Поліщук Надія Юріївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: nadiya.polishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження в царині історії світової літератури ХХ століття, зокрема, доби модернізму, постмодернізму, компаративістики, філософії, культурології, методології сучасного літературознавства.

Курси

Публікації

КНИГИ

 1. Ольга Кобилянська // Методичний посібник «УСЕ для школи. Українська література. 10-й клас». – Вип. 4. – К.: Всеувито, 2001. – 62 с.
 2. Трансформація міфологеми Агасвера в європейській літературі ХІХ-ХХ століть: монографія. – Львів: ПАІС, 2011. – 226 с.
 3. Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози / упорядкування, передмова, анотації. – Львів: Кальварія, 2012. – 224 с.
 4. «Райська Яблінка». Антологія української малої «жіночої» прози Галичини міжвоєнного періоду / упорядкування, літературна редакція, передмова і примітки. – Львів: ЛА «Піраміда», 2014. – 356 с.
 5. Дарія Віконська. Ars Longa… Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія. Есеї / упорядкування, літературна редакція, передмова. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015. – 352 с.
 6. Дарія Віконська. За силу й перемогу: нариси. Ч. І. За державну бронзу / упорядкування і літературна редакція. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 344 с.
 7. Історія одної душі: епістолярна спадщина Дарії Віконської / упорядкування, передмова і примітки. – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – 196 с.
 8. Поетика художнього твору: теорія і практика літературознавчого аналізу: посібник для студентів факультету іноземних мов. – Львів: ПАІС, 2023. – 396 с.
 9. FEMINA BRITANNICA: An Anthology of Selected Texts of British Women’s Writings of the ХVІth-ХХth Centuries. Volume I. British Women’s Writings: from the Renaissance to the Victorian Age = Британка: антологія вибраних творів жіночої літератури Великобританії ХVІ-ХХ століть. Книга І. Британська жіноча література: від Ренесансу до Вікторіанської доби / упорядкування, передмова. – Львів: ПАІС, 2023. – 312 с.

 

ПЕРЕКЛАДИ

 1. Йоанна Краєвська. Налковська чи Каден? Пошуки генеалогії міжвоєнної жіночої прози // Іноземна філологія. – Вип. 125. – Львів, 2013. – С. 217-229.
 2. Александра Е. Банот. Поетика вибраних творів Елізи Ожешко і Марії Кунцевич та ідентичність жіночих персонажів // Іноземна філологія. – Вип. 125. – Львів, 2013. – С. 237-247.
 3. Агнєшка Гаєвська. Сліди конфлікту – політичні в’язні у прозі Зофії Налковської // Іноземна філологія. – Вип. 125. – Львів, 2013. – С. 256-265.
 4. Івона Борушковська. Від горища через власну кімнату до нічийної землі – творення літературної карти «жіночої території» // Іноземна філологія. – Вип. 125. – Львів, 2013. – С. 265-271.
 5. Переклади з української мови на англійську мову з 1991 р. до 2012 р. дослідження фонду Next Page у рамках проекту Book Platform  http://www.bookplatform.org/en/activities/425-ukrainian-to-english-translations-study.html

 

