Nataliya Demchuk

Position: Associate Professor, French Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: Nataliya.Demchuk1@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Selected publications

1. Англійські терміни економіки в сучасній французькій мові // Вісник Львівського ун-ту. — Серія : “Іноземні мови”. —   Львів : ЛНУ імені Івана Франка. —  Вип. 12. —  2005. — С. 193−201

2. Деривационная структура англицизмов, функционирующих в терминологии экономики французького языка // Вопросы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессио нального общения / Гос. образ. уч-ние высш. профес. обр–ния “Рос. ун-т дружбы народов”. — М. : Изд-во РУДН, 2006, С. 340−347 (у співавторстві)

3. Семантична спеціалізація дериваційного блоку «nomina agentis» в сучасній французькій термінології маркетингу // Записки з романо-германської філології Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. — Одеса : Фенікс, 2009. — Вип. 23. —.С. 26−34

4. Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Серія : “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”.— Х. : Харк. нац. ун–т ім. В. Н. Каразіна, 2013. — № 1052.  —  Вип. 74. — С. 122−129

Ділова французька мова. Навчальний посібник для всіх спеціальностей (у співавторстві з Міщенко В.Г.) //Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 119с.

Schedule