Дзера Оксана Василівна

Посада: завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: oksana.dzera@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у LinkedIn: ua.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • історія перекладу
 • переклад біблійних та метабіблійних текстів
 • переклад та інтертекстуальність
 • соціологія перекладу
 • лінгвокогнітивні виміри перекладу
 • переклад і тоталітаризм
 • філософські виміри перекладу
 • біблійна фразеологія та фразеографія

Курси

Публікації

Публікації з 2015 року.

1.Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: монографія. Львів: Вид-во Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2017. 490 с.
2.Typology of Biblical Idioms: English – Ukrainian Binary Opposition. Лінгвістичні студії: міжнар. зб. наук. пр. Київ; Вінниця: ДонНУ, 2015. Вип. 30. С. 55–62.
3. Біблійна ґенеза Шевченкових образів любов і правда та ідоли в чужих чертогах. Studia Ukrainica Posnaniensia, Poznań: Wyd-woNaukowe, 2015. Zesz. III. S. 45–52.
4. Науково-критичне осмислення біблійної інтертекстуальності в працях Івана Франка. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. Львів: Вид-во Наук. товариства імені Шевченка, 2016. Т. CCLХІХ. С. 143–151.
5. Біблійний інтертекст перекладознавчих досліджень Івана Франка. Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznań:Wyd-woNaukowe ,2016. Zesz.IV. S. 219–228.
6. Джерела національних перекладів Святого Письма: англо-український контекст. Лінгвостилістичні студії: наук. журн. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 7.С. 51–60. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17989/1/7.pdf
7. Вплив біблійних перекладів на формування національно-прецедентних біблеїзмів: англо-український контекст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Київ: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Т. 29 (68). № 1. С. 90–98.
8 Англо-українська біблійна фразеографія: перекладознавчий аспект. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 3. Т. 2. С. 131–138. 
9. Біблема як одиниця біблійного інтертексту: перекладознавчий підхід. Науковий вісник Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Зб. наук. пр. Дрогобич: Вид-во Дрогобицького пед. ун-ту, 2018. № 9. С. 61–67.  
10. Ідеологічні та теологічні коректури і девіації в перекладах Святого Письма. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: “Аксіома”, 2018. Вип. 46. С. 186–192.
11. Ревербалізація біблійної концептосфери ЛЮБОВ в українських та англомовних перекладах Старого і Нового Завітів. Південний архів: Зб. наук. пр. Херсонського державного університету. Філологічні науки. Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 74. С. 197–200.
12. Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. пр. Київ: Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2018. Вип. 36. С. 154–169. 
13. Intertextuality and translation theory: strategies of research. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”. Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2018. Вип 2(70). С. 11–15. 
14. Омовлення біблійного концепту ЛІНОЩІ в поемі Івана Франка «Мойсей» та його ревербалізація в перекладі Віри Річ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія. Зб. наук. пр. Одеса, Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 33. Том 4. С. 129–132.

15.Ideological Plane in Bible Translation. In: Lucyna Harmon and Dorota Osuchowska (eds.) National Identity in Translation. Berlin: Peter Lang, 2019. P. 97–105. 

16. Conciseness of Ukrainian, Russian and English: Application to Translation Studies. In: 2019 XIth  International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). IEEE, 11 November 2019 (c0-authors – O. Kushnir, L. Kushnir) 

17.Bible Phraseography: Descriptive and Contrastive Approaches. In: Dorota Osuchowska and Lucyna Harmon (eds.) Contents, Use, Usability. Dictionaries from the Perspective of a Translator and a Language Teacher. Berlin: Peter Lang, 2019. P. 15-33. 
18. Роксолана Зорівчак і Віра Річ: перехресні стежки. Іноземна філологія, 2020. Вип. 133. С. 16-23.   

19.Енциклопедія перекладознавства: перший компендіум знань з теорії перекладу українською. Іноземна філологія Укр. наук. зб. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. Вип. 133. С. 250-251.  

20. Гендерні студії і переклад Святого Письма. Тези звітної наукової конференції професорсько- викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4-5 лютого 2021). Львів, 2021. С. 56.

