Кравцова Марія Олександрівна

Посада: асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: mariia.kravtsova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

теоретичне перекладознавство, історія художнього перекладу, шекспірознавство, усний переклад, питання перекладацької індивідуальності, переклад медичної термінології.

Курси

Публікації

Статті у фахових виданнях України

 1. Кравцова М. Біблійний інтертекст у трагедії Шекспіра «Король Лір»: особливості відтворення алюзій в українському перекладі Куліша // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. д-р філол. наук, проф. Т. В. Яхонтова (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 135. ‒ С. 40–54. (Бази даних: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar).
 2. Кравцова М. З любов’ю до науки та життя / рец. на вид. : Зорівчак Р. З любов’ю до науки та життя / Р. Зорівчак ; НТШ, Коміс. всесвіт. л-ри та міжкультур.  комунікації ім. М. Лукаша ; [упорядкув., вступ. ст. і прим. Т. В. Шмігер]. Львів, 2021. – 219 с. (Національна пам’ять у перекладознавстві ; вип. 2 // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. д-р філол. наук, проф. Т. В. Яхонтова (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 134. – С. 176-178.
 3. Коновалова М. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М. Коновалова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 144-149. (Бази даних: EBSCO)
 4. Коновалова М. О. В. Горбатько в контексті сучасного українського перекладацтва / М. О. Коновалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2014. – № 8. – Т. 2. – С. 202-204.
 5. Кравцова М. О. Алюзивний характер мовлення Едґара в трагедії В. Шекспіра «Король Лір» як стратегія зображення теми жебрацтва в єлизаветинську епоху: особливості перекладу / М. О. Кравцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 140-143.
 6. Кравцова М. Особливості відтворення інтертекстуального характеру мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» / М. Кравцова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 124-132. (Бази даних: EBSCO)
 7. Кравцова М. О. Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади «The Ballad of King Lear and His Three Daughters» українською мовою / М. О. Кравцова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 2 (К – П). – С. 55-60.
 8. Кравцова М. Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти / М. Кравцова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – № 6 (331). – С. 216-221.
 9. Кравцова М. Biblical Archetypes in William Shakespeare’s Tragedy “King Lear” as the Implicit Reference to the Holy Scripture: Verbalization and Peculiarities of Reproduction / М. Кравцова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 133. – С. 213-223. (Бази даних: EBSCO)
 10. Kravtsova M. O. Peculiarities of reproduction of somatic lexemes from W. Shakespeare’s tragedy ‘King Lear’ in the Ukrainian translations / M. O. Kravtsova // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. ‒ Херсон, 2017. ‒ Вип. 1. ‒ С. 13‒18.

Статті у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз даних

 1. Кравцова М. Біблійний інтертекст у трагедії Шекспіра «Король Лір»: особливості відтворення алюзій в українському перекладі Куліша // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. д-р філол. наук, проф. Т. В. Яхонтова (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 135. ‒ С. 40–54. (Бази даних: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar).
 2. Кравцова М. О. Історія створення українського «Короля Ліра» В. Шекспіра в перекладацькому доробку П. Куліша та І. Франка / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 7 (22). – Ч. 1. – С. 139-142. (Бази даних: GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus).
 3. Кравцова М. О. Перекладознавчий аналіз нового українського перекладу Шекспірового «Короля Ліра» в інтерпретації Ю. І. Андруховича / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2021. – № 9 (97). – С. 28-33. (Бази даних: GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus).
 4. Кравцова М. Особливості відтворення архетипів у перекладі художнього слова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. д-р філол. наук, проф. Т. В. Яхонтова (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – Вип. 136. ‒ С. 52–60. (Бази даних: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar).
 5. Кравцова М. О. Українська Ліріана Панаса Мирного, М. Рильського, Василя Барки та О. Грязнова: до історії створення перекладів / М. О. Кравцова // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 8 (23). – Ч. 2. – С. 81-87. (Бази даних: GoogleScholar, Research Bible, Index Copernicus).
 6. Kravtsova M. O. Nonce words in the Ukrainian translation of the Shakespearean tragedy ‘King Lear’ by Vasyl Barka / M. O. Kravtsova // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса, 2017. ‒ № 9. ‒ Т. 3. ‒ С. 63-69. (База даних: Index Copernicus International (Республіка Польща).
 7. Kravtsova M. Reception Multiplicity of W. Shakespeare’s Play ‘King Lear’ in Ukrainian Literature: ‘Ingratitude’ as the Key Motif of the Tragedy / M. Kravtsova. // National Identity in Literary Translation / ed. by L. Barciński. – Vol.25, Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. ‒ Poland : Peter Lang, 2018.‒ P.113–121. (Бази даних: Scopus)

Статті в інших виданнях України
1. Кравцова М. У гості до корифея українського перекладознавства / М. Кравцова // Каменяр. – 2015. – січ.-лют. (№ 1-2). – С.4.
2. Кравцова М. «Болів я болем Слова нашого…»: рідними місцями Григорія Кочура : Ірпінь – Київ; Феськівка – Мена / М. Кравцова, Г. Пехник // Дзвін. – 2015. – № 2-3 (844-845). – С. 174-175.

