Diana Melnyk

Position: Associate Professor, World Literature Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Academia.edu profile: independent.academia.edu

Research interests

German literature of Middle Ages and Romanticism
Poetics of Romantic Novel
Identities in modern German literature
The problem of intermediality in modern literature
Memory studies, memory and literature, cultural, historical and individual memory in German and Austrian literature of the 20th century

Courses

Selected publications

 

 1. Мельник Д. Мовне конституювання ідентичності в романі І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Збірник НТШ. Серія філологічна. Т. CCLVII. – Львів : Вид-во НТШ, 2009. – С. 383–390.
 2. Мельник Д. Ре-конструювання історії як ре-конструювання Я. Роль спогадів у процесі ідентифікації в пізній прозі І. Бахман  /Мельник Д.// Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 17. – С. 186 –190.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30975/38-Melnik.pdf?sequence=1

 1. Мельник Д. Функціонування біблійних образів, мотивів та символів у художньому світі роману І. Бахман «Маліна» /Мельник Д.//Питання літературознавства. Наук. зб.– Чернівці : Вид-во ЧДУ, 2011. – Вип.  – С. 66–70
 2. Мельник Д. Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі Інґеборґ Бахман «Маліна» /Мельник Д.// Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdufl_2011_164_152_16

 1. Мельник Д. Утопія андрогінності у творчості Інґеборґ Бахман / Діана Мельник. // Вісник Львівського Університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 19. – С. 322 – 329.
 2. Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки “Синхронно” Інґеборґ Бахманн. // Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 20. – Ч.1. – С. 271 –278.
 3. Мельник Д. «Випадок» Інґеборґ Бахман: поміж множинною та замовчуваною ідентичністю » /Мельник Д.// Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / редкол.: Т.М.Потніцева (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. Нац. ун-ту, 2013. – Вип. – С. 126 – 132. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vbdp_2013_17(2)__24.pdf
 4. Мельник Д. «З життя Нікудишка» Йозефа Ейхендорфа – квінтесенція романтичної естетики чи пародія на ранньоромантичну новелу про митця // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко : збірник наукових праць. – Випуск 11. – 2014 р. – Київ : Вид.центр КНЛУ – С. 364 – 374

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sls_2014_11_37.pdf

 1. Мельник Д. Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інґеборґ Бахманн “Тридцятий рік”: спроба прочитання через призму філософських поглядів Серена К’єркегора/ Мельник Д. МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477 – 485

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_1_82.pdf

 1. Мельник Д. Індивідуальний травматичний досвід к контексті історичної травми у романах І.Бахманн та Е Єлінек /Мельник Д. // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 12. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 385-397
 2. Мельник Д. Мельник Д. Тотентанц як жанр середньовічної німецької літератури // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О.Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С.81 — 91

Scientific biography

Literary scholar, philologist.

Degrees and Titles:
2012 – defended the PhD thesis “Self-identification as philosophical and personal discourse in the prose of Ingeborg Bachmann”

Professional Experience and Achievements:
2013 – present – associate professor, Department of World Literature
2008 – 2013 – assistant lecturer, Department of World Literature
Education:
2005 – 2011 post-graduate student of the Department of World Literature
2005 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, Department of German Philology (MA Diploma with Honours)

Miscellaneous

Courses:
History of World Literature (from Ancient literature until the 19th-century literature)
History of German Literature
Poetics of the Romantic novel, an optional course
Austrian novel of the 1st half of the 20th c., an optional course
World literature in cinematographic adaptations, an optional course

Awards

Scholarship:
Friedrich-Alexander University, Erlangen, 2008
Translation Workshop Vice-Versa, Jena, June 2016

Teaching materials

 1. Мельник Д. Пошуки екзистенційної ідентичності у оповіданні Інґеборґ Бахманн “Тридцятий рік”: спроба прочитання через призму філософських поглядів Серена К’єркегора/ Мельник Д. МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 477 – 485

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_1_82.pdf

 1. Мельник Д. Індивідуальний травматичний досвід к контексті історичної травми у романах І.Бахманн та Е Єлінек /Мельник Д. // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 12. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 385-397
 2. Мельник Д. Мельник Д. Тотентанц як жанр середньовічної німецької літератури // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О.Левицька. – Львів: Українська академія друкарства, 2016. – С.81 — 91

Schedule