Віталіш Любов Петрівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Lyubov.Vitalish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Синтаксична семантика
 • Лексикологія
 • Фразеологія
 • Методика викладання іноземних мов

 

Курси

Вибрані публікації

Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН

 Сулим В. Т., Віталіш Л. П., Теребушко Ю. Р. Grundlagen der praktischen Linguistik = Основи практичної лінґвістики : підручник / Володимир Сулим, Любов Віталіш, Юрій Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 360 с.

 1. Віталіш Л. П., Сулим В. Т., Теребушко Ю. Р. Лінгвокраїнознавчі діалоги : посібник для студентів / Любов Віталіш, Володимир Сулим, Юрій Теребушко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
 2. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т Сулим. – 2‑е вид. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 198 с.
 3. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови для студентів класичної та англійської філології та педагогічних коледжів. Курс лекцій. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 144 с.
 4. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови : Програма, тести та практичні завдання для самостійної роботи для студентів факультету іноземних мов денного та заочного на­вчання. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 112 с.
 5. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німецької мови як другої іно­зем­ної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т Сулим. – Львів : ЛНУ, 2006. – 167с.

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

 1. Виталиш Л. П. Sprichwörter als Beispielmaterial im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Любовь Петровна Виталиш // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : Материалы VII междунар. Науч.-практ. Конф., Минск, 15-17 мая 2014 г. / редкол.. Н. А. Круглик (гл. ред.), Т. С. Коротюк. – Минск : Междунар. Ун-т “МИТСО”. – 342 с. – С. 55-58.
 2. Vitalish L. Zum Problem der Prädikatssemantik im Deutschen. 1 / L. Vitalish // Bayerisch-ukrainischer Germanistenkongress in München / Kloster Banz “Die Germanistik um die Jahrtausendwende” 26. -30. April – Lwiw, 2012. – 156 S. – 149-153.

