Mariia Kravtsova

Research interests

theory of translation, history of translation, Shakespeare Studies, interpreting, individuality of a translator, translation of medical terminology

 

Courses

Publications

Articles:

■ Коновалова М. О. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М. О. Коновалова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 144-149.

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/319/321

■ Коновалова М. О. В. Горбатько в контексті сучасного українського перекладацтва / М. О. Коновалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2014. – № 8. – Т. 2. – С. 202-204.

■  Кравцова М. У гості до корифея українського перекладознавства / М. Кравцова // Каменяр. – 2015. – січ.-лют. (№ 1-2). – С.4.

■  Кравцова М. «Болів я болем Слова нашого…»: по рідних місцях Григорія Кочура : Ірпінь – Київ; Феськівка – Мена / М. Кравцова, Г. Пехник // Дзвін. – 2015.

■  Кравцова М. О. Алюзивний характер мовлення Едґара в трагедії В. Шекспіра «Король Лір» як стратегія зображення теми жебрацтва в єлизаветинську епоху: особливості перекладу / М. О. Кравцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 140-143.

■  Кравцова М. Особливості відтворення інтертекстуального характеру мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» / М. Кравцова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 124-132.

■  Кравцова М. О. Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади «The Ballad of King Lear and His Three Daughters» українською мовою / М. О. Кравцова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 2 (К – П). – С. 55-60.

■  Кравцова М. Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти / М. Кравцова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – № 6 (331). – С. 216-221.

■ Кравцова М. Biblical Archetypes in William Shakespeare’s Tragedy “King Lear” as the Implicit Reference to the Holy Scripture: Verbalization and Peculiarities of Reproduction / М. Кравцова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – подано до друку.

■  Кравцова М. О. Історія створення українського «Короля Ліра» В. Шекспіра в перекладацькому доробку П. Куліша та І. Франка / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 7 (22). – Ч. 1. – С. 139-142. (Бази даних: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

■  Кравцова М. О. Українська Ліріана Панаса Мирного, М. Рильського, Василя Барки та О. Грязнова: до історії створення перекладів / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 8 (23). – Ч. 2. – С. 81-87.

■ Kravtsova M. O. Peculiarities of reproduction of somatic lexemes from W. Shakespeare’s tragedy ‘King Lear’ in the Ukrainian translations / M. O. Kravtsova // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. ‒ Херсон, 2017. ‒ Вип. 1. ‒ С. 13‒18.

■ Kravtsova M. O. Nonce words in the Ukrainian translation of the Shakespearean tragedy ‘King Lear’ by Vasyl Barka / M. O. Kravtsova // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса, 2017. ‒ № 9. ‒ Т. 3. ‒ С. 63-69. (База даних: Index Copernicus International (Республіка Польща).

Materials of the conferences:

■ Kravtsova M. Extracreativity areas in the translations by V. Horbatko as a specific feature of a translator’s individual style / M. Kravtsova // «Сучасний вимір філологічних наук» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 17-18 липня 2015 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2015. – С. 21-26.
■ Кравцова М. О. Особливості відтворення стилістичних засобів балади ‘The Ballad Of King Lear And His Three Daughters’ в українському перекладі Івана Франка / М. О. Кравцова // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11-12 березня 2016 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2016. – С. 50-52.
■ Кравцова М. О. Особливості відтворення лексичного рівня трагедії В. Шекспіра «Король Лір» (на прикладі аналізу мовлення Едґара) / М. О. Кравцова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії», м. Одеса, 25 – 26 березня 2016 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І. В. Ступак; ред. кол.: д-р філол. наук, проф. І. Б. Морозова, д-р філол. наук, проф. О. М. Образцова [та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 109-115.
■ Кравцова М. Трагедія В. Шекспіра «Король Лір» у храмі української Мельпомени / М. Кравцова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали III Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 364-370.
■ Кравцова М. О. Відтворення діалектного мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» українською мовою / М. О. Кравцова // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10-11 березня 2017 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2017. – С. 37-41.
■ Кравцова М. О. Відголоски Шекспірового «Короля Ліра» в українській полісистемі / М. О. Кравцова // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 24–25 березня 2017 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 106-111.

