Білинський Михайло Емільович

Посада: завідувач кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-38-03

Електронна пошта: mykhaylo.bilynskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • теорія словотвору
 • ономасіологія
 • корпусна лінгвістика
 • історична морфологія та лексикологія
 • електронне моделювання
 • логічна семіотика
 • лексикографія
 • англійська просодика
 • синхронний переклад
 • засвоєння мови в екосистемі
 • описова та теоретична граматика
 • історія англійської мови і культури
 • теорія комунікації

Курси

Публікації

Список публікацій    

 1. Граматичні функції дієслів руху в англійській мові // Іноземна філологія. – 1981. –Вип. 64. – С. 8-11.
 2. Про словотвірну периферію стану в сучасній англійській мові// Іноземна філологія. – 1984. – Вип. 76. – С. 8-13.
 3. Співвіднесеність стану і словотвору та дефектність парадигми // Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 78. – С. 3-9.
 4. Залоговый аспект коммуникативной значимости отглагольных производных// Типы коммуникации и содержательный аспект языка. Тезисы конференции молодых научных работников. 21-23 октября 1985 г.[ Отв. ред. д.ф.н. В.Н. Телия]. – Институт языкознания Академии Наук СССР. – Москва, 1985. – С. 64-65.
 5. Парадигматика и синтагматика глагольно-словообразовательных блоков залога в английском языке. – АКД 10.02.04 – германские языки. – Львов, –24 с.
 6. До типології асиметричних функціонально-семантичних станових парадигм// Іноземна філологія. – – Вип. 82. – С. 20-28.
 7. Критерії визначення семантичної зв’язності віддієслівного станового словотвору англійської та української мов//Молоді учені-суспільствознавці: Республіканська науково-теоретична конференція 17-18 грудня 1987 р. – Львів, 1987.
 8. Про ефекти кросгіпонімії у словотвірному сателіті стану // Іноземна філологія. – 1987. Вип. 88. – С.29-34.
 9. Залоговый аспект коммуникативной значимости отглагольных производных// Типы коммуникации и содержательный аспект языка. Сборник научных трудов.[Отв. ред. д.ф.н. А.М. Шахнарович]. –Институт языкознания АН СССР. – Москва, 1987. – С. 10-17.
 10. Реконструкция семантики глагола в отглагольном словообразовании английского языка// Методы изучения лексики языка. [Отв. ред. А.Д. Зверев] – Черновицкий университет 1987. – Деп. В ИНИОН АН СССР № 31140 от 11.09.1987.
 11. Співвіднесеність протичленів станового словотворення в середньоанглійський і новоанглійський періоди // Іноземна філологія. – – Вип. 89. – С. 50-54.
 12. Активность отглагольного залогового словопроизводства в истории английского языка// Деривация в языковой деятельности (языковые единицы). Тезисы докладов научно-теоретической конференции 3-6 октября 1988 г. [Отв. ред. Л.Н. Мурзин]. – Пермь, 1988. – С. 51-53.
 13. Межчастеречная вариативность отглагольного залогового словообразования в истории английского языка// Проблемы языковой вариативности. Вариативность в германских языках. – Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной конференции. –[Отв. ред. член-кор. АН СССР В.Н. Ярцева] – Часть 2. – Калинин, 1988. – C. 84-85.
 14. Однокореневі іменники та прикметники у віддієслівному становому словотворенні середньоанглійського і новоанглійського періодів// Іноземна філологія. – 1988. – Вип. 90. – С. 45-50.
 15. Лингвометодические аспекты проблемы среднего залога английского и русского языков в свете концепции детранзитивации А.А. Шахматова// Изучение теоретического наследия акад. А.А. Шахматова . – Львов: ЛГУ им. И. Франко,1989  – C. 10-11.
 16. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу ‘Вступ до германської філології’ для студентів II курсу факультету іноземних мов. Львів ЛДУ 1989 23 с. (у співавт.)
 17. Отглагольное залоговое словопроизводство английского языка в свете концепции отраженной полисемии В.В.Виноградова// Изучение теоретического наследия акад. В.В.Виноградова. ЛГУ им. И.Франко. Львов 1989. С. 14-15.
 18. Симетричні станові парадигми віддієслівних похідних у XIV-XX ст. // Іноземна філологія. – 1990. – Вип. 94. – С. 27-31.
 19. Частеречная структура залоговой функции отглагольного словопроизводства английского языка в диахронии// Структура и функция элементов языка. – Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР 1990. – С. 124-132.
 20. Категорія стану в іменниковому та прикметниковому словотворі англійської мови в діахронії // Іноземна філологія. – – Вип. 97. – С. 63-67.
 21. Віддієслівні прикметники в умовах англо-норманських міжмовних контактів XI-XIV ст.// Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції 21-24 лютого 1990 р. – Донецьк, – С. 149-150.
 22. Моделируемость и парадигматичность в преподавании отглагольного залогового словопроизводства// Лингвометодические аспекты преподавания иностранных языков в вузе. – Материалы Всесоюзной межвузовской научно-практической конференции 6-9 июня 1989 г. – Петрозаводск, 1990. – C.15-17.
 23. Залоговая соотнесенность отглагольных существительных и прилагательных в истории английского языка// Тезисы конференции ‘Функциональные и семантические корреляции языковых единиц’ 17-19 апреля 1990 г. – [ Отв. ред. проф. О.Е. Семенец]. –Киев, 1990. – С. 136-137.
 24. Про трансреферентність у дієслівному становому словотворі в історії англійської мови // Іноземна філологія. – – Вип.100. – C. 54-57.
 25. Противопоставление отглагольных залоговых производных английского языка в свете теории поляризации Е.Куриловича// Проблемы теоретического языкознания. – Тезисы докладов научных чтений памяти Е. Куриловича. – Львов, 1991. – Вып. 1. – С.10-12.
 26. Прагматический аспект номинальных стратегий в отглагольных словообразовательных гнездах// Прагматические аспекты функционирования языковых единиц. Тезисы докладов и выступлений на Всесоюзном совещании 25-27 апреля 1991 г. [Отв. ред. проф. Е. И. Беляева, д.ф.н. А.М. Шахнарович]. – Академия Наук СССР. Институт языкознания. –Москва, 1991. – C. 27.
 27. Суперстратные циклы английской девербализации и их соответствия во французском языке// Сопоставительное изучение языков: теоретические и прикладные аспекты. Тезисы конференции. – Ужгород, 1991. – C. 6-7.
 28. Суперстратні зв’язки віддієслівних прикметників періоду англо-норманської взаємодії// Іноземна філологія. – 1991. – Вип. 101. – С. 25-32. (у співавт.)