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

 • Vitalish L. P. Mittel der Bildhaftigkeit in deutschen Sprichwörtern / Vitalish L.P. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник наукових праць. – № – Дрогобич, 2017. – 236 с. – С. 27-31.
 • Vitalish, Lyubov. Deutsche Phraseologismen mit Bezeichnungen der Charaktereigenschaften “fleißig” und “faul”/ Lyubov Vitalish // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 3 ч. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – Вип. 137 (1). – С. 48 – 51.
 • Vitalish, Lyubov. Zum Problem der Prädikatssemantik im Deutschen / Lyubov Vitalish // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць (2014) – Вип. 22. – Львів : ЛНУ імені І. Франка – С. 102-112.
 • Віталіш Л. П. Komparative phraseologisierte Satzgefüge. / Л. П. Віталіш // Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 312 – 315.
 • Віталіш Л., Перунчак Т. Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінологічних словосполучень. / Л. П. Віталіш, Т. І. Перунчак // Наукові записки. – Випуск 95. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 320-324.
 • Віталіш Л. Berufsnamen in deutschen Sprichwörtern (Zur Didaktisierung im Unterricht). / Л. П. Віталіш // Наукові записки. Випуск 89 (2) – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 195-198.
 • Віталіш Л. П. Дидактизація граматичних категорій іменника на матеріалі німецьких при­слів’їв. / Л. П. Віталіш // Наукові записки. – Випуск 81 (2). – Серія : Філологічні науки (мово­знав­ст­во) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 349-352.
 • Віталіш Любов. Mit-Phrasen als freie Angaben im Deutschen und ihre ukrainischen Ent­spre­chungen / Л. П. Віталіш // Наукові записки. – Випуск 75 (5). – Серія : Філологічні науки (мо­во­знав­ство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 316 с. – С. 37 ‑ 40.
 • Vitalish L. Didaktisierungsmöglichkeiten deutscher Sprichwörter im Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ / Vitalish // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : Видав­ництво НаУ “Острозька академія”. – 2007. – Вип. 7. – 344 с. – С. 38-41.
 1. Віталіш Л., Кость Г. Складність лексико-граматичних тестів з множинним вибором (на ма­те­ріалі німецької та французької мов). / Л. П. Віталіш, Г. М. Кость // Вісник Львівського університету, серія “Іно­зем­ні мови”. Вип. 11. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 200 – С. 428-432.
 2. Віталіш Л. П. Функціональний підхід до викладання граматики як аспекту спе­ці­аль­но­сті (на матеріалі німецької мови). / Л. П. Віталіш // Вісник Львівського університету, серія “Іно­зем­ні мови”. Вип. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 422-427.
 3. Віталіш Л. П. Постановка задачі у навчальній комп’ютерній програмі з німецької гра­ма­ти­ки. / Л. П. Віталіш // “Іноземна філологія”. – 2001. – №112. – С. 442-447.
 4. Віталіш Л. П. Використання комп’ютера як навчального засобу в процесі на­вчання іноземним мовам. / М. В. Качор, Л. П. Віталіш // Bicник Державного університету “Львівська по­лі­тех­ні­ка” № 355 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лін­г­во­методики. – Львів : Вид-во ДУЛП, 1998. – С. 62-66.
 5. Віталіш Л. П. Лінгвометодичні аспекти автоматизованої навчальної про­гра­ми з німецькоі мови для студентів технічних спеціальностей. / Л. П. Віталіш, М. В. Качор // Bicник Державного уні­вер­ситету “Львівська політехніка” № 355 : Проблеми лінгвістики науково-тех­ніч­но­го і художнього текстів та питання лінгвометодики. – Львів : Вид-во ДУЛП, 1998. – С. 32-37.
 6. Віталіш Л. П. Дієслова з керованим прийменником mit (семантичні групи та участь у кон­струкціях з предикатними актантами). / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1987, вип. 86, с. 65-68.
 7. Віталіш Л. П. Типи семантичного зв’язку сірконстанта vor + Ndev з фінітним дієсловом. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1985, вип. 78, ст. 65-69.
 8. Виталиш Л. П. Имплицитное темпоральное содержание конструкции Vfin + Praep + Ndev в современном немецком языке (к проблеме семантики предиката). Автореф. дис. . канд. филол. наук. / Л. П. Виталиш // – Львов : ЛГУ, – 24 с.
 9. Віталіш Л. П. Семантичні групи дієслів у предикатно–актантній конструкції з прий­мен­ником vor. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1984, вип. 75, с. 40-45.
 10. Віталіш Л. П. Семантичний зв’язок сірконстанта з фінітним дієсловом у конструкції Vfin + mit + Ndev. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, Львів, 1981, вип. 63, с. 84-90.
 11. Віталіш Л. П. Семантична структура конструкції Vfin + nach + Ndev. / Л. П. Віталіш // Іноземна фі­ло­ло­гія, Львів, 1981, вип. 61, c. 83-90.
 12. Віталіш Л. П. До питання про імпліцитну темпоральність у концентрі присудка. / Л. П. Віталіш // Іноземна філологія, – Львів, 1980, вип. 57, c. 11-20.
 13. Віталіш Л. П. Про розмежування понять “предикативність” і “предикація”. / Л. П. Віталіш // Іно­зем­на філологія, Львів, 1980, вип. 57, c. 5-11.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

 Віталіш Л.П. Glück und Unglück in deutschen Sprichwörtern / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-методичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2017. – № 01 (97). – C. 34-36.