 

Conference abstracts:

■ Konovalova M. The strategy of a translator (as based on the interpretations by Volodymyr Hornat’ko) / M. Konovalova // Тези міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» (28 квітня 2009 р.) / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 22-23.
■ Коновалова М.О. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М.О. Коновалова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 51-52.
■ Коновалова М.О. Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах / М.О. Коновалова / М.О. Коновалова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2013 рік (5-6 лютого 2014). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2014. – С. 35.
■ Кравцова М.О. Історія перекладу трагедії В. Шекспіра ‘King Lear’ в українській культурі / М.О. Кравцова / М.О. Кравцова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 38-39.
■ Кравцова М. «На прощу до Григорія Кочура…»: Ірпінь – Київ; Феськівка – Мена / М. Кравцова, Г. Пехник / М.О. Кравцова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 39-40.

Translations:

 1. Брайт К. Рідкісний ревнивець : зніяковіння, зізнання та зловлені на знімках заворушки. Передбачення приятельства від Фатумного Фантазера [уривок] / К. Брайт ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2018. ‒ Вип.2. ‒ C.47‒49.
 2. Вайлд О. Учитель / О. Вайлд ; пер. з англ. М. Кравцова // Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда “The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу) : навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / О.С. Грабовецька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 128.
 3. Вікінг М. Мистецтво створювати щасливі спогади / М. Вікінг ; пер. з англ. М. Кравцова. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. ‒ 288 с.
 4. Вітале Дж. Ключ. Як мати все, що забажаєш / Дж. Вітале ; пер. з англ. М. Кравцова. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. ‒ 240 с.
 5. Гарґрівз Р. Пан Різдво [уривок] / Р. Гарґрівз ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 41-28.
 6. Гейзен Р. М. Історія Землі. Від зіркового пилу до живої планети / Р. М. Гейзен ; пер. з англ. М. Кравцова. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. ‒ 288 с.
 7. Дорслар ван Л. Перекладознавчі бібліографії / Л. ван Доорслер ; пер. з англ. М. Кравцова // Енциклопедія перекладознавства. – Харків : Бенджамінз. ‒ Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/bib1.uk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 06.06.2019.
 8. Карбайо М. Речі, які ми не хочемо чути / М. Карбайо ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 21-23.
 9. Карпентер Г. Пан Маджейка та потяг-примара [уривок] / Г. Карпентер ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 19-24.
 10. Кего Дж. Квантовий воїн : Майбутнє нашого розуму / Кего Дж. ; пер. з англ. М. Кравцова. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. ‒ подано до друку.
 11. Кінґ-Сміт Д. Лисоволоско та шестеро ведмедів [уривок] / Д. Кінґ-Сміт  ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 14-17.
 12. Кінґ-Сміт Д. Прибулець із 7Б [уривок] / Д. Кінґ-Сміт  ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 28-30.
 13. Кінґ-Сміт Д. Привид із замку Кодлін Касл [уривок] / Д. Кінґ-Сміт  ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 30-33.
 14. Лейленд Дж. Мене звати Електра / Дж. Лейленд ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 16-17.
 15. Лейленд Дж. Сидіти на сонці / Дж. Лейленд ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations: до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 24-25.
 16. Пайк К. Падіння в темряву [уривок] / К. Пайк ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2018. ‒ Вип.2. ‒ 44‒45.
 17. Сілва С. Злість / С. Сілва ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 14.
 18. Томпсон Л. Опудало / Л. Томпсон ; пер. з англ. М. Кравцова // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 18.
 19. Чепмен Л. Мій таємний єдиноріг : Друзі назавжди [уривок] / Л. Чепмен // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 17-19.

Conference presentations:

December 17, 2008 Report: «Як вплинула на моє світобачення праця Є. І. Сявавко “Українська етнопедагогіка”» (Lviv, Department of General and Social Pedagogy of the Ivan Franko National University).

April 28, 2009  Report: «Творчий метод перекладача (на матеріалі перекладів Володимира Горбатька)» (Lviv, International students’ conference).

January 30, 2011  Report: «Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10)»  (Lviv, Annual university conference).

February 8, 2013 Report: «Специфіка неологізмів в українському перекладі Василя Барки трагедії ‘King Lear’ В. Шекспіра» (Lviv, Annual university conference).

March 23, 2013  Report: «Монолог Короля Ліра “Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!” крізь призму інтерпретаційного аналізу та перекладацької множинності»  (Lviv, Conference of the Shevchenko Scientific Society).

October 16, 2013  Report: «Відтворення своєрідностей мовлення Едгара з Шекспірової трагедії ‘King Lear’ в україномовних перекладах”(Lviv, Conference of the Shevchenko Scientific Society).

February 5, 2014   Report: «Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах»  (Lviv, Annual university conference).

