Демчук Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: natalia.demchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

порівняльні дослідження маркетингової термінології на фоні спільних та специфічних формально-семантичних та функціонально-прагматичних термінологічних ознак, властивих французькій та українській мовам

Курси

Вибрані публікації

1.Демчук Н.М. Матеріально-структурні ознаки базового концепту «marché» у терміносистемі маркетингової діяльності французької мови /Ковалик Н.В., Тимочко Л.М.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. №.2 (34). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2023. С. 37-41. 

2.Демчук Н.М. Лінгвалізація еколого-економічного концепту WATER  в умовах війни /Ковалик Н.В., Тимочко Л.М.// Закарпатські філологічні студії. Науково-практичний журнал Ужгородського НУ. Вип. 25. Т 1. Ужгород: Гельветика, 2022. С. 111-117.

3. Синонімічність як одна з характеристик терміносистеми маркетингової діяльності французької мови.  −  Нова філологія. Збірник наукових праць. −  № 83. – Запоріжжя: Гельветика, 2021. −  С. 65-70.

4. Évaluation des termes du marketing au moyen d’interprétation métaphorique de leur sens propre du point de vue de la linguistique cognitive. − Romanica Cracoviensia. − Tom 19. − n 1. − Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. − P. 21-29

5. Les méthodes de constitution des données terminologiques du français de marketing. − La traduction: Théories. Pratiques. Formations. − Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2019. − P. 89-98.

6. Демчук Н.М. Фреймова структура концептів маркетингової діяльності у французькій мові // Концепты и контрасты:  монография. − Одесса: Гельветика, 2017. − 760 с. − С. 402-409

7. Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. − К.: Логос, 2016. − Вип. 29. − С. 76−88.

8. Демчук Н.М. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Наук. вісн. Львів. ун-ту. Сер. Іноземні мови. − Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. − Вип. 22. − С. 113−119.

Наукова біографія

Закінчила відділення французької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1993 році (кваліфікація: “Філолог. Викладач французької мови та літератури”).

Закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові“ за спеціальністю 10.02.05 – романські мови (Київський національний лінгвістичний університет, керівник – проф. Р. С. Помірко).

Є автором 14 наукових статей за темою дисертаційного дослідження та співавтором  двох  навчальних посібників “Ділова французька мова“.

Бере участь у навчально-методичних семінарах, наукових конференціях в Україні та за кордоном:

Участь у Міжнародному колоквіумі « La traduction : Théories. Pratiques. Formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998-2018) », вересень 2018 року, м. Крайова, Румунія.

Участь у Міжнародному колоквіумі « Le passé et le présent : rencontre des idées», присвячений 125-річчю створення романської філології в Кракові, травень 2016 року, Ягеллонський університет, м. Краків, Польща

Різне

Підвищення кваліфікації:  

Університет «Св.св. Кирила і Мефодія» міста Веліко Тарново (Болгарія), Факультеті іноземних мов в межах спеціального Плану для України, організованого Агенцією Університетської Франкофонії (AUF) для викладачів, науковців та докторантів, 01- 30/06/2023 р.

Дні педагогічної інновації, Вища Франкомовна Спеціалізована Школа Адміністрування та Менеджменту (ESFAM), м. Софія (Болгарія), 7-8 грудня 2022 р.

02/04/2022 – 23/05/2022  Громадська неурядова організація «ДІЇ задля ЗДОРОВ’Я ЖІНОК» м. Париж (Франція). Забезпечення усного та письмового перекладу ургентних консультацій з акушерської гінекології, які надавалися лікарями волонтерами-членами ГНО «ДІЇ задля ЗДОРОВ’Я ЖІНОК» українським жінкам-біженцям на території Польщі (Перемишль, Варшава (Польща) в межах гуманітарної місії, квітень-травень 2022 р.

Участь у Літньому університеті на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича разом із Агенцією університетської Франкофонії та університетом Лотарингії, червень 2018 року

Участь у педагогічному стажуванні « Комунікативна та акціональна методологія у викладанні французької мови як другої іноземної », організованому Посольством Франції в Україні, Університетом Люм’єр Ліон 2, ЛНУ імені Івана Франка, червень 2016 року

Громадська діяльність: 

З 2002 – 2009 – президент ЛМГО  « Французький альянс м. Львова (ініц. ком.)».

З 2009 – 2018 президент громадської організації  « Альянс Франсез » м. Львова.

2013 – Участь у Колоквіумі з нагоди 130-річчя створення Альянс Франсез (Париж, Франція)

2017 – перекладач на навчанні пожежників-рятувальників з України «Техніка навчання пожежників-рятувальників» (Фелькірш, Франція)

З 2019 року – координатор міжнародних проектів Університету для Агенції університетської Франкофонії

Нагороди

Нагорода мерії м. Стаффелфелден (Альзас, Франція) за сприяння розвитку українсько-французьких відносин.

Нагорода «Орден Академічних пальм» за внесок у розвиток мови та культури Франції від Міністерства освіти Франції за заслуги в галузі освіти та науки.

Розклад