 29. Етимологія морфемної комбінаторики віддієслівних похідних англійської мови// Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства. До 135-річчя Александра Брюкнера. – Тези та матеріали наукової конференції. – Тернопіль, 1991. – С. 3-4.
 30. Частеречная и пропозициональная концепции в описании отглагольного словопроизводства (на материале английского языка)//Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Материалы межведомственной научно-теоретической конференции. Харьков – Сочи 1992. – Выпуск I. Часть 2. – Харьков 1991. – С. 418-19.
 31. Хронотропність віддієслівної синоніміки в текстах історичного конкорданса англійської мови// Іноземна філологія. – 1991. – Вип. 102. – С. 135-138 (у співавт.).
 32. Историческая приоритетность деривационных процессов в межчастеречном парадигмообразовании залога// Принцип деривации в истории языкознания и современной лингвистике. Тезисы докладов. – [ Гл. ред. Л.Н. Мурзин]. – Пермь, 1991. – С. 215-216.
 33. Способи станової парадигматизації девербативів// Іноземна філологія. – 1992. –Вип. 103. – С.73-78.
 34. Семантическая структура номинализаций в залоговом деривационном парадигмообразовании английского языка//Семантика языковых единиц разных уровней (на материале романо-германских языков). – Тезисы докладов научно-практической конференции. – Ижевск, 1992. – С. 57-58.
 35. Девербализационные типы англо-норманских этимонов// Методы сравнительно-сопоставительного исследования романских и германских языков. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. – Ярославль, 1992. – С. 20-21.
 36. Розширення складу англійських девербативів в іншомовному номогенезі// Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства. Тези доповідей регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів 20-21 жовтня 1993 р. – Львів-Рівне, 1993. – С. 51.
 37. Синонімічна парадигматизація віддієслівних словотвірних гнізд в історії англійської мови// Семантика мови і тексту. – Матеріали міжнародної конференції. – Частина І. Івано-Франківськ, 1993. – С. 27.
 38. Роль деривасем у дієслівному словотворі англійської мови XII-XX ст.//Іноземна філологія. – 1994. – Вип. 107. – С. 3-7.
 39. 38. Англійська девербалізація у колективній пам’яті мовців: культурологічний аспект//Язык и культура. Третья междунар. конф. – Тезисы докладов. – Киев, 1994. –  С. 50-52.
 40. Лексикографічний аспект щільності синонімічних рядів слів // Лексикографічні та методичні концепції викладання іноземних мов у вищому технічному навчальному закладі. – Тези 1-ї Міжнародної наукової конференції. 26-29 січня 1994 р. – Львів, 1994. – С.15-16.
 41. Прикметникова девербалізація в історії англійської мови// Іноземна філологія. – 1995. – Вип.108. – С. 10-13.
 42. Конкурсні завдання для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,1995. – 121 с. (у співавт.)
 43.  (на матеріалі англійської мови)// Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії. – Тези 1-ї Міжнародної наукової конференції пам’яті проф. Ю.О.Жлуктенка. – Київ 1995. – С. 13.
 44. 42. Approximation of the teaching framework to deverbative natural morphology//English Language Teaching in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future -? – Proceedings of the IATEFL-Ukraine 2nd Conference. – Lviv, – P. 30-31.
 45. Щільність синонімічного ряду як проблема укладання тезауруса дієслів та девербативів англійської мови// Збірник доповідей 1-ї Міжнародної наукової конференції “Лексикографічні та методичні концепції викладання іноземних мов у вищому технічному навчальному закладі”. – Львів, 1996. – С. 3-7.
 46. Парадигматизація віддієслівних іменників англійської//Іноземна філологія. – 1996. –Вип.109. – С. 27-33.
 47. Combinatory implications of deverbatives in the expansion of lexical competence// Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі. Тези доповідей 2-ї Міжнародної конференції 24-27 січня 1996 р. – Частина I. – Львів, 1996. – C. 11-12.
 48. Протопарадигматика віддієслівної похідності у категоріальній семасіології та ономасіології (на матеріалі англійської мови)// Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст. – Тези Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 листопада 1996 р. – Львів, 1996. –  С. 34.
 49. Функціонально-семантичні кореляції вторинних девербативів англійської мови //Іноземна філологія. – 1996. – Вип.110. – С. 48-52.
 50. Дискретизація ономасіологічного простору у комп’ютерному тезаурусі девербативів англійської мови: пряма та зворотня версії //Тези Міжнародної наукової конференції “Мультимедіа у навчанні іноземних мов”. – Київ, 1997. –  С. 9.
 51. Автоматизована система моделювання тезауруса дієслів та девербативів англійської мови //Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях. – Тези Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 1997. – С. 13-14 (у співавт.)
 52. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,1997. . – 240  с.
 53. Діахронія природної морфології девербативів в аспекті парадигматизації
 54. Словотвірні правила та словотвірні фільтри у тезаурусах віддієслівних похідних англійської мови// Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. – Львів, 1998. – C. 52-53.
 55. Діахронічна лінійність в автоматичному моделюванні парадигмотвірності девербативів англійської мови.// Задачі та методи прикладної математики. Вісник Львівського університету. – Серія механіко-математична. – Вип. 50. – Львів, 1998. – С.12-15.
 56. Двостороння співвіднесеність лексем у тезаурусі віддієслівних словотвірних гнізд англійської мови// Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: “Літопис”, 1999. – С. 110-114.
 57. Відображення синонімічної складності основ у віддієслівній деривації сучасної англійської мови//Іноземна філологія. – 1999. – Вип. 111. – С. 35-45.
 58. Розподіл диференціала рефлексивної синонімічності в електронному тезаурусі дієслів та девербативів англійської мови// Вісник Львівського університету. – Серія прикладна математика та інформатика. – Випуск 1. – 1999. – С. 21-25.
 59. Експлікація вагових коефіцієнтів рефлексивної синонімічності на основі електронного тезауруса девербативів// Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях. – VІ Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. 21-23 вересня 1999 р. – Львів, 1999. – С. 9-11.
 60. Синоніміка англійського дієслова. Словник семантичних відстаней. Львів: Видавництво Львівського державного університету, 1999. 417 с. (рец. В.В. Левицького та О.Д. Огуя у Віснику Чернівецького  університету, вип. 85, Германська філологія, 2000, с. 122-123).