 1. Віталіш Л. П. Formenbildung und Gebrauch deutscher Modalverben (am Material deutscher Sprichwörter) / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2016. – № 01 (85). – C. 19-24.
 2. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2013. – № 1 (49). – С. 13 – 15.
 3. Віталіш Л. П. Modalverben in deutschen Phraseologismen. / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). — 2013. — №26. — S. 22-24.
 4. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2012. – №25. – S. 22-24.
 5. Віталіш Л. П. Sprichwörter mit der Lexik aus dem Schulgebrauch / Л. П. Віталіш // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2012. – №25. – S. 22-24.
 6. Віталіш Л. П. Komparative Sprichwörter. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2012. – № 04 (40). – С. 20-22.
 7. Віталіш Л. П., Паславська А. Й. Презенс сильних дієслів у німецьких прислів’ях / Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2012. – № 07 (43). – С. 6-10.
 8. Віталіш Л. П. Berufsnamen in Sprichwörtern. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”, м. Харків. № 8 (32), 2011. – С. 10-11.
 9. Vitalish, Lyubov. Strukturelle Besonderheiten der sprichwörtlichen Redensarten mit Berufs- und / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2012. – №24. – С. 21-23.
 10. Vitalish L. Sprichwörter mit Berufsnamen im Deutschunterricht / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2010. – №22. – S. 47-52.
 11. Віталіш Л. П., Паславська А. Й. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch! / Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2010. – № 5 (17). – С. 2-8.
 12. Віталіш Л. П. Frau und Weib im deutschen Sprichwort. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2010. – № 1 (13). – С. 12-14.
 13. Віталіш Л. П. Die Präpositionen mit dem Dativ : Materialien für Lehrer. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2009. – № 10 (10). – С. 7-8.
 14. Vitalish L. Wortpaare im Deutschunterricht. / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2009. – №21. – S. 71-75.
 15. Vitalish L. Lviv – Donezk : Germanistenpartnerschaft. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2009. – №21. – S. 127-128.
 16. Віталіш Л. П. Verben mit parallelen Formen. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в шко­лі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2009. – № 5 (5). – С. 12-14.
 17. Віталіш Л. П. Die Präpositionen mit dem Genitiv. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в школі” : Науково-ме­то­дичний журнал, видавнича група “Основа”. – Харків, 2009. – № 4 (4). – С. 14-17.
 18. Віталіш Л. П. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. / Л. П. Віталіш // “Німецька мова в шко­лі” : Науково-методичний журнал, видавнича група “Основа””. – Харків, 2009. – № 1 (1). – С. 15-19.
 19. Vitalish. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen (Fortsetzung) / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2008. – №20. – S. 20-26.
 20. Vitalish. Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen. / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine). – 2007. – №19. – S. 46-49.
 21. Л. Віталіш. У чому ж причина? Підрядні та сурядні речення причини у німецькій мові (Ма­те­рі­а­ли на допомогу вчителеві). / Л. П. Віталіш // “Іноземні мови в навчальних закладах”. – 2007. – № 1. – С. 32-36.
 22. Lybov Vitalish. Verben mit parallelen Formen (Materialien für Lehrer). / L. Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine). – 2006. – №18. – S. 31 -35.
 23. Vitalish L. P. Gedichte lernen durch Schreiben (Materialien für Lehrer). / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremd­spra­che in der Ukraine). – 2006. – №17. – С. 22-26.
 24. Vitalish L. P. Deutsche Homonyme. / Vitalish // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2005. – №16. – С.30-45.
 25. Vitalish, Lyubov / Kondziolka, Oleksiy. Stehende Vergleiche als typische Phraseologismen in der Umgangssprache (Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Fort­ge­schrit­tene) (Fortsetzung). / Vitalish, O. Kondziolka // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2004. – №15. – С. 34-42.
 26. Vitalish, Lyubov / Kondzolka, Oleksiy. Stehende Vergleiche als typische Phraseologismen in der Umgangssprache (Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Fort­ge­schrit­te­ne). / Vitalish, O. Kondziolka // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2003. – №14. – С. 14-23.
 27. Vitalish L. Vorschläge zu Zarb-Übungen mit zweisprachigem Material. / Vitalish, N. Petrashchuk // DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – 2004. – №15. – С. 28-34.
 28. Віталіш Л. П. Лінгвометодична реалізація словника та вправ до нього в автома­ти­зо­ва­ній навчальній системі. / Л. П. Віталіш // “Комп’ютерна лінгвістика” N 1. 239 р. – Львів, ЛДУ, 1996.
 29. Виталиш Л. П., Нестерова Т. И. Инфинитивные группы с лексическими единицами-дублерами. /Л. П Виталиш., Т. И. Нестерова // Вопросы язы­ка и стиля научно-художественной литературы. /. ; Львов, 1988. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР N 38263 от 08. 89
 30. Виталиш Л. П., Нестерова Т. И. Функторные и предикатные значения глагола sich beschäftigen /Л. П Виталиш., Т. И. Нестерова // — Львов. гос. ун-т. Львов, 1988. – 11 с. – Библиограф. 25 назв. – Рус. – Ру­ко­пись деп. в ИНИОН АН СССР N 33216 от 31. 88
 31. Виталиш Л. П. Категориальные и некатегориальные темпоральные значения / Л. П. Виталиш // Львов. гос. ун-т. Львов, 1988. – 14 с. – Библиограф. 31 назв. – Рус. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР N 33215 от 31. 88

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Vitalish L. Eigentliche und uneigentliche Personennamen in deutschen Sprichwörtern / Lyubov Vitalish // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 34-39.

 Vitalish L.P. Lexikalische und syntaktische Merkmale der Flickwörter in der deutschen Umgangssprache / Lyubov Vitalish // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова та література у полікультурному просторі” (9-10 лютого 2018 р.). – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “Логос”, 2018. – 120 с. – С. 104-107.

