Modern Methods of Foreign Language Teaching (French Philology)

Type: For the student's choice

Department: french philology

Curriculum

SemesterCreditsReporting
81Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
810Natalia Mykolayevych-DzhumanInf41

Course description

Метою даного курсу є ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на діяльнісний підхід у вивченні іноземної мови та формування міжкультурної компетенції вчителя. Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань організації навчального процесу.

Курс передбачає знайомство з основними техніками педагогічної майстерності згідно інноваційних тенденцій у розвитку процесу навчання іноземної мови у навчальних закладах; ознайомити з сучасними технологіями навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування. Ознайомити зі ступеневою шкалою дескрипторів РВМ: іспити DELF / DALF.

Результати навчання

знати:

знати систему та критерії опитування та контролю; цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою; процес використання інтерактивних технологій та комп’ютерних програм. Опанувати основними завданнями інклюзивної методики.

 вміти:

вирішувати практичні та науково-методичні задачі сучасної школи. Застосовувати на практиці плюрилінгвальну та плюрикультурну компетенції вчителя іноземної мови. Оволодіти процедурою проектування, планування та застосування диференційованих програм.