 61. Тезаурус віддієслівних словотвірних гнізд англійської мови: параметри синонімічної складності та синонімічної похідності// Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство. Збірник наукових праць.[Ред. д-р філол. наук А.Д. Бєлова] – Київ, 2000. – С. 23-26.
 62. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.). – 2 вид. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 400 с.
 63. Лексикометричні аспекти семантичного поля в електронному тезаурусі англійських дієслів та девербативів// Перший львівсько-варшавський семінар «Філософія науки» ЛНУ ім. І. Франка, 5-12 червня 2000 р. – C.7.
 64. Віддієслівна транспозиція в історії англійської мови: хронологія текстових прототипів// Іноземна філологія. – 2001. – Вип. 112. – C. 35-48.
 65. Współczynnik Czekanowskiego w epistemologii angielskich czasowników i formacji odczasownikowych //II Seminarium Lwowsko-Warszawskie Filozofii Nauki Współczesne kontrowersje logiczno-metafizyczne – Сучасні логічно-метафізичні контроверсії Варшава, 20-30 вересня 2001 http://www.filozofia.uw.edu.pl/ukr/ukr.htm
 66. Словотвірні фільтри у віддієслівній синоніміці англійської мови// Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – 2002. – Вип. 10. – C. 58-64.
 67. 62. The OED textual prototypes in the chronological structure of deverbatives: the evidence from Middle English// 4th International Conference on Middle English (ICOME 4) . Vienna , 4-7 July 2002 Abstracts. – University of Vienna, 2002. – 3-5. http://www.univie.ac.at/Anglistik/icome/
 68. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.). – 3 вид. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 397 с.
 69. Щільність та зв’язність синоніміки англійського дієслова//Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – 2003. – Вип. 155. – С. 20-31.
 70. Cognitive aspects of lexicometrics as exemplified by English verbal synonyms//PASE Annual Conference Warsaw-Miedzeszyn, 24-26 April 2003. P. 52-53.
 71. Квантифікація семантичного простору в рефлексивних синонімічних парах зворотного тезауруса англійського дієслова//Науковий Вісник Чернівецького університету. Германська філологія. 2003. Вип. 156. C. 43-54.
 72. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – 4 вид. доповн.  – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 399 с.
 73. Словотвірні ланцюжки з віддієслівним ад’єктивом в історії англійської мови// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2003. Вип. 11. C. 44-49.
 74. 67. Multiple derivation from ME verbs in ME: (dis)proving the natural morphology in precedence strategies// 2nd Medieval English Studies Symposium (MESS 2). Abstracts. Poznań, 2003. 5.
 75. 68. Binary correlations of Middle English one-root deverbal coinages in the OED textual prototypes// Studia Anglica Posnaniensia. 40. P. 135-151.
 76. Синонімічні ряди дієслів та девербативів в історії англійської мови// Іноземна філологія. – 2004. Вип.113. C. 18-30.
 77. Рецензія на книгу: Огуй О.Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії. Системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові та мовах Європи. – Чернівці: Золоті литаври, 1998. – 1998. – 370 с. // Іноземна філологія. 2004. Вип. 113. С. 391-393.(у співавт.)
 78. Inferential symmetry in synonymic strings: angular representation of semantic space geometry// 35th Poznań Linguistic Meeting.2004 wa.amu.edu.pl/plm_old/2005/2005abstracts/plm2005_bilynsky.pdf
 79. Розширення словника девербативів в історії англійської мови: способи верифікації.// Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми. Матеріали III Міжнародного лінгвістичного семінару 11-14 червня 2004 р. Донецьк: ДонНУ, 2004. С. 17-21.
 80. Getting a diachronic view on synonymy: verbs and deverbatives//13th International Conference on English Historical |Linguistics (ICEHL 13). Vienna, 23-28 August 2004. Book of Abstracts P. 10-11. http://www.univie.ac.at/Anglistik/icehl13/subframes/abstr.htm
 81. Про порівняння прямого та зворотного тезауруса на прикладі дієслів англійської мови// Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 21-23 вересня 2004.Львів, 2004. С.18 (у співавт.)
 82. 75. ME derivational processes on OE verbs: paradigmatic prototypes and complementations in the OED// 3rd Medieval English Studies Symposium. (MESS 3). Poznań, 2004. Book of Abstracts. P. 7.
 83. Розподіл ономасіологічного простору при синонімізації англійських дієслів та девербативів: лексикологічні та лінгвометодичні аспекти // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернівці, 24-25 листопада 2004. C.14-16.
 84. Ономасіологічна динаміка у синоніміці дієслівних та віддієслівних похідних англійської мови// Іноземна філологія. 2005.Вип. 115. С. 19-30.
 85. Рецензія: В.В. Левицкий. Квантитативные методы в лингвистике. – Черновцы: Рута. 2004. 190 с. // Іноземна філологія. – 2005. – Вип. 115. – С. 267-268 (у співавт.).
 86. 79. Deverbal derivational processes in ME: paradigmatic prototypes and complementations in the OED// 5th International Conference on Middle English (ICOME 5). Naples 24-27 August 2005 http://www.icome5.unina.it/html/Frame6.html
 87. Дериваційні обмеження у віддієслівному тезаурусі англійської мови//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. “Проблеми навчання та викладання практичної граматики англійської мови у вищому навчальному закладі. 14-15 жовтня 2004 р. Дрогобич: Коло, 2005. C. 5-12.
 88. Derivationally related deverbal synonyms in Middle English// 4th Medieval English Studies Symposium (MESS 4). Poznań, 27-28 November 2005. Book of Abstracts. P. 9-10.
 89. Квантифікація семантичної близькості у зворотній синоніміці при перекатегоризації// Проблеми квантитативної лінгвістики. Чернівці: Рута, 2005. С.180-193.
 90. Derivational constraints in the deverbal synonymy of Present-Day English//Anglica. poz. 14. Tendencies in Literature, Culture and Language. 2005. Edited by A.Weseliński, J.Wełna. P. 11-18.
 91. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – 5 вид., удосконалене. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 398 с.
 92. Пряма та обернена синонімізація віддієслівних словотвірних гнізд// Мовні і концептуальні картини світу. Вип.17. Київ, 2006. С. 14-21.