 1. Vitalish, Lyubov. Nominale Redensarten mit Personennamen / Lyubov Vitalish // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.) – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – 136 с. – С.121-124.
 2. Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und Semantik) / Lyubov Vitalish // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова, література і культура : актуальні питання взаємодії” (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова філологічна організація “Логос”, 2017. – 136 с. – С.71-74.
 3. Vitalish, Lyubov. Nominale Redensarten mit Personennamen / Lyubov Vitalish // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.) – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – 136 с. – С.121-124.
 4. Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und Semantik) / Любов Петрівна Віталіш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Мова, література і культура : актуальні питання взаємодії” (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова філологічна організація “Логос”, 2017. – 136 с. – С.71-74.
 5. Віталіш Л. П. Презенс сильних дієслів у німецьких прислів’ях (методичні матеріали) / Л. П. Віталіш // Мате­ріа­ли ХУ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів та УІІІ Українсько-баварського конгресу германістів “Теорія та практика викладання німецької мо­ви як іноземної : перспективи розвитку”. 24-25 жовтня 2008 року. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 57-65.
 6. Любов Віталіш. Didaktisierung der grammatischen Kategorien des Verbs am Material deutscher Sprich­wörter / Л. П. Віталіш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми лін­г­ві­стичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спіл­ку­вання у вищій школі”. Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 205‑207.
 7. Lybov Vitalish. Aktantifizierung der freien Angaben mit lokaler Bedeutung / L. Vitalish // Німецька мова як пер­ша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України : Матеріали ХІІІ між­на­род­ної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, 24-25 лис­то­па­да 2006 р. – Львів, 2006. – С. 15-21.
 8. Vitalish. Präpositionalphrasen mit der Präposition „mit“ als Aktanten und ihre ukra­i­ni­schen Entsprechungen. / L. Vitalish // Ukrainisch-Bayerische Germanisten­tagung an der Nationalen Uni­ver­sität Lwiw “Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen Kontext”, 23. -24. Mai 2005, Lwiw. – Lwiw : PAIS, 2006. – S. 120-126. (Матеріали Українсько-Баварського кон­гресу германістів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-24 травня 2005, м. Львів. – Львів : ПАЇС, 2006. – 160с. )
 9. Віталіш Л. П. Компаративні фразеологізми-речення. / L. Vitalish, O. Kondziolka // «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 року. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 10. Vitalish L. P. Zur Gestaltung der Übungen : Berufsnamen in Sprichwörtern (Materialien für Lehrer). /L. P. Vitalish // Матеріали XVIІ Міжнародніої науково-практичної конференції Асоціації українських германістів „Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt“ (Львів, 22-23 жовтня 2010 р. ). – Львів : 2010. – С. 37-39.
 11. Vitalish L. Präpositionen mit dem Dativ : Materialien für Lehrer. / L. Vitalish // “Перспективи німецької мови та германістики в Україні” : Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (16-17 жовтня 2009 р. ). – Чернівці : “Книги-ХХІ”, 2009. – С. 20-22.
 12. Віталіш Л. П. Імпліцитні темпоральні зв’язки у структурі німецького речення. /Л. П. Віталіш // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів “Німецька мова та література в європейському контексті”, 26‑27 жовтня 2007 року у Донецькому національному університеті). – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 141-143.
 13. Vitalish, Lyubov. Aktanten mit der Präposition „mit“ kontrastiv (Deutsch – Ukrainisch). / Л. П. Віталіш // Лінг­вістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : Матеріали п’ятої Між­на­род­ної науково-практичної конференції. 3-4 червня 2004 року. – Полтава : 2004, 234 с. – С. 30-32.
 14. Vitalish L., Petrashchuk N. Zarb-Übungen mit zweisprachigem Material. / L. Vitalish, N. Petrashchuk // Матеріали 11-ої Між­народної науково-практичної конференції АУГ “Мотивація, кваліфікація, якість : пи­тання теорії і практики” 25-26 листопада 2004 р. – Харків : Харківський національний уні­верситет ім. В. Н. Каразіна, 2004. – С. 36-38.
 15. Vitalisch L. Fachlexik der Werbetexte im DaF-Unterricht . / L. Vitalish // Тези 3-ї Міжнародної на­укової конференції “Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у ви­щих навчальних закладах”. 27 – 30. 04. 1998. – Львів : ДУЛП,
 16. Васильева Л., Виталиш Л., Кожемьяко В., Лопатниченко С., Львова Л., Партыко З. Ук­ра­инско-иноязычные компьютерные словари-минимумы. / Л. Васильева., Л. Виталиш, В. Кожемьяко, С. Лопатниченко, Л. Львова, З. Партыко // Язык. Культура. Взаи­мо­по­ни­мание : Мат-лы Международной науч. конф. – Львов : ЛГУ, 1997, с. 345-346.
 17. Віталіш Л. П., Злобін Г. Г., Слободян А. Л. Комп’ютерний словник та його граматичні ас­пек­ти. /Л. П. Віталіш, Г. Г. Злобін, А. Л. Слободян // 1-а Міжнародна наукова конференція ” Лексикографічні та методичні кон­цепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі”. – Те­зи доповідей. Січень, 26-29, 1994. – Львів, 1994, с. 129.
 18. Злобін Г. Г., Григоренко В. Г., Віталіш Л. П. Методика роботи над фаховим текстом у нав­чальній програмі з іноземної мови. /Г. Г. Злобін, В. Г. Григоренко, Л. П. Віталіш,// Проблеми лінгвістики тексту та лінг­во­ме­то­дики : тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції викладачів іно­зем­них мов вузі (11-12 червня 1992 року), Льві, ЛДУ, 1992, с. 203-204.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 Віталіш Л. П. Німецькі номінальні приказки з власними назвами осіб / Стратегії розвитку та пріоритетні завдання розвитку філологічних наук : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 20–21 жовтня 2017р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 118 с. – С. 33-35 .