21. Feminism and Bible Translation. Іноземна філологія Укр. наук. зб. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. Вип. 133. С. 106-117. 

22.Ukrainian Bible Translation and Russian Orthodox Church: power-related approach. Academia Letters, Article 5569. June 2022. 7 p.

23. Bible translations in early modern Europe as power tools: the cases of the Ostroh Bible (1581) and the King James Version (1611). ABSTRACTS. HTN Conference 2022. History and Translation: Multidisciplinary Perspectives. 25-28 May 2022, Tallinn University 36 p.  

24.Ukrainian Bible Translation and Russian Orthodox Church: The Story of Resistance and Oppression. ABSTRACTS of International E-conference in support of Ukrainian scholarship in Language and Cultural StudiesTranslation as Resistance:
The Politics of Intercultural Mediation in East-Central Europe
. June 7, 2022. 8-9.

25.Protestant Tradition of Bible Translation in Ukraine. Тези звітної наукової конференції професорсько- викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (4-5 лютого 2022). Львів, Паїc, С. 62-65.

26.Ukrainian Bible Translation in the “big zone” of the USSR: the case of unrealized intentionality. Translation, Ideology, Ethics. Response and Credibility. Book of Abstracts. International Conference. Department of Translation and Interpretation Studies Faculty of Philology, Vilnius University Vilnius, Lithuania. (22-24 September, 2022), p.32.

27.Shevchenko’s deconstruction of Pushkin’s Caucasian and Petersburge narrative: a case of inward and outward reception. International Conference “Slavic Studies Deconstructed: Translating Ukraine”. 7-8 November 2022. Book of Abstracts. Lviv, 2022. P. 33-35.

28.«Внутрішня людина» Григорія Сковороди і Каїн Івана Франка: шлях до пізнання через серце. Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 316 с. 85-89. 

29.Oksana Dzera, Olha Hrabovetska, Yulia Naniak, Iryna Odrekhivska. Lviv School of Translation Studies. Іноземна філологія Укр. наук. зб. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. Вип. 135. С. 69-88. 

30. Dzera O., Shmiher T. A Chronology of Ukrainian Biblical and Liturgical Translation. A Projected Manual for Translation Studies. Тези звітної наукової конференції професорсько- викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (2-3 лютого 2023). Рівне, Волин. обереги, 2022. С. 86-87.

31. Дзера О., Шмігер Т. Хронологія біблійного та літургійного перекладу в Україні = A Chronology of Ukrainian biblical and liturgical translation : довідник / О. Дзера, Т. Шмігер. – Львів, 2023. 67 с.

32. How to write a diploma paper. Оксана Дзера, Орислава Бриська. Методичні вказівки до написання та оформлення магістерських для студентів кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. – Львів, ЛНУ імені Івана    

Франка, 2023. – 72 с.

33. Shmiher T., Dzera O. Sociocultural Power of Biblical Translation in Early Modern Europe: the Cases of the Ostroh Bible (1581) and the King James Bible (1611). Verbum Vitae. Vol. 41 No. 4, 2023. P. 919-933.

34. Шмігер Т., Дзера О., Домбровський М. Комісія Всесвітньої літератури та міжкультурної комунікації імені Миколи Лукаша та її наукова діяльність у НТШ (1990-2022). 150 років на службі української науки та культури. Гуманітарні науки. Львів: Наукове товариство імені Шевченка:; Дослідно-видавничий центр НТШ. 2023. С. 409-442.

35.Iryna Odrekhivska, Anna Halas, Oksana Dzera, Oksana Molderf, Yuliia Naniak, Oleksandra Lit. Handbook of Intercultural Communication / Практичний довідник з міжкультурної комунікації; ed. by Iryna Odrekhivska. Lviv, Lviv University Publishing, 2023. 94с.

 

 

Біографія

(Нар.: 31.01.1973, м. Рогатин, Івано-Франківська обл.) – кандидат філологічних наук (1999), доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (2004), доктор філологічних наук (2019), завідувач кафедри.

Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (1995). У 1999 захистила кандидатську дисертацію на тему “Індивідуально-авторське трактування біблійного мотиву як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона)”. У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему “Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства”.

З 1998 працює на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

Різне

 • Отримано  EST TS Book Purchase Grant від Європейського перекладознавчого товариства.
 • Працювала у складі оргкомітету Міжнародного фестивалю «Лукаш Фест» для відзначення 100-річного ювілею Миколи Лукаша, 2019.
 • Участь у Першій Міжнародній перекладацькій майстерні «LitTransformer Юнеско. Міста Літератури», 2019 рік.
 • Здійснювала сліпе рецензування статей до збірника матеріалів Міжнародної наукової конференції Young Linguists’ Conference ATENA (Konferencja Naukowa Młodych Lingwistów ATENA), Пряшівський університет, 2020
 • Здійснювала сліпе рецензування статті до журналу MDPI “Religions”, 2023
 • Прочитала відкриту лекцію для Перекладознавчого центру Гонконгського баптиського університету (12.01.2023)
 • Отримано грант “Non-residential Fellowship for Scholars in Ukraine” від  Інституту гуманітарних студій (Відень) (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) і Дослідницького інституту Гарвардського університету (the Harvard University Research Institute) (січнь-травень 2023)
 • За монографію (Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: монографія. Львів: Вид-во Львів. ун-ту ім. Івана Франка, 2017. 490 с.) отримала звання Лауреата ІІ ступеня конкурсу Літературно-наукового фонду ім. Воляників-Швабінських Фундації Українського Вільного університету.
 • З 2019  р.р. очолювала оргкомітет Всеукраїнської, а (3 2021 р.) Міжнародної щорічної конференції «Перекладознавчі читання на пошану Р.П. Зорівчак».
 • Науковий керівник наукової теми кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура за темою  «Національна     пам’ять перекладознавства в особистостях» (2018-2019 р.р.), «Концептуальні, науково-методологічні та прикладні парадигми сучасного перекладознавства: проблеми, підходи, перспективи» (2020-2023), Соціополітичні, культурологічні й естетичні виміри сучасного перекладознавства (2023 –   ).
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.15 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук  з спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.16 – перекладознавство.
 • голова  журі конкурсу “Мала академія наук України” «Переклад» (2020, 2021, 2022 р.р).

Участь у конференціях (з 2015 року)

 • Звітні конференції викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2015 – 2021 рр.);
 • Щорічні наукові конференції Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.);
 • Міжнародна наукова конференція “Апостол правди і науки” (Львів, 15–16 травня 2015);
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція “Україністика: вчора, сьогодні, завтра…” (Познань, Польща, 20–21 травня 2016 року);
 • Міжнародна наукова конференція «Національна ідентичність у перекладі» (Львів, 24-25 вересня 2018);
 • Міжнародна наукова конференція «Микола Лукаш ‒ спадщина, рецепція, пам’ять», присвячена сторіччю від дня народження Миколи Лукаша (15-16 жовтня 2019, Інститут Мовознавства ім. О.О. Потебні, м. Київ;
 • Всеукраїнська наукова конференція «Національна пам’ять у філології: перекладознавчі читання на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак» (Львів, 7-8 листопада 2019) (співорганізатор) ;
 • Вебінар-симпозіум «Відбились дивовижною луною»: «попередні» тексти в художньому світі Івана Франка» (29 травня 2020 р., дистанційний формат);
 • ХХХІV щорічнa франківська конференція «Серця твою почують давню силу…»: Франкові виміри національної ідентичності» (Львів, жовтень 2020);
 • Спільний круглий стіл  Комісії Всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка та кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ‒ тема «Поезія Григорія Кочура – англійськомовному читачеві»» (17 листопада 2020 р.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Великий код. Біблія – світова література – переклад. Перекладознавчі читання на пошану Р.П. Зорівчак» (9 листопада 2020 р.) (співорганізатор);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Переклад в Україні. Тенденції, напрямки, соціальні виклики. Перекладознавчі читання на пошану Р.П. Зорівчак» (9 листопада 2021 р.) (співорганізатор);
 • Міжнародна наукова конференція  “Translation Studies in Ukraine”. The Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava) – тема «Lviv School of Translation Studies» (12-13 травня 2022);
 • HTN Conference 2022 History and Translation: Multidisciplinary Perspectives, Tallinn University – тема «Bible translations in early modern Europe as power tools: the cases of the Ostroh Bible (1       581) and the King James Version (1611)»  (25-28 травня 2022);
 • Міжнародна конференція  на підтримку української науки “Translation as Resistance: the Politics of Intercultural Mediation in East Central Europe” (співорганізатор)  – тема «Ukrainian Bible Translation and Russian Orthodox Church: The Story of Resistance and Oppression» (7 червня 2022);
 • Міжнародна конференція “Translation, Ideology, Ethics: Response and Credibility”. Department of Translation and Interpretation Studies, Faculty of Philology, Vilnius University, Lithuania – тема «Ukrainian Bible Translation in the Big Zone of the USSR: the Case of Unrealized Intentionality» (22-24 вересня 2022),
 • Міжнародна конференція «Slavic Studies deconstructed: translating Ukraine» (співорганізатор), ЛНУ імені Івана Франка, факультет іноземних мов (9 листопада 2022 р.);
 • VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі”. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.).