February 26, 2015  Reports: ««Болів я болем Слова нашого…»: по рідних місцях Григорія Кочура : Ірпінь – Київ» and «Історія сприйняття трагедії Вільяма Шекспіра “King Lear” в українській культурі»  (Lviv, Annual university conference).

March 11 – 12 , 2016 Report: «Особливості відтворення стилістичних засобів балади ‘The Ballad Of King Lear And His Three Daughters’ в українському перекладі Івана Франка »  (Lviv, International Research-to-Practice Conference).

March 18 – 19,  2016 Report: «Трагедія В. Шекспіра «Король Лір» у храмі української Мельпомени» (Ivano-Frankivsk, International Scholarly Internet-Conference).

March 25 – 26,  2016 Report: «Особливості відтворення лексичного рівня трагедії В. Шекспіра «Король Лір» (на прикладі аналізу мовлення Едґара)» (Odesa, International Research-to-Practice Conference).

May 18 – 20,  2016 Report: «Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади ‘The Ballad of King Lear and His Three Daughters’ українською мовою» (Lviv, International Research-to-Practice Conference).

June 18,  2016 Report: «Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти» (Lutsk, International Scholarly Conference).

March 112017  Report: «Відтворення діалектного мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» українською мовою» (Lviv, International Research-to-Practice Conference).

March 25, 2017 Report: «Відголоски Шекспірового «Короля Ліра» в українській полісистемі» at the International Scientific and Practical Conference ‘Current Issues of the Philological Science: Modern Scholarly Discussions’ (Odesa, International Research-to-Practice Conference).

March 25, 2018 Report: ‘Reception Multiplicity of W.Shakespeare’s Play ‘King Lear’ in Ukrainian Literature: ‘Ingratitude’ as the Key Motif of the Tragedy’ at the International Scientific and Practical Conference ‘National Identity in Translation’ (Lviv)

October 4,  2018 Report: ‘У неокрайому світі письмового та усного перекладу: декілька порад від практикуючого тлумача’ at the academic and research workshop  «Перекладач у сучасному світі: виклики професії» (Rivne). Mode of access: https://www.youtube.com/watch?v=t1JJedCORhA

Biography

2010 – graduated from the Ivan Franko National University of L’viv (Faculty of Foreign Languages, the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics) and obtained the qualification of Master of Philology. English Language Translator. Lecturer of Translation Studies and of the English Language.

Translator and interpreter

Miscellaneous

March 15, 2017 – PTE General  Certificate (Pearson Tests of English General, level 5, CEF C2, pass with merit).

■ Compiler of the supplementary thematic index; co-compiler of the classification of Translation Studies as the system of sciences in the end of the 20th c.; proofreader  – Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Тарас Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с.

November 14, 2013 – member of the Shevchenko Scientific Society (M. Lukash World Literature Section)

July 2015 – member of the European Shakespeare Research Association

January 2018 – member of the European Society for Translation Studies

April 2018 – member of the Ukrainian Translator Trainers’ Union

■ April 3-6, 2012  – member of the commission at the All-Ukrainian Students’ Olympiad («English Language and Literature»)

■ September 10 – October 1, 2014 р. member of jury at the Oblast Contest in Artistic Translation

 2016 present days  – examiner at ZNO

■ 2017   present days – certified examiner at Pearson Test of English General and Pearson Test of English Young Learners for the levels A1 – L5 (A1, A2, B1, B2, C1, C2) and Young Learners (Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough).

Workshops (participation):