Матеріали конференцій

1. Kravtsova M. Extracreativity areas in the translations by V. Horbatko as a specific feature of a translator’s individual style / M. Kravtsova // «Сучасний вимір філологічних наук» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 17-18 липня 2015 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2015. – С. 21-26.
2. Кравцова М. О. Особливості відтворення стилістичних засобів балади ‘The Ballad Of King Lear And His Three Daughters’ в українському перекладі Івана Франка / М. О. Кравцова // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11-12 березня 2016 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2016. – С. 50-52.
3. Кравцова М. О. Особливості відтворення лексичного рівня трагедії В. Шекспіра «Король Лір» (на прикладі аналізу мовлення Едґара) / М. О. Кравцова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії», м. Одеса, 25 – 26 березня 2016 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І. В. Ступак; ред. кол.: д-р філол. наук, проф. І. Б. Морозова, д-р філол. наук, проф. О. М. Образцова [та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 109-115.
4. Кравцова М. Трагедія В. Шекспіра «Король Лір» у храмі української Мельпомени / М. Кравцова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали III Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 364-370.
5. Кравцова М. О. Відтворення діалектного мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» українською мовою / М. О. Кравцова // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10-11 березня 2017 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2017. – С. 37-41.
6. Кравцова М. О. Відголоски Шекспірового «Короля Ліра» в українській полісистемі / М. О. Кравцова // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 24–25 березня 2017 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – С. 106-111.

Тези конференцій

1. Konovalova M. The strategy of a translator (as based on the interpretations by Volodymyr Hornat’ko) / M. Konovalova // Тези міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» (28 квітня 2009 р.) / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 22-23.
2. Коновалова М.О. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М.О. Коновалова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 51-52.
3. Коновалова М.О. Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах / М.О. Коновалова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2013 рік (5-6 лютого 2014). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2014. – С. 35.
4. Кравцова М.О. Історія перекладу трагедії В. Шекспіра ‘King Lear’ в українській культурі / М.О. Кравцова / М.О. Кравцова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 38-39.
5. Кравцова М.О. Мовний паралелізм Шекспірівських творів: на основі трагедії В. Шекспіра «King Lear» та її українського перекладу П. Куліша / М.О. Кравцова // Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково–практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 43-45.                        6. Кравцова М. «На прощу до Григорія Кочура…»: Ірпінь – Київ; Феськівка – Мена / М. Кравцова, Г. Пехник / М.О. Кравцова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 39-40.

Бібліографічні покажчики

Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Тарас Шмігер ; [укладач допоміжного тематичного покажчика; співукладач класифікації перекладознавства як системи наук у кінці XX сторіччя; коректор – Коновалова М.О.]. – Львів, 2013. – 626 с.