 93. Getting a diachronic view on synonymy: verb s and deverbatives// Medieval English and its Heritage. Ed. by Nikolaus Ritt, Herbert Schendl et al. – (Studies in English Medieval Language and Literature. 16.) Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. P.77-104.
 94. Derivationally related deverbal synonyms in Middle English// Studia Anglica Posnaniensia.2006. – 42. – P. 115-132.
 95. Verbs and deverbal coinages in a corpus of OED textual prototypes: computerized processing and new epistemic perspectives// MegaLing’2006 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій . Крим, Партеніт 20 – 27 вересня 2006 р.
  http://megaling.crimea.edu/archieve/2006/reports.htm
 96. Chronological homogeneity in the expansion of Middle English deverbal families //5th Medieval English Studies Symposium (MESS 5) Poznań, 25-26 November 2006. Book of Abstracts. P. 8. http://ifa.amu.edu.pl/~mess/programme.pdf
 97. Квантифікація синонімічного зв’язку англійських дієслів та девербативів: логіка і ‘антилогіка’ рефлексивності// Філософія науки. Львівсько-Варшавський науковий семінар 14-21 листопада 2004 р. Львів 2006. C. 179-198.
 98. Рецензія: В.В. Левицький. Основи германістики. Підручник. – Вінниця, 2005. – 528 с. Studia Germanica et Romanica. Іноземні мови, зарубіжна література, методика. Науковий журнал. Донецьк: ДонНУ, 2006. – т. 3, № 2 (8) – С. 91-96 (у співавт.)
 99. Derivational chains with adjectival and participial motivators in the historical thesaurus of English deverbatives// Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria filologiczna. Zeszyt 47/2007. Studia Anglica Resoviensia 4. P. 9-24.
  http://www.univ.rzeszow.pl/wfil/ifa/usar4/sar_v4_01.pdf
 100. Chronological heterogeneity in Middle English deverbal word-formation: their evidence from the Oxford English Dictionary// Studia Anglica Posnaniensia. 2007. 43. P. 97-110.
 101. Synonymous strings length and constituents’ placement in English deverbal word-formation: the physicist’s contribution to diachronic lexicology// Journal of Physical Studies. – 2007. – Vol. 11. No. 1. P. 6-21.
 102. Constituents placement in historical synonymous strings: deverbatives and etymological affiliation of verbal bases //Language, Literature, Culture and Beyond : The First Rzeszów Anglistentag. Rzeszów 22-23 October 2007. – P. 6.
 103. At the crossroads of synonymy and word-formation: thesauri of English deverbatives as software construable lexicographic corpora//35. Österreichische Linguistiktagung : Computational Lexicography. Innsbruck 26-28 October 2007 http://www.onomastik.at/index.php?article_id=72
 104. The etymological affiliation of bases in ME deverbal word-formation: common-root and cross-root modelling by the OED textual prototypes// 6th Medieval English Studies Symposium (MESS 6). Poznań, 24-25 November 2007 Book of Abstracts. – P. 5. http://wa.amu.edu.pl/~mess/abstracts.pdf
 105. Синоніміка віддієслівних словотвірних гнізд англійської мови: відображення первинної щільності// Іноземна філологія. – –2008. – Вип. 120. – С. 26-38.
 106.  Constituents placement in historical synonymous strings: deverbatives and etymological affiliation of verbal bases//Language, Literature, Culture and Beyond. – [ by Robert Kiełtyka, Dorota Osuchowska, Elżbieta Rokosz-Piejko]. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – P. 35-49.
 107.  The OED textual prototypes as a medium for suffix rivalry reconstruction: the case of adjectivization from English derived verbs//13th International Morphology Meeting (IMM 13). Workshop: Affix ordering in typologically different languages: approaches, problems and perspectives. Vienna, 3-4 February 2008.
  http://homepage.univie.ac.at/stela.manova/workshop_imm13/abstracts/bilynsky.pdf
 108.  A diachronic view on synonymous verbs and deverbatives in English: cross-cultural interaction and borrowability // Culture, Language and Literature Across Border Regions. Košice, 28-29 April 2008. Abstracts and papers. – 12-13. http://www.skase.sk/Kosice2008/ABSTRACTSANDPAPER.doc
 109.  Constituents’ permutations in synonymous strings as a diachronic reconstruction problem: the OED Evidence for ME and ENE verbs and deverbal coinages// 6th International Conference on Middle English (ICOME 6) Cambridge 24-26 July 2008 http://www.english.cam.ac.uk/icome6/abstracts/bilynsky.htm
 110.  Base etymology in the historical deverbal word-forming families and thesauri of English//13th International Conference on English Historical |Linguistics (ICEHL 15). Мunich, 24-30 August 2008 р. Book of Abstracts, p. 41-42 .
 111. Constituents stringing in the Middle English thesaurus of verbs and deverbal coinages: modelling by the OED textual prototypes//7th Medieval English Studies Symposium (MESS 7). Poznań, 22–23 November 2008. Book of Abstracts. 6-7. http://ifa.amu.edu.pl/~mess/mess_abstracts.pdf
 112.  Синоніміка номіналізацій в етимологічній варіативності віддієслівного словотворення англійської мови: евристика лексикометричного конструювання//Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя проф. В.В.Левицького.Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. С. 233-241.
 113. Лексикометричні аспекти семантичного поля в електронному тезаурусі англійських дієслів та девербативів// Filozoficzne problemy nauki. Seminarium lwowsko-warszawskie. [Red. Anna Brożek]. Warszawa: Semper, 2008. P.110
 114. Корпусна лексикографія: перетини та об’єкти (на матеріалі віддієслівної похідності в англійській мові)// Система тексту: інтеркультурний вимір. Матеріали міжнародної наукової конференції. На пошану професора О.І.Чередниченка . Том II. Наукові записки факультету романо-германської філології. Київ-Дрогобич, 2008. С.1-34.
 115. The etymological stratigraphy in the historical word-formation of English: Latinate verbs and deverbatives// Од слова путь верстаючи й до слова… Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. Львів, 2008. 593-604.
 116. Weight factor formalisms in the study of lexical growth: the case of textually modelled strings of English verbs (co-authored with Gabriel Altman, Andriy Pereymybida)// Методи аналізу тексту. Methods of Text Analysis. Чернівці: ЧНУ, 2009. С. 13-39.
 117. Issues of synonymy in vocabulary expansion: the potential of electronic modelling//Galicia English teachings: old pitfalls, changing attitudes and new vistas. Second Anglistentag. Rzeszów, 9-10 March 2009. http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/2009/Galicia_English_Teachings.pdf
