Вигнанська Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iryna.Vygnanska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 

Семантика та прагматика фразеологічних одиниць, стилістика, методика викладання іноземних мов, перекладознавство, країнознавство, сучасний франкомовний дискурс.

Курси

Публікації

  1. Байцар І. М. Ґенеза та семантико-стилістична характеристика фразеоло­гічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С.168–177.
  2. Байцар І. М. Тематична характеристика релігійної лексики як компонента фразеологічних одиниць / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2002 – Вип.10. – С. 215–224.
  3. Байцар І. М.  Релігійна лексика як компонент стійких словосполучень, фразеологічних зворотів та їх текстова реалізація / І. М. Байцар //  ХІІ Міжнародна наукова конференція. [“Історія релігій в Україні”], (Львів, 20-24 травня 2002 р.)  / Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – Львів, 2002. – C.23-26
  4. Байцар І. М. Релігійна лексика фразеологічних сполучень у мові газетної публіцистики (на матеріалі французьких періодичних видань) / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2003. – Вип.11. – С. 209 –220.
  5. Байцар І. М. Релігійна лексика як образно-смисловий центр формування фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі (фактори розходжень в українській та французькій мовах) / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [“Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”], (Тернопіль, 25-26 березня 2004 р.) / Тернопільський держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 2004. – С. 6–9.
  6. Байцар І. М. Семантика та прагматика французьких біблеїзмів у публіцистичному дискурсі (на матеріалі періодичних видань) / І. М. Байцар //  ХІV Міжнародна наукова конференція [“Історія релігій в Україні”], (Львів, 10-14 травня 2004 р.) Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г.Сковороди. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – Львів, 2004. – C.26-28
  7. Байцар І. М. Процеси фразеотворення біблійних фразеологічних зворотів у публіцистичному дискурсі французької мови / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук. конф. [“Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес“], (Чернівці, 24-25 листопада 2004 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 8–10.
  8. Байцар І. М. Фразеологічна деривація як процес семантичного переосмислення релігійних зворотів газетно-публіцистичного дискурсу французької мови / І. М. Байцар // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 13. – С. 36–43.
  9. Байцар (Вигнанська) І. М. Особливості перекладу фразеологічних біблійних одиниць у газетній публіцистиці української та французької мов / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 4-ої міжвузівської конф. молодих учених [“Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов та літератур”], (Донецьк, 1-3 лютого 2006 р.) / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. –  С. 82–84.
  10. Байцар (Вигнанська) І. М. Фразеологічні біблійні одиниці у жанровій варіативності публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць: актуальні питання лінгвістики тексту та дискурсології / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 26. – С. 221–226.
  11. Байцар (Вигнанська) І. М. Чинники трансформації біблійної лексики в загальновживану. Створення нових публіцистичних образів-символів / І. М. Байцар (Вигнанська) // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки, 2007. – Вип. 3. – С. 307–312.
  12. Байцар (Вигнанська) І. М. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження фразеологічних біблійних одиниць у контексті сучасного публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 3-ої Міжнар. наук.-практ. конф. [“Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”], (Горлівка, 17-18 травня 2007 р.) / Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2007. – Т.1. – С. 11–14.
  13. Байцар (Вигнанська) І. М. Мотивованість значення як структурно-семантична характеристика біблійних фразеологічних зворотів французької мови / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 2-ої Всеукр. наук. конф. Романістів [“Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”], (Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.– С. 107-108.
  14. Вигнанська (Байцар) І. М. Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць / І. М. Вигнанська (Байцар) // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту / Зб. наук. пр. Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. –  Чернівці, 2009. –  С.15-20.
  15. Вигнанська І.М. Біблійні фразеологічні одиниці в сучасному публіцистичному дискурсі французької мови / І. М. Вигнанська //  ХХ Міжнародна наукова конференція. [“Історія релігій в Україні”], (Львів, 12-15 травня 2010 р.)  / Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2010. – C.42-45
  16. Вигнанська І.М. Фразеологічна синонімія – джерело зображувальних можливостей біблійної лексики. / І.М. Вигнанська // Міжвузівська науково-практична конференція [“Євронаука-2011: Актуальні проблеми розвитку сучасної науки”], (Кривий Ріг, 15 квітня 2011 р.) / Криворізька філія ПВНЗ “Європейський університет”, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2011. – Частина 2.– С. 17–27.
  17. Вигнанська І.М. Les éponymes bibliques: des richesses de la Bible aux usages en langue française moderne / І.М. Вигнанська // Третя Міжнародна науково-практична конференція [“Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”], Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C.27-29.
  18. Вигнанська І.М. Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І.М. Вигнанська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки, 2012. – Вип. 6 (231). – С. 19-23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_6_6
  19. Вигнанська І.М. Les noms propres de la Bible et leur interprétation en langue française. / І.М. Вигнанська // Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної  комунікації // Зб. наук. видань. Нова філологія. №50. –  Запоріжжя, 2012. – С.109-112. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_50_32
  20. Вигнанська І.М. Recherches publicités aveс références bibliques. / І.М. Вигнанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво  Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.29. –  С.38-41. https://naub.oa.edu.ua/2012/recherches-publicites-avec-references-bibliques/?share=email 
  21. Вигнанська І.М. Чинники впливу експресивно-оцінної маркованості на інформаційний характер фразеологічних біблійних одиниць у газетних заголовках./ І.М. Вигнанська // Наук.вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія «Філологія» №10. – Одеса, 2014. – С.114-118 . http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_10(1)__30 Index Copernicus International
  22. Вигнанська І.М. Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов / І.М.Вигнанська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2015. – 76 с.
  23. Вигнанська І.М. Особливості фразотворчих процесів фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І.М. Вигнанська // Наук.вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту.  Серія «Філологія» №13. – Одеса, 2015. – С.91-94 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=59 Index Copernicus International
  24. Вигнанська І.М. Особливості модифікацій фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі / І.М. Вигнанська //Science аnd Education a New Dimension.Philology, VII (60): Issue:204. – Budapest, 2019 – C.102-109 https://www.academia.edu/41347868/SCIENCE_and_EDUCATION_a_NEW_DIMENSION_PHILOLOGY_Issue_204  Index Copernicus International
  25. Вигнанська І.М.Фразеологічні біблійні одиниці як прецедентні феномени в сучасному французькому публіцистичному дискурсі  / І.М.Вигнанська //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб.наук.пр. – Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип.40, Т.2. – С.8-15. http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_2/4.p    Index Copernicus International
  26. Вигнанська І.М. Intertextulité et la traduction  / І.М.Вигнанська // Scientific Bulletin, Philology Fascicle A Series, vol.XXVIII. – Baia Mare, 2019 – P.119-138.  http://bslr.ubm.ro/files/cuprins-BSLR-XXVIII-2019.pdf  EBSCO / CEEOL
  27. Вигнанська І.М. Préjugés linguistiques dans les traductions bibliques / І.М.Вигнанська // Scientific Bulletin, Philology Fascicle A Series, XXIX. – Baia Mare, 2020.  – P.121-142.  http://bslr.ubm.ro/files/cuprins-BSLR-XXIX-2020.pdf  EBSCO / CEEOL
  28. Вигнанська І.М. Семантико-прагматичні особливості фразеологічних біблійних одиниць в газетних заголовках (на матеріалі сучасних французьких видань) / І.М.Вигнанська // Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I Conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 4), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. – P.51-56.
   https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/05.02.2021/434 DOI: https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4
  29. Вигнанська І.М. Références bibliques dans les textes médiatiques (Aspect formel, sémantique, pragmatique) / І.М.Вигнанська // Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). – Lviv : Vydavnytstvo PAIS, 2021. –  P. 160-162  https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-09-conference.pdf
  30. Вигнанська І.М. De l’approche linguistique à l’approche culturelle et contextuelle dans la traduction biblique / І.М.Вигнанська // 5 ième Edition du Colloque International «Au Carrefour des sens» (Lviv, 30 septembre – 1 octobre 2021). – Lviv 2021.

