Молчко Оксана Орестівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: oksana.molchko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Перекладознавство,  контрастивна лінгвістика, переклад (письмовий, усний), граматичні, стилістичні проблеми перекладу, стилістика, психолінгвістика, методика викладання перекладу у вищій школі, дистанційне навчання у вищій школі

Курси

Публікації

Ю.В.Шевєльов “1860 рік у творчості Т.Шевченка” // Записки НТШ. Філологічна секція. Т.224, 1992 р.

Молчко О. Порівняльні конструкції із зоонімами як перекладознавча проблема (на матеріалі української та англійської мов) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Вип. 115. – Чернівці: Рута, 2001. – С.158-165.

Молчко О. Семантика та структура поетичного порівняння (спроба контрастивного аналізу на матеріалі української та англійської мов) // Іноземна філологія. – Вип.112. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – С.292-297.

Молчко О. Порівняльні конструкції з зоонімами як перекладознавча проблема // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць Вип. 115: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 158-165.

Молчко О. Порівняльні конструкції з кольороназвою в українській та англійській мовах // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип.. 11. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С.336-349. – С. 336-349.

Молчко О. Порівняльна конструкція як структурно-конотативна реалія: проблеми перекладу (на матеріалі українських та англійських художніх текстів) // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць Вип. 15. – ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 72-77.

Молчко О. Фонетичні засоби творення образності індивідуально-авторських та фразеологізованих порівнянь: способи відтворення у перекладі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 115. – 2005. – С. 174-180.

Молчко О. Порівняльні конструкції з реалією в українській та англійській мовах (перекладознавчий аспект) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип.13.– В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 190-197.

Молчко О. Порівняльні конструкції з реалією в українській та англійській мовах (перекладознавчий аспект) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип.13.– В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 190-197.

Молчко О. Етномовний компонент у порівняльній конструкції: особливості вираження (українсько-англійське зіставлення) // Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження Ю.О.Жлуктенка). Збірник наукових праць. Вип.. 17. – В-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. – С. 263-269.

Молчко О. Відтворення порівняльних конструкцій з концептом «страх» (на матеріалі українських художніх текстів та їхніх англійських перекладів) // Філологічні студії 1-2: науковий часопис. – № 39-40. – Луцьк, 2007. – С. 175-183.

Молчко О. Концептуальні особливості порівняння (на матеріалі зооніма «собака» і українсько-англійському зіставленні) // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-15 жовтня 2005 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 255-261.

Молчко О. Стилістичні засоби творення образності індивідуально-авторських та фразеологізованих порівнянь: способи відтворення у перекладі // Од слова путь верстаючи й до слова …: Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України / Редкол.: О.І.Чередниченко (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 191-208.

Молчко О. Символізм назв птахів як корелятів порівняльної конструкції: проблеми перекладу // Теорія і практика перекладу / Наукові записки факультету романо-германської філології. [Том І. Серія: Філологічні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.. І.Франка, 2008. – С. 95-112.

Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Переклад // Тридцять сім імен. – К.: Майстерня книги, Оранта, 2010. Передмова. – С. 14-27. (Переклад)

Kravchenko Ya. Okhrim Kravchenko (1903-1985). Переклад // Visnyk of Lviv National academy of Arts. Almanac. – Lviv : LNAA, 2011. – P. 67-79. (Переклад)

Молчко О. Порівняння в українському художньому тексті та варіанти його відтворення англійською мовою // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 124. – 2012. – С. 161-169.

Молчко О. Семантика і прагматика порівняння: його мовні і мовленнєві функції в лінгвокреативній комунікативній діяльності // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt I. – Instytut Filologii Rosyjskiej UAM: Poznan. – 2013. – С. 139-143. /https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Ukrainica_Posnaniensia/Studia_Ukrainica_Posnaniensia-r2013-t1/Studia_Ukrainica_Posnaniensia-r2013-t1-s139-143/Studia_Ukrainica_Posnaniensia-r2013-t1-s139-143.pdf

Молчко О. Категорія порівняння крізь призму психолінгвістичної теорії актуального членування: проекція на дискурсивну практику перекладача // Психолінгвістика: [зб. Наук. Праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 15. – С. 240-254. /file:///Users/oksanamolcko/Downloads/9-9-PB.pdf

Молчко О. Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 127. Частина 1. – 2014. – С. 151-157. /http://e-cat.scilib.chnu.edu.ua/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KIV&P21DBN=KIV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F

Молчко О. Основа порівняльної конструкції: підходи до трактування // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 127. Частина 2. – 2014. – С. 253-258. /http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=infil_2014_127(2)__32

Молчко О. Художнє порівняння як категорія перекладознавства (на матеріалі української та англійської мов). Дисертацію захищено 29.04.2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.05 ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», м. Одеса. – Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.філол. наук. – Львів : ФОП Домашовець Т.І. –  2015. – 23 с. /http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1097

Молчко О. Відтворення лінгвокультурних особливостей художнього порівняння з компонентом-флороназвою // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 128. – 2015. – С. 82-87. /http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=infil_2015_128_13