Переклади

1. Брайт К. Рідкісний ревнивець : зніяковіння, зізнання та зловлені на знімках заворушки. Передбачення приятельства від Фатумного Фантазера [уривок] / К. Брайт ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2018. ‒ Вип.2. ‒ C. 47‒49.
2. Вайлд О. Учитель / О. Вайлд ; пер. з англ. М. Кравцової // Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда “The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу) : навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / О.С. Грабовецька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 128.
3. Вікінг М. Мистецтво створювати щасливі спогади / М. Вікінг ; пер. з англ. М. Кравцової. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. ‒ 288 с.
4. Вітале Дж. Ключ. Як мати все, що забажаєш / Дж. Вітале ; пер. з англ. М. Кравцової. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. ‒ 240 с.
5. Гамб’є І. Жанри, текстові типи та переклад / І. Гамб’є ; пер. з англ. М. Кравцової // Енциклопедія перекладознавства. – Харків : Бенджамінз. ‒ подано до друку.
6. Гарґрівз Р. Пан Різдво [уривок] / Р. Гарґрівз ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 41-28.
7. Гейзен Р. М. Історія Землі. Від зіркового пилу до живої планети / Р. М. Гейзен ; пер. з англ. М. Кравцової. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. ‒ 288 с.
8. Гердінґ С.-Е. Наративи та контекстуальні фрейми / С.-Е. Гердінґ; пер. з англ. М. Кравцової // Енциклопедія перекладознавства. – Харків : Бенджамінз. ‒ подано до друку.
9. Дорслар ван Л. Перекладознавчі бібліографії / Л. ван Доорслер ; пер. з англ. М. Кравцової // Енциклопедія перекладознавства. – Харків : Бенджамінз. ‒ Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/bib1.uk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 06.06.2019.
10. Дорслар ван Л. Перекладознавчі бібліографії / Л. ван Доорслер ; пер. з англ. М. Кравцової // Енциклопедія перекладознавства / за загал. ред. О. Кальниченка та Л. Черноватого. – Вінниця : Нова Книга, 2020. ‒ Т. II. – С. 148 – 152.
11. Карбайо М. Речі, які ми не хочемо чути / М. Карбайо ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 21-23.
12. Карпентер Г. Пан Маджейка та потяг-примара [уривок] / Г. Карпентер ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 19-24.
13. Покорн Ніке К. Напрям перекладу / К. Ніке Покорн ; пер. з англ. М. Кравцової // Енциклопедія перекладознавства / за загал. ред. О. Кальниченка та Л. Черноватого. – Вінниця : Нова Книга, 2020. ‒ Т. II. – С. 110 – 113.
14. Кеxо Дж. Гроші, успіх і ви / Кехо Дж. ; пер. з англ. М. Кравцової. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. ‒ 240 с.
15. Кеxо Дж. Квантовий воїн / Кехо Дж. ; пер. з англ. М. Кравцової. ‒ Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. ‒ 288 с.
16. Кінґ-Сміт Д. Лисоволоско та шестеро ведмедів [уривок] / Д. Кінґ-Сміт ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 14-17.
17. Кінґ-Сміт Д. Прибулець із 7Б [уривок] / Д. Кінґ-Сміт ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 28-30.
18. Кінґ-Сміт Д. Привид із замку Кодлін Касл [уривок] / Д. Кінґ-Сміт ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 30-33.
19. Лейленд Дж. Мене звати Електра / Дж. Лейленд ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 16-17.
20. Лейленд Дж. Сидіти на сонці / Дж. Лейленд ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations: до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 24-25.
21. Морпурго М. Рядовий Пісфул / М. Морпурго ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2021. ‒ Вип.6. ‒ C. 17‒18.
22. Пайк К. Падіння в темряву [уривок] / К. Пайк ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2018. ‒ Вип.2. ‒ C. 44‒45.
23. Сілва С. Злість / С. Сілва ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 14.
24. Томпсон Л. Опудало / Л. Томпсон ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations : до 25-річчя факультету іноземної філології РДГУ / упоряд.: Є. В. Михайлова, О. В. Константінова. – Рівне : РДГУ, 2017. ‒ Вип.1. ‒ С. 18.
25. Чепмен Л. Мій таємний єдиноріг : Друзі назавжди [уривок] / Л. Чепмен ; пер. з англ. М. Кравцової // Ars Translatorica : зб. перекладів = Ars Translatorica : the collection of translations. – Рівне : РДГУ, 2019. ‒ Вип.3. ‒ С. 17-19.

Виступи на конференціях:

17 грудня 2008 р. взяла участь у науково-педагогічних читаннях до 70-річчя Є. І. Сявавко (кафедра загальної та соціальної педагогіки) виступивши з доповіддю на тему «Як вплинула на моє світобачення праця Є. І. Сявавко “Українська етнопедагогіка”» (Львів).

28 квітня 2009 р. взяла участь у роботі міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» та виголосила доповідь «Творчий метод перекладача (на матеріалі перекладів Володимира Горбатька)» (Львів).

30 січня 2011 р. виголосила доповідь «Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10)» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка  (Львів).

8 лютого 2013 р. виголосила доповідь «Специфіка неологізмів в українському перекладі Василя Барки трагедії ‘King Lear’ В. Шекспіра» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка  (Львів).

23 березня 2013 р. виголосила доповідь «Монолог Короля Ліра “Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!” крізь призму інтерпретаційного аналізу та перекладацької множинності» на засіданні Комісії всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка (Львів).

16 жовтня 2013 р. виголосила доповідь «Відтворення своєрідностей мовлення Едгара з Шекспірової трагедії ‘King Lear’ в україномовних перекладах” на засіданні Комісії всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка (Львів).

5 лютого 2014 р. виголосила доповідь «Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів).

26 лютого 2015 р. виголосила доповідь ««Болів я болем Слова нашого…»: по рідних місцях Григорія Кочура : Ірпінь – Київ» на пленарному засіданні, а також доповідь «Історія сприйняття трагедії Вільяма Шекспіра “King Lear” в українській культурі» на секційному засіданні Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів).

11 – 12  березня 2016 р. виголосила доповідь «Особливості відтворення стилістичних засобів балади ‘The Ballad Of King Lear And His Three Daughters’ в українському перекладі Івана Франка » на міжнародній науково-практичній конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (м. Львів).

18 – 19  березня 2016 р. виголосила доповідь «Трагедія В. Шекспіра «Король Лір» у храмі української Мельпомени» на III Міжнародній науковій інтернет-конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» (ELLIC 2016) (м. Івано-Франківськ).

25 – 26  березня 2016 р. виголосила доповідь «Особливості відтворення лексичного рівня трагедії В. Шекспіра «Король Лір» (на прикладі аналізу мовлення Едґара)» на міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (м. Одеса).

18 – 20  травня 2016 р. виголосила доповідь «Іван Франко як інтерпретатор староанглійської балади ‘The Ballad of King Lear and His Three Daughters’ українською мовою» на міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (м. Львів).

18  червня 2016 р. виголосила доповідь «Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти» на X Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (м. Луцьк, 17 – 19 червня 2016 р.).

