Iryna Mykytka

Position: Senior Lecturer, Foreign Languages for Sciences Department

Phone (office): (032) 239-44-54

Research interests

Methods of Teaching German  for ESP students.

Publications

• Микитка І.С. Aktuelle Anforderungen an den Unterricht Deutsch als Fremdsprache für die Studenten der wirtschaftlichen Fakultäten // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : Зб. наук. пр. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 266 – 269.
• Микитка І.С. Метод групової дискусії як засіб реалізації комунікативного підходу / Заяць Ю.С., Микитка І.С. // Матеріали ХV Міжнар. наук.–практ. конф. Асоціації українських германістів, 24 -25 жовтня 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 66-68. – 0,125 друк. арк.
• Микитка І.С. Фразеологізми в контрастивному аспекті / Денисенко С.Н., Микитка І.С. // Актуальні проблеми фразеології: матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 24 – 27 вересня 2009 р. – Сімферополь, 2009. – С. 65-69. – 0,25 друк. арк.
• Микитка І.С. До питання про типологію лінгвістичних словників / С. Н.Денисенко, І. С.Микитка. // Зб. матеріалів Міжнар. наук.–практ. Конференції »Крымский лингвистический конгресс», Ялта, 5 – 9 жовтня 2009 р. – Сімферополь, 2009. – С. 54–58. – 0,25 друк. Арк.
• Микитка І.С. Аспекти порівняльних досліджень фразеології / Денисенко С.Н., Микитка І.С. // Матеріали ХVІ Міжнар. наук.–практ. конф. Асоціації українських германістів, 16 – 17 жовтня 2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 37-39. – 0,125 друк. арк.
• Микитка І.С. Phraseologismen im „Gruyter Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache“/ С. Н.Денисенко, І. С.Микитка. // Матеріали XVII–ї наук.–практ. конф. Асоціації українських германістів, 22–23 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 27–28. – 0,125 друк. арк.
• Микитка І.С. Теорія фразеології і лексикографічна практика. / С. Н.Денисенко, І. С.Микитка. // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.–практ. конф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28–30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 69–71. – 0,125 друк. Арк.
• Микитка І.С. Лінгвістичні словники та термінологія у порівняльних дослідженнях фразеології / С.Н. Денисенко, І.С. Микитка, О.О.Бей // Проблеми української термінології : Зб. наук. пр. учасників ХІ міжнародної наук. конф. “СловоСвіт 2010” – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2010. – С. 33–35. – 0,125 друк. арк.
• Микитка І. С. Фразеологічні одиниці на позначення назв тварин у сучасній німецькій мові // Матеріали ХХ Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» імені проф. Сергія Бураго у м. Києві 20–25 червня 2011 р. – С.132-136. – 0,25 друк. арк.
• Микитка І.С. Когнітивний аналіз фразеологічних дериватів з власною назвою у німецькій мові / Микитка І.С., Денисенко С.Н. // Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.–практ. конф. Асоціації українських германістів, 28–29 жовтня 2011 р. – Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2011. – С. 67–69. – 0,125 друк. арк.
• Микитка І.С. Фразеологічна привабливість німецької мови як полі національної / Микитка І.С., Сулим В.Т., Смолій М. // Матеріали Баварсько-українського конгресу германістів «Германістика на зламі віків» (26-30 квітня 2011 р., м. Мюнхен). – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 142-148. – 0,125 друк. арк.
• Микитка І. С. Німецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості / Микитка І. С., Левицька Л. Я. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Серія: «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов» – вип. 1052 – Харків : ХНУ, 2013. –– С. 94–99. – 0,3 друк. арк.
• Микитка І. С. Фразеологічний концепт як акумулятор етнокультурних цінностей / Денисенко С. Н., Микитка І. С., Котловський А. М. // Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання філології». – Київ : КМУ, 2013. – С. 20–23. – 0,25 друк. арк.
• Микитка І. С. Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови професійного спрямування // Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка: Серія: «Методика викладання іноземних мов» (подано до друку 10.01.2014)
• Микитка І. С. Досвід використання інноваційних форм та методів у навчанні німецької мови студентів економічного профілю// Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», 27-28 березня 2014 р., Кіровоград (подано до друку).
• Микитка І. С. Символічна топографія як відображення внутрішнього роздвоєння особистості у новелі Людвіга Тіка »Руненберг»/ Л.Я.Левицька, І.С.Микитка // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 3 – 4 квітня 2014 р., Острог (подано до друку).

• Микитка І. С. Вплив діалектів на становлення німецької літературної мови: історичний аспект / Микитка І. С., Левицька Л. Я. // Збірник матеріалів міжнародної конференції «Наука в сучасному світі», м. Лодзь, Польща (29.05.2013 – 31.05.2013). – С.62–67. – 0,3 друк. арк.
• Микитка І.С. Організація контролю навчальної діяльності студентів при вивченні німецької мови як другої іноземної // Збірник матеріалів міжнародної конференції «Наука в сучасному світі», м. Варшава, Польща (подано до друку ).

Reports at conferences:
• Микитка І. С. Особливості формування професійної компетенції економічного факультету під час навчання німецької мови як другої іноземної / Микитка І. С. // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7 –8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. . – 0,06 друк. арк.

Manuals;
• Микитка І.С. Німецька мова: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / С. Н. Денисенко, І. С. Микитка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008 – 145 с. – 15,2 друк. арк. (з грифом МОН)
• Микитка І.С. Німецька мова для студентів геологічного факультету : навч. посібник / С. Н. Денисенко, І. С. Микитка., С. М. Багрій, О. О. Бей. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 299 с. – 18,7 друк. арк. (подано в МОН для отримання грифу)
• Микитка І.С. Німецька мова для хіміків : навч. посібник / С. Н. Денисенко, І. С. Микитка., С. М. Багрій. – 210 с. (подано на Вчену раду факультету іноземних мов)

Biography

1979- 1984 – the student of the faculty of foreign languages at L’viv Ivan Franko State University  department of German language and literature).

1984- 1988 – the teacher of German at the secondary school.

1989 – 1996 – the lecturer of German at the department of foreign languages  at Lviv Academy of Commerce.

1997 – 2003 – the teacher of German at the secondary school

since 2003 – the lecturer of German at the department of foreign languages for sciences at I. Franko National University of Lviv.

Schedule