Шандра Наталія Андріївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.shandra@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

методика викладання англійської мови (в т.ч. за професійним спрямування);
когнітивна лінгвістика;
лінгводидактика.

Курси

Публікації

Автореферат дисертації 

Шандра Н. А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури: автореферат дис. … канд..пед. наук: 13.00.02. – теорія та методика навчання (германські мови) / Н. А. Шандра. – Тернопіль, 2019. – 22 с.

Дисертація 

Шандра Н. А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури:  дис. … канд..пед. наук: 13.00.02. – теорія та методика навчання (германські мови) / Н. А. Шандра. – Тернопіль, 2019. – 282 с.

Навчальний посібник:

Шандра Н. А. IT Literacy in Writing (ефективна писемна комунікація у сфері ІТ): навчально-методичний посібник / Н. А. Шандра, А. М. Котловський. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 101 с.

Вибрані статті:

Shandra N. Synchronous and Asynchronous Distance Learning: Benefits and Limitations /  N. Shandra, O. Fonariuk, I. Chystiakova // Role of Science and Education for Sustainable Development: Monograph Ed. by M. Wierzbik-Stronska & I. Ostopolets. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. – P. 234–241.
Shandra N. Innovative Pedagogical Educational Technologies / N. Shandra, O. Fonariuk, T. Yelchaninova [and others] // Modern Education, Training and Upbringing: collective monograph –  International Science Group.  – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 188–204.
Shandra N. Formation Students’ Perceptual Competence during the Study of Foreign Languages / Absalyamova L., Kozlovska G., Lisniak N., Shandra N., Kichuk A., Orendarchuk O. // Estudios de Economia Aplicada.2021. – Vol. 39. – No. 6.
Шандра Н. А. Дидактичне обґрунтування компонентів ефективного викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання / Н. Шандра // Український педагогічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 75–81.
Шандра Н. А. Змішане навчання у закладах вищої освіти: визначення, рівні та категорії / Н. А. Шандра, О. П. Юзик, Н. М. Зленко // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». –  2021. – №1 (Лютий). – С. 360–364.
Шандра Н. А. Шандра Н. А. 7 основних компетентностей онлайн викладача іноземних мов / Н. А. Шандра // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 2020. – Вип. 55. – С. 88–101.
Shandra N. Effective online assessment within distance learning / Трансформація сучасного осітнього простору: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – С. 79-88.
Шандра Н. А. Лексичні знання як компонент англомовної лексичної професійної компетентності майбутніх ІТ-фахівців / Шандра Н., Кудринська Х. // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 8 / Заг. ред. проф. Михайличенко О. В. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020. – С. 54–58.
Шандра Н. А. Використання комунікативних стратегій для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців / Н. А. Шандра // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видав. дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. – Том 5. – С. 225–230.
N. Shandra Specific Features of Professionally Oriented Written Communication in English of IT Specialists // Intellectual Archive.– Canada. – Vol. 7, Number 6. – 2018. – P. 42–51.
N. Shandra Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists // Konteksty Pedagogiczne. Pedagogical Contexts. – Wydawnictwo LIBRON; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biała. – Bielsko-Biała. Vol. 2 (11). – 2018. – P. 197-206.
Шандра Н. А. Розвиток когнітивних навичок у процесі формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх ІТ-фахівців // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – Вип. 2. – Тернопіль, 2018. – С. 94–100.
Шандра Н. А. Особливості використання методики формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – Вип. 291. – К. : Міленіум, 2018. – С. 354–362.
Шандра Н. А. Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців //  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». –  Вип. 2 (43). – Ужгород, 2018. – С. 284–288.
Шандра Н. А. Етапи і вправи для формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал  / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – №10 (84). – С. 260-272.
Шандра Н. А. Структуру лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (гол.) та ін. – Вип. 40. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – С. 188–193.

Вибрані тези доповідей:

Шандра Н. А. Сутність англомовної лексичної компетентності у діловому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської наук.-теор. конф., 22 листопада 2018 р., Вінниця ; за заг. ред. Т. І. Ямчинської.  – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2018. – С. 198–199.
Шандра Н. А. Теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа / Н. А. Шандра // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови і літератури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого 2013р.) . – Львів : НФО «Логос», 2013. – С. 37-39.
Шандра Н. А. Педагогічна творчість викладача та її вплив на навчально-виховний процес / Н. А. Шандра // Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 січня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С.34-35.
N. Shandra Computer assisted language learning: its contribution and application / N. A. Shandra // Педагогіка та психологія : минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 лютого 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С.67-68.
N. Shandra Team-teaching – advanced method of conducting classes in English for specific purposes / N. A. Shandra // Педагогіка та психологія : теорія і практика актуальних досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 1-2 червня 2012 р.). – Львів : «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С.75-79.

Наукова біографія

2019 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – “Теорія та методика навчання (германські мови)”
2014 диплом спеціаліста правничого факультету Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».
Кваліфікація – спеціаліст – юрист.
2009 диплом магістра факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Переклад».
Кваліфікація – магістр філології, перекладач з англійської мови, викладач перекладу і англійської мови.

Професійна діяльність:

2010 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2004 – 2009 студентка факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка

Різне

Стажування:

  • Закордонне науково-педагогічне стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) на тему «Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів ЄКТС (180 годин). 
  • Курс підвищення кваліфікації під патронатом Університету Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща) в сфері проектного підходу та організації між секторної / міжнародної співпраці на тему «Проектний підхід та між секторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин). 
  • Навчання в Центрі інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» за робочою програмою навчального курсу «Ефективне управління закладом освіти в умовах змін» професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин). 
  • Курс підвищення кваліфікації  в рамках Форуму інноваційної освіти на базі Українського католицького університету обсягом 16 годин. 
  • Навчання на базі Навчально-наукового інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згідно програми підвищення кваліфікації «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта» в обсязі 6 академічних годин. 
  • Навчання на базі Навчально-наукового інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згідно програми підвищення кваліфікації «Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості освітнього процесу» в обсязі 6 академічних годин. 

Розклад