11 березня 2017 р. виголосила доповідь «Відтворення діалектного мовлення Едґара з Шекспірової трагедії «Король Лір» українською мовою» на X Міжнародній науково-практичній конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (м. Львів, вул. Матейко, 6, 10 – 11 березня 2017 р.).

25 березня 2017 р. виголосила доповідь «Відголоски Шекспірового «Короля Ліра» в українській полісистемі» на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33, 24 – 25 березня 2017 р.).

25 вересня 2018 р. виголосила доповідь ‘Reception Multiplicity of W.Shakespeare’s Play ‘King Lear’ in Ukrainian Literature: ‘Ingratitude’ as the Key Motif of the Tragedy’ на Міжнародній науково-практичній конференції «Національна ідентичність у перекладі» (м. Львів)

4 жовтня 2018 р. виступила з відео-доповіддю ‘У неокрайому світі письмового та усного перекладу: декілька порад від практикуючого тлумача’ (досвід перекладацької діяльності і практичні поради молодим перекладачам) на науково-практичному семінарі «Перекладач у сучасному світі: виклики професії» (м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет, факультет іноземної філології, кафедра романо-германської філології спільно з Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою). Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=t1JJedCORhA

07 листопада 2019 р. виголосила доповідь ‘Biblical Archetypes in William Shakespeare’s Tragedy “King Lear” as the Implicit Reference to the Holy Scripture: Verbalization and Peculiarities of Reproduction’ на Всеукраїнській науковій конференції «Національна пам’ять у філології: перекладознавчі читання на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак» (м. Львів)

20 вересня 2022 р. виголосила доповідь «Мовний паралелізм Шекспірівських творів: на основі трагедії В. Шекспіра «King Lear» та її українського перекладу П. Куліша» на Міжнародній науково–практичній конференції «Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи» (м. Полтава)

16 червня 2023 р. виголосила доповідь «Феномен архетипів і його перекладознавче осмислення» на Міжнародній науковій конференції присвяченій 70-річчю кафедри україністики Варшавського університету (Польша) «Tradycje i wyzwania studiów ukrainistycznych we współczesnym świecie».

 

Біографія

 • закінчила Львівську українську гуманітарну гімназію з поглибленим вивченням англійської мови та українознавства ім. О. Степанівни.
 • закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка (факультет іноземних мов, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура) та здобула кваліфікацію магістр філології. Перекладач  англійської мови. Викладач перекладу і англійської мови.
 • 1 листопада 2012 р. (закінчила навчання 2017 р.) зарахована до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність: 10.02.16 – перекладознавство; науковий керівник: к.філол.н., доцент Шмігер Т.В.; тема: «Трагедія Вільяма Шекспіра ‘King Lear’ в українській перекладній літературі: ключові проблеми»).
 • 01 листопада 2010 – 14 лютого 2012 –  лаборант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Травень 2010 р. – 2015 р. – займала посаду позаштатного перекладача в агентстві перекладів «Лінгва».  Також співпрацювала з перекладацьким центром «Галерея мов», агенцією перекладів «РІО» та з центром перекладів «InfoLine».
 • 15 лютого 2012 – теперішній час –  асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 20 травня 2013 р. – червень 2015 р. – викладач англійської мови в Об’єднаному бізнес-сервіс-центрі Nestle Європа (NBS Europe).
 • Липень-серпень 2014 р.; березень 2015 р.- червень 2016 р.– викладач англійської мови в ТОВ ПРОВІМІ.
 • 2017 р. ‒ вчитель англійської мови (Skype) в компанії Bibo Global Opportunity, Inc.
 • Липень 2018 р. – теперішній час –  перекладач у видавництві «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»».
 • Практикуючий перекладач (усний та письмовий переклад)

Різне

■ 15 березня 2017 р. – отримала безстроковий міжнародний сертифікат з англійської мови PTE General виданий Edexcel, Екзаменаційною Радою Великобританії (Pearson Tests of English General, рівень 5, CEF C2).

■ Укладач допоміжного тематичного покажчика; співукладач класифікації перекладознавства як системи наук у кінці XX сторіччя; коректор – Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Тарас Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с.

14 листопада 2013 р. – член Наукового товариства ім. Шевченка (Комісія всесвітньої літератури ім. М. Лукаша).

Липень 2015 р. – член Європейської асоціації шекспірознавчих досліджень.

■ Січень 2018 р. – член Європейського перекладознавчого товариства.

■ Квітень 2018 р. – член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП) (Ukrainian Translator Trainers’ Union).

■ 3-6 квітня 2012 р. – член комісії (аудіювання) Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів.

■ 10 вересня – 1 жовтня 2014 р. член журі Обласного заочного конкурсу художнього перекладу

З 2016 р. – екзаменатор із перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови при Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

■ 13-19 червня 2016 р. – пройшла навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, інститут іноземних мов

■ 2017 р. – теперішній час – сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English General та Pearson Test of English Young Learners для рівнів A1 – L5 (A1, A2, B1, B2, C1, C2) та Young Learners (Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough).