 118. Deverbal word-formation within a self-compiled corpus of the OED textual prototypes: the stringing of nests and the nesting of strings //Middle and Modern English Corpus Linguistics Conference (MMECL 2009). Innsbruck, 5-9 July 2009. P. 12-13. http://www.uibk.ac.at/anglistik/projects/speed/ibk2009/abstracts.doc
 119. A typological productivity scale of deverbal coinages in English: the pros and cons of natural morphology //Universals and Typology in Word-Formation. Košice 16-18 August 2009.
  http://www.pulib.sk/skase/Kosice2009/files/kosice2009_conferenceprogramme.doc
 120. . Shared stem/sense deverbal expansion in Middle English: patterns of etymological interchange//Foreign Influences on Medieval English. Warsaw, 12-13 December 2009 Book of Abstracts . 14-15.
  http://www.medievalconference.warszawa.swspiz.pl/program.pdf
 121.  Constituents replacement in synonymous stringing as a diachronic reconstruction: the OED Middle English evidence for verbs and deverbal coinages// Іноземна філологія. Вип. 121. 2009. С. 20-42.
 122. Типи електронних об’єктів у вивченні синоніміки словотвірних гнізд англійського дієслова // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Вип. 22, том 2: Філол.науки. – Чернівці : Книги-ХХ. 2010. – С. 245-250.
 123.  The OED first quotations as a source of diachronic reconstruction: dictionaries and queries for verbs and deverbal coinages //5th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL 5), Oxford 16-18 June 2010. – P. 29-30.
  116. The expansion of ME shared sense/stem deverbal synonyms: Patterns of etymological interchange // Studies in Old and Middle English 1. SWSPiZ. Łódź-Warsaw, P. 55-76.
 124.  The training of translators/ interpreters in contemporary Ukraine //Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. Том 7 № 1 (19). Донецьк ДонНУ C. 119-132 (у співавт. з Р.П. Зорівчак).
 125. The OED textual prototypes of verbs and deverbal coinages in the electronic framework// 16th International Conference on English Historical Linguistics ( ICEHL16) Pécs, Hungary 23-27 August 2010. Book of Abstracts. 20-21.
 126.  The chronological width in the OED reconstruction of Middle English deverbal families// 9th Medieval English Studies Symposium ( MESS 9) Poznań, 20-21 November 2010. Book of Abstracts. 14-15.
 127. The OED first quotations as a source of diachronic reconstruction: dictionaries and queries for verbs and deverbal coinages. Paper presented at the 5th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, University of Oxford, 16 – 18 June 2010. Oxford University Research Archive. http://ora.ouls.ox.ac.uk/objects/uuid:0b4f48cb-f49f-4f60-9fda-7069f96a32ab
 128. Рецензія: Tibor Õrsi. French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville’s Travels. – Budapest: Tinta Könyvkiado, 2006.-197 //Іноземна філологія.  2011. Вип. 116.  С. 257-261.
 129.  The reflection of parent verb synonymy in the deverbal derivation of English// Актуальні проблеми філології, американські та британські студії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 6-8 квітня 2011 р. Том 2. Київ 2011. 21-24.
 130. Derivational non-analyzability in the deverbal word-formation of English //Historical English Word Formation and Semantics Conference Warsaw 10-11 December 2011. Book of Abstracts. 8-9.
 131. Derivational reflections of verbal synonymy in English: etymological homogeneity and expansion similarity// Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. C. 43-57.
 132. Diachronic sequences of isosynonymous constituents within verbs and shared-root derivatives in English// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Cерія Філологічні науки. Мовознавство.2011. 6. Частина 1. С. 137-141.
 133. Precedent contexts in the etymological stratification of multiple thesauri as reflected in the deverbal families of English// Іноземна філологія. Вип. 123. C. 11–37.
 134. The present-day and historical synonymy of English verbs: sequential similarity by the OED textual prototypes// Explorations in the English Language: Middle Ages and Beyond. Festschrift for Professor Jerzy Wełna on the occasion of his 70th birthday [Joanna Esquibel, Anna Wojtyś, (eds.)] (Studies in English Medieval Language and Literature. Volume 35). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. – 353-378.
 135. The OED earliest quotations in the electronic modelling of diachronic lexical objects: the shared-root verbs and deverbal coinages//17th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL17). Zürich 20-25 August 2012. E-book of abstracts. http://www.icehl-17.uzh.ch/static/start.xhtml
 136. Base etymology in the historical thesauri of deverbatives in English // English Historical Linguistics 2008. Selected papers from the Fifteenth International Сonference on English Historical Linguistics (ICEHL 15), Munich, 24–30 August 2008. Volume II: words, texts and genres. Edited by Hans Sauer Gaby Waxenberger with the assistance of Veronika Traidl . –Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2012. – P. 29-61.  
 137. Діахронні дослідження синонімії з використанням реляційної бази даних // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник НУ «Львівська Політехніка» –2011. – № 710 – С. 204-208 (у співавт.)
 138. Фразеологічна дивергентність у національних варіантах мови (з досвіду англо-німецького зіставлення фразеології)// Пристрасть науки. На пошану проф. Р.С. Помірка. Збірник статей. –[Упорядники М.Латик та  Г.Матвіїв]. Львів, 2012. С.  64-69 (у співавт.).
 139. The chronological width in the OED reconstruction of Middle English verbs and derivatives// Of fair speche, and of fair answere. – Medieval English Mirror 8. – [Ed by Marcin Krygier]. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. – P.37-60.
 140. Unanalysable verb-related coinages as reflected in the OED textual prototypes// Historical English Word Formation and Semantics. – [ed.by J . Fisiak, M. Bator]. – (Warsaw Studies in English Language and Literature 15). – Peter Lang, 2013. – P.139-194. [цит.у D.Gary Miller. English Lexicogenesis. – Oxford: Oxford University Press,  2014. – P. 14].
 141. Deverbal derivational pairs in the historical thesaurus of English// Studia Germanica et Romanica: Foreign languages. World Literature. Methods Teaching. –Volume  3, Issue  1 (27). – Donetsk,  2013. – P. 5-16.
