Віталіш Любов Петрівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Lyubov.Vitalish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Синтаксична семантика
 • Лексикологія
 • Фразеологія
 • Методика викладання іноземних мов

 

Курси

Вибрані публікації

List of Publications

Список праць

Наукові публікації у 2020 році
Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН
Сулим В. Т., Віталіш Л. П. , Максимчук Б. В. Lexikologie der deutschen Sprache duolingual: Deutsch als zweites Fach: Lehrbuch = Двомовна лексикологія німецької мови як другої іноземної: підручник / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук. – 2-ге вид., виправ., доповнене. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 228 с

Підручники та навчальні посібники
Віталіш Л. П. Підрядні означальні речення у німецькій мові : збірник вправ = Attributsätze im Deutschen : Übungsbuch. / Любов Віталіш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 129 с.
Віталіш Л. П. Leseproben aus der schönen Literatur : Lesebuch für Ger¬ma¬ni¬stik¬studenten = Хрес¬томатія німецької прози : книга для читання / Укладач та автор при¬мі¬ток Л. П. Віталіш. – Львів : 2020. – 139 с.
Віталіш Л. П., Фещук Н. Є. Українсько-німецькі переспіви = Deutsche Nachdich¬tun-gen der ukraini¬schen Poesie : посібн. / Любов Віталіш, Наталія Фещук. 2-ге вид., випр., доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 82 с.
Крайник О. В., Віталіш Л. П. Цікава пригода : домашнє читання німецькою мовою : навч. матеріал / Ольга Крайник, Любов Віталіш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 90 c.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях
Віталіш Л. Німецькі парні фразеологізми / Любов Віталіш // Актуальні питання гу-манітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрого-биць¬кого дер¬жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип. 29. Том 1. – 296 с. – С. 64–69.

Участь у конференціях
Тези доповідей на міжнародних конференціях
Feshchuk N., Vitalish L. Ukrainisch-deutsche Nachdichtungen im Unterricht “Deutsch als Fremdsprache” / Natalia Feshchuk, Lyubov Vitalish // Германістика в транскуль¬тур¬но¬му вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали ХХVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських герма¬ністів (25–26 вересня 2020 р.). Львів : ПАІС, 2020. 184 с. – S. 54–56.
Pelikan M., Vitalish L. Arbeit an Lexik und Grammatik im deutschsprachigen Text (Deutsch als zweites Fach) / Mariana Pelikan, Lyubov Vitalish // Германістика в транс¬культурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали ХХVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українсь¬ких германістів (25–26 вересня 2020 р.). Львів : ПАІС, 2020. 184 с. – S. 142–144.
Sulym W., Vitalish L., Terebuschko J. Didaktische Ansätze zum Aufbau eines Kapitels im Lehrbuch “Grundlagen der praktischen Linguistik” ) / Wolodymyr Sulym, Lyubov Vitalish, Jurij Terebuschko // Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали ХХVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р.). Львів : ПАІС, 2020. 184 с. – S. 176–178.
Віталіш Л. П., Пелікан М. Р. Актуальні розмовні теми: посібник з німецької мови як другої іноземної / Віталіш Л. П., Пелікан М. Р. // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 8–9 травня 2020 р. – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2020. – 140 с. – С. 109–110.
Віталіш Л. П., Фещук Н. Є. Німецько-українські переспіви: посібник для студентів германістики / Віталіш Л. П., Фещук Н. Є. // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 10-11 квітня 2020 р. – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2020. – 144 с. – С. 110–111.
Віталіш Л. П. Назви грошових одиниць у німецьких прислів’ях / Віталіш Л. П. // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 лютого 2020 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. – 156 с. – С. 57–61.
Віталіш Л. П. Німецькі прислів’я про цінність поняття “дім” (Haus) / Віталіш Л. П. // Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 7–8 лютого 2020 р. – Львів : ГО “Наукова філоло¬гічна організація “ЛОГОС”, 2020. – Ч. 1. – 128 с. – С. 74–78.
Віталіш Л. П. Німецькі фразеологізми з лексемами на позначення почуттів / Віталіш Л. П. // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 8–9 листопада 2019 р. – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2019. – 188 с. – С. 143–147.
Виталиш Л. П. Названия монет в немецких пословицах (лингвокраеведческий аспект) / Л. П. Виталиш // Теория и практика профессинально ориентированного обучения иностранным языкам [Электронный ресурс] : материалы ХХІІ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 31 мая 2019 г. / редкол.: Н. С. Кухаренко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск : Междунар. ун-т “МИТСО”, 2019. – 80 электрон опт. дисков (CD-ROM). ISBN 978-985-497-345-6. – 102 с. – С. 9–11.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях
Vitalish L. P. Vorstellungen vom “Haus” und seinem Wert in deutschen Sprichwörtern / Lyubov Vitalish // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2020 рік (6–7 лютого 2020 рік). На пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського (до 100-річчя від дня народження). – Львів, 2020. – 132 с. – С. 37–39.
Vitalish L. P., Feshchuk N. J. Ukrainisch-deutsche Nachdichtungen: Ein Lernmaterial für Ger-ma¬nis¬tik¬studenten / Natalia Feshchuk, Lyubov Vitalish // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2020 рік (6–7 лютого 2020 рік). На пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського (до 100-річчя від дня народження). – Львів, 2020. – 132 с. – С. 118–119.
Vitalish L. P., Pelikan M. R. Aktuelle Gesprächsthemen : Ein Lernmaterial für Deutsch als zweites Fach / Mariana Pelikan, Lyubov Vitalish // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2020 рік (6–7 лютого 2020 рік). На пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського (до 100-річчя від дня народження). – Львів, 2020. – 132 с.– С. 95–96.

Наукова біографія

 • 1973 – закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 1977-1980 – аспірантура
 • 1980 – асистент кафедри іноземних мов
 • 1983 – асистент кафедри німецької філології
 • 1985 – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”
 • 1991 – доцент по кафедрі німецької філології

Різне

Стажування

 • 1977 – Педагогічний інститут імені д-ра Теодора Нойбауера, м. Ерфурт, Німеччина
 • 1988 – Університет Галле-Віттенберг, м. Галле, Німеччина
 • 1991 – Гете-Інститут, м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина
 • 1995 – Інститут мов і перекладачів, м. Мюнхен, Німеччина
 • 1997 – Альберт-Людвігс-Університет, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2001 – Педагогічний інститут, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2017 – Університет прикладних наук, м. Ниса, Польща

Розклад