■ Разом з іншими викладачами кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура під керівництвом завідувача кафедри проф. Р.П. Зорівчак, брала участь в укладанні українсько-англійського глосарію на основі газети ‘The Ukrainian Weekly’.

12 жовтня 2021 р.  отримала Сертифікат про проходження 12 серпня – 12 жовтня 2021 р. II Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» на 180 годин або 6 кредитів ECTS (з них 15 годин передбачено під питання інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ECTS).

12 жовтня 2021 р. присвоєно кваліфікацію Міжнародного Керівника Категорії Б в галузі Освіти чи Науки, згідно класифікації ЮНЕСКО та Міжнародного Вчителя/Викладача.

Жовтень 2021 р. отримала Міжнародний освітній грант від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) № EG/U/2021/08/12

■ 24 лютого – 4 червня 2022 р. пройшла стажування за програмою професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності».

■ 29 вересня – 1 жовтня 2022 р. пройшла стажування за міжнародною програмою підвищення кваліфікації для викладачів та науковців ЗВО України «Крос-культурна та професійна комунікація» «Вдосконалення викладацької майстерності».

■ 31 жовтня – 13 листопада 2022 р. пройшла стажування за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти : базовий рівень» (1 кредит ECTS).

■ 14 листопада – 20 листопада 2022 р. пройшла стажування за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти : середній рівень» (0,5 кредиту ECTS).

Участь в семінарах:

