Nadiya Polishchuk

Position: Associate Professor, World Literature Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

• World Literature of the 20th c. (Modernism and Post-Modernism);
• Literary Comparative Studies, Literary Philosophy, Cultural studies of the 20th c.;
• Problems of method in contemporary literary studies.

Courses

Selected publications

Textbooks:

1. Дарія Віконська. За силу й перемогу: Нариси. Ч. І. За державну бронзу / Упорядк. і літ. редакція Надії Поліщук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 344 с.
2. Дарія Віконська. Ars Longa… Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія. Есеї / Упоряд., літ. редакція і передмова Надії Поліщук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015. – 352 с.
3. «Райська Яблінка». Антологія української малої «жіночої» прози Галичини міжвоєнного періоду / Упор., літ. редакція, передм. і прим. Н. Поліщук. – Л.: ЛА «Піраміда», 2014. – 356 с.
4. Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози / Упорядкування, передмова, анотації / Надія Поліщук. – Львів: Кальварія, 2012. – 224 с.
5. Трансформація міфологеми Агасвера у європейській літературі ХІХ-ХХ століть: Монографія. – Львів: ПАЇС, 2011. – 226 с.
6. Ольга Кобилянська. Методичний посібник «УСЕ для школи. Українська література. 10-й клас». – Вип. 4. – К: Всеувито. – 2001. – 62 с.

Translations:

1. Ґаєвська А. Сліди конфлікту – політичні в’язні у прозі Зофії Налковської // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 256-265.
2. Банот Александра Е. Поетика вибраних творів Елізи Ожешко і Марії Кунцевич та ідентичність жіночих персонажів // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 237-247.
3. Борушковська І. Від горища через власну кімнату до нічийної землі – творення літературної карти “жіночої території” // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 265-271.
4. Краєвська Й. Налковська чи Каден? Пошуки генеалогії міжвоєнної жіночої прози // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 217-229.

Articles:

1. Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті проф. Н. Копистянської / НАН України, Інститут Івана Франка. – Л., 2014. – С. 289-299.
2. Переклади з української мови англійською мовою з 1991 до 2012
дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform // http://www.bookplatform.org/en/activities/425-ukrainian-to-english-translations-study.html
3. Dyskurs Europy. W poszukiwaniu własnej tożsamości: Miłosz, Andruchowycz, Stasiuk // Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. – Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie. I. – Białystok, 2012. – S. 249-265.
4. Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша “Родинна Європа” // Київські полоністичні студії. Збірник наук. праць. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – Т. 19. – С. 134-141.
5. Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. І (147). – С. 361-369.
6. Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2011. – С. 93–97.
7. Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 368-379.
8. Міф про культурного героя: Франкова парадигма // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2009. Вип. 121. – С. 293-305.
9. Персоніфікація зла у повістях П. Лаґерквіста “Кат” і “Карлик” // Мова і культура. – Науковий журнал. – К.: Видавничий Дім ім. С. Бураго. 2008. Вип. 10. – Т. ІХ (109). – С. 251-256.
10. Дискурс Агасвера: культурологічна парадигма Іншого // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 80. Вип. 67. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.64-70.
11. Porażka z fatum: modernistyczna wizja antyku w “Meleagre” Stanisława Wyspiańskiego i “Kasandrze” Łesi Ukrainki // Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorzа w kulturze 19. а 20. wieku / red. J. Ławski, K. Korotkich. Seria „Antyk Romantyków”. Rozdiał 5. “Wokół Troi”. – Białystok, 2008. – S. 601-615.
12. Особливості наративу дитячого сприйняття в романах Шарлоти та Емілі Бронте (“Джейн Ейр” і “Грозовий Перевал”) // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. Вип. 119 (2). – С. 200-207.
13. Поразка перед фатумом: модерністична візія античності у “Кассандрі” Лесі Українки і “Мелеагрі” С. Виспянського // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. Вип. 118. – С. 245-261.
14. Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі) // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий Дім ім. С. Бураго. 2007. Вип. 9. – Т. ІІ (90). – С. 305-311.
15. Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми // Іноземна філологія. – Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2004. Вип. 113. С. 368-381.
16. Опозиція “свій” / “чужий”: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті О.Кобилянської // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 29. – Вип.16. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 56-59.
17. Міфологема Вічного Мандрівника: український контекст // Записки НТШ. – Т. ССХLVI. Праці Філологічної секції. – Л., 2003. – С.180-200.
18. Постмодерний “Агасвер” С. Гейма: інтертекстуальне прочитання роману // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип.11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – С. 382-397.
19. Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti // Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky. Z. 2. Druhý kongres svĕtové literárnĕvĕdné bohemistiky. Praha, 3.-8. července 2000 r. – Praha: Ústav pro českou literaturu, 2001 r. – S. 167-174.
20. Поліхронотопність метаапокрифу в романі С. Гейма “Агасвер” // Античність-Сучасність (Питання філології): Зб. наук. праць. – Вип.2. – Донецьк: ДонНУ. – 2001. – С.65-70.
21. Міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С.-Т. Колрідж, Дж.-Ґ. Байрон, П.-Б. Шеллі) // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип.9. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001. – С. 277-288.
22. Постмодерна трансформація міфологеми Агасвера: інтертекстуальний вимір // Філологічні студії. – №4. – Луцьк, 2000. – С. 6-13.
23. Алюзивне поле гри у романі С. Гейма “Агасвер” // Слово і час. – №11. – К., 2000. – С. 70-74.
24. Міфологема Агасвера-страдника у романтичній ліриці (перша половина XIX ст.) // Сучасний погляд на літературу: 3б. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2000. – С. 8-20.
25. Функціонування мотиву Агасвера у контексті традиційної структури // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: 3б. наук. праць. Серія “Проблеми світової літератури”. – Вип.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2000. – С. 161-170.
26. “Страшна помста” М. Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми // Молода нація. – К.: Смолоскип. – 1999. – №13. – С.142-152.
27. Міфологема Вічного Мандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий-4-й) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ. – Ч.1. – 1999. – С. 682-688.
28. Міфо-ритуальні матриці у повісті О. Стороженка “Марко Проклятий” // Студії з інтеґральної культурології (SIC). ІІ. RITUAL. – Львів. – 1999. – С. 132-142.
29. Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції // Матеріали Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті професора Костянтина Трофимовича 1-3 квітня 1998 р.: У 2-х т. – Т.2. – Львів: Літопис. – 1998. – С. 309-316.

Biography

Literary scholar, philologist.

Degrees and Titles:
2001 – defended the PhD thesis Transformation of Ahasver mythologem in West European literature of the 19-20th centuries.
1997 – defended the diploma with honours at Philological Faculty.

Professional Experience and Achievements:
2009 – present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
Courses:
• History of World Literature of the 19th-20th c.
• Introduction to Literary Studies
• History of American Literature, an optional course
• English and American female writers’ oeuvres of the 20th c., an optional course

2005 – guest lecturer at the Department of the English Language and Literature, National University “Ostroh Academy”
2003-2004 – assistant lecturer at the Department of Applied Linguistics, National University “Lviv Polytechnic”
2002-2009 – assistant lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv

Education:
2005 – graduated from Humanities and Natural Sciences Faculty, Department of English Philology
1997-2000 – post-graduate student of World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
1997 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, Philological Faculty.

Miscellaneous

Scholarships:
• 2003 – Warsaw University Research Center for the Study of Ancient Traditions, Warsaw,
• 1999 – Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.

Schedule