Івасів Наталія Семенівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на географічному факультеті

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.ivasiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства

Курси

Вибрані публікації

Івасів Н. С. Іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. С. Івасів, О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – С. 65–69.
Ivasiv N. Current methods for assessing the level of foreign language proficiency of university students / Nataliia S. Ivasiv , Mariya S. Kozolup, Olena V. Oleniuk, Nataliia V. Rubel, Nataliya Y. Skiba // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. – 2020. – Vol. 19. – No. 10. – P. 304–322.
Івасів Н. С. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. / Н. Івасів, М. Козяр // Імідж сучасного педагога. – 2020. – № 3 (192). – С. 36–39.
Івасів Н. С. Організаційний компонент формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства в процесі іншомовної підготовки. / Н. С. Івасів // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2020. – Вип. 22. – Т. 1. – С. 146–149.
Івасів Н. С. Змістовий компонент професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Вип. 41. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 110–117.
Івасів Н. С. Модель організації іншомовної навчальної та виробничої практик майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, Research, Development. № 14. Pedagogy». (27.02.2019–28.02.2019, London). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019. – С. 26–29.
Івасів Н. С. Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. / Н. С. Івасів // Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170). – С. 97–102.
Івасів Н. С. Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Молодь і ринок: щомісячн. наук.-пед. журн.  – Дрогобич, 2018. – № 1 (156). – С. 118–124.
Івасів Н. С. Організаційно-змістові особливості та структурно-функціональна модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – Випуск 39. – С. 116–123.
Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства як педагогічна проблема / Н. С. Івасів // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Vol. V(54), Issue 126. – 2017. – С.21-25.
Івасів Н. С. Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців з туризмознавства як фактор розвитку автономії у вивченні іноземної мови / Н. С. Івасів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 160-165.
Івасів Н. С. Методологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Zbiór raportów naukowych «Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria». – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – C. 104-107.
Івасів Н. С. Комунікативно-діяльнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С. 69–73.
Івасів Н. С. Професійно-орієнтована іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 35–40.
Івасів Н. С. Особистісно-орієнтований підхід у навчальних екскурсійних проектах з іноземної мови професійного спрямування студентів спеціальності “Туризм” / Н.С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – С. 47–52.
Івасів Н. С. Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Вип. 15. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – С.301-305.
Івасів Н. С. Формулювання задач самостійного домашнього читання фахової літератури іноземною мовою / Н. Івасів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. наук. праць. – №4, Ч.ІІ. – 2010. – С.75–79.
Івасів Н. С. Взаємодія “викладач – студент” під час підготовки та проведення навчальних екскурсійних проектів з іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Людина. Комп’ютер. Комунікація //Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С.315-316.
Івасів Н. С. Чисельні критерії для оцінки навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови / Н. С. Івасів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Вип.19. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С.331-337.

Тези доповідей:

Івасів Н. С. Модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н. С. Івасів // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Комунікація у сучасному соціумі» (Львів, 8 черв. 2018 р.) / за ред. Н. О. Микитенко, Л. І. Морської, Т. В. Яхонтової. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 82–83.
Івасів Н. С. Компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства / Н.С. Івасів, Н. В. Рубель // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2016 р., ТНЕУ / За заг. ред. Н.С. Лисої. – Тернопіль: Астон, 2016. – С. 81–82.
 

Івасів Н. С.

Роль інтернет-ресурсів професійного спрямування у самостійній роботі з іноземної мови студентів спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”, 19-21 квітня 2012 р., Львів. – Львів: ЛДУБЖД, 2012. – С.76
 

Івасів Н. С.

Основні дидактичні вимоги до організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / Н. Івасів // Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 6 квітня 2011 р. – Харків: Акад. внутр. військ МВС України, 2011. – С.116-117
 

Івасів Н. С.

Формування навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”, 15–16 жовтня 2009 р., Тернопіль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 185–186.

Навчально-методичні праці:

 

Микитенко Н. О.

Ukraine and International Organizations. Навчальний посібник / [Н. Микитенко, Н. Івасів, О. Милик, С. Веселівська]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326 с.

Біографія

1990 закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «романо-германські мови і література» (диплом з відзнакою).
Кваліфікація – філолог. Викладач англійської мови.

Професійна діяльність:

2004 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Різне

Участь у конференціях:
Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”. – Донецьк, 22 квітня 2009 р.
Міжнародна науково-практична конференція. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”.- Тернопіль, 15-16 жовтня 2009 р.
ІV міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. – Національний університет “Острозька академія”, 22-23 квітня 2010 р.
ІІ всеукраїнська наукова конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація”. – Національний університет “Львівська політехніка”, 5-7 травня 2010 р.
ІV міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28-30 жовтня 2010 р.
Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік, 4-5 лютого 2011 р.
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі”. – Харківська Академія внутрішніх військ МВС України, 6 квітня 2011р.
V всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов”ю. – Тернопільський національний економічний університет, 19-20 травня 2011р.
Міжнародна конференція “Львівський національний університет імені Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. -Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 жовтня 2011 р.
V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-21 квітня 2012 р.
VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», присвячена пам’яті професора В. В. Левицького. – Чернівці, 7–8 травня 2013 року.
Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7-8 лютого 2013 р.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація у сучасному соціумі» (Львів, 8 черв. 2018 р.)

Розклад