 • Віталіш Л. П., Мацех-Український Л. З. Німецькі прийменники : контрастивне бачення / Л. П. Віталіш, Л. З. Мацех-Український // Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у ви­що­му навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. – Дрогобич : КОЛО, 2005. – С. 174-177.
 • Віталіш Л. П. Градація труднощів у тестах з німецької граматики. / Л. П. Віталіш // Німецька мо­ва як іноземна на килимі суцвіття мов : Матеріали ювілейної конференції АУГ 26-27 вересня 2003. Львів). – Львів : ЛНУ, 2003. – С. 65-69.
 • Vitalish, Lyubov. Werbetexte mit Wirtschaftslexik. – Німецька мова в Україні : традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine : Kontinuitätten und Entwicklungen : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016р.) – Львів : ПАІС, 2016. – 176 с. – С. 47-49.
 • Віталіш Любов. Німецькі фразеологізми як засоби вираження поведінкового стереотипу “fleißig” / Любов Віталіш // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2015 рік (лютого 2016). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.
 • Vitalish, Lyubov. Deutsche Sprichwörter als Beispielmaterial im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Lyubov Vitalish // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : ВЦ ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – С.
 • Віталіш Л.П. Реалізація значень полісемантичного слова “Wasser” у німецькій фразеології. – Звітна наукова конференція викладачів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік. Тези доповідей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 20-21.
 • Vitalish Lyubov. Ausdrucksmittel der Gefühle in deutschen Phraseologismen. – “Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур” : Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. — С. 266-268.
 • Віталіш Л. П. Семантико-синтаксичні особливості німецьких прислів’їв зі структурою “Besser A als B” (“Краще А, ніж В”) / Л. П. Віталіш // Звітна наукова конференція викладачів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік. Тези доповідей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – C. 20-21.
 1. Віталіш Л. П. Артефакти у німецькій фразеології. / Л. П. Віталіш // Звітна наукова конференція викладачів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка за 2010 рік. Тези доповідей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 2. Koshemjako V., Vitalisch L. u. a. Aufbaugrundlagen eines ukrainisch-fremdsprachigen Mi­ni­mum­wörterbuchs. / Koshemjako, L. Vitalish // Interkulturelle Germanistik bzw. interkulturelles Lernen im ukrai­ni­schen Kontext : Thesenband der 5. UDGV-Tagung, 26-28. 09. 1997 Lwiw. – Lwiw : 1997, S. 43-44.
 3. Віталіш Л. П. Контрольно-тренувальні вправи для вивчення лексико-граматичних зв’яз­ків німецького речення. /Л. П. Віталіш // Матеріали Четвертої Всеукр. наук. -метод. конф. “Ви­ко­ри­с­тання персональних ЕОМ в навчальному процесі вищих і середніх навчальних за­кла­дів” (Львів, 13-15 листопада 1996 р. ). – Львів : ЛДУ, 1996, с. 17.
 4. Віталіш Л. П. Спілкування в інформаційних мережах : шанси та проблеми інформаційного суспільства. /Л. П. Віталіш // Тези Всеукр. наук. конф. “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” (Львів, 26-27 листопада 1996 р. ) – Львів : ЛДУ, 1996, с. 49-50.
 5. Віталіш Л. П., Довгий І. М. Спроба комп’ютерної підтримки до збІрника “Німецька мова : Завдання та тести для абітурієнтів. – Київ : Ґенеза, 1993”. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // Третя українська науково-методична конференція “Застосування персональних ЕОМ у навчальному процесі вузу”. – 21 – 24. 09. 94. Тези доп. і повідомлень. Ч. 1. – Львів : ЛДУ, 1994. – С. 22-23.
 6. Віталіш Л. П., Довгий І. М. Функціонально-орієнтований підхід при складанні гра­ма­тич­них вправ для навчальної програми з німецької мови. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // Друга українська на­у­ково-методична конференція “Використання персональних ЕОМ в навчальному про­це­сі вузу” (17-19 листопада 1993 року) : Тези доповідей, ч. 1. – Львів : ЛДУ, 1993, с. 32-34.
 7. Віталіш Л. П, Злобін Г. Г., Слободян А. Л. Словник у навчальній програмі з німецької мо­ви. /Л. П. Віталіш, Г. Г. Злобін, А. Л. Слободян // Друга українська науково-методична конференція “Використання пер­со­наль­них ЕОМ в навчальному процесі вузу (17-19 листопада 1993 року) : Тези до­по­ві­дей, ч. 2. – Львів : ЛДУ, 1993, с. 3-5.
 8. Виталиш Л. П. Категориальные и некатегориальные темпоральные значения. /Л. П. Виталиш // Линг­вистика : Взаимодействие концепций и парадигм, вып. 1 ч. 2 с. 422-423. Материалы меж­ведомственной научно-теоретической конференции (Харьков – Сочи, 1992).
 9. Віталіш Л. П., Злобін Г. Г., Григоренко В. Г. Зв’язок лексики та граматики у навчальній про­гра­мі з іноземної мови. /Л. П. Віталіш, Г. Г. Злобін, В. Г. Григоренко // Республіканська науково-методична конферен­ція “Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вузу” : Тези доповідей та повідомлень (10-12. 11. 1992). Секція “Інструментальні системи та універсальні АНС”. – Львів, 1992, с. 37.
 10. Виталиш Л. П. Психолого-педагогические проблемы применения ЭВМ в преподавании грам­матики немецкого языка. /Л. П. Виталиш // Лингвометодические аспекты преподавания ино­странных языков в вузе. – Петрозаводск, 1990, с. 106-107.
 11. Віталіш Л. П. Досвід застосування ЕОМ у викладанні граматики німецької мови. /Л. П. Віталіш // Проблеми оптимізації навчального процесу у вузі в умовах перебудови вищої шко­ли. – Львів, 1989, с. 89-91.

