с. 40.
Білинська О. О. Етимологічна варіативність у суфіксації від середньоанглійського дієслова (на матеріалі французьких дієслівних етимонів)// Іноземна філологія, вип. 113. Львів, 2004. С. 48-56.
Білинська О. О. Компоненти романської етимології у мотиваційних відношеннях девербативів середньоанглійського періоду //Іноземна філологія, вип.111. Львів, 1999.c. 64-73.
Білинська О. О. Романський суперстрат у віддієслівному дериватарії англійської мови: способи представлення // Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Тези 3-ї міжнародної наукової конференції. Львів, 1998. с. 51.
Білинська О. О. Типи внутрішньосистемної співвіднесеності французьких запозичень у дієслівному тезаурусі англійської мови // Провідні лінгвістичні концепції кінця XX століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 1996, с. 35.
Білинська О. О. Навчальний словник англо-французьких дієслівних етимонів // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі. Матеріали 2-ї міжнародної конференції. Частина ІІ. Львів, 1996, с. 16-17.
Білинська О. О. Ізосемія англо-французьких дієслівних етимонів: ступені еквівалентності // Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції пам’яті професора Ю.О.Жлуктенка. Київ, 1995, с. 12.
Білинська О. О. Learning English after French: acqusition of etymologically related verbs // English Language Teaching in Ukraine. Proceedings of IATEFL-Ukraine 2nd Conference. Lviv 1995. p. 29-30.
Білинська О. О. Лексичні мікропарадигми як контактна ланка англо-французької взаємодії // Семантика мови і тексту. Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина ІІ. Івано-Франківськ, 1993, с. 19.
Білинська О. О. Обмеження інтерференційних потоків при засвоєнні англо-французьких дієслівних етимонів // Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства. Матеріали регіональної науково-методичної конференції. Львів – Рівне, 1993. с. 92.
Білинська О. О. Джерела інтерференції при засвоєнні англо-французьких дієслівних етимонів та їх похідних // Сучасні методи навчання та форми контролю знань з іноземної мови. Збірник тез наукових доповідей. Київ, 1993, с. 12-13.
Білинська О. О. Асертивний компонент девербалізації англо-норманських етимонів// Тези доповідей 49-ї науково-виробничої конференції Львівської академії ветеринарної медицини. Львів, 1992, с. 152.
Білинська О. О. Формирование ассоциативной структуры романских глаголов и девербативов в синонимике английского языка // Семантика языковых единиц разных уровней (на материале романо-германских языков). Материалы Всесоюзной конференции. Ижевск, 1992, с. 26-27.
Білинська О. О. Интеграция французских заимствований в глагольную синонимику английского языка // Методы сравнительно-сопоставительного исследования романских и германских языков. Материалы Всесоюзной конференции. Ярославль, 1992, с. 19-20.
Білинська О. О. Суперстратні зв’язки віддієслівних прикметників періоду англо-норманських контактів // Іноземна філологія, вип. 101, Львів, 1991, с. 25-32.
Білинська О. О. Етимологія морфемної комбінаторики віддієслівних похідних англійської мови // Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства. До 135-річчя А.Брюкнера. Матеріали конференції. Тернопіль, 1991, с. 3-4.
Білинська О. О. Віддієслівні прикметники в умовах англо-норманських міжмовних контактів XI-XIV ст. // Матеріали Республіканської наукової конференції. Донецьк, 1990, с. 149-150.

Біографія

1994 – 1997 навчання в аспірантура при кафедрі англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка
1990 диплом спеціаліста (з відзнакою) факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка

Професійна діяльність:

2013 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка
1997 – 2013 асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка
1991 – 1994 асистент кафедри іноземних мов Львівської академії ветеринарної медицини
15.02.2024
на засіданні разової СВР ДФ 36.053.017 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка захистила дисертаційне дослідження «Художній універсум романів Едіт Вортон: герменевтичні аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (Теорія літератури). 

Різне

Розклад