 • 24 березня 2011 р. взяла участь у семінарі «How to Teach for Exams PTE General and Young Learners», який провів міжнародний методист-консультант Ерік Янґ.
 • 21 вересня 2011 р. взяла участь у семінарі «Навчаємо говорінню: як зробити так, щоб студенти говорили правильно і швидко», який провів міжнародний методист-консультант Джуді Копедж.
 • 21 вересня 2012 р. взяла участь у семінарі «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах», який провів міжнародний методист-консультант David Cato.
 • 14 лютого 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Communicative grammar and vocabulary practice», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
 • 17 квітня 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Late again? How management problems mess up lessons – and what to do about it!», який провів міжнародний методист-консультант Jeremy Harmer.
 • 19 червня 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it», який провів міжнародний методист-консультант Jeremy Harmer.
 • 20 травня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Summer time and the project is easy: Методичне забезпечення діяльності літніх таборів з англійської мови. Використання проектної методики як засобу ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів початкової та середньої школи», який провела Міходуй Олена Іванівна, старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal.
 • 27 травня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Використання проектної методики як засобу ефективного розвитку комунікативної компетенції учнів», який провела Саркісян Вікторія Станіславівна, старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal.
 • 28 травня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Business English Exams from LCCI», який провели Марина Малигіна, директор представництва британського видавництва Pearson в Україні та Катерина Пилипенко, методист Pearson-Dinternal.
 • 11 вересня 2015 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Getting down to business» (як готувати учнів до іспитів LCCI), який провів Philip Warwick, методист та екзаменатор міжнародних мовних іспитів.
 • 8 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Using Our Brains: Brain-based Approaches to Teaching», який провела міжнародний методист-консультант Sarah Lynn.
 • 9 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Critical Thinking in English for Academic Purposes», який провів міжнародний методист-консультант проф. Ken Beatty.
 • 9 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Extend and Engage» (how to extend learning opportunities for your students, while at the same time creating a more engaging classroom environment), який провела міжнародний методист-консультант проф. Christina Cavage.
 • 13 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Real English? Creating Authenticity in the English Classroom», який провів міжнародний методист-консультант д-р. Ken Beatty.
 • 15 жовтня 2015 р. взяла участь у семінарі «Critical Reading Skills for College and University Students», який провела міжнародний методист-консультант Tania Pattison.
 • 13 січня 2016 р. взяла участь у семінарі «New for 2016», який провела міжнародна методист-консультант Carol High Mourao.
 • 13 січня 2016 р. взяла участь у семінарі «Discover Stories with Dex», який провела міжнародна методист-консультант Sandie Mourao.
 • 27 січня 2016 р. взяла участь у семінарі «Get set for success special», який провели міжнародні методисти-консультанти Rob Metcalf, Mickey Rogers, Carol Noakes.
 • 6 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Is self-assessment worth it?», який провів міжнародний методист-консультант Piotr Steinbrich.
 • 13 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Nothing Stands Still for Long – Dealing with Changing English», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
 • 13 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Real English? Creating Authenticity in the English Classroom», який провів міжнародний методист-консультант Ken Beatty.
 • 20 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Being creative as a must in the language classroom», який провів міжнародний методист-консультант Piotr Steinbrich.
 • 20 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «The Patient But Stupid Computer: What Computers Do Best and What Teachers do Best», який провів міжнародний методист-консультант Anna Kolbuszewska.
 • 24 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «Flipping the Classroom», який провів міжнародний методист-консультант Dave Spencer.
 • 27 лютого 2016 р. взяла участь у семінарі «CLIL: a challenge or an opportunity?», який провела міжнародний методист-консультант Anna Kolbuszewska.
 • 2 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on memory», який провів міжнародний методист-консультант Vaughan Jones.
 • 3 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Thinking Skills are Life Skills», який провела міжнародний методист-консультант Carol Higho.
 • 9 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on Meaning», який провела міжнародний методист-консультант Sue Kay.
 • 16 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on Motivation», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
 • 16 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Scaffolded Learning», який провела міжнародний методист-консультант Viv Lambert.
 • 22 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Assigning Homework And Tracking Your Students’ Progress With The Online Practice And Online Workbooks For your Course», який провела міжнародний методист-консультант Ivy Rudd.
 • 23 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Focus on Teachers’ Needs», який провела міжнародний методист-консультант Magdalena Szewczyk.
 • 30 березня 2016 р. взяла участь у семінарі «Teacher professional development : Networking for ELT», який провела міжнародний методист-консультант Kirsten Holt.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «Real English in Action – 21st Century Teaching for 21st Century Students», який провела міжнародний методист-консультант Agnieszka Hybel-Szymanska.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «Helping Young Learners Love Shakespeare», який провела міжнародний методист-консультант Jeanne Perrett.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «All the world’s a stage’ Performing Skills for Employability», який провела міжнародний методист-консультант Carol Noakes.
 • 20 квітня 2016 р. взяла участь у семінарі «Such stuff as dreams are made on: Shakespeare for Teens», який провів міжнародний методист-консультант Chris Rose.
 • 11 травня 2016 р. взяла участь у семінарі «Teachers at the heart #2: finding balance», який провела міжнародний методист-консультант Emma-Sue Prince.
 • 18 травня 2016 р. взяла участь у семінарі «Effective exam practice for teenagers», який провів міжнародний методист-консультант Malcolm Mann.
 • 8 червня 2016 р. взяла участь у семінарі «The Macmillan Education Summer School Special (4 hours)».
 • 20 липня 2016 р. взяла участь у семінарі «Digital and Employability Skills (4 hours)».
 • 18 жовтня 2016 р. взяла участь у семінарі «6 steps to remembering new vocabulary», який провів старший методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Роберт Хартіган.
 • 19 жовтня 2016 р. взяла участь у семінарі «Cambridge English – Opening up a world of opportunities. Cambridge English: First – a certificate for your career and future», який провела Дарина Сіжук, консультант екзаменаційного департаменту Кембриджського університету в Україні, Cambridge English Language Assessment та семінарі «Cambridge English – Better Learning Solutions. Using Official Exam Preparation materials that Inspire», який провела Ганна Шовкалюк, методист видавництва Кембриджського університету Cambridge University Press.
 • 4 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «PTE Young Learners Interlocutors and Assessors Training Speaking Part», який провели методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, директор компанiї ЕСТУА Альона Зарахович та методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English та Cambridge Наталія Савченко.
 • 5 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «PTE General Interlocutors and Assessors Training Speaking Part», який провели методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, директор компанiї ЕСТУА Альона Зарахович та методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English та Cambridge Наталія Савченко.
 • 8 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «Алгоритм правильної організації повторення та активізації вивченого матеріалу. Організація ефективної системи узагальнення вивченого матеріалу та контролю набутих знань під час підготовки до ЗНО», який провела головний методист Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-DINTERNAL;- викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, FTBE);- сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Світлана Сорочинська.
 • 17-19 листопада 2016 р. взяла участь в конференції організованій асоціаціями TESOL та IATEFL (теми: ‘World Englishes’ (17 листопада), ‘Teacher Identity’ (18 листопада), ‘Professional Development through Teacher Associations’ (19 листопада).