Навчально-методичні праці

 Віталіш Л. П. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів : Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” / Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

 1. Віталіш Л. П. Lesen Lernen durch Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / Упоряд. Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.
 2. Віталіш Л. П. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням. / Упоряд. Л. П. Віталіш, Н. В. Димчевська, О. В. Кондзьолка та ін. – Львів : ЛНУімені Івана Франка, 2012. – 148 с.
 3. Віталіш Л.П. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів факультету іноземних мов // Укладачі Білинський М.Е., Віталіш Л.П., Дмитрасевич Н.І., Зорівчак Р.П., Максимчук Б.В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 48 с.
 4. Віталіш Л.П., Білинський М. Е., Віталіш Л. П., Дмитрасевич Н. І., Зорівчак Р. П., Максимчук Б. В. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів факультету іноземних мов // Укладачі Білинський М.Е., Віталіш Л.П., Дмитрасевич Н.І., Зорівчак Р.П., Максимчук Б.В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 53 с.
 5. Віталіш Л. П. Граматика німецької мови. Збірник вправ. Частина 1. / Л. П. Віталіш. – 2‑ге вид.– Львів : ПАІС, 2011. – 364 с.
 6. Віталіш Л. П. Німецькі прислів’я та приказки : вправи і тести. / Л. П. Віталіш // – Львів : ПАІС, 2009. – 204с.
 7. Віталіш Л. П. Граматика німецької мови. Збірник вправ. Частина 1. / Л. П. Віталіш. Львів : ПАІС, 2008. – 364 с.
 8. Віталіш Л. П. Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники (Довідкове видання). / Укладачі : Л. П. Віталіш, Х. Ю. Дяків, Х. М. Заяць та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 40 с.
 9. Віталіш Л. П. Фразеологія німецької мови : Практикум. / Л. П. Віталіш. – Львів : ПАІС, 2007. – 138 с.
 10. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови для студентів класичної та англійської філології та педагогічних коледжів. Курс лекцій. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 144 с.
 11. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови : Програма, тести та практичні завдання для самостійної роботи для студентів факультету іноземних мов денного та заочного на­вчання. / Л. П. Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 112 с.
 12. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Укладачі Н. Є. Петращук, Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 313 с.
 13. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Укладачі Л. П. Віталіш, Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська. – Львів імені Івана Франка : ЛНУ, 2006. – 313 с.
 14. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­мець­кої мови. / Укладачі Л. П. Віталіш, Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська. – Львів імені Івана Франка : ЛНУ, 2005. – 313 с.
 15. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з ні­ме­ць­кої мови. / Укладачі Н. Є. Петращук, Л. П. Віталіш, А. Й. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 364 с.
 16. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з німецької мови / Укладачі Н. Є. Петращук, А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 321 с.
 17. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. / Укладачі А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 290 с.
 18. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завлання з німецької мови. / Укладачі А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1998. – 118 с.
 19. Віталіш Л. П. Конкурсні тестові завдання з німецької’ мови. / Укладачі А. Й. Паславська, Т. О. Буйницька, Л. П. Віталіш та ін. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1995. – 118 с.
 20. Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим. Методичні вказівки та матеріали до теми “Субстантивовані прикметники та партиципи” для студентів 1-3-х курсів відділу німецької філології” / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 21 с.
 21. Віталіш Л. П., Сулим В. Т. Методичні вказівки та матеріали до теми “Керування прийменників німецької мови” для студентів 1-3-х курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // – Львів : ЛНУ, 2002. – 43 с.
 22. Сулим В. Т., Віталіш Л. П. Методичні вказівки до теми “Фразеологічні звороти” для студентів 2-3-х курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // – Львів : ЛНУ, 2002. – 12 с.
 23. Віталіш Л. П. Ключі та словник до вправ “Утворення множини іменників” для студентів 1-2-го курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛНУ, 2000. – 11 с.
 24. Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Граматичний рід іменників” для студентів 1-2-го курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛНУ, 2000. – 19 с.
 25. Сулим В. Т., Гайнріх С., Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Відмінково-прийменникове керування 300 базових дієслів німецької мови” для студентів 1-3 курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. / В. Т. Сулим, С. Гайнріх, Л. П. Віталіш, // – Львів : ЛНУ, 2000. – 33 с.
 26. Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Утворення множини іменників” для студентів 1-2 курсів німецької філології денної та заочної форми навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1999. – 12с.
 27. Віталіш Л. П. Методичні вказівки та матеріали до теми “Німецькі дієслова з пара­лель­ни­ми формами” для студентів 2-3 курсів німеуького відділу факультету іноземних мов ден­ної та заочної форми навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1998. – 16 с.
 28. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови на тему “Фра­зео­логічні звороти” для студентів 2-3 курсів німецького відділення факультету іно­земних мов денної та заочної форм навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1998. – 16 с.
 29. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до теми “Підрядні додаткові речення” (для сту­ден­тів 1-2 курсів німецького відділу факультету іноземних мов денної та заочної форми на­вчан­ня). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1993. – 8 с.
 30. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до контрольних робіт з теми “Німецькі при­ймен­ни­ки” з використанням навчально-контролюючої машини “Лінгва”. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1991. – 24 с.
 31. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до аудиторних контрольних робіт у 8 та 9 семестрах для студентів 4-5 курсів німецького відділення заочної форми навчання. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1991. – 16 с.
 32. Віталіш Л. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з граматики німецької мови (Для студентів 1-2 курсу німецького відділення факультету іноземних мов денної форми навчання). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1989. – 11 с.
 33. Віталіш Л. П., Сулим В. Т. Методичні вказівки до корективних вправ вступного фо­не­тич­но­го курсу (Для студентІв 1 курсу німецького відділення факультету іноземних мов ден­ної та заочної форми навчання). / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим // – Львів : ЛДУ, 1989. – 24 с.
 34. Віталіш Л. П. Тематичний словник “Автоматизований навчальний курс” для занять з гра­ма­тики німецької мови у дисплейному класі (для студентів німецького відділення фа­куль­тету іноземних мов та слухачів ФПК). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1989. – 11 с.
 35. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал для практичних занять з німецької мови. Тема “При­ймен­ники з дативом та акузативом” (для студентів 1 курсу німецького відділу фа­куль­тету іноземних мов). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1988. – 16 с.
 36. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал з нормативної граматики німецької мови. Тема “При­ймен­ники з дативом” (Для студентів 1-2 курсів німецького відділу факультету іно­зем­них мов). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1 – 12 с.
 37. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал з нормативноі граматики німецької мови. Тема “Прийменники з акузативом” (Для студентів 1-2 курсів німецького відділу факультету іноземних мов). / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1988. – 8 с.
 38. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал для практичних занять з німецької мови. Тема “Прийменники з генітивом” (Для студентів 2 курсу німецького відділення факультету іно­зем­них мов). – Львів : ЛДУ, 1988. – 8 с.
 39. Віталіш Л. П. Роздатковий матеріал для контрольних робіт з граматики німецької мо­ви. Тема “Керування прийменників”. / Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, – 12 с.
 40. Гаврилишин Я. В., Віталіш Л. П., Петращук Н. Є. МетодичнІ вказівки до виконання кон­т­роль­них робіт для студентів 2 курсу заочного навчання факультету іноземних мов. / Я. В. Гаврилишин, Л. П. Віталіш, Н. Є. Петращук // – Львів : ЛДУ, 1988. – 44
 41. Сулим В. Т., Віталіш Л. П. Методичні вказівки по вивченню суспільно-політичної лек­си­ки німецької мови для студентів 1-2 курсів німецького відділу факультету іноземних мов. / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш, // – Львів : ЛДУ, 1987. – 16 с.
 42. Гаврилишин Я. В., Віталіш Л. П. Методичні вказівки і робоча програма німецької мови для студентів 2 курсу німецького відділення заочного навчання факультету іноземних мов. / Я. В. Гаврилишин, Л. П. Віталіш // – Львів : ЛДУ, 1987. – 28 с.
 43. Віталіш Л. П, Довгий І. М. Автоматизований навчаючий курс “Німецькі прийменники з аку­зативом” : Керівництво для користувача. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // – Львів : ЛДУ, 1987. – 7 с.
 44. Віталіш Л. П., Довгий І. М. Автоматизований навчаючий курс “Німецькі прийменники з аку­зативом” : Керівництво для викладача. /Л. П. Віталіш, І. М. Довгий // – Львів : ЛДУ, 1987. – 8 с.
 45. Комарницька Т. М., Гаврилишин Я. В., Віталіш Л. П., Марченко Л. Г., Кондзьолка О. В. Методичні вказівки і робоча програма з німецької мови для студентів англійської філології. / Т. М. Комарницька, Я. В. Гаврилишин, Л. П. Віталіш, Л. Г. Марченко, О. В. Кондзьолка // Львів : ЛДУ, 1986. – 22 с.

