Iryna Senchuk

Position: Associate Professor, World Literature Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

 • 20th-century Anglo-Irish literature: works of W.B. Yeats, J. Joyce and S. Beckett
 • Configurations of Cultural Other in Joseph Conrad’s Oeuvre
 • English Literature of the 17th–21st centuries
 •  Mythological and Archetypal Approaches to Literature
 • Postcolonial and Multicultural Studies
 • Imagological Approach to Literature

Courses

Publications

 

 1. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса : монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 296 с.
 2. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с.
 3. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття : навчальний посібник. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 280 с.
 4. Senchuk I. The Construction of the Cultural Other in Joseph Conrad’s Story «Karain: A Memory» // Султанівські читання: [зб. статей]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – Вип. VIIІ. – С. 17–25.
 5. Сенчук І. Поетика «Іншосвітів» у ранній творчості Вільяма Б. Єйтса // Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. шевченка НАН України. – Київ, 2018. ‒ С. 49–59.
 6. Сенчук І. Матриця ініціації в основі п’єс Вільяма Б. Єйтса про Кухуліна / Ірина Сенчук // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Львів – Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 351–357.
 7. Senchuk The Evolution of W.B. Yeats’s Idea of a Drama: from On Baile’s Strand to The Death of Cuchulain / Iryna Senchuk // Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture / [Małgorzata Martynuska and Elżbieta Rokosz-Piejko (eds.)] : Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. – Vol. 3. – Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017. – P.71–82.
 8. Сенчук І. Міфологема “води” в ліриці Вільяма Б. Єйтса / Ірина Сенчук // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2016. – Вип. 23. – С. 197–203.
 9. Сенчук И. А. Постколониальный дискурс в поэзии Уильяма Б. Йейтса // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – № 8. – Ч. 7. – М., 2014. – С. 116–119.
 10. Сенчук І. Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса «Дейрдре» // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 20. – К., 2014. – С. 6–11.
 11. Сенчук І. «Теза», «антитеза», «синтез» як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії ВільямаБ. Єйтса // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2014. – Вип. 126. – Т. 2. – С. 94–102.
 12. Сенчук І. Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Б. Єйтса «Голгофа» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2013. – Вип. 125. – С. 281–287.
 13. Сенчук І. А. Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса // Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.] : в 2 т. / редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. XVII. – Т. 2. – С. 46–52.
 14. Сенчук І. Кельтський елемент у поетиці ранньої творчості Вільяма Б. Єйтса // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / За ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Випуск 4.11(90). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 242–246.
 15. Сенчук І. Реактуалізація міфу в ірландській літературі ХХ століття: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М.П. Ткачука. – Вип. 36. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 242–247.
 16. Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса «Графиня Кетлін» та «Земля потаємних бажань» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 116–125.
 17. Сенчук І. Літературні образи В.Б. Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика. – Вип. ІV. : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. ІІ. – К. : ВД «Стилос», 2011. – С. 140–155.
 18. Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма «Воскресіння» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2011. – Вип. 18. – С. 249–257.
 19. Сенчук І. Міфологема смерті–воскресіння як «метафора» циклічної концепції історії в драмі В.Б. Єйтса «Воскресіння» // Питання літературознавства : [науковий збірник] / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – С. 252–260.
 20. Сенчук І. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса: «Візія» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCLVII. – Львів, 2009. – С. 344–354.
 21. Сенчук І. «Поминки Фіннеґанові» Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива // Збірник наукових праць. Серія «Проблеми світової літератури». – Львів: Львівський нац. ун-т, 2009. – Вип. 2. – C. 118–128.
 22. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса: категорія відкритості в літературі // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2007. – Вип. 118. – С. 284–291.
 23. Сенчук І. «Поминки Фіннеганові» Джеймса Джойса та проблема розуміння художнього тексту // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2003. – Вип. 11. – С. 397–406.
 24. Сенчук І. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса «Поминки Фіннеганові» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. Том CCXLVI. – Львів, 2003. – С. 200–210.

Biography

Degrees and titles:

2013 – Associate Professor Certificate (World Literature Department);

2012 – defended the PhD dissertation “Mythopoetics of William B. Yeats”, scientific supervisor – Associate Prof. O.T. Bandrovs’ka (Literature of Foreign Countries, 10.01.04);

1999 – defended the MA equivalent with Honours at Ivan Franko State University of Lviv, Faculty of Foreign Languages (English Language and Literature)

Professional Experience and Achievements:

2013 – present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

1999 – 2013 Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

Courses:

 • History of World Literature
 • National English Literature
 • Irish Modernism: William B. Yeats, James Joyce and Samuel Beckett (optional course)
 • Feminine Discourse in the Development of British Novel
 • Modern Trends in World Literature
 • Leading Trends in Anglophone Literature
 • Leading Trends in Contemporary British Novel (optional course)
 • The Representations of London in English Literature of the 18th–20th Centuries (optional course)

Teaching materials

Schedule