Iryna Vyhnanska

Position: Associate Professor, French Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: Iryna.Vygnanska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Courses

Publications

1. Байцар І. М. Ґенеза та семантико-стилістична характеристика фразеоло¬гічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С.168–177.

2. Байцар І. М. Тематична характеристика релігійної лексики як компонента фразеологічних одиниць / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2002 – Вип.10. – С. 215–224.

3. Байцар І. М. Релігійна лексика фразеологічних сполучень у мові газетної публіцистики (на матеріалі французьких періодичних видань) / І. М. Байцар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іноземні мови. – Львів, 2003. – Вип.11. – С. 209 –220.

4. Байцар І. М. Релігійна лексика як образно-смисловий центр формування фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі (фактори розходжень в українській та французькій мовах) / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [“Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”], (Тернопіль, 25-26 березня 2004 р.) / Тернопільський держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 2004. – С. 6–9.

5. Байцар І. М. Процеси фразеотворення біблійних фразеологічних зворотів у публіцистичному дискурсі французької мови / І. М. Байцар // Матеріали Міжнар. наук. конф. [“Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес“], (Чернівці, 24-25 листопада 2004 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 8–10.

6. Байцар І. М. Фразеологічна деривація як процес семантичного переосмислення релігійних зворотів газетно-публіцистичного дискурсу французької мови / І. М. Байцар // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 13. – С. 36–43.

7. Байцар (Вигнанська) І. М. Особливості перекладу фразеологічних біблійних одиниць у газетній публіцистиці української та французької мов / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 4-ої міжвузівської конф. молодих учених [“Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов та літератур”], (Донецьк, 1-3 лютого 2006 р.) / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – С. 82–84.

8. Байцар (Вигнанська) І. М. Фразеологічні біблійні одиниці у жанровій варіативності публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Функціональне та лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць: актуальні питання лінгвістики тексту та дискурсології / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 26. – С. 221–226.

9. Байцар (Вигнанська) І. М. Чинники трансформації біблійної лексики в загальновживану. Створення нових публіцистичних образів-символів / І. М. Байцар (Вигнанська) // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки, 2007. – Вип. 3. – С. 307–312.

10. Байцар (Вигнанська) І. М. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження фразеологічних біблійних одиниць у контексті сучасного публіцистичного дискурсу / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 3-ої Міжнар. наук.-практ. конф. [“Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”], (Горлівка, 17-18 травня 2007 р.) / Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2007. – Т.1. – С. 11–14.

11. Байцар (Вигнанська) І. М. Мотивованість значення як структурно-семантична характеристика біблійних фразеологічних зворотів французької мови / І. М. Байцар (Вигнанська) // Матеріали 2-ої Всеукр. наук. конф. Романістів [“Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”], (Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р.) / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.– С. 107-108.

12. Вигнанська (Байцар) І. М. Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць / І. М. Вигнанська (Байцар) // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту / Зб. наук. пр. Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2009. – С.15-20.

13. Вигнанська І.М. Фразеологічна синонімія – джерело зображувальних можливостей біблійної лексики. / І.М. Вигнанська // Міжвузівська науково-практична конференція [“Євронаука-2011: Актуальні проблеми розвитку сучасної науки”], (Кривий Ріг, 15 квітня 2011 р.) / Криворізька філія ПВНЗ “Європейський університет”, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2011.

14. Вигнанська І. М. Les noms propres de la Bible et leur interprétation en langue française. / І. М. Вигнанська // Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації // Зб. наук. видань. Нова філологія. №50. – Запоріжжя, 2012. – С. 109–112.

15. Вигнанська І. М. Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І. М. Вигнанська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. Науки. – Волинськ, 2012. – Вип. 6 (231). – С. 19–23.

16. Вигнанська І. М. Recherches publicités aveс références bibliques. / І. М. Вигнанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 30–33.

Biography

1984 – 1994  – secondary school 37 of Lviv with the deep study of French.

1994–1999  – Lviv national university of the name of Ivan Franko. Faculty of foreign languages Speciality French Language and French literature (honours diploma of specialist).

1999 – teacher at Lviv national university of the name of Ivan Franko.

2010 – PhD. Candidate of Philological Sciences.

Dissertation research: “Semantics and Pragmatics of the Bible Phraseological Units in Modern French Mass-media Discourse ” (10.02.05).

2015 – Associate Professor of the Department of French Philology.

Member of the specialized faculty council.

Author of scientific publications on the topic of dissertation research, methodological instructions and teaching tasks in French as the second foreign language for students of the Department of Foreign Languages.

Investigates structural-semantic and communicative-pragmatic peculiarities of the Bible phraseological units in French mass-media discourse, factors influencing the textual and contextual environment on the transformational processes of phraseological units in various genre variants of mass-media publications, and the processes of fluoride phrases.

