Maryana Yaremko

Position: Associate Professor, German Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-67

Research interests

 • Linguistics of Text
 • Stylistics
 • Narratology
 • Methodology of Teaching German

Courses

Publications

Наукові публікації у зарубіжних виданнях

 1. Yaremko M. Zum Begriff des Schweigens in der Literatur / Maryana Yaremko // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Frankfurt a. M. : Peter Lang Verlag, 2011. – S. 45–54.

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях

 1. Яремко М. В. Засоби стилістичного синтаксису в романі Р. Вальзера «Родина Таннер» / Яремко Марʼяна Володимирівна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 1 (69), ч. 2. – С. 255–258.
 2. Яремко М. В. Мова, що мовчить: принцип «поетичної балаканини» в романі Р. Вальзера «Родина Таннер» / М. В. Яремко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.” – Вип. 61. – 2016. – С. 154–156.
 3. Яремко М. В. Реалізація мовчання на синтаксичному рівні в романі Р. Вальзера “Якоб фон Ґунтен” / Яремко М. В. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.”, 2013. – Вип. 39. – С. 225–227.
 4. Яремко М. В. Мовчання у мовленнєвій комунікації / Яремко М. В. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Остроз. акад.”, 2012. – Вип. 23. – С. 221–223.
 5. Яремко М. В. Естетика мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози Р. Вальзера) / Мар’яна Яремко // Іноземна Філологія. Укр. наук. зб. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – Вип. 124. – С. 101–108.
 6. Яремко М. В. Фрагментарність як спосіб реалізації мовчання в романі Р. Вальзера “Якоб фон Ґунтен” / М. В. Яремко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки (Мовознавство) : у 2 ч. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 2, № 5. – С. 145–147.
 7. Яремко М. В. Традиція мовчання у художній літературі / Мар’яна Яремко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 250–253.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Yaremko M. Die ironische Erzählweise im Roman „Der Gehülfe“ von R. Walser / Yaremko Maryana // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Чернівці, 29 – 30 вересня 2017р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 126–127.
 2. Yaremko M. Das dargestellte Schweigen in den Berliner Romanen von R. Walser / Yaremko Maryana // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 4 – 6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 173–175.
 3. Yaremko M. Zur Tagebuchform des Romans „Jakob von Gunten“ von Robert Walser / Yaremko Maryana // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 154–155.
 4. Yaremko M. Unzuverlässiges Erzählen im Roman “Der Gehülfe” von Robert Walser / Yaremko Maryana // Молода германістика між традицією та новаторством : матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2014 р.). – Львів : ПАІС, 2014. – С. 64–65.
 5. Yaremko M. Schweigen in der literarischen Kommunikation (anhand der Romane von Robert Walser) / Yaremko Maryana // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С. 274–276.
 6. Jaremko M. Zur Realisierung des Schweigens in Robert Walsers “Der Gehülfe” / Jaremko Marjana // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Ужгород, 28–29 жовтня 2011 р.). – Ужгород : ФОП БРЕЗА А. Е., 2011. – С. 215–216.
 7. Jaremko M. In der Sprache schweigen: Das Prinzip der Geschwätzigkeit in Robert Walsers “Geschwister Tanner” / Jaremko Marjana // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 22–23 жовтня 2010 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 177–178.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 1. Яремко М. В. Особливості функціонування непрямої мови в романі “Помічник” Р. Вальзера / Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2016 рік (7–8 лютого 2017 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 124.
 2. Яремко М. В. Мовні засоби реалізації балаканини в романі „Родина Таннер“ Р. Вальзера / Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2015 рік (4–5 лютого 2016 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 119–120.
 3. Яремко М. В. Манірна образність як принцип мовлення в романі “Помічник” Р. Вальзера / Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (26–27 лютого 2015 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 92.
 4. Яремко М. В. Монологічність мовлення в романі Р. Вальзера “Родина Таннер” / Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2013 рік (5–6 лютого 2014р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 85.
 5. Яремко М. В. Реалізація мовчання у романі Р. Вальзера “Якоб фон Ґунтен” / Яремко М. В. // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2011 рік (30–31 січня 2012 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 102–103.

Biography

2001–2006 – student at the Faculty of Foreign Languages at the Ivan Franko National
University in Lviv. Speciality: “Language and Literature (German)”. Qualification: Master of
Philology. Lecturer of the German and English languages and the World Literature.
2003 – participant of the International Summer Language course at the University of
Augsburg.
2004–2005 – studied as a DAAD scholarship holder at the University of Hamburg (Institute
of German Philology).
2006–2009 – lecturer at the German Philology Department at the Ivan Franko National
University in Lviv.
Since 2006 – teacher at the German Language Centre in Lviv (Partner of the Goethe-Institut).
2008 – Researcher at the University of Hamburg, the scholarship of Hanns Seidel Foundation.
2009–2012 – postgraduate student of the German Philology Department at the Ivan Franko
National University in Lviv.
2009–2010 – researcher at the University of Hamburg, the scholarship of DAAD.
2012–2016 – lecturer at the German Philology Department at the Ivan Franko National
University in Lviv.
2014 – researcher at the University of University of Erlangen-Nuremberg, the scholarship of
DAAD.
2015 – defended the thesis for the Candidate of Philology titling “Structural compositional
and linguostylistic means of expressing silence in a literary text (on the material of Robert
Walser’s prose)”. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages.
Since 2016 – docent at the German Philology Department at the Ivan Franko National
University in Lviv.
2017 – researcher at the University of Hamburg, the scholarship of Hanns Seidel Foundation.
2019 – researcher at the University of Hamburg, the scholarship of DAAD.

Miscellaneous

Courses:
Main Language (German Philology)
Second Foreign Language (English Philology)
Narrative Communication (Masters – German Philology)
Analysis of the Current Short Prose (German Philology)
Methodology of Foreign Language Teaching (Classical Philology)

Teaching materials

1. Яремко М. В. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для
студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / [Буйницька
Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
– 151 с.
2. Яремко М. В. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів:
Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” /
Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2014. – 60 с.

Schedule