 • March 24, 2011«How to Teach for Exams PTE General and Young Learners» by Eric Young
 • September 21, 2011  «Навчаємо говорінню: як зробити так, щоб студенти говорили правильно і швидко» by Judy Copage
 • September 21, 2012  «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах»
 • February 14, 2013  «Communicative grammar and vocabulary practice» by Rob Dean.
 • April 17, 2013 «Late again? How management problems mess up lessons – and what to do about it!» by Jeremy Harmer.
 • June 9, 2013  «All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it» by Jeremy Harmer.
 • May 20, 2015 «Summer time and the project is easy: Методичне забезпечення діяльності літніх таборів з англійської мови. Використання проектної методики як засобу ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів початкової та середньої школи» by Olena Mikhodui
 • May 27, 2015  «Використання проектної методики як засобу ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів» by Viktoriia Sarkisian
 • May 28, 2015  «Business English Exams from LCCI» by Maryna Malyhina and Kateryna Pylypenko
 • September 11, 2015  «Getting down to business» by Philip Warwick
 • October 8, 2015 «Using Our Brains: Brain-based Approaches to Teaching» by Sarah Lynn.
 • October 9, 2015  «Critical Thinking in English for Academic Purposes» by Ken Beatty.
 • October 9, 2015 «Extend and Engage» (how to extend learning opportunities for your students, while at the same time creating a more engaging classroom environment) by Christina Cavage.
 • October 13, 2015  «Real English? Creating Authenticity in the English Classroom» by Ken Beatty.
 • October 15, 2015  «Critical Reading Skills for College and University Students» by Tania Pattison.
 • January 13, 2016  «New for 2016» я by Carol High Mourao.
 • January 13, 2016  «Discover Stories with Dex» by Sandie Mourao.
 • January 27, 2016  «Get set for success special» by Rob Metcalf, Mickey Rogers, Carol Noakes.
 • February 6, 2016 «Is self-assessment worth it?»  by Piotr Steinbrich.
 • February 13, 2016  «Nothing Stands Still for Long – Dealing with Changing English» by Rob Dean.
 • February 13, 2016  «Real English? Creating Authenticity in the English Classroom»  by Ken Beatty.
 • February 20, 2016  «Being creative as a must in the language classroom» by Piotr Steinbrich.
 • February 20, 2016  «The Patient But Stupid Computer: What Computers Do Best and What Teachers do Best»  by Anna Kolbuszewska.
 • February 24, 2016  «Flipping the Classroom»  by Dave Spencer.
 • February 27, 2016 «CLIL: a challenge or an opportunity?»  by Anna Kolbuszewska.
 • March 2, 2016 «Focus on memory»  by Vaughan Jones.
 • March 32016  «Thinking Skills are Life Skills»  by Carol Higho.
 • March 9, 2016 «Focus on Meaning»  by Sue Kay.
 • March 16, 2016 «Focus on Motivation» by Rob Dean.
 • March 16, 2016  «Scaffolded Learning» by Viv Lambert.
 • March 22, 2016 «Assigning Homework And Tracking Your Students’ Progress With The Online Practice And Online Workbooks For your Course»  by Ivy Rudd.
 • March 23, 2016 «Focus on Teachers’ Needs»  by Magdalena Szewczyk.
 • March 30, 2016  «Teacher professional development : Networking for ELT»  by Kirsten Holt.
 • April 20, 2016  «Real English in Action – 21st Century Teaching for 21st Century Students» by Agnieszka Hybel-Szymanska.
 • April 20, 2016 «Helping Young Learners Love Shakespeare»  by Jeanne Perrett.
 • April 20, 2016 «All the world’s a stage’ Performing Skills for Employability» by Carol Noakes.
 • April 20, 2016 «Such stuff as dreams are made on: Shakespeare for Teens»  by Chris Rose.
 • May 11, 2016 «Teachers at the heart #2: finding balance»  by Emma-Sue Prince.
 • May 18, 2016  «Effective exam practice for teenagers» by Malcolm Mann.
 • June 8, 2016  «The Macmillan Education Summer School Special (4 hours)».
 • July 202016 «Digital and Employability Skills (4 hours)».
 • October 18, 2016  «6 steps to remembering new vocabulary»  by Rober Hartigan.
 • October 192016  «Cambridge English – Opening up a world of opportunities. Cambridge English: First – a certificate for your career and future» by Hanna Shovkaliuk.
 • November 4, 2016  «PTE Young Learners Interlocutors and Assessors Training Speaking Part» by Aliona Zarakhovyach and Nataliia Savchenko.
 • November 5, 2016  «PTE General Interlocutors and Assessors Training Speaking Part»  by Aliona Zarakhovyach and Nataliia Savchenko.
 • November 8, 2016  «Алгоритм правильної організації повторення та активізації вивченого матеріалу. Організація ефективної системи узагальнення вивченого матеріалу та контролю набутих знань під час підготовки до ЗНО» by Svitlana Sorochynska.