Mentor of pedagogical practice of IV and VI years, head of student’s scientific papers, course and diploma papers.

2012   – prepared and concluded the Standards of Higher Education of the Ivan Franko National University of Lviv and the educational and methodological documentation. (OKH – educational qualification characteristics, DR – means for diagnosing the quality of higher education) and educational-methodical documentation (OPP – educational-professional programs etc)

Participates in seminars, symposiums, conferences, round tables, business meetings on international levels.

2002 –  Ukrainian Congress of French Language Teachers (Kyiv)

2003 –  jury of the Ukrainian Olympiad of French (Kirovograd).

 

Professionally translates, co-operates with foreign language agencies and translation.

2000 – translator at the Association of Women Entrepreneurs (Lviv) “Development of Entrepreneurship” (Counterpart International); Women’s Entrepreneurship School (Motta Center International); “Business Club Extensions” (Winrok International – Business Support Project)

Since 2000 – cooperation with French experts in the food industry (Food Industry PIC International and Kemper Gastronomie)

2001 – cooperation with doctors at the Center for Plastic and Aesthetic Restorative Surgery. Translation of the book “Plastic and Aesthetic Surgery” (from French to Ukrainian). International Conference on Plastic Surgery (translator)

 

Translation of film (from French to Ukrainian) as part of the celebration of the Year of French Language and Culture in Ukraine

2002 – 2018 – Vice President of Alliance Française in Lviv.

2010 – currently – Vice President of the Ukrainian-French Association Davai Genevois-Ukraine (DGU) (Saint-Julien en Genevois – France)

2010 – co-organizer of artistic performance of a group of children at the celebration “Toute l’Europe à Cluny” (Cluny – France)

2011 – translator at the press conferences in preparation for EURO 2012 during the official stay of UEFA representatives.

Attended a number of advanced training courses.

1999 – International juridical internship “Protection of human rights and a democratic society” – with the support of the French Embassy in Ukraine (Tours – France).

2000  – internship within the framework of the TEMPUS-TACIS international program Introduction of new technologies  in teaching of foreign language“   (Angers, France).

2007 – obtaining the right of exam examiner DELF / DALF. Internship at support of Embassy of France in Ukraine and International center for pedagogical Education Grant of right for the examiner of examinations DELF, DALF (Lviv)

2012 – pedagogical internship with the support of the AGIR abcd Association (Anemasse – France).

2016 – internship at the summer university for teachers of the French language. Second Summer University / with the support of the French Embassy in Ukraine. 2ième Université d’aété des AF d’Ukraine. Formation pour les professeurs de FLE (animateur – Alexis Kis-Marck)

2017 – Professional development – Lviv Economics University. Department of Foreign Languages

2018 – Regional Day 2.0 organized by the French Embassy in Ukraine, the French Institute in Ukraine, the Faculty of Foreign Languages ​​and the Department of French Philology, the Lviv Regional Institute of Postgraduate Education and the Alliance Française.

Miscellaneous

PROBATION

June- August 1999            international juridical internship  “Defense of human rights and democratic society“ at support of Embassy of France in Ukraine (Tours – France)

September- October 1999 internship in the university of Angers (Angers – France)

program Tempus-Tacis “Introduction of new technologies  in teaching of foreign language“ 

May 2007                      internship at support of Embassy of France in Ukraine and International center of pedagogical studies Grant of right for the examiner of examinations DELF, DALF (Lviv)

ACTIVITY

1998-2000                     translator in «Associations of women entrepreneur» (Lviv). Economic projects at support: Counterpart International; Winrok International – Business Support Project; Motta Center, 

2000 / 2009                   collaboration with the French experts in food industry (Food Industry PIC International and Kemper Gastronomie) – translator

2000-2004                     agency of foreign language of Natalia Dyachuk “Runa“ (translations, courses)

2001                              translator in a medical union “Future“ in a center “Plastic and aesthetically- reconstructive surgery“ (Lviv) Translation (from French on Ukrainian) of book “Plastic and aesthetically surgery“

June-October  2001       help in organizations of exhibitions and receptions

Agency “Buffets d’ici et d’ailleurs”  (Paris – France)

2000-2003                    translator in public organization Zonta International

2000- for this time         Lviv national university of the name of Ivan Franco

Faculty of foreign language

Assistant of department of French philology

January 2002 /2003      international meeting of young people (translator) (Taizé) Budapest /Hamburg

April 2002                    I Ukrainian congress of teachers of French (Kyiv)

February 2003              jury of Ukrainian Olympiad (Kirovograd)

2002 – for this time      vice-president of GO «Alliance Francaise».

April-Mars 2004           within the framework of celebration of Year of French and culture in Ukraine. Translation of 4 films (from French on Ukrainian)

August 2009 – for this time    secretary of Ukrainian-French association Davai Genevois-Ukraine (DGU)

Schedule