Максимук Валентина Максимівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: valentyna.maksymuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

лінгвостилістика, стилістичні особливості сучасної американської і англійської літератур, сучасна американська публіцистика; методика викладання англ. мови, впровадження інформаційних технологій у викладання іноземної мови та навчання англійському академічному письму.

Курси

Вибрані публікації

ENGLISH FOR PHD STUDENTS PHD_English (скріншот). Підручник PHD_English (PDF, 2.40 Mb)

 1. Максимук В. М. Структура предложения как средство реализации авторской прагматики в публицистическом тексте. На материале публицистики Дж. Болдуина : дис. …канд. філол. наук. 10.02.04 / Максимук Валентина Максимовна. – Львов, 1987. – 220 с.
 2. Максимук В. М. Структурно-семантичні особливості публіцистики Дж. Болдуіна / В. Максимук // Іноземна філологія: наук. зб. – Львів : Видавництво при Львівському держуніверситеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1986. – Вип.82. – С. 29–34.
 3. Максимук В. М. Прагматический аспект предложения в публицестическом стиле / В. М. Максимук; Львов. ун-т им. Ивана Франка. – Львов, 1989. – 12 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 4.09.1989, №39500.
 4. Максимук В. М. Коммуникативно-прагматические и семантические особенности предложений, осложненных однородными членами, в публицистическом тексте / В. М. Максимук Львов. ун-т им. Ивана Франка. – Львов, 1989. – 17 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 24.10 1989, №39862.
 5. Максимук В. М. Паралелізм як засіб утворення мовної експресії в публіцистиці Дж. Болдуіна / В. Максимук // Іноземна філологія: наук. зб. – Львів : Видавництво при Львівському держуніверситеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1990. – Вип. 97. – С.100–107.
 6. Максимук В. М. Розмовні теми “Їжа та її приготування” для груп інтенсивного вивчення англійської мови : навч. посіб. / В.М. Максимук. – Львів : Інформагентство «Інтелект», 1992. – 32 с.
 7. Максимук В. British Studies : навч. посібник з країнознавства / Максимук В., Козолуп М. – Львів: Видавничій центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 112 с.
 8. Максимук В.М. Категорія дискурсного аналізу сучасної англомовної прози: теорія і практика( “Categories of Discourse Analysis of Prose: Theory and Practice”) / Максимук В.М. // Мова і культура. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Випуск 6. – Том 9.Частина перша. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 397– 402.
 9. Максимук В.М. Оцінювання як стимул до впровадження творчості та інновації в навчанні англійської мови (“Evaluation as an Impetus for Creativity and Innovation Implementation in ELT”) Максимук В. М. //“Мова і культура”, Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Випуск 7. – Том І. Філософія мови і культури. – С 269–278.
 10. Максимук В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students”: Підручник / Максимук В. М., Дудок Р. І. –  Львів : Видавництво “Астролябія”, 2006. – 232 с.
 11. Максимук В.М. Типологія оповіді в сучасному жіночому дискурсі (компаративний аналіз) / Максимук В. М. //“Мова і культура” (науковий журнал). Київ : Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. – Випуск 9. – Том IV (92). – С. 189–195.
 12. Максимук В.М. Авторське мовлення від першої особи як компонент дискурсу художньої прози // Збір. матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття». Львів, 2008. – С. 42–  45.
 13. Максимук В.М. Навчальна  програма з дисципліни “стилістика англійської мови” для спеціальності “англійська мова та література”/ В. М. Максимук. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2009. – 24 с.
 14. Максимук В. М. Програмний курс написання наукової роботи з дисципліни «Англійська мова для академічних цілей» / В. Максимук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови, 2010. – Випуск 17. – С. 194–200.
 15. Максимук В. Хронотопна організація роману Саллі Бомен «Доля» / В. Максимук // Матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції. «Актуальні проблеми філології, Американські та Британські студії» : тези доп., 6 – 8 квітня 2011 р. – К., 2011. – Том 1. – С. 68–71.
 16. Максимук В.М. Актуалізація художнього часу та простору в романі Саллі Бомен « Доля» / В.М. Максимук // Мова і культура (науковий журнал). К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип.14. – Т. ІІ (148). С. 305 – 311.
 17. Максимук, В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students”: підручник. 2-е, оновлене та доповнене видання. / В.М. Максимук, Р.І. Дудок. – Львів: Видавництво “Астролябія”, 2012. – 240 с.
 18. Максимук В.М. Актуалізація текстових категорій на прикладі романів Саллі Бомен «Доля», «Розповідь Ребеки». / В.М. Максимук // Збірник наукових праць «Американські та Британські студії: мовознавство, літературознавство, міжнародна комунікація». – Київ, 2015. – С. 48 – 52.

Біографія

Валентина Максимук, доцент каф-ри іноземних мов для гуманітарних факультетів, кандидат філол. наук. Працює на кафедрі іноземних мов (тепер кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів) з 1976 року.

Член Британської Ради з 1993 по 2002 рік; член групи професійної підготовки викладачів з впровадження сучасної методики викладання англ. мови в школах Західного регіону України при Британський Раді. Член Міжнародних асоціацій викладачів англійської мови (IATEFL, TESOL) з 1995 і 1997 відповідно.

Є членом міжнародних організацій EATAW (Європейська асоціація навчання академічному письму), ICLHE (Інтегрування змісту та мови у вищих навчальних закладах). Автор понад 75 наукових праць.

Різне

 

Фахова англійська мова для студентів юридичного факультету, для аспірантів; англійська мова для академічних цілей, спецкурс “Як написати дипломну роботу англійською мовою”.

Лінгвістика, стилістика, академічне письмо, написання підручників, спецкурсів, написання навчальних програм.

Нагороди

У 1996 році стажувалась в Англії. У 2002 закінчила курс з впровадження інформаційних технологій у викладання англійської мови при Орегонському університеті Американського Інституту Англійської Мови.

З 11 жовтня по 25 листопада 2002 року пройшла наукове стажування у США при Орегонському Університеті.

Методичні матеріали

Максимук В. М. Англійська мова за фаховим спрямуванням підготовки доктора філософії

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ (програма підготовки доктора філософії з галузі знань гуманітарні науки)

Завантажити файл: foreign (PDF, 220 Kb)

Розклад