Біографія

 1984 – 1994 – навчалася у середній школі № 37 м.Львова з поглибленим вивченням французької мови.

1994  – 1999 –  студентка факультету іноземних мов за спеціальністю “Французька мова та література” (диплом з відзнакою) Львівського державного університету імені Івана Франка.
Після закінчення навчання поступила в аспірантуру на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження “Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі” (керівник – проф. Р.С.Помірко).

1999 – розпочала викладацьку діяльність.

2010  – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 “романські мови”. Тема “Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі” (керівник – проф. Р.С.Помірко).

з 2015 року  працює на посаді доцента кафедри французької філології

Член Вченої ради факультету іноземних мов.

Керівник-методист педагогічної практика студентів 4 та 6 курсів кафедри французької філології.

Бере участь у навчально-методичних семінарах, симпозіумах, наукових конференціях, зустрічах на міжнародних рівнях.

Автор наукових публікацій за темою дисертаційного дослідження, методичних вказівок та навчальних завдань з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов.

Розробник Освітньо-професійної програми «Мова і література (французька)» – 2016, «Французька мова та література» – 2017,  «Французька та друга іноземні мови і літератури» – 2018 / 2019 / 2020 / 2022  другого (магістерського)  рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

Керує курсовими роботами, дипломними та магістерськими дослідженнями, рецензує дисертації, наукові посібники.

Професійно займається перекладацькою діяльністю, співпрацює з агенціями іноземних мов та перекладу.