СТАТТІ

 1. Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції // Матеріали Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті професора Костянтина Трофимовича. – Т. 2. – Львів: Літопис, 1998. – С. 309-316.
 2. Міфо-ритуальні матриці в повісті Олекси Стороженка «Марко Проклятий» // Студії з інтегральної культурології (SIC). ІІ. RITUAL. – Львів, 1999. – С. 132-142.
 3. Міфологема Вічного Мандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий 4-й) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Ч. 1. – Львів: Світ, 1999. – С. 682-688.
 4. «Страшна помста» М. Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми // Молода нація. – № 13. – К.: Смолоскип. – 1999. – С. 142-152.
 5. Функціонування мотиву Агасвера в контексті традиційної структури // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. – Вип. 1. – Львів, 2000. – С. 161-170.
 6. Міфологема Агасвера-страдника в романтичній ліриці (перша половина XIX століття) // Сучасний погляд на літературу. – Вип. 3. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2000. – С. 8-20.
 7. Алюзивне поле гри в романі Стефана Гейма «Агасвер» // Слово і час. – № 11. – К., 2000. – С. 70-74.
 8. Постмодерна трансформація міфологеми Агасвера: інтертекстуальний вимір // Філологічні студії. – № 4. – Луцьк, 2000. – С. 6-13.
 9. Міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (Семюел Тейлор Колрідж, Джордж Гордон Байрон, Персі Біші Шеллі) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 277-288.
 10. Поліхронотопність метаапокрифу в романі Стефана Гейма «Агасвер» // Античність-Сучасність. Питання філології. – Вип. 2. – Донецьк, 2001. – С. 65-70.
 11. Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti // Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky. Z. 2. Druhý kongres svĕtové literárnĕvĕdné Praha, 3.-8. července 2000 r. – Praha: Ústav pro českou literaturu, 2001 r. – S. 167-174.
 12. Постмодерний «Агасвер» Стефана Гейма: інтертекстуальне прочитання роману // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 11. – Львів, 2003. – С. 382-397.
 13. Міфологема Вічного Мандрівника: український контекст // ЗНТШ. – Т. ССХLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 180-200.
 14. Опозиція «свій»/«чужий»: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті Ольги Кобилянської // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 16 (29). Філологія. – Миколаїв, 2004. – С. 56-59.
 15. Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми // Іноземна філологія. – Вип. 113. – Львів, 2004. – С. 368-381.
 16. Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі) // Мова і культура. – Вип. 9 (ІІ). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 305-311.
 17. Поразка перед фатумом: модерністична візія античності в «Кассандрі» Лесі Українки і «Мелеагрі» Станіслава Виспянського // Іноземна філологія. – Вип. 118. – Львів, 2007. – С. 245-261.
 18. Особливості наративу дитячого сприйняття в романах Шарлоти та Емілі Бронте («Джейн Ейр» і «Грозовий Перевал») // Іноземна філологія. – Вип. 119 (2). – Львів, 2007. – С. 200-207.
 19. Дискурс Агасвера: культурологічна парадигма Іншого // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 67 (80). Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2008. – С. 64-70.
 20. Персоніфікація зла в повістях Пера Лагерквіста «Кат» і «Карлик» // Мова і культура – Вип. 10 (ІХ). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 251-256.
 21. Porażka z fatum: modernistyczna wizja antyku w «Meleagre» Stanisława Wyspiańskiego i «Kasandrze» Łesi Ukrainki // Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorzа w kulturze 19. а wieku. Rozdiał 5. «Wokół Troi». – Białystok, 2008. – S. 601-615.
 22. Міф про культурного героя: Франкова парадигма // Іноземна філологія. – Вип. 121. – Львів, 2009. – С. 293-305.
 23. Міфопоетичний світ Ольги Кобилянської: архетип провини і покарання // Мова і культура.  – Вип. 13 (І). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 368-379.
 24. Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 152 (164). Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2011. – С. 93-97.
 25. Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття // Мова і культура. – Вип. 14 (І). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 361-369.
 26. Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша «Родинна Європа» // Київські полоністичні студії. – Т. 19. – К., 2012. – С. 134-141.
 27. Dyskurs Europy. W poszukiwaniu własnej tożsamości: Miłosz, Andruchowycz, Stasiuk // Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. – Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie. I. – Białystok, 2012. – S. 249-265.
 28. Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. – Львів, 2014. – С. 289-299.
 29. Флористичні світи модерністичної жіночої прози: Дороті Річардсон, Вірджинія Вулф, Дарія Віконська // Іноземна філологія. – Вип. 130. – Львів, 2017. – С. 154-167.
 30. Гра почуттів у часі музичної гри: Magister et Discipulus // Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 125-139.
 31. Symbolika fłorystyczna w «małej» prozie kobiecej okresu modernizmu // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945. – Warszawa: IBLPAN, 2017. – S. 297-317.
 32. Східноєвропейська модель модерністської жіночої прози: Софія Налковська versus Дарія Віконська // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне. – Ніжин, 2019. – С. 349-369.
 33. Тайна її незбагненної індивідуальности // Історія одної душі: епістолярна спадщина Дарії Віконської. – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – С. 7-19.
 34. Британська жіноча лірика на перехресті століть: доба Реставрації – Вікторіанська доба // KELM, 2 (54), 2023. – С. 60-66.
 35. Британська жіноча література: джерела традиції (передмова) // FEMINA BRITANNICA: An Anthology of Selected Texts of British Women’s Writings of the ХVІth-ХХth Centuries. Volume I. British Women’s Writings: from the Renaissance to the Victorian Age = Британка: антологія вибраних творів жіночої літератури Великобританії ХVІ-ХХ століть. Книга І. Британська жіноча література: від Ренесансу до Вікторіанської доби. – Львів: ПАІС, 2023. – С. 3-12.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. У 1997 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література» (диплом з відзнакою). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ століть». У 2005 р. закінчила гуманітарно-природничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література». 1997-2000 рр. – аспірант, з 2002 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Протягом 2003-2004 рр. працювала на кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська Політехніка». У листопаді 2005 р. – гостьовий лектор кафедри англійської філології Національного університету «Острозька Академія». Учасник міжнародного наукового проєкту «Польська і українська жіноча проза міжвоєнного періоду – перспектива (центрально)європейського модернізму» (Інститут літератури ПАН, м. Варшава (Польща), 2014-2017 рр.).

