Одрехівська Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

 • новітні тенденції у перекладознавстві,
 • герменевтика перекладу,
 • історіософія, критика та соціологія українського перекладу,
 • ідентичність і переклад: сучасна українська література в англійському перекладі,
 • студії рецепції перекладної літератури в інокультурному просторі.

Курси

Публікації

Зарубіжні колективні монографії

 1. Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies / ed. by Larisa Schippel and Cornelia Zwischenberger. – Berlin: Frank & Timme, 2017. / Odrekhivska I. In the Realm of Translation Studies in Ukraine: Re-visiting Viktor Koptilov’s Translation Concept / I. Odrekhivska. – P. 513 – 535.
 2. Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives / еd. by Ł. Bogucki and M. Deckert. – Cambridge Scholars Publ., 2012. – 212 р. / Odrekhivska I. Сhapter Thirteen : Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th Century Ukraine / I. Odrekhivska. – P. 175–188.

Статті в наукометричних виданнях, що включені до Scopus aбо Web of Science:

 • Odrekhivska I. Consolidating Anton Popovič’s “metacommunicational context of translation” as a conceptual cluster / Iryna Odrekhivska // World Literature Studies. – 2017. – V 9. – № 2. – P. 62–72.
 • Odrekhivska I. Anti-illusionist Trend in Drama Translation: Re-framing Jiří Levý’s Concept / Iryna Odrekhivska // “The Art of translation”: Jiří Levý (1926–1967) y la otra historia de la Traductología. Mutatis Mutandis. – 2016. – Vol. 9. – № 2 – P. 247–266. – Available at: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5759988.pdf

Статті у журналах, що включені до інших наукометричних баз даних: 

 • Odrekhivska I. Translation Editology: Conceptualizing the Unknown Known Interdisciplinary Area of Translation Studies / Iryna Odrekhivska // Respectus Philologus. – 2017. – № 31. – Р. 92–100. – http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.31.36.09
 • Одрехівська І. Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу / Ірина Одрехівська // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Філологічні науки”. – 2016. – № 2 (12). – С. 276–283. – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/vakansii-2016/17618.pdf
 • Одрехівська І. Особливості чоловічого перекладацького письма В. Коптілова при інтерпретації фемінного роману Франсуази Саган “Un Profil Perdu” / Ірина Одрехівська // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 237–241. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/55.pdf

Статті у ювілейних виданнях:

 1. Oдрехівська І. Із 60-річної ретроспективи: перехресні стежки Івана Франка («Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання», 1911) і Віктора Коптілова («Перекладознавство як окрема галузь філології», 1971) / І. Одрехівська // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. CCLXIX. – С. 530–541.
 2. Одрехівська І. Перекладознавчі студії Ю.О. Жлуктенка та В.В. Коптілова: перехресні діалоги, герменевтичні паралелі / Ірина Одрехівська // Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2-3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2017. – С.  139–153.

Вибрані статті у фахових виданнях України

 • Одрехівська І.М.Модель критики перекладу в рамках перекладознавчої концепції професора В. Коптілова / І. М. Одрехівська // Іноземна філологія. – 2013. – Вип. 125. – С. 123-129. – Режим доступу:

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_125/articles/18Odrekhivska.pdf

 • Одрехівська І. Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та Віктора Коптілова в онтологічному вимірі української культури в другій половині ХХ століття /І. Одрехівська // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 2. – Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_127_2/articles/19.pdf
 • Одрехівська І. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та
  В. Коптілова балади “Romantyczność” / І. Одрехівська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. – № 9.
 • Одрехівська І. Микола Лукаш та Віктор Коптілов: до глибин перекладацької думки / І. Одрехівська // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Вид. дім Київ. ун-ту, 2010. – Вип. 30. – C. 47–53. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_30/47_53.pdf
 • Одрехівська І. Новаторство Віктора Коптілова – історика українського перекладу /
  І. Одрехівська // Наукові записки. Серія: Філологічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 144. – С. 194-200.
 • Одрехівська І.М. Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст / І.М. Одрехівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса, 2014. – № 9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_9_44
 • Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу : (на матеріалі українського переспіву “Трістана та Ізольди” проф. В. Коптілова) /
  І.М. Одрехівська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків, 2013. – № 1071, Вип. 75. –
  С. 157–164.
 • Одрехівська І. Поетика Віктора Коптілова в інтерсуб’єктивному просторі перекладацької інтерпретації // Наук. вісник Дрог. Держ. ун-ту імені Івана Франка. Сер.: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 5, Т. 2. – С. 49–52.
 • Одрехівська І. Перекладацька концепція проф. В. Коптілова: соціокультурний аспект / І. Одрехівська // Наук. записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2009. – Вип. 81 (4). – С. 306–310.
 • Одрехівська І. Стилізація у перекладі як інтертекстуальний прийом : (на матеріалі теоретичних праць В. Коптілова) / І. Одрехівська // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2008. – Вип. 2. – С. 50–55.
 • Одрехівська І. Тарас Шевченко – Едуард Монік – Віктор Коптілов: у силовому полі Кобзаревого Слова / І. Одрехівська // Іноземна філологія. – Львів, 2014. – Вип. 127. – Ч. 1. –C.127-133.
 • Одрехівська І. Шевченкознавчі студії проф. В. В. Коптілова: до питання жанрології перекладу / І. Одрехівська // Мова і культура. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2010. – Вип. 13,
  Т. VIII. – C. 409–415.