Різне

Рецензування

 1. Демчук Н.М Міщенко В.Г. Ділова французька мова: навч.посіб./ Н.М. Демчук, В.Г.Міщенко. –  Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 225с.
 2. Косович О.В. “Листування французькою мовою” / О.В. Косович.-Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. – 118 с.
 3.  Косович О.В.”J’aime la France”/ О.В. Косович – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – 160 с.
 4. Косович О.В “Lexicologie du français moderne”/ О.В. Косович. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка. 2016. – 180 с.
 5. Ярошко Н. С., Миколаєвич-Джуман Н. Б. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 «Філологія (французька мова та література)», 8.020303«Філологія (французька мова та література)». – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 22 с.
 6. Демчук Н.М., Зелена Ю.Л. Ділова іноземна мова (французька): навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2020. – 224 с.
 7. Писаревська О.В. Стратегії усної та письмової комунікації в міжнародному праві: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей / “Stratégies pour la communication orale et écrite en droit international” – Тернопіль: “Вектор”, 2021. – 163 с.

Дисертація Карпи О.І Комбінаторика та семантична функція фразем і вторинних дієслів у сучасній французькій мові. 2020. – 190с.

Науково-педагогічні стажування / Підвищення кваліфікації 

липень 1999  – міжнародне юридичне стажування “Захист прав людини та демократичного суспільства” за підтримки Посольства Франції в Україні. VIIIème Université d’été Internationale de formation de formateurs en Droit de l’Homme et Citoyenneté Démocratique. Association pour le Développement des Libertés Fondamentales (м. Тур, Франція).

жовтень – січень 2000 – стажування Міжнародна програма TEMPUS-TACIS “Новітні технології у викладанні іноземних мов” (м. Анже, Франція).

березень 2000 – семінар “Langue Française des affaires”. Centre Français des Affaires. Ambassade de France en Ukraine (м.Львів).

червень 2002 -Всеукраїнський конгрес викладачів французької мови (м.Київ)

лютий 2003 – член журі Всеукраїнської олімпіади з французької мови (м.Кіровоград).

квіт.-берез 2004        У рамках святкування Року французької мови та культури в Україні Переклад 4 кінострічок (з французької мови на українську): “На березі моря” (Жулі Лопес Курваль), “Бешкетнпиці” (Серж Мейнар), “У лоні брехні” (Клод Шаброль), “Тангі” (Етьєн Шатільє).

квітень 2005 – семінар “La créativité en classe de FLE” Alliance Française de Lviv (м.Львів).

травень 2007 – стажування з підготовки екзаменаторів іспитів DELF-DALF. Міжнародний центр педагогічної освіти. Stage d’habilation des correcteurs et examinateurs du DELF et du DALF harmonisés sur le Cadre européen commun de réference pour les langues.Centre International d’Etudes Pédagogiques (м.Львів).

січень 2012 – науково-педагогічне стажування підвищення кваліфікації організоване Асоціацією AGIR abcd, Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement (м. Анмас / м.Аннесі, Франція).

січень / липень 2016 – науково-педагогічне стажування підвищення кваліфікації (комплекс Мартіна Лютера Кінга – м. Аннемас, Франція; ліцей Мадам де Сталь – м.Сен-Жульєн-ен-Женевуа, Франція; мовні школи Migros та Ifage  – м.Женева, Швейцарія) Проведення лекцій, обмін професійним викладацьким досвідом, навчання та підготовка спеціалістів у сфері викладацької та наукової діяльностей, реалізація міжнародних проектів.

липень 2016  – Другий літній Університет для викладачів французької мови організований Посольством Франції в Україні. Université d’été des Alliances françaises en Ukraine. Formation pour les professeurs de FLE (м.Львів).

березень-травень 2017 –  стажування без відриву від виробництва у Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі іноземних мов, відповідно до наказу Ректора ЛНУ імені Івана Франка від 22 лютого 2017 року №590. (м.Львів)

червень 2018 – “Регіональний день 2.0” організований Посольством Франції в Україні, Французьким Інститутом в Україні, факультетом іноземних мов та кафедрою французької філології Львівського національного університету, Львівським обласним інститутом післядипломної освіти та Альянс Франсез (м.Львів).

Громадська діяльність

2002 – 2009 – віце-президент ЛМГО  « Французький альянс м. Львова (ініціативний комітет)».

2009 – 2018  – віце-президент ГО « Альянс Франсез » (м. Львів).

Робота у складі журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови;

Відповідальна за перевірку на академічний плагіат (Unicheck) кваліфікаційних робіт студентів кафедри французької філології.

2009 – по теп.час – віце-президент Українсько-французької Асоціації “Genevois-Ukraine”(м.Сен-Жульєн-ан-Женевуа – Франція).

 

Методичні матеріали

Вигнанська І.М. Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов / І.М.Вигнанська. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2015. – 76 с.

Методичні вказівки та навчальні завдання з французької мови як другої іноземної для студентів факультету іноземних мов

Розклад