Oksana Dzera

Position: Docent, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-43-74

Research interests

Oksana Dzera elaborated theoretical courses in the Translation Theory, Dynamics of the developing translation principles, Contrastive Lexicography, Genre problems of translation, Stylistics, and Mass media translation.

Courses

Selected publications

Articles:

1.Байронова містерія “Каїн” в українських перекладах // Тез. доп. I-ої Міжнар. Конф. Пам’яті проф. Ю.О. Жлуктенка (1915-1990) “Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії”. – К.: Вид-во Київ. держ. ун-ту  ім. Тараса Шевченка, 1995. – С.37.

2. Перекладацькі жанри: проблема класифікації // Провідні лінгвістичні концепції кінця XX ст.: Тез. Всеукр. наук. конф. – Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1996. – С. 83.

3. Байронова містерія “Каїн” в українських перекладах // Інозем. Філологія: Укр. наук. зб. – 1996. – Вип. 109. – С. 104-112.

4. Байронова містерія “Каїн” у перекладі І. Буніна // Язык. Культура, Взаимопонимание. Материалы Междунар. науч. конф. / Под. ред. Т.А. Космеды. – Львов: Изд-во Львов. гос. ун-та 1997. – С. 325-330.

5. Образ Каїна у творчості Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 444-450.

6. The Genesis of Ivan Franko’s Poem The Death of Cain // The Ukrainian Review. – 1998. – Vol. 45, N 3. – P. 70-78.

7. Біблійне підгрунтя в містерії “Каїн” // Слово і час. – 1999.- № 3. – С. 76-79.

8. Відтворення фонетико-стилістичних особливостей давньогебрейської поетики в Байроновій містерії “Каїн” та в українських перекладах // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Літопис, 1999. – С. 356-360.

9. Байронова лірика “Сонце безсонних” в українських перекладах // Іноземна філологія: Укр. наук. зб. – 1999. – Вип. 111. – С. 230-234.

10. Genres of poetic translation (on the material of Ukrainian translations of the 19th c.) // Лінгвістика і вербальна комунікація у 21-му столітті… тенденції і перспективи. Матеріали конференції. – Київ: Логос, 2000. – С. 76-77.

11. Відтворення біблійного паралелізму Байронової містерії “Каїн” у перекладі Є. Тимченка (1926 р.) // Переклад і суспільний прогрес. Матеріали Всеукр. наук. конф. – Дрогобич; Вимір, 2000. – С. 30-34.

12. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів сутінок та темряви у творах Дж. Г. Байрона та їх осмислення в українській культурній полісистемі // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції” – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2000. –  Т. CCXXXIX. – С. 244-257.

13. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. – Львів, 2001. –  С. 18-38.

14. Біблійний мотив братовбивства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Київ. Національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2001. – С. 47-51.

15. Жанри поетичного перекладу // Мовознавство. Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. – К.: Пульсари, 2002. – С. 343-347.

16. Т. Шевченко як перекладач псалмів // Матеріали тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції. – Т. 2. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 138-153.

17. Інтерпретації Псалтиря Тарасом Шевченком та українськими й англійськими перекладачами // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції” – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2003. –  Т. CCXLVI. – С. 389-405.

18. Біблійні мотиви „Гамлета” в українських перекладах // Дзвін. – Вип. 4. – 2004. – С. 149-153.

19. Біблійний мотив братовбивства і його трансформації як перекладацька проблема // Наукові записки Харківського держ. пед. ун-ту імені Г. Сковороди. – Харків: Нове слово, 2004. – С. 3-13.

20. Інтерпретація біблійних мотивів трагедії Шекспіра „Гамлет” українськими перекладачами // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; 27-29 жовт. 2003 р. / Редкол. О. Чередниченко (голова) та ін. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – С. 218-225.

21. Концепт «лукавствіє» у метабіблійних творах Т. Шевченка та їх українських перекладах // Вісник Львівського університету. − Львів: Вид-во ЛНУ ім., І. Франка, 2006. − Вип.. 13. − С. 176-183.

22. Рівнева асиметрія засобів позначення у перекладі (на основі метабіблійних лексем у творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження Ю.О. Жлуктенка). − Київ: Вид-во Київ. нац. ун-ту ім.. Т. Шевченка, 2006. − Вип.. 17. − С. 115-122.

23. Прочитання Франкового перекладу містерії Джорджа Байрона „Каїн” // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2005. –  Т. CCL. – С. 518-527.

