Мельник Діана Миколаївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: diana.melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

німецька література середньовіччя, романтизму, поетика романтичного роману, проблематика Я-ідентичності в сучасній німецькомовній літературі, проблематизація культурної та історичної, індивідуальної пам’яті в німецькомовній літераті др.п. ХХ ст., проблема інтермедіальності в сучасній культурі.

Курси

Публікації

 

 1. Мельник Д. Мовне конституювання ідентичності в романі І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Збірник НТШ. Серія філологічна. Т. CCLVII. – Львів : Вид-во НТШ, 2009. – С. 383–390.
 2. Мельник Д. Ре-конструювання історії як ре-конструювання Я. Роль спогадів у процесі ідентифікації в пізній прозі І. Бахман  /Мельник Д.// Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 17. – С. 186 –190.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30975/38-Melnik.pdf?sequence=1

 1. Мельник Д. Функціонування біблійних образів, мотивів та символів у художньому світі роману І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.//Питання літературознавства. Наук. зб.– Чернівці : Вид-во ЧДУ, 2011. – Вип.  – С. 66–70
 2. Мельник Д. Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі Інґеборґ Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdufl_2011_164_152_16

 1. Мельник Д. Утопія андрогінності у творчості Інґеборґ Бахман / Діана Мельник. // Вісник Львівського Університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 19. – С. 322 – 329.
 2. Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки “Синхронно” Інґеборґ Бахманн. // Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 20. – Ч.1. – С. 271 –278.
 3. Мельник Д. «Випадок» Інґеборґ Бахман: поміж множинною та замовчуваною ідентичністю » /Мельник Д.// Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / редкол.: Т.М.Потніцева (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. Нац. ун-ту, 2013. – Вип. – С. 126 – 132. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vbdp_2013_17(2)__24.pdf
 4. Мельник Д. «З життя Нікудишка» Йозефа Ейхендорфа – квінтесенція романтичної естетики чи пародія на ранньоромантичну новелу про митця // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко : збірник наукових праць. – Випуск 11. – 2014 р. – Київ : Вид.центр КНЛУ – С. 364 – 374

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sls_2014_11_37.pdf

 1. Мельник Д. Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інґеборґ Бахманн “Тридцятий рік”: спроба прочитання через призму філософських поглядів Серена К’єркегора/ Мельник Д. МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477 – 485

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_1_82.pdf

 1. Мельник Д. Індивідуальний травматичний досвід к контексті історичної травми у романах І.Бахманн та Е Єлінек /Мельник Д. // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 12. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 385-397 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Sls_2015_12_36
 2. Мельник Д. Мельник Д. Тотентанц як жанр середньовічної німецької літератури // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О.Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С.81 — 91
 3. Мельник Д. Трактування образу смерті в німецькому середньовічному “Тотентанці” // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 23. – Львів : Видавництво ЛНУ, 2016. – С.175–182 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/5759
 4. Diana Melnyk. Against the Сanon? Elfriede Jelinek Oeuvre and the Austrian Literature of the Second Half of the 20th Century // Literatura. Kanon. Gender. Trudne Pytannia – Ciekawe odpowiedzi. Gdansk : Wydavnictvo Uiversytetu Gdanskiego, 2016. – P. 130-138
 5. Мельник Д. М., Яремчук В. В. Вплив філософсько-естетичних поглядів романтиків на творчість “Інклігів” / Мельник Д.М., Яремчук В.В. // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (17 листопада 2016, 21 квітня 2017) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. – Київ, 2018. – С.33-44
 6. Мельник Д. Помежів’я як визначальний фактор письменницької самосвідомості І. Бахман та П. Гандке // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.  : О. В. Пронкевич (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 316. Вип. 304. – С. 64-70. – (Філологія. Літературознавство)
 7. Мельник Д. Ритуалізація культурної пам’яті у романі К.Рансмайра «Хвороба Кітахари» // «Пам’ять і література». Збірник тез доповідей міжнародного міжвузівського наукового семінару «Пам’ять і література», 29-30 червня 2018 року. Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – С.11
 8. Мельник Д. Ритуалізація культурної пам’яті у романі К.Рансмайра «Хвороба Кітахари»/ Мельник Д. // Іноземна філологія. Укр. Наук. Збірник. – Вип. 131 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С.125–135
 9. Melnyk D. Dancing Death or the Dancing Dead: Facing Death in Medieval German “Dance of Death” / Melnyk D. // SYMBOLAE EUROPAEAE. Studia humanistyczne Politechniki Koszalinskej. – Koszalin, 2019. – Nr. 14. – S. 97 – 110

 

 

Наукова біографія

Літературознавець, філолог-германіст. 2005 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Німецька мова та література”. З 2005 року  по 2011 навчалася я в аспірантурі при кафедрі світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, а у 2012 захистила кандидатську дисертацію на тему “Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у пізній прозі І. Бахман”. З 2008 р.  по 2015 р. – працювала на посаді асистента кафедри світової літератури. З 2015 року –доцент кафедри світової літератури.

 

Різне

Читає основні курси:
“Історія світової літератури (Антична література)”; http://lingua.lnu.edu.ua/course/istoriya-svitovoji-literatury-perekladachi
“Історія світової літератури Середньовіччя – 17 ст.”;

“Історія світової літератури 18-19 ст.

“Національна (німецька) література” http://lingua.lnu.edu.ua/course/natsionalna-literatura-2

Спецкурси:
“Поетика романтичного роману”; http://lingua.lnu.edu.ua/course/poetyka-romantychnoho-romanu
“Австрійський роман п.п. ХХ ст.”; http://lingua.lnu.edu.ua/course/avstrijskyj-roman-pershoji-polovyny-hh-stolittya
“Світова література ХХ ст. в кінематографічних адаптаціях” http://lingua.lnu.edu.ua/course/svitova-literatura-hh-st-v-kinoadaptatsiyah

Читає відкриті лекції з літератури у співпраці з мистецькою платформою ArtTopos, Книгарнею Є та Львівським кінопалацом.

Зокрема:

 1. Страшні казки братів Грімм, 21.02.2020 р. https://www.facebook.com/events/124886762162073/
 2. Чому петер Гандке? Міркування про Нобеля 2020, 25.02.2020 р. https://www.facebook.com/events/206943083781225/, http://https://www.facebook.com/yeinlviv/photos/gm.206947353780798/2695212193919440/?type=3&theater

Нагороди

Наукові стипендії:

жовтень-грудень 2008 р. – дослідницька стипендія університету ім. Фрідріха-Александра, м. Ерлянґен, Німеччина.

2-8 липня 2017 р. (м. Єна, Німеччина) перекладацький воркшоп “Vice Versa” за фінансування фонду Роберта Боша.

Методичні матеріали

Години консультацій:

Вівторок 11.00 – 11.50

Вимоги до виконання письмових робіт Вимоги до виконання письмових робіт з курсу Історія світової літератури

Чудова стаття про актуальність вивчення середньовічної літератури для студентів-філологів, які вивчають німецьку мову як іноземну,  на прикладі  “Пісні про Гільдебранта”

Albrecht Classen Das “Hildebrandslied” im heutigen Literaturunterricht? Eine Herausforderung und große, ungenutzte Chance // Die Unterrichtspraxis / Teaching German. – Vol. 38, No. 1 (Spring, 2005), pp. 19-30, https://www.jstor.org/stable/3531292?seq=1#metadata_info_tab_contents

 

Розклад