Ісаєва Галина Тимофіївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: halyna.isayeva@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • проблеми мовної економії
  • лінгводидактики
  • сучасні технології викладання іноземних мов у вищій школі

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

 Ісаєва Г. Т. Проблеми мовної економії (1988р.).

Підручники:

 Ісаєва Г. Т. English for Physicists (Київ, 1997).
 Ісаєва Г. Т. Підручник з англ. мови для студентів немовних спеціальностей Basic English(у співавт.). Львів, 2004,2005, 2006.

Посібники:

Ісаєва Г. Т. English for Physicists (Англійська мова для фізиків) –  Київ, 1997. – 336 с. ( з грифом МОН України).
Ісаєва Г. Т. Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів (на основі роману Дж. Вебстер “Довгоногий дядечко” – “Daddy Long Legs”) / Ісаєва Г.Т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 114 с.
Ісаєва Г. Т. Англійська мова для студентів факультету електроніки [навч. посібник] / Г. Т. Ісаєва, Л. В. Сологуб, О. Я.  Цурковський – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 140 с.
Ісаєва Г. Т.
Микитенко Н. О.
Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 (з грифом МОН України).
Ісаєва Г. Т. Enjoy Your Home Reading. Навчальний посібник / Г.Т. Ісаєва, Н.О. Микитенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 144 с.
Ісаєва Г. Т. Англійська мова для студентів-математиків [навч. посібник] / Г.Т. Ісаєва, О.М. Тимошик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256 с., 2009 (2-е вид., перероблене і доповнене)( з грифом МОН України).
Ісаєва Г. Т. Improve Your English (Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів) : навч. посібник / Ісаєва Г.Т. – Львів : Паіс, 2010. – 212 с. – 13, 5 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. Improve Your English (Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів) : навч. посібник / Г. Т. Ісаєва – Львів : Паіс, 2011. – 212 с. – 13, 5 друк. арк.

Словники:

Ісаєва Г. Т. Англо-український словник хімічних термінів. / Чапля З. Г., Ісаєва Г. Т. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 112 с.

Статті:

Zhovniruk Z. L. 
Isayeva H. T.
Presentation of a projekt in foreign languages / Z. Zhovniruk, H. Isayeva // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, Research, Development. № 14. Philology, Sociology and Cultyrology». (27.02.2019–28.02.2019, London). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019. – С. 48–52.
Zhovniruk Z. L. 
Isayeva H. T.
Teaching foreign languages at the masterʼs level / Z. L. Zhovniruk, H. T. Isayeva // Monografia pokoferencyjna. Science, research, development Philology, Sociology and Culturology. #2. (Londyn, 27.02.2018). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. “Diamond trading tour”,  2018.  – С. 115–119. – 0,32 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. The role of coursebooks in implementing a new concept of teaching foreign languages at Ivan Franko national university in Lviv / Г. Ісаєва // Zbior artykulow naukowych. “ Filologia, sociologia i kulturosnawstwo. Priorytetowe obszare badawcze: od teorii do praktyki.“(28.02.2017) –Lublin. 2017.c.22-25. – 0,32  друк. арк.
Жовнірук З. Students benefit from implementing a new concept of teaching foreign languages / Г. Ісаєва // Zbior raportow naukowych. “Wspolchesne tendencje w nauce i edukacji.“(28.02.2016- 29.02.2016) –Warszawa. 2016. – C.62-66. – 0,32 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. Дискурс англомовного підручника за фахом / Дискурс іноземномовної комунікації. –  Львів. 2002.
Ісаєва Г. Т. Застосування елементів новітніх технологій на завершальному етапі вивчення іноземних мов студентами технічного профілю в умовах кредитно-модульної системи / З.Л. Жовнірук, Г.Т. Ісаєва // Навчання іноземних мов для спеціальних цілей у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти : зб. наук. пр. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 54–58.
Ісаєва Г. Т. Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою “Магістр” / Г. Т. Ісаєва, Т. В. Яхонтова. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
Жовнірук З. Л. Актуалізація культорологічного потенціалу творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних мов / Жовнірук З. Л., Ісаєва Г. Т // Наук. видання “Мова і культура”. – вип. 1, Т. 1. – К : Національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 410–414. – 0,25 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. Модель підручника іноземної мови для студентів природничих факультетів університету / Г. Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук // Zbior raportownaukowych “Wspolszesne tendencje w nauce i edukacji”. – Olsztyn: DiamondTrading Tour. – 2014. – S. 68-70.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

Жовнірук З. 
Ісаєва Г.
Реалізація нової концепції вивчення іноземних мов на рівні ˮмагістрˮ у Львівському національному університеті імені Івана Франка. / З. Жовнірук, Г. Ісаєва // Тези ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ˮКомунікація у сучасному соціуміˮ (Львів, 8 червня 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 80-81. – 0,125 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. Методика викладання лекцій з курсу іноземної мови  для магістрів фізичного факультету / Г. Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7–8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. . – 0,06 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. Про oдин з інноваційних методів організації та контролю за самостійною роботою студентів над іноземною мовою в умовах кредитно-модульнох системи / З. Л. Жовнірук, Г. Т. Ісаєва, М. Т. Ратич // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої пам’яті проф. К. Я. Кусько “Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття” (24–25 листопада 2011 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 154–155. – 0,125 друк. арк.
Ісаєва Г. Т. Презентації іноземною мовою як завершальний етап формування комунікативної компетенції студентів / З. Л. Жовнірук , Г. Т. Ісаєва // Матеріали IІ Міжнар. наук.–метод. конф. “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (18–19 листопада 2011 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 95–96. – 0,125 друк. арк.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 Жовнірук З. Л.
 Ісаєва Г. Т.
Виступ-доповідь на захисті магістерської роботи іноземними мовами. З. Л. Жовнірук, Г.Т. Ісаєва // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (22 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018.
Ісаєва Г. Т. Методичне забезпечення вивчення іноземної мови студентами природничих факультетів університету / Г. Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (4 – 5 лютого 2012 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 38. – 0,125 друк. арк.

Біографія

1965 – 1970 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1971 – 1975 лаборант кафедри англійської філології Львівського державного університету імені Івана Франка;
1975 – 1989 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1989 – 1998 доцент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1998 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад