Вигнанська Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iryna.Vygnanska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 

Семантика та прагматика фразеологічних одиниць, стилістика.

Курси

Публікації

Вигнанська І.М. Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов / І.М.Вигнанська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 76 с.

 

Рецензії

 1. Демчук Н.М Міщенко В.Г. Ділова французька мова: навч.посіб./ Н.М. Демчук, В.Г.Міщенко. –  Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 225с.
 1. Косович О.В. “Листування французькою мовою” / О.В. Косович.-Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. – 118 с.
 2.  Косович О.В.”J’aime la France”/ О.В. Косович – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – 160 с.
 3. Косович О.В “Lexicologie du français moderne”/ О.В. Косович. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка. 2016. – 180 с.
 4. Ярошко Н. С., Миколаєвич-Джуман Н. Б. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)». – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 22 с.

 

 

Список друкованих праць та виступів на конференціях

Публікації:

 • Байцар І. М. Ґенеза та семантико-стилістична характеристика фразеоло­гічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С.168–177.
 • Байцар І. М. Тематична характеристика релігійної лексики як компонента фразеологічних одиниць / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2002 – Вип.10. – С. 215–224.
 • Байцар І. М. Релігійна лексика фразеологічних сполучень у мові газетної публіцистики (на матеріалі французьких періодичних видань) / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2003. – Вип.11. – С. 209 –220.
 • Байцар І. М. Релігійна лексика як образно-смисловий центр формування фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі (фактори розходжень в українській та французькій мовах) / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [“Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”], (Тернопіль, 25-26 березня 2004 р.) / Тернопільський держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 2004. – С. 6–9.
 • Байцар І. М. Процеси фразеотворення біблійних фразеологічних зворотів у публіцистичному дискурсі французької мови / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук. конф. [“Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес“], (Чернівці, 24-25 листопада 2004 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 8–10.
 • Байцар І. М. Фразеологічна деривація як процес семантичного переосмислення релігійних зворотів газетно-публіцистичного дискурсу французької мови / І. М. Байцар // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 13. – С. 36–43.
 • Байцар (Вигнанська) І. М. Особливості перекладу фразеологічних біблійних одиниць у газетній публіцистиці української та французької мов / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 4-ої міжвузівської конф. молодих учених [“Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов та літератур”], (Донецьк, 1-3 лютого 2006 р.) / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. –  С. 82–84.
 • Байцар (Вигнанська) І. М. Фразеологічні біблійні одиниці у жанровій варіативності публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць: актуальні питання лінгвістики тексту та дискурсології / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 26. – С. 221–226.
 • Байцар (Вигнанська) І. М. Чинники трансформації біблійної лексики в загальновживану. Створення нових публіцистичних образів-символів / І. М. Байцар (Вигнанська) // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки, 2007. – Вип. 3. – С. 307–312.
 • Байцар (Вигнанська) І. М. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження фразеологічних біблійних одиниць у контексті сучасного публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 3-ої Міжнар. наук.-практ. конф. [“Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”], (Горлівка, 17-18 травня 2007 р.) / Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2007. – Т.1. – С. 11–14.
 • Байцар (Вигнанська) І. М. Мотивованість значення як структурно-семантична характеристика біблійних фразеологічних зворотів французької мови / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 2-ої Всеукр. наук. конф. Романістів [“Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”], (Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.– С. 107-108.
 • Вигнанська (Байцар) І. М. Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць / І. М. Вигнанська (Байцар) // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту / Зб. наук. пр. Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. –  Чернівці, 2009. –  С.15-20.
 • Вигнанська І.М. Фразеологічна синонімія – джерело зображувальних можливостей біблійної лексики. / І.М. Вигнанська // Міжвузівська науково-практична конференція [“Євронаука-2011: Актуальні проблеми розвитку сучасної науки”], (Кривий Ріг, 15 квітня 2011 р.) / Криворізька філія ПВНЗ “Європейський університет”, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2011. – Частина 2.– С. 17–27.
 • Вигнанська І.М. Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І.М. Вигнанська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки, 2012. – Вип. 6 (231). – С. 19-23.
 • Вигнанська І.М. Les noms propres de la Bible et leur interprétation en langue française. / І.М. Вигнанська // Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної  комунікації // Зб. наук. видань. Нова філологія. №50. –  Запоріжжя, 2012. – С.109-112.
 • Вигнанська І.М. Recherches publicités aveс références bibliques. / І.М. Вигнанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво  Національного університету «Острозька академія». – Вип.29. –  С.38-41.
 • Вигнанська І.М. Чинники впливу експресивно-оцінної маркованості на інформаційний характер фразеологічних біблійних одиниць у газетних заголовках./ І.М. Вигнанська // Наук.вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія «Філологія» №10. – Одеса, 2014. – С.114-118.
 • Вигнанська І.М. Особливості фразотворчих процесів фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І.М. Вигнанська // Наук.вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту.  Серія «Філологія» №13. – Одеса, 2015. – С.91-94
 • Вигнанська І.М. Особливості модифікацій фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі / І.М. Вигнанська //Science qnd Education a New Dimension.Philology, VII (60): Issue:204. – Budapest, 2019 – C.102-109
 • Вигнанська І.М.Фразеологічні біблійні одиниці як прецедентні феномени в сучасному французькому публіцистичному дискурсі  / І.М.Вигнанська //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного уніеврситету: зб.наук.пр. – Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип.40, Т.2. – С.102-109.
 • Вигнанська І.М. Intertextulité et la traduction  / І.М.Вигнанська // Scientific Bulletin, Philology Fascicle A Series, vol.XXVIII. – Baia Mare, 2019 – P.119-138.
 • Конференції:

  1. 15 лютого 2001  – Львівський національний університет імені Івана Франка. “Тематична характеристика релігійних фразеологічних одиниць“
  2. 20-24 травня 2002  – ХІІ Міжнародна наукова конференція, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України м. Львів. «Релігійна лексика як компонент стійких словосполучень, фразеологічних зворотів та їх текстова реалізація»
  3. 18 лютого 2004  – Львівський національний університет імені Івана Франка “Типи реалізації релігійної лексики в газетно-публіцистичних виданнях“
  4.  25-26 березня 2004  – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов» Тези: «Релігійна лексика як образно-смисловий центр формування фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі (фактори розходжень в українській та французькій мовах)» С.6-9.
  5.   10-14 травня 2004  – ХІV Міжнародна наукова конференція., Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України м.Львів «Семантика та прагматика французьких біблеїзмів у публіцистичному дискурсі» (на матеріалі періодичних видань)
  6.   25 листопада 2004  – Чернівецький національний університет ім.Федьковича. Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес“ Тези: «Процеси фразотворення біблійних фразеологічних зворотів у газетно-публіцистичному дискурсі французької мови» С.8-10.
  7.   5 лютого 2005  – Львівський національний університет імені Івана Франка “Семантичні ознаки диференціації біблійних фразеологізмів у мові публіцистики“
  8.  1-3 лютого 2006  – Донецький національний університет. Четверта міжвузівська конференція молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов та літератур”. Тези: «Особливості перекладу фразеологічних біблійних одиниць у газетній публіцистиці української та французької мов» C.82-84.
  9. 11-12 квітня 2007  – Запорізький національний університет. І Міжнародна науково-практична конференція «Новітні обрії розвитку германської та романської філології» Тези: «Фразеологічні біблійні одиниці у жанровій варіативності публіцистичного дискурсу» С.221-226.
  10. 17-18 травня 2007  – Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Третя Міжнародна науково-практична конференція.”Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”. Тези: “Комунікативно-прагматичний аспект дослідження фразеологічних біблійних одиниць у контексті сучасного публіцистичного дискурсу”. С.11-14.
  11. 8-10 червня 2007 –  Волинський державний університет імені лесі Українки. Наукова конференція “Пріоритети сучасного германського та романського мовознавства” Тези: “Чинники трансформації біблійної лексики в загальновживану. Створення нових публіцистичних образів-символів”. С.307-312.
  12. 16-18 жовтня 2008  – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Друга Всеукраїнська наукова конференція романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. Тези: “Мотивованість значення як структурно-семантична характеристика біблійних фразеологічних зворотів французької мови”. С. 107-108.
  13. 7-8 квітня 2011 – Тернопільський національний економічний університет. Третя Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів” Тези: “Les éponymes bibliques: des richesses de la Bible aux usages en langue française moderne”. C.27-29.

   

   

  Біографія

  1984 – 1994  – навчалась у середній школі № 37 м.Львова з поглибленим вивченням французької мови.
  1994  – 1999 – студентка факультету іноземних мов за спеціальністю французька мова та література (диплом з відзнакою). Після закінчення навчання поступила в аспірантуру на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

  1999 – розпочала викладацьку діяльність.
  2010  – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 “романські мови”. Тема “Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі ” (керівник – проф. Р.С.Помірко).

  2012 – підготувала та уклала Стандарти вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та навчально-методичної документації для кафедри французької філології (ОКХ – освітньо-кваліфікаційні характеристики)

  2015 — отримала звання доцента кафедри французької філології.

  Наставник педагогічної практика студентів 4 та 6 курсів, керівник студентських наукових робіт, курсових та дипломних робіт.

  Член спеціалізованої Вченої ради факультету.

  Є автором наукових публікацій за темою дисертаційного дослідження, методичних вказівок та навчальних завдань з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов.

  Досліджує структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості функціонування фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі, чинники впливу текстового та контекстуального оточення  на трансформаційні процеси фразеологічних одиниць у різних жанрових варіантах публіцистичних видань,  процеси вторинних фразеотворень.

  Бере участь у семінарах, симпозіумах, конференціях, круглих столах, ділових зустрічах на міжнародних рівнях.
  Професійно займається перекладацькою діяльністю, співпрацює з агенціями  іноземних мов та перекладу.
  Переклад кінострічок (з французької мови на українську) у рамках святкування Року французької мови та культури в Україні

  Громадська діяльність
  2002  – 2018  – віце-президент  ГО «Alliance Française» м.Львова

  Підвищення кваліфікації
  1999  – міжнародне юридичне стажування “Захист прав людини та демократичного суспільства” – за підтримки Посольства Франції в Україні (м. Тур – Франція).
  2000 – стажування у рамках міжнародної програми TEMPUS-TACIS “Новітні технології у викладанні іноземних мов” (м. Анжи – Франція).
  2002 – Всеукраїнський конгрес викладачів французької мови (м. Київ)
  2007 – отримання права екзаменатора іспитів DELF/DALF (Львів). Міжнародний центр педагогічної освіти.
  2012 – педагогічне стажування підвищення кваліфікації за підтримки Асоціації AGIR abcd (м. Анмас – Франція).
  2016  – Другий літній Університет для викладачів французької мови (за підтримки Посольства Франції в Україні). Formation pour les professeurs de FLE (animateur – Alexis Kis-Marck)
  2017 – Підвищення кваліфікації – Львівський торговельно-економічний університет. Кафедра іноземних мов
  2018 – “Регіональний день 2.0” організований Посольством Франції в Україні, Французьким Інститутом в Україні, факультетом іноземних мов та кафедрою французької філології, Львівським обласним інститутом післядипломної освіти та Альянс Франсез.

  Розклад