 

Методичні матеріали

Силабус Практика перекладу з 1-ї іноземної мови

Силабус ДВВ Методи перекладознавчих досліджень

переклад в умовах війни_силабус

силабус_теорія перекладу

syllabus new translation theories dzera

syllabus bible translation dzera

РП_4курс теорія перекладу dzera

РП_2курс_Традиції перекладу Біблії

РП 5 курс переклад і війна dzera

РП 5 курс методи перекладознавчих дослвіджень

зведена програма теорія

РП_4курс_Новітні теорії перекладу

Robocha-prohrama-z-leksykohrafii

Розробила і читає такі навчальні курси:

 • Традиції і стратегії перекладу Біблії (2 курс першого (бакалаврського) освітньо-наукового рівня)
 • Основи лексикографії (3 курс першого (бакалаврського) освітньо-наукового рівня)
 • Новітні теорії перекладу (4 курс першого (бакалаврського) освітньо-наукового рівня)
 • Теорія перекладу (4 курс першого (бакалаврського) освітньо-наукового рівня)
 • Практика перекладу з першої іноземної мови (1 курс другого (магістерського) освітньо-наукового рівня)
 • Методи перекладознавчих досліджень (1 курс другого (магістерського) освітньо-наукового рівня)
 • Переклад в умовах війни (1 курс другого (магістерського) освітньо-наукового рівня)

Методичні матеріали:

 1. Англійська й українська лексикографія (коротка теорія та історія). Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2004. 170 с.        До курсу “Основи лексикографії”.
 2. Хронологія біблійного та літургійного перекладу в Україні = A Chronology of Ukrainian biblical and liturgical translation : довідник / О. Дзера, Т. Шмігер. – Львів, 2023. 67 с.   До курсу “Традиції і стратегії перекладу Біблії”.
 3. How to write a diploma paper. Оксана Дзера, Орислава Бриська. Методичні вказівки до написання та оформлення магістерських для студентів кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. – Львів, ЛНУ імені Івана
  Франка, 2023. – 72 с.    До курсу “Методи перекладознавчих досліджень”.

Розробила курси на платформі moodle з наступних предметів:

 • Традиції і стратегії перекладу Біблії;
 • Методи перекладознавчих досліджень;
 • Переклад в умовах війни;
 • Практика перекладу з першої іноземної мови.

 

Стажування:

 1. Стажування на курсі Львівського національного університету імені Івана Франка «Цифрові компетенції в освіті» (2019 р.)
 2. Стажування на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (01 жовтня 2020 – 23 січня 2021 р.).
 3. Стажування на ІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності, технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (12 серпня-12 жовтня 2021 р.).

 

Розклад