 • 30 листопада 2016 р. взяла участь у семінарі «GSE and assessment: Placement webinar – How placing students at the right level raises standards», який провів методист Мінародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal Paul Seddon.
 • 6 грудня 2016 р. взяла участь у семінарі «The magic 3: make reading your students’ favourite lesson», який провів методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікація CELTA) Геннадій Білоус.
 • 13 грудня 2016 р. взяла участь у семінарі «Webinar for PTE interlocutors», який провели старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Роберт Хартіган та старший методист з питань вищої освіти, новітніх технологій та міжнародної сертифікації від Пірсон, викладач англійської мови (кваліфікації DTTLS (Diploma in Teaching in the Lifelong Learning Sector), MA in Applied Linguistics and TESOL), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Майкл Хадсон.
 • 13 грудня 2016 р. взяла участь у семінарі «‘Twas the class before Christmas…», який провели методисти Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal Michael Brand, Elena Merino та Brian Engquist.
 • 9 січня 2017 р. – 10 лютого 2017 р. пройшла онлайн-курс «Inside IELTS: Preparing for the Test with the Experts» створений Cambridge English Language Assessment (складова частина Кембриджського університету).
 • 9 лютого 2017 р. взяла участь у методичній конференції Cambridge English для вчителів та прослухала доповіді Дарини Сіжук, консультанта екзаменаційного департаменту Кембриджського університету в Україні, Cambridge English Language Assessment ‘Cambridge English – Opening up a world of opportunities. Cambridge English: First – a certificate for your career and future’ та Ганни Шовкалюк, методиста видавництва Кембриджського університету Cambridge University Press ’10 easy ways to prepare for External Independent Assessment (ZNO) and Cambridge Exams’.
 • 17 лютого 2017 р. взяла участь у семінарі «Developing Listening Skills at Secondary School: 5 useful tips», який провели видавництво MM Publications спільно з компанією Лінгвіст.
 • 1 березня 2017 р. взяла участь у семінарі «Critical Thinking in ELT», який провів John Hughes.
 • 28 березня 2017 р. взяла участь у семінарі «The Teenage Brain», який провів Dr. Ken Beatty.
 • 30 березня 2017 р. взяла участь у семінарі «Assessment for Learning», який провели Brian Engquist та Elena Merino.
 • 31 березня 2017 р. взяла участь у семінарі «Creating Video Vox Pops for Language Learners», який провели Catherine Chapman та Pete Price.
 • 1 квітня 2017 р. взяла участь у семінарі «Interactivity», який провів Dr. Ken Beatty.
 • 6 квітня 2017 р. взяла участь у семінарі «The Wider World of English in Focus», який провели методист, автор підручника «Focus» Vaughan Jones та методист, авторка підручника «EAQUALS Self-help Guide to Teacher Development» Anna Kolbuszewska.
 • 6 травня 2017 р. взяла участь у семінарі «Discover the Wider World of Vocabulary», який провела головний методист Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Book Світлана Сорочинська.
 • 25 травня 2017 р. взяла участь у семінарі «Discover the Wider World of Vocabulary», який провів старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Book, викладач англійської мови (кваліфікації CELTA, DELTA), сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів Pearson Test of English Роберт Хартіган.
 • 29 червня 2017 р. взяла участь у семінарі «Reading is fascinating», який провела методист видавництва MM Publications Вікторія Плішкова.
 • 14 вересня 2017 р. взяла участь у семінарі «What’s new in the classroom?» (про ключові зміни в Навчальній програмі з іноземних мов для 5-9 класів), який провела головний методист Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Book Світлана Сорочинська.
 • 26 вересня 2017 р. взяла участь у семінарі «TED and the English Language Classroom», який провів Alex Warren, методист у National Geographic Learning.
 • 28 вересня 2017 р. взяла участь у семінарі «Plan Your Perfect Grammar Lesson», який провела методист Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Book Олена Міходуй.
 • 03 жовтня 2017 р. взяла участь у семінарі «Plan Your Perfect Vocabulary Lesson», який провів методист Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Book Геннадій Білоус.
 • 10 жовтня 2017 р. взяла участь у семінарі «Developing listening skills», який провела Наталія Михайленко, методист у National Geographic Learning.
 • 21 жовтня 2017 р. взяла участь у роботі Форуму викладачів іноземних мов (Львів, В. Поліщука 78а)
 • 24 жовтня 2017 р. взяла участь у семінарі «Scaffolding: the Art of Building a Lesson», який провела Sara Davila.
 • 20 листопада 2017 р. взяла участь у семінарі «5ways to organize your lesson», який провела Viktoriia Plishkova, MM Publications Consultant in Ukraine.
 • 25 листопада 2017 р. взяла участь в конференції «IATEFL Web Conference: the spectrum of English language teaching» (доповіді: “Values education for children: issues, challenges and solutions” Carol Read; “Elvis is not dead: dealing with ethics and fake news in the lower secondary classroom” Bruno Andrade; “Developing learner autonomy in practice” Leni Dam, Lienhard Legenhausen, Anja Burket, Katherine Thornton, Sandro Amendolara; “Barricades and round tables: moving away from conflict” Ania Kolbuszewska; “Teaching and testing ‒ much the same actually” Judith Mader; “Current thinking on how pronunciation is best taught” Piers Messum).
 • 27 листопада 2017 р. взяла участь у семінарі «Using digital tools to bring the outside world into the language classroom», який провели Pippa Sutcliffe та Karen Barns.
 • 29 листопада 2017 р. взяла участь у семінарі «Close-up for Ukraine», який провела Катерина Шляміна.
 • 30 листопада 2017 р. взяла участь у семінарі «The Listening Part of ZNO 2018: Challenge Accepted», який провела Світлана Сорочинська.
 • 06 грудня 2017 р. взяла участь у семінарі «Re-imagining the Curriculum: Meeting the Grammar Needs of Today’s Students», який провів Keith Folse.
 • 08 грудня 2017 р. взяла участь у семінарі «More Than Just Answers», який провів Hugh Dellar.
 • 14 грудня 2017 р. взяла участь у семінарі «ZNO 2018: FOCUS on reading», який провів Геннадій Білоус.
 • 21 грудня 2017 р. взяла участь у семінарі «Winter Projects with National Geographic Learning», який провела Катерина Шляміна.
 • 21 грудня 2017 р. взяла участь у семінарі «A Way with Words: Developing Vocabulary with Focus and Wider World», який провів Майкл Хадсон.
 • Грудень 2017 р. пройшла курс «LCCI Exams: English for Business and First Certificate for Teachers of Business English».
 • 25 січня 2018 р. взяла участь у семінарі «ZNO 2018: FOCUS on Listening», який провела Людмила Сидорчук.
 • 23 квітня 2018 р. взяла участь у семінарі «The benefits of using authentic videos in the ELT classroom», який провела Emily Gale.
 • 26 квітня 2018 р. взяла участь у семінарі «Assess for Success», який провела Elena Merino.
 • 18 грудня 2018 р. взяла участь у семінарі «Can learning reading be fun and effective? Definitely yes!», який провела Анна Гезь.
 • 06 лютого 2019 р. взяла участь у семінарі «The Power of Content: Preparing Students for Academic Success», який провела Emily Casey.
 • 18 лютого 2019 р. взяла участь у семінарі «Say ‘YES!’ to WRITING», який провела Katerina Shlyamina.
 • 12 квітня 2019 р. взяла участь у семінарі «Focus on meaningful exam preparation», який провів Vaughan Jones.
 • 24 січня 2020 р. взяла участь у семінарі «Super Skills for Almost Adults. Мислити, спілкуватися, діяти – більше, ніж урок англійської», який провела Юлія Киянець.
 • 05 лютого 2020 р. взяла участь у семінарі «Skills that make you employable: what we mean», який провела Kristen DiCerbo.
 • 27 серпня 2020 р. взяла участь у семінарі «21st century English – Where are we at?», який провів Graham Jones.
 • 31 серпня 2020 р. взяла участь у семінарі «Avoiding the plateau: developing an effective approach to teaching C1 and higher level students», який провів Sam McKean.
 • 12 вересня 2020 р. взяла участь у семінарі «Make it happen», який провела Анастасія Рибак – спільний проект SARGOI International Community та Центральної Європейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC).
 • 31 травня 2022 р. взяла участь у семінарі «The power of authentic content in the primary school», який провела Діана Головань.
 • 25 жовтня 2022 р. взяла участь у вебінарі «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів» (модератор: Юрій Зубань, голова навчально–методичної підкомісії МОН України з дистанційного навчання).
 • 14 листопада 2022 р. взяла участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (0,07 кредити ECTS).
 • 21 лютого 2023 р. пройшла курс підвищення кваліфікації «Chromebooks for Educators».
 • 09 лютого 2024 р. пройшла практичний тренінг з ефективної підготовки учнів до частини «Англійська мова» Національного мультипредметного тесту 2024 (2 академічні години (0.07 кредиту ЄКТС))
 • 15 лютого 2024 р. пройшла практичний тренінг «Phrasal Verbs Journey from Textbook Terror to Real-World Talks» (0.03 кредиту ЄКТС)