Молчко О. Порівняння з фауноназвою, позначеною біблійною символікою, в українській та англійській мовах: перекладознавчий підхід // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt IV. – Instytut Filologii Rosyjskiej UAM: Poznan. – 2016. – С. 95-102. (COPERNICUS) /https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Ukrainica_Posnaniensia/Studia_Ukrainica_Posnaniensia-r2016-t4/Studia_Ukrainica_Posnaniensia-r2016-t4-s95-102/Studia_Ukrainica_Posnaniensia-r2016-t4-s95-102.pdf

Молчко О. Художнє порівняння як перекладознавчий феномен (на матеріалі української та англійської мов) // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt V. – Instytut Filologii Rosyjskiej UAM. – Poznan. – 2017. – С. 129–134. / http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup

Молчко О. Reproduction of the culturally specific sense of simile in translation (a case study of the fauna names ox, bull, tur in Ukrainian and English) //Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016. – Вип. 32. – С. 58–61. / http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi.html

Молчко О. Names of wild birds in simile: a case study of the Ukrainian and English languages //Studies in linguistics, Anglophone literatures and cultures. Translation studies across the boundaries / Peter Lang GmbH: Internationaler Verlag der Wissenschaften. – Berlin, 2018. – P.165-176.

Молчко О. Culturally specific sense of simile in translation (a case study of the flora names Leaf, Tree in Ukrainian and English) // Іноземна філологія. Випуск 134. – 2021. – С. 131-140. /https://www.sciencegate.app/document/10.30970/fpl.2021.134.3517

Біографія

1991-1993- асистент кафедри англійської філології факультету іноземних мов ЛДУ

1993-1995, 1997-1999 – аспірантка ЛДУ

1999-2023 – асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

2015 – захист кандидатської дисертації на тему “Художнє порівняння як перекладознавча категорія (на матеріалі української та англійської мов)

Освіта:

1991 – факультет іноземних мов, англійська філологія ЛДУ

 

Різне

Тези доповіді на вітчизняних конференціях:

Доповідь “Відтворення культурно-специфічного смислу порівняння з фауноназвами (на матеріалі української та англійської мов)” на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу 5 лютого 2016 р.

Доповідь ,,Художнє порівняння як перекладознавчий феномен (на матеріалі української та англійської мов)” на І Міжнародній конференції ,,Translation and Language: Comparative Studies” (27-28 березня 2019). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. – Київ: Логос, 2019. – С. 109-110.

Звітна конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік, 3-4 лютого 2022р.: «Вербалізація архетипу МАТИ з огляду на бінарність концепту ЗЕМЛЯ у повісті М.Коцюбинського FATA MORGANA та її перекладі англійською мовою Артура Бернхарда». C. 62-65.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

Категорія порівняння крізь призму психолінгвістичної теорії актуального членування: проекція на дискурсивну практику перекладача / О.О.Молчко. – Психолінгвістика в сучасному світі – 2013 : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С. 55.

Доповідь ,,The relevance of cultural and specific sense of simile in translation: The case study of the Ukrainian and English languages” на ІV Міжнародній лінгвістичній конференції ,,Linguistics Beyond and Within” (20-21 жовтня 2016). Католицький університет імені Івана Павла ІІ в Любліні. – Люблін, 2016.

Доповідь ,, Художнє порівняння як перекладознавчий феномен (на матеріалі української та англійської мов)” на ІІІ Міжнародній науковій конференції ,,Україністика: вчора, сьогодні, завтра … ” (20-21 травня 2016). Університет імені Адама Міцкевича в Познані. – Познань, 2016.

Доповідь “Culturally specific sense of simile in translation (a case study of the flora names leaf, tree in Ukrainian and English” на ІV Міжнародній конференції ,,National identity in translation” (24-26 вересня 2018). Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018.

History and Translation: Multidisciplinary Perspectives. Inaugural conference of the History and Translation Network. 25-28 May 2022, Tallinn. «Strategies and tactics of reproducing national archetypes: a case study of English translations of Mykhaylo Kotsiubynskyy’s work Shadows of Forgotten Ancestors». P. 93.

 

Участь у щорічних Методологічних семінарах з проблем перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Ю.О. Жлуктенка.

 

Рецензії:

Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови : Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад” / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.Ю. Набокова. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 356 с.

Рецензія на підручник  «Зарубіжна література» підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, обсяг – 289 с. комп’ютерного набору, автори – О. Ісаєва, Ж. Клименко, А. Мельник, О. Бицько.

 

Переклад статті: Люк ван Дорслар «Журналістика і переклад (Journalism and translation)»  у Handbook of Translation Studies Online.

 

Брала участь у профорієнтаційній роботі ЛНУ імені Івана Франка. Відвідала Львівську загальноосвітню школу № 1 (березень 2014 р.) та Львівську загальноосвітню школу № 96 (березень 2015 р.)

Співорганізатор Міжнародної науково-практичної конференції «Національна ідентичність у перекладі» (Львів, 24-26 вересня 2018 р.) – спільно з кафедрою перекладу Жешувського університету.

Методичні матеріали

Розклад