 142. The diachronic reshuffling of сonstituents in the OED-reflected (de)verbal synonymy for Middle English//8th International Conference on Middle English ICOME 8. Murcia , 2-4 May 2013. Book of Abstracts. – P. 12-13.
 143. Measuring semantic proximity of English synonymous verbs; the cultural implication of gaps and compactness in thesauri// International Conference European Transfer of Culture. Literature Language Didactics. Nysa, 2014. P. 12-13.
 144. The paths and pace of deverbal derivation in the earliest quotations of the Oxford English Dictionary//18th International Conference on English Historical Linguistics. KU Leuven, 14-18 July 2014. Abstracts.  P. 23-24. https://www.arts.kuleuven.be/ling/ICEHL18/academic-programme/abstracts
 145. The productivity of derivational types and suffixal models within shared-root deverbal paradigms as reflected in the Oxford English Dictionary//12th Conference of the European Society for the Study of English (12 ESSE). Košice, 29 August – 02 September 2014 . P. 79.
 146. (ed.) Studies in Middle English Words, Forms, Senses and Texts. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. (Studies in English Medieval Language and Literature). Vol. 44. 367 p.
 147. Англійська мова як друга іноземна : для студентів перших курсів ф-ту інозем. мов : підручник / М. Е. Білинський, С. Ф. Лук’яненко, Л. В. Лемещук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 257, [4] с. : іл. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: c. 247 ISBN 978-617-10-0094-0 гриф МОН України.
 148. The etymological-cultural layers in the numeric theory of synonymous verbs in English// Across Borders VI: the West looks East. International Conference. Krosno, 27-28 April 2015. P. 12.
 149. Clumps of textual prototypes in the OED-based recovery of Middle English deverbal derivation and (near)-synonymy//9th International Conference on Middle English (ICOME9). Wrocław, 29 April-3 May 2015. Book of Abstracts P. 20 -21.
 150. The productivity of deverbal categories and suffixal models within shared-root deverbal paradigms as reflected in the Oxford English Dictionary// SKASE Journal of Theoretical Linguistics. – 2015. – Vol. 12, no.2 – P. 32-45.
 151. Evaluating semantic similarity measures for English verbs in WordNet  and thesauri// Іноземна філологія. 2016. Вип. 129. С. 21-32 (у співавт.)
 152. Configurations of coinage pairs in the OED-based recovery of Middle English deverbal derivation // Essays and Studies in Middle English.  9th International Conference on Middle English. [Ed. by J.Fisiak, M. Bator, M Sylwanowicz].– Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. – (Studies in English Medieval Language and Literature. 49). P. 35-64.
 153. Some memories with just one encounter: my Yuriy Zhluktenko// Національна пам’ять у філології. Спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка. Матеріали Всеукр. наук. конф.  2-3 жовтня 2015 р. Львів: НТШ, 2017.  С. 57-62.
 154. Modelling onomasiological inventories in the atlas of (near-)synonymous (de)verbal strings for English//Innovations in Language and Literary Studies. Theory and Practice.  https://linguisticsconf.blogspot.com 10-24.10. 2016. Warsaw: UW Publishers. 2017.
 155. Львівські зустрічі з Олександром  Огуєм// Світлом був і до світла полинув. Біобібліографія до 60-річчя професора  Олександра Огуя. Чернівці: Рута , 2017.С. 312-317.
 156. Епідигматика та синоніміка: ряди англійських (від)дієслівних синонімів
  у метриці  Чернівецької математичної лінгвістики // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Вип . Чернівці, 2018.
 157. The historical thesauri  in the  deverbal word families in  English// Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна : збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ, ун-т ім.               Б. Грінченка, 2018. — c. 45-67.
 158. English  deverbal  coinages as an object of  onomasiological lexicography// Universals  and Typology in Word-Formation III. The International Conference. Abstracts. Kosice,   2018.   http://kaa.ff.upjs.sk/en/alumni-club/33/word-formation-theories-iii-typology-and-universals-in-word-formation-iv#toc-abstracts
 159. The Effectiveness of LDOCE Definitions for Concrete and Abstract Nouns in Headword- and Picture-Identification Tasks//   International Journal of  Lexicography,  2021. Volume 34,  Issue 4. P. 412 -451.   Oxford: Oxford University Press.  У співавт.  Scopus. Impact  factor, Doi https://doi.org/10.1093/ijl/ecab026
 160. Запозичення у дієслівній і віддієсліній синоніміці англійської мови// Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4-5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів : ПАІС, 2021. –с. 26-27.
 161. The English de-verbal lexis as a problem of suffix-sensitive paradigm discovery// ParadigMO2 (Paradigmatic Word Formation Modelling II). – Université Bordeaux Montaigne –Bordeaux, France 3- 4 juin 2021. –  P. 5-9.
 162. Парадигматика англійських віддієслівних синонімів: системна та текстова верифікація// Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3‑4 лютого 2022 року). на пошану пошану доктора філологічних наук, академіка Кусько Катерини Яківни. – Львів : ПАІС, 2022. – 320 с. – С.. 35-36.
 1. Дистрибутивна ономасіологія дієслова в оnline тезаурусах англійської мови// Тези звітної наукової конференції професорсько‑виклада-цького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (3‑3 лютого 2023 року).З нагоди 125-ліття кафедри французької філології – Рівне, 2023. – 262 с. – С..190 -194.
 2. Hybridity in Middle English: the Case of De-verbal Families// Historical English Word Formation. Symposium in memory of prof. Dr. Hans Sauer. 17-18 February 2023. Munich, 2023, pp.30-31
 3. Hybrid de-verbal coinages in single and stringed  word families// ZWJW: Zeitschrift fuer Wortbildung. Journal of Word Formation.Journal of Word Formation. Vol 8. 2023 (у друці)
 4. Електронні тезауруси англійської мови// Актуальні проблеми англістики. Колективна монографія. Львів: Паїс. 2023 (заплановане видання).
 5. Синоніміка і транспозиція англійського дієслова. Львів, 2023 (заплановане видання).
 6. Native/borrowed formatives and suffix rivalry in onomasiological lexicography:  synonym stringing to   co-derivatives in English// AFF2023: Affixes. Proceedings of an International Conference. 17- 18 August 2023. Turku, 2023