Усний переклад (вибране)

2006 р. – переклад під час підготовки та проведення святкування 750-річниці м. Львова (переклад-супровід).

2008 р. – переклад для представників Litorina Folkhogskola (переклад-супровід, послідовний переклад).

10. 09 – по 10. 10. 09 – міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» (Львів) (послідовний переклад, переклад-нашіптування).

06. 10 – по 27. 06. 10 – чемпіонат Європи з боксу серед юніорів (переклад-супровід, послідовний переклад).

9 лютого 2013 р. – фестиваль майстер-класів «Креативний простір» (переклад-супровід, послідовний переклад, переклад-нашіптування).

Березнь 2013 р. – тренінг, організований спільно Міжнародним фондом «Відродження» та Представництвом Світового банку в Україні на тему громадського моніторингу муніципальних послуг (переклад-супровід, послідовний переклад, переклад-нашіптування).

24-28 жовтня 2014 р. – переклад для короткострокових спостерігачів від БДІПЛ / ОБСЄ під час проведення парламентських виборів в Україні (переклад-супровід, послідовний переклад, переклад-нашіптування).

26 травня 2016 р. – переклад на VIII Міжнародній конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб» (переклад-супровід, м. Львів).

23 червня 2016 р. – переклад на Міжнародній конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот» (синхронний переклад, нашіптування, послідовний переклад; м. Львів).

29 березня – 1 квітня 2019 р. – переклад для короткострокових спостерігачів від БДІПЛ / ОБСЄ під час проведення президентських виборів в Україні (переклад-супровід, послідовний переклад, переклад-нашіптування).

21 – 22 липня 2019 р. – переклад для спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ під час проведення парламентських виборів в Україні (переклад-супровід, послідовний переклад, переклад-нашіптування).

Березень – квітень 2022 фіксер для іноземних журналістів, які висвітлюють події російсько-української війни (переклад-супровід, послідовний переклад, переклад-нашіптування, синхронний переклад). Німецько-французький телеканал Arte France; газета Kristeligt Dagblad (Копенгаген); французька газета Le Monde, телеканал Alghad TV (Лондон – Дубай).

Нагороди

30 вересня 2011 р. на Вченій раді факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка нагороджена грамотою за розвиток англо-українського перекладу та участь у навчально-методичній роботі кафедри, стійку громадянську позицію та з нагоди Міжнародного Дня перекладача.

Розклад