Грабовецька Ольга Сергіївна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Вчений секретар Університету, секретар Вченої ради

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-42

Електронна пошта: olha.hrabovetska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

Сучасна перекладознавча прарадигма і методологія перекладознавчого аналізу; контрастивні студії, зокрема контрастивна стилістика; лінгвокультурологія; когнітивна лінгвістика у її зв’язку із перекладом і перекладознавством, критика перекладу.

 

Лекційні курси:

Лінгвокраїнознавство (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 2003 – 2011);

Контрастивна стилістика (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 2003 – 2005);

Інтерпретація тексту (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2006 – 2012);

Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (англо-український переклад, ОР «Спеціаліст», 2009 – 2011);

Стилістика (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», з 2009 – дотепер );

Стилістичні аспекти перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», з 2017 – дотепер);

Теорія перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр», 3 рік навчання з 2010 – дотепер);

Теорія і практика перекладу (англійська філологія, ОР «Бакалавр», з 2006 – дотепер);

Практика перекладу (англо-український переклад, ОР «Бакалавр» з 2016 – дотепер);

Теорія і практика перекладу (міжнародна економіка, ОР «Магістр», 2012 – 2015);

Редагування перекладу (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2015 – 2017);

Редагування художнього перекладу (англо-український переклад, ОР «Спеціаліст», 2015 – 2017);

Когнітивна лінгвістика і переклад (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2016 – 2017);

Критика перекладу (англо-український переклад, ОР «Магістр», 2016 – дотепер).

Курси

Вибрані публікації

Статті:

 1. Грабовецька О. Епітетна конструкція в українській та англійській мовах: Спроба контрастивного аналізу / О. Грабовецька // Матеріали міжнародної наукової конференції “Романістичні дослідження: сучасний стан і перспективи” / За ред. Р.Помірка, Ф.Бацевича, А.Семіва. – Київ; Львів: Київська Русь, 1997. – С. 187-195.

 

 1. Грабовецька О. Епітетна конструкція як проблема перекладу / О. Грабовецька // Материалы международной конференции “Язык. Культура. Взаимопонимание” / Под ред. Т.А. Космеды. – Львов: Львовский гос. ун-т,  – С. 301-304.

 

 1. Клаттон-Брок Д. Собаки: Пер. з англ. Ольги Грабовецької. – Львів: Арт-Медіа, 1997.- 64 с.: іл.- (Дивлюсь. Дивуюсь. Дізнаюсь). [с 28.693.36 К 47]

 

 1. Грабовецька О. Шевченківський епітет як перекладознавча проблема: За матеріалами епітетів до символу “Дніпро” та їхніх англомовних відтворень/ О. Грабовецька // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2000. – Т. ССХХХІХ. – С. 306-315. – Праці філологічної секції.

 

 1. Грабовецька О. Шевченківський епітет як перекладознавча проблема: на матеріалі сталих епітетів широкий, дужий до символу “Дніпро” та їхніх англомовних відтворень / О. Грабовецька // Зб. наук. праць “Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка”. –К.: Вид-во Київ. національного ун-ту імені  Т.Шевченка, 2000. – С. 75-80.

 

 1. Грабовецька О. Структурно-семантичні особливості епітетної конструкції як проблема перекладу: на матеріалі української та англійської мов / О. Грабовецька // Materiały ІV Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Słowo. Tekst. Czas”/ Pod red. M. Aleksejenki. – Szczecin, 2000. – С.124-128.

 

 1. Грабовецька О. Відтворення національної образної картини світу як перекладознавча проблема: на матеріалі сталих шевченківських епітетів широкий, дужий до символу “Дніпро” та їхніх англомовних перекладів / О. Грабовецька // Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Słowo. Tekst. Czas”/ Pod red. M. Aleksejenki. – Szczecin, –  С. 68-73.

 

 1. Грабовецька О. Recreation of lingual and stylistic peculiarities of the literary text by means of the target language / О. Грабовецька // Переводна книжевност: Зборник радова XXIII – XXVI београдских переводилачких сусрета 1997 – 2001. – Београд, 2002. – С. 471-476.

