Мельник Діана Миколаївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: diana.melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

Німецька література середньовіччя, романтизму, поетика романтичного роману, проблематика Я-ідентичності в сучасній німецькомовній літературі, проблематизація культурної та історичної, індивідуальної пам’яті в німецькомовній літературі другої половини ХХ ст., проблема інтермедіальності в сучасній культурі.

Курси

Публікації

 

 1. Мельник Д. Мовне конституювання ідентичності в романі І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Збірник НТШ. Серія філологічна. Т. CCLVII. – Львів : Вид-во НТШ, 2009.  С. 383–390.
 2. Мельник Д. Ре-конструювання історії як ре-конструювання Я. Роль спогадів у процесі ідентифікації в пізній прозі І. Бахман  /Мельник Д.// Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 17.  – С. 186–190.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30975/38-Melnik.pdf?sequence=1

 1. Мельник Д. Функціонування біблійних образів, мотивів та символів у художньому світі роману І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.//Питання літературознавства. Наук. зб. – Чернівці : Вид-во ЧДУ, 2011. – Вип. – С. 66–70.
 2. Мельник Д. Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі Інґеборґ Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdufl_2011_164_152_16

 1. Мельник Д. Утопія андрогінності у творчості Інґеборґ Бахман / Діана Мельник. // Вісник Львівського Університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 19. – С. 322–329.
 2. Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки “Синхронно” Інґеборґ Бахманн. // Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 271–278.
 3. Мельник Д. «Випадок» Інґеборґ Бахман: поміж множинною та замовчуваною ідентичністю » /Мельник Д.// Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / редкол.: Т. М. Потніцева (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. Нац. ун-ту, 2013. – Вип. – С. 126-132. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vbdp_2013_17(2)__24.pdf
 4. Мельник Д. «З життя Нікудишка» Йозефа Ейхендорфа – квінтесенція романтичної естетики чи пародія на ранньоромантичну новелу про митця // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко : збірник наукових праць. – Випуск 11. – 2014 р. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – С. 364-374.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sls_2014_11_37.pdf

 1. Мельник Д. Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інґеборґ Бахманн “Тридцятий рік”: спроба прочитання через призму філософських поглядів Серена К’єркегора/ Мельник Д. МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477-485.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_1_82.pdf

 1. Мельник Д. Індивідуальний травматичний досвід у контексті історичної травми у романах І. Бахманн та Е. Єлінек /Мельник Д. // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 12. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 385-397 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Sls_2015_12_36
 2. Мельник Д. Мельник Д. Тотентанц як жанр середньовічної німецької літератури // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О.Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С. 81-91.
 3. Мельник Д. Трактування образу смерті в німецькому середньовічному “Тотентанці” // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 23. – Львів : Видавництво ЛНУ, 2016. – С. 175–182 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/5759
 4. Diana Melnyk. Against the Сanon? Elfriede Jelinek Oeuvre and the Austrian Literature of the Second Half of the 20th Century // Literatura. Kanon. Gender. Trudne Pytannia – Ciekawe odpowiedzi. Gdansk : Wydavnictvo Uiversytetu Gdanskiego, 2016. – P. 130-138.
 5. Мельник Д. М., Яремчук В. В. Вплив філософсько-естетичних поглядів романтиків на творчість “Інклігів” / Мельник Д.М., Яремчук В.В. // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (17 листопада 2016, 21 квітня 2017) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. – Київ, 2018. – С. 33-44.
 6. Мельник Д. Помежів’я як визначальний фактор письменницької самосвідомості І. Бахман та П. Гандке // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.  : О. В. Пронкевич (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 316. Вип. 304. – С. 64-70. – (Філологія. Літературознавство).
 7. Мельник Д. Ритуалізація культурної пам’яті у романі К. Рансмайра «Хвороба Кітахари» // «Пам’ять і література». Збірник тез доповідей міжнародного міжвузівського наукового семінару «Пам’ять і література», 29-30 червня 2018 року. Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – С. 11.
 8. Мельник Д. Ритуалізація культурної пам’яті у романі К.Рансмайра «Хвороба Кітахари»/ Мельник Д. // Іноземна філологія. Укр. Наук. Збірник. – Вип. 131 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 125–135.
 9. Melnyk D. Dancing Death or the Dancing Dead: Facing Death in Medieval German “Dance of Death” / Melnyk D. // SYMBOLAE EUROPAEAE. Studia humanistyczne Politechniki Koszalinskej. – Koszalin, 2019. – Nr. 14. – S. 97-110.
 10. Мельник Д. Література фентезі у німецькомовному культурному просторі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: особливості, тенденції, виклики // Національна своєрідність літератури фентезі : Європейська палітра. Збірник матеріалів наукових семінарів Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (22 листопада 2018, 19 квітня 2019) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. – Київ, 2020. – С. 14–23.
 11. Мельник Д. Особливості перекладу літератури фентезі для дітей (на матеріалі роману Корнелії Функе «Чорнильне серце» та його українського перекладу). Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (6-7 лютого 2020 р.). / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка: 2020.
 12. Варецька С. О., Маценка С. П., Мельник Д. М., Тарасюк Я. П. “Душа її і слово не дається під ярмо”: “Кассандра” Лесі Українки крізь призму мовної, міфологічної, соціальної і філософської
  вини // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 лютого 2021 року, Львів. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. – С. 298-304. – (Філософія. Моральне богослов”я. Історія України. Національна політика Духовно-етична й естетична аксіосфера постаті
  Лесі Українки. Громадська діяльність Лариси Косач- Квітки та її місійне служіння українській нації. Біографістика).
 13. Мельник Д. «Смерть автора» в романі Клеменса Брентано «Годві» // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4-5 лютого 2021 р.). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів : ПАІС, 2021. – С. 112-113.