24. Методи перекладу поетичних уривків із „Аліси в Країні Чудес”: орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія. – Вип.. 119. – 2007. – С. 111-118.

 1. Алюзії і перверзії у образі короля Клавдія: оригінал і переклади //  Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. − С. 71-85.
 2. Концепт «лукавствіє» в  метабіблійних творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладах // «Од слова путь верстаючи й до слова…» Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. − С. 152-166.
 3. Григорій Кочур. «Мої рядки і я навколо сам…» // Кримська світлиця. – П’ятниця,  23 січня 2009. – С. 10.
 4. Шекспіріана Григорія Кочура // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури другої половини ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. − С. 247-256.
 5. Множинність перекладацьких підходів до відтворення біблійних інтекстів Франкового «Прологу» до поеми «Мойсей» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції” – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка Іван Франко – перекладач творів Дж. Г. Байрона, 2009. –  Т. CCLVIІ. – С. 560-571.
 6. Іван Франко – перекладач творів Дж. Г. Байрона // Іван Франко – дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наук. конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.)  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1060- 1070.
 7. Крізь призму перекладознавчих теорій // Дзвін. – 2012. – №2. – С. 139-141.
 8. Вербалізація концепту неправедний у метабіблійних текстах Тараса Шевченка та їх англомовних перекладах // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2012. –  Т. CCLХІІІ. – С. 458-469.
 9. Становлення перекладознавчого аналізу на теренах Західної України (від Івана Франка до Михайла Рудницького / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – Вип. 58. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С. 232-240.
 10. Біблійний інтертекстуальний простір роману “Портрет Доріана Грея О. Вайлда і його українського перекладу // Іноземна філологія. – 2013. – Вип. 125. – С. 159-167.
 11. Історія українських перекладів Святого Письма // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127 (Частина 2). – С. 214-222.
 12. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в біблійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127 (Частина 1). – С. 118-125.
 13. Typology of Biblical Idioms: English- Ukrainian Binary Opposition // Лінгвістичні студії. Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 30. – К. – Вінниця ДонНУ, 2015. – С. 55-62. 
 14. Біблійна ґенеза Шевченкових образів любов і правда та ідоли в чужих чертогах // Studia Ukrainica Posnaniensia, vol. III: 2015: pp. 45-52.
 15. Концептуальні девіації в перекладах Святого Письма та їх вплив на формування національної біблійної концептосфери: крізь призму біблійної ґенези Шевченкових образів  // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : матеріали Міжнар. наук. конференції. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 129-141.
 16. Біблійний інтертекст перекладознавчих досліджень Івана Франка // Studia Ukrainica Posnaniensia, 2016. ─ Zeszyt IV. ― S. 219–228.
 17. Науково-критичне осмислення біблійної інтертекстуальності в працях Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2016. –  Т. CCLХІХ. – С. 143–151.

Textbook:

Англійська й українська лексикографія (коротка теорія та історія). – Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2004. – 170 с.   

Syllabus:

Навчальна програма з курсу „Теорія перекладу”. Теоретичний курс для студентів перекладацького відділу денної форми навчання факультету іноземних мов / Укл. Зорівчак Р. П., Дзера О. В., Теплий І. М. – Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2002. – 29 с.

Poetry and translations:

 1. Привітання життя´94. Збірник поезій учасників конкурсу на здобуття літературної премії імені Богдана-Ігоря Антонича за 1994 рік. – Львів: Каменяр, 1995. – С. 26-28.
 2. Недовершена вершина. Поезії і переклади. – Бібліотека альманаху українців «Зерна», 1996. – 32 с.
 3. Стайн Дж. Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній критиці. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2004. Т. 1 (переклад частини), т.3 (повний переклад).   

Biography

(31.01.1973, Rohatyn, Ivano-Frankivs’k Region) ­– Candidate of Linguistics (1999), Docent of the Hryhoriy Kochur department of Translation Studies and Contrastive Linguistics (2001). She graduated from the Faculty of Foreign Languages of the Ivan Franko State University in L’viv (1995) and continued her study as a post-graduate majoring in “Translation” (1995-1998). In 1999 she presented her thesis entitled “Individual author’s treatment of the Biblical motif as a Translation Studies problem (based on Ukrainian translations of Byron’s writings)”. Since 1998 O. Dzera has worked at the Hryhoriy Kochur department of Translation Studies and Contrastive Linguistics. She elaborated theoretical courses in the Translation Theory, Dynamics of the developing translation principles, Contrastive Lexicography, Genre problems of translation, Stylistics, and Mass media translation.

Schedule