 

 

 

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. ІІІ Міжнародні Чичерінські читання, 2-3 грудня 1997 р., м. Львів. Доповідь «Функціонування мотиву Агасвера в контексті традиційної структури».
 2. Міжнародна славістична конференція, присвячена пам’яті професора Костянтина Трофимовича, 1-3 квітня 1998 р., м. Львів. Доповідь «Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції».
 3. Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми», 21-23 жовтня 1998 р., м. Львів. Доповідь «Міфологема Вічного Мандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий 4-й)».
 4. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 1998 рік, 7 лютого 1999 р. Доповідь «Трактування міфологеми Агасвера в романтичній літературі».
 5. Міжнародна наукова конференція «И ничегоже бысть», 23-25 квітня 1999 р., м. Львів. Доповідь «Страшна помста» Миколи Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми».
 6. ІІІ регіональний семінар «Модерн і філософія: Філософія і мистецтво: входження в нове тисячоліття», 8-9 квітня 2000 р., м. Львів. Доповідь «Алюзивне поле гри в романі Стефана Гейма «Агасвер».
 7. Druhý kongres svĕtové literárnĕvĕdné bohemistiky «Česká literatura na konci tisíciletí», 3-8. července 2000 r., Praha. Referat «Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti».
 8. Міжнародна наукова конференція «Міф і легенда у світовій літературі», 26-29 вересня 2000 р., м. Чернівці. Доповідь «Міфологема Агасвера в постмодерному романі: інтертекстуальний вимір».
 9. Міжнародна наукова конференція «Проблема межі століть: закономірності перехідних процесів у літературі та мові», 18-20 жовтня 2000 р., м. Донецьк.  Доповідь «Геймовий «Агасвер»: поліхронотоп метаапокрифу».
 10. Семінар кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, 28 грудня 2001 р., м. Львів. Доповідь «Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ століття».
 11. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2002 рік, 11 лютого 2003 р. Доповідь «Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми».
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Міф у політиці й літературі», 3-4 квітня 2003 р., м. Миколаїв. Доповідь «Опозиція «свій»/«чужий»: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті Ольги Кобилянської».
 13. Міжнародна конференція «Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?», 14-15 травня 2003 р., м. Львів. Доповідь «Дім»/«місто» як категорії міфологічної моделі світобудови (Валерій Шевчук «Дім на горі»/Габріель Гарсія Маркес «Сто років самотності»)».
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa «Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska)», 25-26 czerwca 2004, Białostok. Referat «Porażka z fatum: modernistyczna wizja antykuw «Meleagre» Stanisława Wyspiańskiego i «Kasandrze» Łesi Ukrainki».
 15. V Міжнародні Чичерінські читання «Проблеми розвитку художньої прози», 20-22 жовтня 2004 р., м. Львів. Доповідь «Поразка перед фатумом: модерністична візія античності в «Кассандрі» Лесі Українки і «Мелеагрі» Станіслава Виспянського».
 16. XV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура», 19-23 червня 2006 р., м. Київ. Доповідь «Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі)».
 17. XVI Міжнародна наукова конференція імені Сергія Бураго «Мова і культура», 25-29 червня 2007 р., м. Київ. Доповідь «Персоніфікація зла в повістях Пера Лагерквіста «Кат» і «Карлик».
 18. Міжнародний науковий симпозіум «Візуалізація образу дитини в літературі», 11-13 квітня 2007 р., м. Львів. Доповідь «Особливості наративу дитячого сприйняття в романах Шарлотти та Емілі Бронте («Джейн Ейр» і «Грозовий Перевал»)».
