Technical Translation

Type: Normative

Department:

Curriculum

SemesterCreditsReporting
93Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
9Associate Professor Angela Kamyanets

Course description

Метою навчальної дисципліни є розвиток умінь: комплексно підходити до усвідомлення ідентичності аспектної стратифікації та наявності змістових відповідників у мові оригіналу та мові перекладу; застосовувати трансформації мовних одиниць щоб досягнути адекватності їх перекладу; вміти знаходити контекстуальні відповідники змістовим одиницям у мові перекладу та мові оригіналу; застосовувати адекватні варіанти відтворення складних для перекладу граматичних явищ і конструкцій.

Результати навчання:

  • знати: особливості та специфіку структури різних текстів технічної галузі; основний понятійний апарат технічних текстів; основні теоретичні положення щодо смислових та структурних особливостей термінологічної лексики;
  • вміти: реалізувати принцип компенсації інформації за наявності розбіжностей між граматичними значеннями відповідників, їх семантичним об’ємом; застосовувати лексико-семантичні та граматичні перекладацькі трансформації; перекладати тексти різних функціональних стилів з іноземної мови українською та з української мови іноземною.