Laryssa Solohub

Position: Lecturer, Foreign Languages for Sciences Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Phone (office): (032) 239-44-54

Research interests

  • usage of computer-based activities in the teaching process.
  • lexicological and pragmalinguistical aspects of ecology.

Publications

1. Сологуб Л. В. Семантико-структурні особливості англійських заголовків науково-дидактичних текстів у галузі екології / Л. В. Сологуб // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2012. – 332 с. – С. 205–208. – 0,25 друк. арк.
2. Сологуб Л. В. Language means of expressing ecological ideology / Л. В. Сологуб // Матеріали 5-ої Міжнародної конференції “English as the lingua franca of the modern world : new challenges for academia” (17-18 вересня 2012 р., м. Брно): Програма та тези доповідей. – Вrno : Masaryk University, 2012. – 48 c. – C. 28. – 0,06 друк. арк.
3. Сологуб Л. В. Major features of ecological discourse / Л. В. Сологуб // Матеріали IІ Міжнар. наук.–метод. конф. “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (18–19 листопада 2011 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– С. 155. – 0,06 друк. арк.
4. Брона О. А. Англійська мова = English : навч. посібник / О. А. Брона, Л. В. Сологуб, О. Я. Цурковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. – 21,25 друк. арк. (рекомендовано МОН України).
5. Боднар И. М. Роль презентации в профессиональной подготовке студентов вуза / И. М. Боднар, Л. В. Сологуб // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16-18 мая 2013 г. / редкол. О. Ю. Шиманская (гл. ред.), Т. С. Коротюк. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО». – 260 с. – С. 14-17. – 0,2 друк. арк.
Участь у міжнародних конференціях за кордоном:
Брала участь у 5-ій Міжнародній конференції “English as the lingua franca of the modern world : new challenges for academia” (17-18 вересня 2012 р., м. Брно). Виступила з доповіддю “Language means of expressing ecological ideology”.

Biography

1993-1998    –  the student of the faculty of foreign languages at Ivan Franko National University of L’viv department of English language and literature).

1998-1999  the teacher of English at the secondary school N 45.

Since 1999  the lecturer of English at the department of foreign languages for sciences.

Schedule