Сологуб Лариса Вячеславівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: larysa.solohub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дискурсознавство
Жанрознавство
Методика викладання іноземних мов для спеціальних цілей

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Сологуб Л. В. Комунікативні стратегії і тактики фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології) : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Сологуб Лариса Вячеславівна. – Львів, 2015. – 20 с.

Вибрані статті:

Сологуб Л. В. Когнітивно-риторичні та мовні особливості авторських передмов (на матеріалі англомовної “літератури для чайників”) / Л. В. Сологуб // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія “Філологія”. – Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип. 46(2). – С. 142–145.
Сологуб Л. В. “Література для чайників”: структурно-функціональні та мовні особливості / Л. В. Сологуб // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип. 34(5). – С. 108–113.
Сологуб Л. В. До питання про тестування як актуальної методики оцінювання / Л. В. Сологуб, І. С. Микитка, Р. І. Комар // Zbiόr artykułόw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Nowoczesne badania podstawowe i stosowane.” (29.04.2017-30.04.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2017. – С. 6-10.
Сологуб Л .В. Роль пасажів у  створенні ефективної смислової організації науково-дидактичного дискурсу у сфері екології / Л. В. Сологуб // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: Серія “Філологічні науки”. Випуск 153. – Кропивницький, 2017. – С. 311-314.
Сологуб Л. В. Прагмалінгвістична характеристика сучасних підручників з екології / Л. В. Сологуб // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. Випуск 6. – Дрогобич, 2016. – С. 178-182.
Сологуб Л. В. Методологія дослідження інституційних дискурсів / Л. В. Сологуб // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць. Випуск 63. – Острог, 2016. – С. 187-189.
Сологуб Л. В. Мовні засоби вираження тактики психологічної напруги в сучасному науково-дидактичному дискурсі в галузі екології / Л. В. Сологуб // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія “Філологія”. Випуск 21. – Одеса, 2016. – С. 114-117.

Біографія

2016 диплом кандидата філологічних наук (10.02.04 – «германські мови», м. Львів)
1998 диплом спеціаліста Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність: викладач англійської мови та літератури)

Професійна діяльність:

2017  – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
1998 – 2017 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
1993 – 1998 cтудентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

Різне

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

  1. Solohub L. Student’s evaluation – a challenge to the teacher? / L. Solohub // International Conference “Сhange and development in the L2 classroom”: Conference proceedings, November 13, 2017. – Zielona Gora: University of Zielona Gora. – С. 5-6. – 0,06 друк.арк.
  2. Bodnar I. Cultural metaphor in “The British Museum is falling down” by D. Lodge / I. Bodnar, R. Komar, I. Mykytka, L. Solohub // International Scientific Practical Conference “Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches” (Georgia, Tbilisi, April 27-28, 2018). – Tbilisi: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. – С. 53-55 – 0,1 друк.арк.
  3. Винник О. Ю. Аспекти викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. / О.Ю. Винник, Л. В. Сологуб // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018 р.). / За ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 79-80. – 0,06 друк.арк.

Методичні матеріали

Ісаєва Г. Т.
Комар Р. І.
Веселівська С. М.
Сологуб Л. В.
Шумська О. А.
Basic English: підручник з англійської мови для неспеціальних факультетів університетів. – Львів : ПАІС, 2004, 2005, 2007. – 350 с.
Брона О. А.
Сологуб Л. В.
Цурковський О. Я.
Англійська мова = English: навч. Посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
Ісаєва Г. Т.
Сологуб Л. В.
Цурковський О. Я.
Англійська мова для студентів факультету електроніки: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 129 с.

Розклад