Iryna Rymyak

Position: Lecturer, French Philology Department

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: Iryna.Rymyak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.fr

Research interests

communicative linguistics, pragmatics of linguistics, methods of teaching

Courses

Publications

1. Римяк І. Є. Комплімент як мовленнєвий акт та мовленнєвий жанр у французькій лінгвістиці (на матеріалі художніх творів XVII-XVIII століть). // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. ¬ Вип. 565. Романо-слов’янський дискурс. ¬ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. -¬ С. 125-128.
2. Rymyak I. Compliment comme acte communicatif et genre de langage dans la linguistique française ( à la base des belles-lettres des XVII-XVIII siècles). // Buletin ştiinţific. Fascicula filologie : seria A, vol. XX. ¬ Editura universitӑţii de nord , Baia mare , 2011¬. – p. 109-115.
3. Римяк І. Є. Прагматичні аспекти комунікативних стратегій компліменту та іронії (на матеріалі художніх творів XVII-XIX століть). // Наукові записки. Серія “Філологічна”. -Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. ¬ Вип. 29, 2012. -¬ С. 173-175.
4. Римяк І. Є. Лінгвопрагматика компліменту у французькому мовознавстві: різновиди та засоби вираження на матеріалі художніх творів ХVII-XVIII та XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип.19.¬ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -¬ С. 157-165.
5. Римяк І. Є.Комплімент як невід’ємний елемент мовленнєвого етикету. // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції / Укл. А.І. Раду. ¬ Львів: Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. ¬ – С. 178-179.
6. Римяк І. Є. Категорія ввічливості в ілокутивних актах компліменту. // Романська філологія та сучасний освітній простір: матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції наукових робіт молодих учених. ¬ Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. ¬- С. 185-186.
7. Римяк І. Є. Взаємозв’язок ілокутивних актів компліменту і похвали в процесі оцінки об’єкта. // Лінгістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ¬ Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 168.
8. Римяк І. Є. Диференційні ознаки оцінних ілокутивних актів компліменту та іронії. // Сучасні стратегії та методології навчання перекладу: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченій 10-річчю кафедри перекладу. ¬ Дніпропетровськ: Літограф, 2012. -¬ С. 45-46.

Biography

Born October 15, 1985 in Lviv. Graduated from Lviv secondary school №15 specialized in learning French language. 2002-2007 studies in the Ivan Franko National University of L’viv, faculty of foreign languages, french philology department.

June 2007- I passed the exam for the diploma DALF (Diplôme approfondi de la langue française, level C1).

March-September 2007-2008- interpreter in the firm “Redtelecom”.

From September 2008 and up to now I work as assistant of french philology department.

November 1, 2009- I entered to the postgraduate study of the french philology department and work on my dissertation “Pragmatics of compliment in French language”.

Schedule