 

 

Наукова біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 2005 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю “Німецька мова та література”. З 2005 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, а у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у пізній прозі І. Бахман”. З 2008 р.  по 2015 р. – асистент кафедри світової літератури. З 2015 р. – доцент кафедри світової літератури.

 

Різне

Основні курси:
Історія світової літератури (Антична література)
Історія світової літератури Середньовіччя, Відродження, XVII ст.

Історія світової літератури XVII-XIX ст. (заочне відділення)

Німецька література від Середньовіччя до середини XIX cт.

ДВВС:
Австрійський роман першої половини ХХ ст.
Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики

Читає відкриті лекції з літератури у співпраці з мистецькою платформою ArtTopos, Книгарнею Є, Львівським кінопалацом та Австрійським бюро кооперації, зокрема прочитано:

 1. Страшні казки братів Грімм, 21.02.2020 р. https://www.facebook.com/events/124886762162073/
 2. Чому Петер Гандке? Міркування про Нобеля 2020, 25.02.2020 р. https://www.facebook.com/events/206943083781225/, http://https://www.facebook.com/yeinlviv/photos/gm.206947353780798/2695212193919440/?type=3&theater
 3. Відкрита лекція на запрошення Австрійського бюро кооперації в Австрійській бібліотеці на
  тему “Австрійські класики в українських перекладах”, 18.06.2021 р.
  https://www.youtube.com/watch?v=nMqQ9uOz4vo&t=974s

Нагороди

Наукові стипендії:

жовтень-грудень 2008 р. – дослідницька стипендія університету ім. Фрідріха-Александра, м. Ерлянґен, Німеччина.

2-8 липня 2017 р. (м. Єна, Німеччина) – перекладацький воркшоп “Vice Versa” за фінансування фонду Роберта Боша.

Нагороди:

Серпень 2020 р.: премія “За інноваційне використання цифрових інструментів/ресурсів у навчальному процесі” від Learnopolis. Цифрові технології в освіті. (2 місце) https://learnopolis.net/all-news/melnyk-diana/


Методичні матеріали

Години консультацій:

Онлайн-консультації за електронною адресою diana.melnyk@lnu.edu.ua

 

Вимоги до виконання письмових робіт

Вимоги до виконання письмових робіт з курсу “Історія світової літератури”

 

Силабус курсу “Австрійська лірика другої половини ХХ століття”

Навчальна програма курсу “Австрійська лірика другої половини ХХ століття”

Силабус курсу “Австрійський роман першої половини ХХ століття”

Навчальна програма курсу “Австрійський роман першої половини ХХ століття”

Силабус курсу “Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики”

Навчальна програма курсу “Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики”

Силабус курсу “Розвиток драматургії в епоху Просвітництва”

Навчальна програма курсу “Розвиток драматургії в епоху Просвітництва”

 

 

Розклад