 

Електронні навчальні ресурси

 1. Електронна версія посібника “Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т. Лексикологія німець­кої мови як другої іноземної. / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т. Сулим // – Львів : ЛНУ, ” в Інтернеті (http ://dl. lnu. edu. ua) у вигляді модулів.
 2. Інтерактивні тести в Інтернеті, створені для системи дистантного навчання універ­си­тету (http ://dl. lnu. edu. ua).
 3. Демонстраційна версія PowerPoint цього посібника у вигляді слайдів з пере­хрес­ни­ми посиланнями (http ://dl. lnu. edu. ua/faculty/inomov. new/ukrainian/ger htm)
 4. Презентація лекцій і практичних занять на PowerPoint з фразеології для студентів 2 курсу.

 

 

Наукова біографія

 • 1973 – закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 1977-1980 – аспірантура
 • 1980 – асистент кафедри іноземних мов
 • 1983 – асистент кафедри німецької філології
 • 1985 – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”
 • 1991 – доцент по кафедрі німецької філології

Різне

Стажування

 • 1977 – Педагогічний інститут імені д-ра Теодора Нойбауера, м. Ерфурт, Німеччина
 • 1988 – Університет Галле-Віттенберг, м. Галле, Німеччина
 • 1991 – Гете-Інститут, м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина
 • 1995 – Інститут мов і перекладачів, м. Мюнхен, Німеччина
 • 1997 – Альберт-Людвігс-Університет, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2001 – Педагогічний інститут, м. Фрайбург, Німеччина
 • 2017 – Університет прикладних наук, м. Ниса, Польща

Розклад