Біографія

 • диплом з відзнакою Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1981 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови

кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів 1985
доцент кафедри англійської філології  1990

професор кафедри англійської філології  2017

 

2011 завідувач кафедри англійської філології
2000-2007 заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи
1990 доцент кафедри англійської філології
1986-1989 асистент кафедри англійської філології
1982-1985 аспірант кафедри англійської філології

1981-1982 стажист-дослідник кафедри англійської філології

Різне

Навчальні курси

ОП бакалавра
• історія англійської мови
• вступ до спеціальності (з курсом готської мови)
• теоретична граматика
• вступ до лінгвокраїнознавства
• термінологія і галузеві підмови
• жанри мовлення і стратегії комунікації

 • практичний курс англійської мови

ОП магістра

 • актуальні проблеми філології та перекладознавства (нормативний курс для магістрів)
 • актуальні проблеми прикладної  англістики: усний та  синхронний переклад (нормативний курс  для магістрів)
 • інтерпретація озвученого масмедійного середовища
 • переддипломний семінар

Курси для аспірантів

 • методи та методологія лінгвістичного аналізу

 Участь у вчених та акредитаційних радах
• 1991 – 2021  член вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук з германських мов у Львівському національному університеті ім. І.Франка
• 2008-2010 член державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України, Київ
• 2008- 2009 голова журі Всеукраїнської олімпіади учнівської олімпіади з англійської мови

 Організації
• Societas Linguistica Europea
• Royal Philological Society, Оксфорд
• International Society for Historical Lexicography and Lexicology (ISHLL)

 Інший професійний досвід
35  років досвіду синхронного перекладача

 Керівництво науковою роботою

 • 1994-2021 10  завершених та успішно захищених дисертацій на здобуття ступеня кандидата філологічних наук
 • 1990 -2019 офіційне опонування 20 кандидатських дисертацій у Київському, Львівському, та Чернівецькому національних університетах, Київському лінгвістичному університеті
 • Керівництво двома дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Редагування

 • Іноземна філологія 1986- – відповідальний секретар, головний редактор, заступник головного редактора, член редколегії
 • Michael Bilynsky (ed.) Studies in Middle English Words, Forms, Senses and Texts. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. (Studies in English Medieval Language and Literature). 44. 367 p.

