Демчук Наталія Михайлівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Nataliya.Demchuk1@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

порівняльні дослідження маркетингової термінології на фоні спільних та специфічних формально-семантичних та функціонально-прагматичних термінологічних ознак, властивих французькій та українській мовам

Курси

Вибрані публікації

Автор 24 наукових та навчально-методичних праць публікацій (14 наукових статей, 10 навчально-методичних розробок, 1 навчальний посібник), серед яких:

1. Демчук Н. М. Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу / Н. М. Демчук // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. — Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов.— Х. : Харк. нац. ун–т імені В. Н. Каразіна, 2013. — № 1052.  — Вип. 74. – С. 122−129 https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/issue/download/68/223

2. Ділова французька мова. Навчальний посібник для всіх спеціальностей (у співавторстві з Міщенко В.Г.) //Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 119с.

3. Демчук Н. М. Методи організації корпусу спеціалізованої лексики маркетингу у французькій мові / Н. М. Демчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: зб. наук. пр. — Серія: Філологія. Соціальні комунікації. — К., 2018. — Том 29(68) №3. – С. 67−72 http://chtyvo.org.ua/authors/Vcheni_zapysky_Tavriiskoho_natsionalnoho_univ/Filolohiia_Sotsialni_komunikatsii_Tom_29_68_N3/

4. Демчук Н. М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові / Н. М. Демчук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / Мін–во освіти і науки України, Київ. нац. ун–т імені Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. — К. : Логос, 2016. — Вип. 29. – С. 76−88 elibrary.kubg.edu.ua/20495/1/I_Saievych_KiK_IPh.pdf

5. Демчук Н. М. Особливості ієрархізації базових концептів термінології маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад “Ужгород. нац. ун–т”. — Ужгород, 2011. – С. 153−161 www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra…mov/demchuk-natalija-mikhailivna/

6. Демчук Н. М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. – Сер. Філологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Т. 14. — № 2. – С. 65−71 kzref.org/visnik-kiyivsekogo-nacionalenogo-lingvistichnogo-universitetu.html

 

Наукова біографія

Закінчила відділення французької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1993 році (кваліфікація: “Філолог. Викладач французької мови та літератури”).

Закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові“ за спеціальністю 10.02.05 – романські мови (Київський національний лінгвістичний університет, керівник – проф. Р. С. Помірко).

Є автором 14 наукових статей за темою дисертаційного дослідження та співавтором  двох  навчальних посібників “Ділова французька мова“.

Бере участь у навчально-методичних семінарах, наукових конференціях в Україні та за кордоном:

Участь у Міжнародному колоквіумі « La traduction : Théories. Pratiques. Formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998-2018) », вересень 2018 року, м. Крайова, Румунія.

Участь у Міжнародному колоквіумі « Le passé et le présent : rencontre des idées», присвячений 125-річчю створення романської філології в Кракові, травень 2016 року, Ягеллонський університет, м. Краків, Польща

Стаж роботи в ЛТЕУ: понад 20 років

Різне

Підвищення кваліфікації:  

Участь у Літньому університеті на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича разом із Агенцією університетської Франкофонії та університетом Лотарингії, червень 2018 року

Участь у педагогічному стажуванні « Комунікативна та акціональна методологія у викладанні французької мови як другої іноземної », організованому Посольством Франції в Україні, Університетом Люм’єр Ліон 2, ЛНУ імені Івана Франка, червень 2016 року

Громадська діяльність: 

З 2002 – 2009 – президент ЛМГО  « Французький альянс м. Львова (ініц. ком.)».

З 2009 – 2018 президент громадської організації  « Альянс Франсез » м. Львова.

2013 – Участь у Колоквіумі з нагоди 130-річчя створення Альянс Франсез (Париж, Франція)

2017 – перекладач на навчанні пожежників-рятувальників з України «Техніка навчання пожежників-рятувальників» (Фелькірш, Франція)

З 2019 року – координатор міжнародних проектів Університету для Агенції університетської Франкофонії

Нагороди

Нагорода мерії м. Стаффелфелден (Альзас, Франція) за сприяння розвитку українсько-французьких відносин.

Нагорода «Орден Академічних пальм» за внесок у розвиток мови та культури Франції від Міністерства освіти Франції за заслуги в галузі освіти та науки.

Розклад