Дзера Оксана Василівна

Посада: завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: oksana.dzera@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • історія перекладу
  • переклад біблійних та метабіблійних текстів
  • переклад та інтертекстуальність
  • соціологія перекладу
  • лінгвокогнітивні виміри перекладу
  • переклад і тоталітаризм
  • філософські виміри перекладу
  • біблійна фразеологія та фразеографія

Курси

Публікації

1.Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: монографія. Львів: Вид-во Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2017. 490 с.
2.Typology of Biblical Idioms: English – Ukrainian Binary Opposition. Лінгвістичні студії: міжнар. зб. наук. пр. Київ; Вінниця: ДонНУ, 2015. Вип. 30. С. 55–62.
3. Біблійна ґенеза Шевченкових образів любов і правда та ідоли в чужих чертогах. Studia Ukrainica Posnaniensia, Poznań: Wyd-woNaukowe, 2015. Zesz. III. S. 45–52.
4. Науково-критичне осмислення біблійної інтертекстуальності в працях Івана Франка. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. Львів: Вид-во Наук. товариства імені Шевченка, 2016. Т. CCLХІХ. С. 143–151.
5. Біблійний інтертекст перекладознавчих досліджень Івана Франка. Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznań:Wyd-woNaukowe ,2016. Zesz.IV. S. 219–228.
6. Джерела національних перекладів Святого Письма: англо-український контекст. Лінгвостилістичні студії: наук. журн. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 7.С. 51–60.
7. Вплив біблійних перекладів на формування національно-прецедентних біблеїзмів: англо-український контекст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Київ: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Т. 29 (68). № 1. С. 90–98.
8 Англо-українська біблійна фразеографія: перекладознавчий аспект. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 3. Т. 2. С. 131–138.
9. Біблема як одиниця біблійного інтертексту: перекладознавчий підхід. Науковий вісник Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Зб. наук. пр. Дрогобич: Вид-во Дрогобицького пед. ун-ту, 2018. № 9. С. 61–67.
10. Ідеологічні та теологічні коректури і девіації в перекладах Святого Письма. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: “Аксіома”, 2018. Вип. 46. С. 186–192.
11. Ревербалізація біблійної концептосфери ЛЮБОВ в українських та англомовних перекладах Старого і Нового Завітів. Південний архів: Зб. наук. пр. Херсонського державного університету. Філологічні науки. Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 74. С. 197–200.
12. Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. пр. Київ: Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2018. Вип. 36. С. 154–169.
13. Intertextuality and translation theory: strategies of research. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”. Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2018. Вип 2(70). С. 11–15.
14. Омовлення біблійного концепту ЛІНОЩІ в поемі Івана Франка «Мойсей» та його ревербалізація в перекладі Віри Річ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Філологія. Зб. наук. пр. Одеса, Вид. дім “Гельветика”, 2018. Вип. 33. Том 4. С. 129–132.

15.Ideological Plane in Bible Translation. In: Lucyna Harmon and Dorota Osuchowska (eds.) National Identity in Translation. Berlin: Peter Lang, 2019. P. 97–105.

16. Conciseness of Ukrainian, Russian and English: Application to Translation Studies. In: 2019 XIth  International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). IEEE, 11 November 2019 (c0-authors – O. Kushnir, L. Kushnir)

17.Bible Phraseography: Descriptive and Contrastive Approaches. In: Dorota Osuchowska and Lucyna Harmon (eds.) Contents, Use, Usability. Dictionaries from the Perspective of a Translator and a Language Teacher. Berlin: Peter Lang, 2019. P. 15-33.
18. Роксолана Зорівчак і Віра Річ: перехресні стежки. Іноземна філологія, 2020. Вип. 133. С. 16-23.

19.Енциклопедія перекладознавства: перший компендіум знань з теорії перекладу українською. Іноземна філологія Укр. наук. зб. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. Вип. 133. С. 250-251.

20. Гендерні студії і переклад Святого Письма. Тези звітної наукової конференції професорсько- викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4-5 лютого 2021). Львів, 2021. С. 56.

21. Feminism and Bible Translation. Іноземна філологія Укр. наук. зб. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. Вип. 133. С. 106-117.

Біографія

(Нар.: 31.01.1973, м. Рогатин, Івано-Франківська обл.) – кандидат філологічних наук (1999), доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (2004), доктор філологічних наук (2019), завідувач кафедри.

Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (1995). У 1999 захистила кандидатську дисертацію на тему “Індивідуально-авторське трактування біблійного мотиву як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона)”. У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему “Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства”.

З 1998 працює на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

Розклад