Львова Лариса Федорівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Larysa.Lvova@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

комунікативна лінгвістика, семантика, синтаксис французької  мови, сучасні методи викладання іноземних мов.
       Опублікувала ряд статей, присвячених контекстуальним особливостям функціонування лексичних одиниць в сучасній французькій мові, серію методичних вказівок і навчальних завдань до вивчення лексики та граматики французької мови, конкурсні тестові завдання.

Курси

Вибрані публікації

 1. Формально-семантическое соотношение наречий места и локальных прилагательных в современном французском языке // Современные проблемы романистики: Функциональная семантика. Тезисы V Всесоюзной конференции по романскому языкознанию. Т.1.-Калинин, 1986. – С.195-196.
 2. Наречия места и локальные прилагательные в современном французском языке // Описательное и сравнительно-типологическое изучение русского языка и языков Азии, Африки и Европы.- М., 1987.- Деп. В ИНИОН АН СССР 23.09.87 г. № 31254. С.249-256.
 3. Локальні прикметники та прислівники місця у сучасній французькій мові // Іноземна філологія. Республіканський міжвідомчий науковий збірник.-Львів, 1988.- № 90. С.107-111.
 4. Функциональный параллелизм пространственных прилагательных и наречий места // Современные проблемы романистики: Прагматика, семантика, синтаксис. Тезисы VI Всесоюзной конференции по романскому языкознанию. Т.1.- Москва-Воронеж, 1991.- С.116-117.
 5. Методичні вказівки до роботи над фаховою лексикою французької мови для студентів геологічного факультету. Львів, ЛНУ, 1991.- 24 с. (у співавторстві з Пославською Е.М.)
 6. К вопросу о корреляции прилагательных и наречий со значением пространственности. Современные проблемы романистики. М., 1992.- Деп. В ИНИОН АН СССР 20.01.92 г. № 45945. – 13 с.
 7. Просторові прикметники і контекстуальні особливості іх функціонування у сучасній французькій мові // Іноземна філологія. Республіканський міжвідомчий науковий збірник.- Львів, 1992.- № 104. С.20-26.
 8. Українсько-іншомовні комп’ютерні словники-мінімуми. ТезиМіжнародної конференції до 95-річчя від дня народження проф.Є.В.Кротевича.- Львів, 1997.- С.   (у співавторстві з Васильєвою Л., Віталіш Л., Кожемяко В., Лопатниченко С., Партико З.).
 9. Принципи побудови українсько-іншомовного словника-мінімума.-В кн.: Міжкультурна германістика та міжкультурне навчання в українському контексті. Тези 5 конгр.АУГ. – Львів, 1997, С.43-44. (у співавторстві з Кожемяко В., Лопатниченко С., Партико З., Васильєва Л., Віталіш Л.).
 10. Лексико-граматичні критерії суб’єктивної модальності у французькій мові // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 12, 2005.- С.207-215.
 11. Аргументативний аспект висловлювання у французькій мові // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. Тези Міжнародної конференції. Львів,  4-6 грудня  2009. – С.101-102.
 12. Комунікативні хиби та невдачі у діалозі //Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Тези Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011. – С.164-165.
 13. Львова Л. Ф. Функціонально-типологічні аспекти директивних мовленнєвих актів (на матеріалі французької мови) / Л. Ф. Львова // Нове у філології сучасного світу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.– Львів: ГО «Науково-філологічна організація «ЛОГОС», 2012. – С. 90– 92.
 14. Львова Л. Ф. Способы выражения директивних речевых актов во французском языке / Л. Ф. Львова // Материалы VIII международной конференции «Перспективы развития современной филологии». – Петербург: «АЙСИНГ», 2013. – С.67– 72.

Біографія

       У 1969 р. закінчила  середню школу № 16 м. Львова. У 1972-1977 рр. навчалась на факультеті іноземних мов Львівського університету ім. Івана Франка, у 1984-1987 рр. – в аспірантурі філологічного факультету Московського університету ім.М.Ломоносова. Проходила мовне стажування в 1995 р. в університеті  Франш-Конте (м.Безансон, Франція), у 1997 р. та 2000 р. – в університеті м. Анже (Франція). 
       У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Прислівники місця та просторові прикметники у сучасній французькій мові”(керівник – проф. Т.Б.Алісова). З 1979 р. – ассистент, з 1993 р. – доцент кафедри французької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 1999 р. член Вченої ради факультету іноземних мов. 
       Брала участь  в різних наукових конференціях, зокрема:  у V-й Всесоюзній конференції з романського мовознавства (м. Калінін, 1986 р.) з доповіддю “Формально-семантичне співвідношення прислівників місця та локальних прикметників у сучасній французькій мові”, у VI-й Всесоюзній конференції з сучасних проблем романістики (м. Воронеж, 1991 р.) з доповіддю “Функціональний паралелизм просторових прикметників і прислівників місця” .

Розклад