 

 1. Грабовецька О. Відтворення етнокультурної специфіки українського сталого епітета в англомовних перекладах / О. Грабовецька // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет інозем. філології. – К.: Логос, 2001. – Вип. 5. – С. 39-43.

 

 1. Грабовецька О. Епітетна конструкція як проблема перекладу: на матеріалі поезій Т.Г. Шевченка та їхніх англомовних перекладів / О. Грабовецька // Іноземна філологія / Український наук. зб. – Львів: В-во Львівського ун-ту, 2001. – Вип. 112. – С. 286-292.

 

 1. Грабовецька О. Сталі епітетні конструкції як перекладознавча проблема: на матеріалі українських художніх текстів та їхніх англомовних перекладів/ О. Грабовецька // Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Słowo. Tekst. Czas – VI (Nowa frazeologia w nowej Europie.  Новая фразеология в новой Европе. Neue Phraseologie im neuen Europa.)” / Pod red. M.Aleksejenki, W. Mokijenki, H. Waltera. – Szczecin; Greifswald, 2002. – C. 364-370.

 

 1. Грабовецька О. Епітетна конструкція української мови в зіставленні з англійською / О. Грабовецька // Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар конгр. україністів / Відп. ред. В.Німчук. – К.: Пульсари, 2002. – С. 347-350.

 

 1. Грабовецька О. Денотативно-образне калькування як спосіб перекладу епітетної конструкції (Якого кольору “Вишнева Україна”) / О. Грабовецька // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2003. – Т. ССХLVI. Праці філологічної секції. – С. 433-442.

 

 1. Грабовецька О. Шевченківський епітет як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів поетових творів) / О. Грабовецька // Матеріали 34 наукової шевченківської конференції. – У двох книгах. – Книга друга. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 190-198.

 

 1. Грабовецька О. “Епітетна конструкція в перекладах Григорія Кочура / О. Грабовецька // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., К.; Ірпінь, 27 – 29 жовт. 2003р. / Редкол.: О. Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь; ВТФ “Перун”, 2004. – С. 108-112.

 

 1. Грабовецька О. Компаративний епітет у перекладі (на матеріалі українських та англійських художніх текстів) / О. Грабовецька // Філологічні студії / Науковий часопис.– Луцьк, 2004. – № 3 (27). – С.36 – 42.

 

 1. Грабовецька О. Роль курсу лінгвокраїнознавства у професійному вишколі перекладачів / О. Грабовецька // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет інозем. філології.– К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 13. – С. 42-46.

 

 1. Грабовецька О. Інтерпретація шекспірівського розуміння добра і зла в українських перекладах трагедії „Отелло” (до питання про перекладацькі стратегії) / О. Грабовецька // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет інозем. філології.– К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Вип. 17. – С. 99-110.

 

 1. Грабовецька О. Байронів шедевр “The Destructionof Sennacherib” у відтворенні М.Зерова та Д.Паламарчука (роздуми нал двома перекладами одного вірша) / О. Грабовецька //Вісник Львівського національного університету. Серія іноземні мови. 2006. Вип.13. – С.184-189.

 

 1. Грабовецька О. Константа „Любов” у концептуальній картині світу Івана Франка: перекладацькі інтерпретації (на матеріалі поетичних творів та їх англомовних перекладів) / О. Грабовецька // Філологічні студії 1-2 / Науковий часопис.– Луцьк, 2007. – № 39-49. – С.18 – 26.

 

 1. Грабовецька О. Шевченків епітет крізь призму перекладу / О. Грабовецька // Наукові записки. – Вип. 7(5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С.40-44.

 

 1. Грабовецька О. Концептуальний епітет Шевченкової поеми “Кавказ” у англомовних перекладах / О. Грабовецька // Од слова путь верстаючи й до слова…: Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, заслуженого працівника освіти України /Редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 139-151.

 

 1. Грабовецька О. Як важливо бути точним: до питання про труднощі перекладу драматичних творів (на матеріалі українського перекладу п’єси О.Вайлда “The importance of being earnest” – “Як важливо бути поважним” у перекладі Р.Доценка) / О. Грабовецька // Теорія та практика перекладу: наук. зап. ф-ту романо-германської філології. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 22-33. – (Серія: Філологічні науки; Т. І).