 Член редколегії :
• Anglica. An  International Journal of English Studies
• Warsaw Studies in English Historical Linguistics
• Warsaw Studies in English Language and Literature
• Token: A Journal of English Linguistics

 • Linguistica Silesiana

 Стажування
• Ілінг Коледж, Лондон, 1990
• Інститут англістики та американістики Віденського університету, 1992, 2001
• Університет Джона Морса, Ліверпуль, 1997
• Інститут логічної семіотики Варшавського університету, 2004

 • Університет Отто і Фрідріха в Бамбергу (Німеччина), 2012, 2013, 2014
 • Державна академія прикладних наук у Нисі (Польща), 2022
 • Державна академія прикладних наук Вшехніца Польська у Варшаві, 2023

Мобільність за програмою Erasmus:

 • Університет Отто і Фрідріха в Бамбергу, 2015, 2019
 • Віденський університет, 2017
 • Віденський педагогічний університет, 2015, 2017
 • Державна академія прикладних наук у Нисі (Польща), 2014
 • Університет Миколаса Ромеріса, Вільнюс 2013, 2016

 Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Участь з доповідями у  наукових конференціях в Україні – повний список у розділі Публікації
• Функциональные и семантические корреляции языковых единиц. Київ 1990
• Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Харків 1991
• Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ 1993
• Язык и культура. Третья международная конференция. Київ 1994
• Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії. 1-а Міжнародна наукова конференція пам’яті проф. Ю.О.Жлуктенка. Київ 1995
• English Language Teaching in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future -?// IATEFL-Ukraine 2nd Conference. Lviv 1995
• Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях. Всеукраїнські наукові конференції. Львів 1997, 1999
• Перший львівсько-варшавський семінар «Філософія науки». ЛНУ ім. І. Франка 2000
• Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Львів, 2004
• Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес Чернівці 2004
• MegaLing’2006 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій . Крим, Партеніт 2006
• VI Міжнародна конференція Пріоритети германського та романського мовознавства Світязь 2011

• Національна пам’ять у філології. Спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка.  Всеукр. наук. конф.  Львів: НТШ, 2017

 • Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4-5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів : ПАІС, 2021
 • Звітна наукова конференція професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3‑4 лютого 2022 року). на пошану пошану доктора філологічних наук, академіка Кусько Катерини Яківни. Львів, 2022
 • Звітна наукоа конференція професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (3‑3 лютого 2023 року). З нагоди 125-ліття кафедри французької філології. Львів, 2023

Доповіді на міжнародних конференціях
• 4th International Conference on Middle English (ICOME 4), Відень 2002
• 12th PASE Annual Conference, Мєдзешин -Варшава 2003
• 2nd Medieval English Studies Symposium (MESS 2), Познань, 2003.
• 13th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 13), Відень 2004
• 35th Poznań Linguistic Meeting, Познань 2004
• 3rd Medieval English Studies Symposium. (MESS 3). Познань 2004
• 5th International Conference on Middle English (ICOME 5), Неаполь 2005
• 4th Medieval English Studies Symposium (MESS 4). Познань 2005
• 5th Medieval English Studies Symposium (MESS 5). Познань 2006
• Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag, 2007
• 35. Österreichische Linguistiktagung: Computational Lexicography, Іннсбрук 2007
• 6th Medieval English Studies Symposium (MESS 6), Познань 2007
• 13th International Morphology Meeting (IMM13), Відень 2008
• Culture, Language and Literature Across Border Regions, Кошіце 2008
• 6th International Conference on Middle English (ICOME 6), Кембрідж 2008
• 15th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 15), Мюнхен 2008
• 7th Medieval English Studies Symposium. (MESS 7), Познань 2008
• The Second Rzeszów Anglistentag, Жешув 2009
• Middle and Modern English Corpus Linguistics (MMECL 2009), Іннсбрук 2009
• Universals and Typology in Word Formation, Кошіце 2009
• Foreign Influences on Medieval English, Варшава 2009
• 5th International Conference on English Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL 5), Оксфорд 2010
• 16th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 16), Печ 2010
• 9th Medieval English Studies Symposium (MESS 9), Познань 2010
• Historical English Word-Formation and Semantics Conference, Варшава 2011
• 17th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 17), Цюріх 2012

 • 8th International Conference on Middle English (ICOME 8). Мурсія, 2013
 • International Conference European Transfer of Culture. Literature Language Didactics. Ниса, 2014
 • 18th International Conference on English Historical Linguistics. (ICEHL 18), Лювен, 2014
 • 12th Conference of the European Society for the Study of English (12 ESSE). Кошіце, 2014
 • Across Borders VI: the West looks East. International Conference. Кросно, 2015
 • 9th International Conference on Middle English (ICOME9). Вроцлав, 2015
 • Universals and Typology in Word-Formation III. The International Conference. Кошіце, 2018
 • ParadigMO2 (Paradigmatic Word Formation Modelling II). Бордо, 2021
 • Historical English Word Formation. Symposium in memory of prof. Dr. Hans Sauer. Мюнхен, 2023
 • The Affixes symposium Турку, 2023

 Організація конференцій

• 7th International Conference on Middle English ( ICOME 7), Львів 3-5 серпня 2011 р.

Розклад