 19. VI Міжнародні Чичерінські читання «Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття», 21-22 жовтня 2009 р., м. Львів. Доповідь «Феномен полікультуральної ідентичности в американській жіночій прозі останньої третини ХХ століття».
 20. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 21-25 червня 2010 р., м. Київ. Доповідь «Міфопоетичний світ Ольги Кобилянської: архетип провини і покарання».
 21. ХХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 20-23 червня 2011 р., м. Київ. Доповідь «Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть».
 22. Всеукраїнська наукова конференція «Літературознавство ХХІ століття: периферійні та місцеві ідентичності в літературі», 27 травня 2011 р., м. Миколаїв. Доповідь «Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття».
 23. ХХІІ Міжнародний славістичний колоквіум, 16-17 травня 2013 р., м. Львів. Доповідь «Дві моделі жіночого модерністичного письма: Дарія Віконська vs Зофія Налковська».
 24. Наукова конференція «In Memoriam» на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської, 10 червня 2014 р., м. Львів. Доповідь «Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу».
 25. Konferencja Polsko-Ukraińska «Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945» (Warszawa-Lwów-Kijów, 21 i 22 kwietnia 2016 roku). Referat «Język miłości w modernistycznej prozie kobiecej: model zachodni versus model wschodni».
 26. Х Чичерінські читання «Світова класика в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 12-13 жовтня 2017 р., м. Львів. Доповідь «Урок музики» у просторі малої жіночої модерністичної прози».
 27. ХІ Чичерінські читання «Світова класика в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 3-4 жовтня 2019 р., м. Львів. Доповідь «Особливості жіночого епістолографічного дискурсу в контексті модерністичної літератури першої половини ХХ століття».
 28. V Міжнародна науково-практична конференція «Modern and global methods of the development of scientific thought», 25-28 жовтня 2022 р., м. Флоренція (Італія). Доповідь «Дискурс тілесності в малій прозі британської жіночої літератури періоду модернізму».
 29. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку науки і технології», 30 січня 2023 р. – 1 лютого 2023 р., м. Ліверпуль (Великобританія). Доповідь «Витоки британської жіночої лірики: доба Реставрації».
 30. Scientific and pedagogical internship «Particularities of modernizing the system of philological education»: іnternship proceedings, January 30 – March 12, 2023, Włocławek (Rzeczpospolita Polska). Доповідь «Літературознавчі студії в контексті сучасної гуманітаристики: виклики сучасності».
 31. Міжнародна науково-практична конференція «Наука, теорія і шляхи удосконалення методів», 1 травня 2023 р – 3 травня 2023 р., м. Лондон (Великобританія). Доповідь «Британська жіноча лірика Вікторіанської доби».

 

СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

 1. Інститут чеської літератури АН Чеської республіки (м. Прага, Чехія) – вересень-жовтень 1999 р.
 2. Центр досліджень античної культури Варшавського університету «OBTA» (м. Варшава, Польща) – лютий-березень 2003 р.
 3. Інститут міждисциплінарних досліджень Варшавського університету «Artes Liberales» (м. Варшава, Польща) – квітень 2012 р., жовтень 2012 р., липень 2017 р.

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Вступ до літературознавства” (денне навчання)

Силабус курсу “Вступ до літературознавства” (денне навчання)

Навчальна програма курсу “Вступ до літературознавства” (заочне навчання)

Силабус курсу “Вступ до літературознавства” (заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3-й семестр)

Навчальна програма курсу “Особливості англомовного жіночого письма ХІХ-ХХ століття”

Силабус курсу “Особливості англомовного жіночого письма ХІХ-ХХ століття”

 

Розклад