 

 1. Грабовецька О. Повість Івана Франка „Захар Беркут” у перекладі англійською мовою / О. Грабовецька // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / МОН України. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – Т. 1. – С. 1109 – 1117.

 

 1. Hrabovetska O. Biblical allusions of “Poems in prose” by Oscar Wilde through the prism of translation /O. Hrabovetska // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» (Харків, 15 – 16 квітня 2011 р.) – Вінниця: Нова книга. 2011. – С. 13 –14

 

 1. Грабовецька О. Відтворення фразеології кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» в англомовних перекладах / О. Грабовецька // Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Słowo. Tekst. Czas XI. /pod redakcją Mirosławy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald : [б. в.], 2012. – С. 367–374.

 

 1. Грабовецька О. Відтворення контекстуальної семантики фразеологізмів Шевченкової повісті “Художник” в англомовних перекладах / О. Грабовецька // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 127 (Част. 2). – С. 207–213.

 

 1. Грабовецька О. Слово про вченого. До 80-річчя від дня народження Роксолани Зорівчак / О. Грабовецька // Каменяр. – Львів, 2014. – № 2. – С. 8.

 

 1. Грабовецька О. Роксолана Зорівчак / О. Грабовецька // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Число 51-52. – С. 41.

 

 1. Грабовецька О. Реконструкція концепту «непокора» із Прологу до поеми Івана Франка «Мойсей» в англомовних перекладах/ О.Грабовецька // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2017. – Вип.  – С. 77–89.

 

 1. Грабовецька О. Відтворення у перекладі мовних засобів вираження оцінки (на матеріалі гуморески О.Кобилянської «Він і Вона» і її англомовного перекладу) / О. Грабовецька // Література та культура Полісся : Зб. наук. праць.  – Вип. 89. Серія «філологічні науки» . – № 9. – Ніжин, 2017.– С. 189–201.

 

 1. Hrabovetska, Olha. Hryhir Tiutiunnyk’s short story “Три плачі над Степаном” (“Three Laments for Stepan”) in English: Linguo-Cognitive Aspects of Translation / O. Hrabovetska// Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures.Vol. 12 Translation Studies Across the Boundaries: Peter Lang – Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien, 2018. – C. 97 – 107.)

 

 1. Грабовецька О. Роксолана Петрівна Зорівчак: штрихи до портрету / О. Грабовецька // «Роксолана Зорівчак» (2011 – 2017): біобібл. покажч./ МОН України, ЛНУ імені Івана Франка, Наук. б-ка ж – Львів, 2018. – С. 9 – 17.

 

 1. Грабовецька О. Відтворення біблійної інтертекстуальності поезії в прозі «The Master» Оскара Вайлда в українському перекладі/ О. Грабовецька // «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. – № 5. – Львів, 2019. – С. 35-41

Методичні праці:

 1. Методичні вказівки до вивчення фразових дієслів (на матеріалі дієслова to go). Для студентів IV-го курсу денного відділення / С.М. Сухорольська, Л.В. Бабійчук, О.С. Грабовецька, Ю.А. Завгороднєв. – Львів: Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1996. –24 с.

 

 1. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови / Л.В. Бабійчук, М.Е. Білинський, Т.Є. Богданович, О.С. Грабовецька та інші, всього 16 осіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 395 с.

 

 1. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалі п’єси Оскара Вайлда „The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу): навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / О. Грабовецька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 144 с.

Біографія

1987 р. – закінчила факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка. (Спеціалізація: англійська мова; переклад);
1987-1991 – асистент кафедри іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1991–1994 – вчитель англійської мови у Львівському  фізико-математичному ліцеї;
1994–1996 – асистент кафедри англійської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1996–1999 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
1999–2006 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
2003 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов)”;
2006–дотепер – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
2013–дотепер – Вчений секретар, секретар Вченої Ради Університету;
Стажування:
1995–стажування за програмою Британської ради в Школі англійської мови графства Кент (“Kent School of English”) (Велика Британія);
2018–стажування у Віденському університеті (Австрія);
2019–стажування в університеті Отто-Фрідріха (м. Бамберг, Німеччина);
2019–стажування у Варшавському університеті (Польща).

Розклад