 

Статті в збірниках матеріалів та тези доповідей міжнародних конференцій:

 • Odrekhivska I. Complexity-driven Approach to Translation in “the Other Europe”: How Ukrainian Culture Translates Itself / Iryna Odrekhivska // Abstracts of the 4th International conference “Translation: Sameness, Likeness and Match” / Vilnius University, Directorate-General for Translation, European Commission (October 5-6, 2017). – Vilnius, 2017. – 19. – Available at: http://www.vertimas2017.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/09/Santraukos-2017-09-22-Abstracts.pdf
 • Odrekhivska I. The Role of Translation Anthologies in the Polish Context / Iryna Odrekhivska // Book of Abstracts “Retracing the History of Literary Translation: New Areas and Methods of Research in the Polish Context” / IATIS workshop co-organized with Jagiellonian University and Adam Mickiewicz University of Poznan (Sept. 27-29, 2017). – Krakow, 2017. – P. 53. – Available at: https://iatisworkshop.files.wordpress.com/2017/09/iatis_krakow_book_of_abstracts.pdf
 • Odrekhivska I. Retranslation as a Force of Cultural Evolution / Iryna Odrekhivska // Book of Abstracts “Retranslation in Context III” / International Conference organized by the Centre for Literature in Translation (CLIV), February 7-8, 2017. – Ghent: Ghent University. – 2017. – P. 15.
 • Odrekhivska I. Contemporary Ukrainian Magnum Opus in German and English Translations: Contesting the Boundaries of Centrality and Marginality. In Abstracts of the International conference “Small is Great. Cultural Transfer Through Translating the Literatures of Smaller European Nations” (5-7 March 2016) / Eötvös Loránd University in partnership with KU Leuven. – Budapest: Eötvös Loránd University, 2016. – P. 16.
 • Odrekhivska I. Koptilov – J. Holmes – A. Popovič: A Three-Dimensional Trajectory of Translation Theorizations / I. Odrekhivska // Some Holmes and Popovič in all of us? The Low Countries and The Nitra Schools in the 21st сentury : book of abstracts / ed. by PhDr. Ludmila Pánisova, Igor Tyšš ; Constantine the Philosopher University in Nitra. – Nitra, 2015. – P. 28.
 • Odrekhivska I. Translating Whitman: Intersemiotic Aspects of Interlingual Translation /
  I. Odrekhivska // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 43–45.
 • Odrekhivska I. Paradigm Shifts within Ukrainian Translation Studies’ Disciplinary Tradition (with Victor Koptilov’s theoretical conception in focus) / I. Odrekhivska // Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies) : abstracts / Center for Translation Studies, University of Vienna. – Vienna, 2014. – P. 22.
 • Odrekhivska I. Victor Koptilov’s Model of Translation Criticism: Concepts, Procedures and Methods / I. Odrekhivska // Translata 2014. Book of Abstracts : materials of the 2nd International conf. “Translation Studies and Translation Practice” / [ed. by V. Falkner-Schumacher]. – Innsbruck, 2014. – 51. – Available at: http://aux.uibk.ac.at/c61349/2014_TranslataAbstracts.pdf
 • Odrekhivska I. Professor Victor Koptilov’s Interpretations of French Medieval Poetry: Reconstructing Content and Form / I. Odrekhivska // Abstracts of VII International Conference “Major Issues in Translation Studies and Translators’/Interpreters’ Training” / V.N. Karazin Kharkiv National University. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – P. 125–
 • Odrekhivska I. Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th– century Ukraine / I. Odrekhivska // Teaching Translation and Interpreting (TTI 2011) : abstracts of the 3rd International Conf. – Lodz, 2011. – P. 4.

 

 

Біографія

Кандидат філологічних наук (PhD in Translation Studies), перекладознавець, перекладач, лектор, літературний редактор та координатор культурних проектів.

Стипендіат (Wayne Vucinich Fellow) Центру  східноєвропейських студій  (CREEES) Стенфордського університету (2019).

Науковий дослідник в рамках програми Coimbra в Інституті перекладознавства Університету імені Карла-Франца в Граці, Австрія (2018).

Стипендіат Інституту перекладознавства імені Ю. Найди (2018).

Магістр філології (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008).

Проходила стажування у Варшавському та Віденському університетах, читала лекції на кафедрі семіотики Тартуського університету (Естонія), працювала в архівних фондах Українського вільного університету в Мюнхені. Учасник міжнародних конференцій та симпозіумів в Україні та за її межами (Австрія, Бельгія, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Литва). Автор понад 30 публікацій, серед яких – 2 колективні монографії (Кембридж, Берлін) та статті у міжнародних наукометричних журналах з проблем перекладу.

Стипендіат програми культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США (2001-2002).

Творча діяльність: переклад, публіцистика та журналістика.

 

Розклад