 • November 17-19, 2016 ‘World Englishes’ , ‘Teacher Identity’ , ‘Professional Development through Teacher Associations’ (TESOL).
 • November 30, 2016  «GSE and assessment: Placement webinar – How placing students at the right level raises standards» by Paul Seddon.
 • December 6, 2016  «The magic 3: make reading your students’ favourite lesson» by Hennadii Bilous.
 • December 13, 2016  «Webinar for PTE interlocutors»  by Michael Hudson.
 • December 13, 2016 «‘Twas the class before Christmas…» by Michael Brand, Elena Merino and Brian Engquist.
 • January 9, 2017 – February 10, 2017 «Inside IELTS: Preparing for the Test with the Experts» створений Cambridge English Language Assessment (Cambridge University, online course).
 • February  9, 2017  ‘Cambridge English – Opening up a world of opportunities. Cambridge English: First – a certificate for your career and future’ by Daryna Sizhuk and 10 easy ways to prepare for External Independent Assessment (ZNO) and Cambridge Exams’ by Hanna Shovkaliuk.
 • February 17, 2017 «Developing Listening Skills at Secondary School: 5 useful tips», by MM Publications.
 • March 1, 2017 «Critical Thinking in ELT» by John Hughes.
 • March  28, 2017  «The Teenage Brain» by Dr. Ken Beatty.
 • March 30, 2017  «Assessment for Learning» by Brian Engquist and Elena Merino.
 • March 31, 2017  «Creating Video Vox Pops for Language Learners» by Catherine Chapman and Pete Price.
 • May  1, 2017  «Interactivity» by Dr. Ken Beatty.
 • May 6, 2017  «The Wider World of English in Focus» by Anna Kolbuszewska.
 • May  6, 2017 «Discover the Wider World of Vocabulary»  by Svitlana Sorochynska.
 • May 25, 2017  «Discover the Wider World of Vocabulary»  by Robert Hurtigan.
 • June 29, 2017  «Reading is fascinating»  by Viktoriia Plishkova.
 • September 14, 2017 «What’s new in the classroom?» (про ключові зміни в Навчальній програмі з іноземних мов для 5-9 класів)  by Svitlana Sorochynska.
 • September  26, 2017   «TED and the English Language Classroom»  by Alex Warren.
 • September 28, 2017  «Plan Your Perfect Grammar Lesson» by Olena Mikhodui .
 • October 03, 2017  «Plan Your Perfect Vocabulary Lesson» by Hennadii Bilous.
 • October 10, 2017  «Developing listening skills» by Nataliia Mykhailenko.
 • October 21, 2017 Foreign Language Teaching Forum (Lviv)
 • October 24, 2017 р.  «Scaffolding: the Art of Building a Lesson» by Sara Davila.
 • November 20, 2017 «5ways to organize your lesson» by Viktoriia Plishkova, MM Publications Consultant in Ukraine.
 • November 25, 2017  «IATEFL Web Conference: the spectrum of English language teaching» (reports: “Values education for children: issues, challenges and solutions” by Carol Read; “Elvis is not dead: dealing with ethics and fake news in the lower secondary classroom” by Bruno Andrade; “Developing learner autonomy in practice” by Leni Dam, Lienhard Legenhausen, Anja Burket, Katherine Thornton, and Sandro Amendolara; “Barricades and round tables: moving away from conflict” by Ania Kolbuszewska; “Teaching and testing ‒ much the same actually” by Judith Mader; “Current thinking on how pronunciation is best taught” by Piers Messum).
 • November 27, 2017  «Using digital tools to bring the outside world into the language classroom» by Pippa Sutcliffe and Karen Barns.
 • November 29, 2017  «Close-up for Ukraine» by Kateryna Shliamina.
 • December 6, 2017 «Re-imagining the Curriculum: Meeting the Grammar Needs of Today’s Students» by Keith Folse.
 • December 8, 2017 «More Than Just Answers» by Hugh Dellar.
 • December 14, 2017  «ZNO 2018: FOCUS on reading»  by Hennadii Bilous.
 • December 21, 2017 «Winter Projects with National Geographic Learning» by Kateryna Shliamina.
 • December 21, 2017   «A Way with Words: Developing Vocabulary with Focus and Wider World» by Michael Hudson.
 • December 2017  underwent training «LCCI Exams: English for Business and First Certificate for Teachers of Business English».
 • January 25, 2018  «ZNO 2018: FOCUS on Listening» by Liudmyla Sydorchuk.
 • April 23, 2018 «The benefits of using authentic videos in the ELT classroom» by Emily Gale.
 • April 26, 2018 «Assess for Success» by Elena Merino.
 • December 18, 2018 «Can learning reading be fun and effective? Definitely yes!» by Anna Hez.
 • February 06, 2019 «The Power of Content: Preparing Students for Academic Success» by Emily Casey.
 • February 18, 2019 «’YES!’ to WRITING» by Katerina Shlyamina.
 • April 12, 2019 «Focus on meaningful exam preparation» by Vaughan Jones.
 •  January 24, 2020  «Super Skills for Almost Adults» by Yuliia Kyianets.

Schedule