Поліщук Надія Юріївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: nadiya.polishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження в царині історії світової літератури ХХ ст., зокрема доби модернізму, постмодернізму, компаративістики, філософії, культурології; методології сучасного літературознавства.

Курси

Публікації

Книги:

 1. Історія одної душі: Епістолярна спадщина Дарії Віконської / Упорядк., передмова і прим. Надії Поліщук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – 196 с.
 2. Дарія Віконська. За силу й перемогу: Нариси. Ч. І. За державну бронзу / Упорядк. і літ. редакція Надії Поліщук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 344 с.
 3. Дарія Віконська. Ars Longa… Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія. Есеї / Упоряд., літ. редакція і передмова Надії Поліщук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015. – 352 с.
 4. «Райська Яблінка». Антологія української малої «жіночої» прози Галичини міжвоєнного періоду / Упор., літ. редакція, передм. і прим. Н. Поліщук. – Л.: ЛА «Піраміда», 2014. – 356 с.
 5. Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози / Упорядкування, передмова, анотації / Надія Поліщук. – Львів: Кальварія, 2012. – 224 с.
 6. Трансформація міфологеми Агасвера у європейській літературі ХІХ-ХХ століть: Монографія. – Львів: ПАЇС, 2011. – 226 с.
 7. Ольга Кобилянська. Методичний посібник «УСЕ для школи. Українська література. 10-й клас». – Вип. 4. – К: Всеувито. – 2001. – 62 с.

       Переклади: 

 1. Ґаєвська А. Сліди конфлікту – політичні в’язні у прозі Зофії Налковської // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 256-265.
 2. Банот Александра Е. Поетика вибраних творів Елізи Ожешко і Марії Кунцевич та ідентичність жіночих персонажів // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 237-247.
 3. Борушковська І. Від горища через власну кімнату до нічийної землі – творення літературної карти “жіночої території” // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 265-271.
 4. Краєвська Й. Налковська чи Каден? Пошуки генеалогії міжвоєнної жіночої прози // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 217-229.

       Статті:

 1. Східноєвропейська модель модерністської жіночої прози: Софія Налковська versus Дарія Віконська // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне: [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин, 2019. – С. 349-369.
 2. Гра почуттів у часі музичної гри: Magister et Discipulus // Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії / За ред. С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 125-139.
 3. Symbolika fłorystyczna w „małej” prozie kobiecej okresu modernizmu // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945 / pod red. Borkowskiej. – Warszawa: IBL PAN, 2017. – S. 297-317.
 4. Флористичні світи модерністичної жіночої прози: Дороті Річардсон, Вірджинія Вулф, Дарія Віконська // Іноземна філологія: Укр. наук. збірник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 154-167.
 5. Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті проф. Н. Копистянської / НАН України, Інститут Івана Франка. – Л., 2014. – С. 289-299.
 6. Переклади з української мови англійською мовою з 1991 до 2012 дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform // http://www.bookplatform.org/en/activities/425-ukrainian-to-english-translations-study.html
 7. Dyskurs Europy. W poszukiwaniu własnej tożsamości: Miłosz, Andruchowycz, Stasiuk // Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. – Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie. I. – Białystok, 2012. – S. 249-265.
 8. Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша “Родинна Європа” // Київські полоністичні студії. Збірник наук. праць. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – Т. 19. – С. 134-141.
 9. Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. І (147). – С. 361-369.
 10. Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2011. – С. 93–97.
 11. Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 368-379.
 12. Міф про культурного героя: Франкова парадигма // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2009. Вип. 121. – С. 293-305.
 13. Персоніфікація зла у повістях П. Лаґерквіста “Кат” і “Карлик” // Мова і культура. – Науковий журнал. – К.: Видавничий Дім ім. С. Бураго. 2008. Вип. 10. – Т. ІХ (109). – С. 251-256.
 14. Дискурс Агасвера: культурологічна парадигма Іншого // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 80. Вип. 67. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.64-70.
 15. Porażka z fatum: modernistyczna wizja antyku w “Meleagre” Stanisława Wyspiańskiego i “Kasandrze” Łesi Ukrainki // Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorzа w kulturze 19. а wieku / red. J. Ławski, K. Korotkich. Seria „Antyk Romantyków”. Rozdiał 5. “Wokół Troi”. – Białystok, 2008. – S. 601-615.
 16. Особливості наративу дитячого сприйняття в романах Шарлоти та Емілі Бронте (“Джейн Ейр” і “Грозовий Перевал”) // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. Вип. 119 (2). – С. 200-207.
 17. Поразка перед фатумом: модерністична візія античності у “Кассандрі” Лесі Українки і “Мелеагрі” С. Виспянського // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2007. Вип. 118. – С. 245-261.
 18. Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі) // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий Дім ім. С. Бураго. 2007. Вип. 9. – Т. ІІ (90). – С. 305-311.
 19. Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми // Іноземна філологія. – Укр. наук. збірник. Л.: ЛНУ ім. Івана Франка. 2004. Вип. 113. С. 368-381.
 20. Опозиція “свій” / “чужий”: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті О.Кобилянської // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 29. – Вип.16. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 56-59.
 21. Міфологема Вічного Мандрівника: український контекст // Записки НТШ. – Т. ССХLVI. Праці Філологічної секції. – Л., 2003. – С.180-200.
 22. Постмодерний “Агасвер” С. Гейма: інтертекстуальне прочитання роману // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип.11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – С. 382-397.
 23. Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti // Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky. Z. 2. Druhý kongres svĕtové literárnĕvĕdné Praha, 3.-8. července 2000 r. – Praha: Ústav pro českou literaturu, 2001 r. – S. 167-174.
 24. Поліхронотопність метаапокрифу в романі С. Гейма “Агасвер” // Античність-Сучасність (Питання філології): Зб. наук. праць. – Вип.2. – Донецьк: ДонНУ. – 2001. – С.65-70.
 25. Міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С.-Т. Колрідж, Дж.-Ґ. Байрон, П.-Б. Шеллі) // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип.9. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001. – С. 277-288.
 26. Постмодерна трансформація міфологеми Агасвера: інтертекстуальний вимір // Філологічні студії. – №4. – Луцьк, 2000. – С. 6-13.
 27. Алюзивне поле гри у романі С. Гейма “Агасвер” // Слово і час. – №11. – К., 2000. – С. 70-74.
 28. Міфологема Агасвера-страдника у романтичній ліриці (перша половина XIX ст.) // Сучасний погляд на літературу: 3б. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2000. – С. 8-20.
 29. Функціонування мотиву Агасвера у контексті традиційної структури // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: 3б. наук. праць. Серія “Проблеми світової літератури”. – Вип.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2000. – С. 161-170.
 30. “Страшна помста” М. Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми // Молода нація. – К.: Смолоскип. – 1999. – №13. – С.142-152.
 31. Міфологема Вічного Мандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий-4-й) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ. – Ч.1. – 1999. – С. 682-688.
 32. Міфо-ритуальні матриці у повісті О. Стороженка “Марко Проклятий” // Студії з інтеґральної культурології (SIC). ІІ. RITUAL. – Львів. – 1999. – С. 132-142.
 33.  Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції // Матеріали Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті професора Костянтина Трофимовича 1-3 квітня 1998 р.: У 2-х т. – Т.2. – Львів: Літопис. – 1998. – С. 309-316.

Біографія

Літературознавець, кандидат філологічних наук.

1997 р. – закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність “Українська мова і література”).

2005 р. – гуманітарно-природничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “Англійська мова і література”).

1997-2000 рр. – аспірантка кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст.”

З 2002 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри світової літератури.

Протягом 2003-2004 рр. працювала на кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська Політехніка”.

Листопад 2005 р. – гостьовий лектор кафедри англійської філології Національного університету “Острозька Академія”.

 

Стажування за кордоном:

 • Інститут чеської літератури АН Чеської республіки (м. Прага, Чехія – вересень-жовтень 1999 р.)
 • Центр досліджень античної культури Варшавського університету «OBTA» (м. Варшава, Польща) – лютий-березень 2003 р.
 • Інститут міждисциплінарних досліджень Варшавського університету “Artes Liberales” (м. Варшава, Польща) – квітень 2012 р., жовтень 2012 р., липень 2017 р.

Учасник міжнародного наукового проекту «Польська і українська жіноча проза міжвоєнного періоду – перспектива (центрально)європейського модернізму» (Інститут літератури ПАН, м. Варшава, Польща; 2014-2017 рр.).

 

Курси:

 • «Вступ до літературознавства» – І курс
 • «Історія світової літератури ХХ ст.» – ІІ курс
 • «Особливості англомовного жіночого письма ХІХ-ХХ ст.» – ІV курс

 

 

Різне

Участь у наукових конференціях:

 1. Konferencja Polsko-Ukraińska „Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945” (Warszawa-Lwów-Kijów, 21 i 22 kwietnia 2016 roku). – Referat: Język miłości w modernistycznej prozie kobiecej: model zachodni versus model wschodni.
 2. Наукова конференція “In Memoriam” на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської (Львів, 10 червня 2014 р.). – Доповідь: Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу.
 3. ХХІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 16-17 травня 2013 р.). – Доповідь: Дві моделі жіночого модерністичного письма: Дарія Віконська vs Зофія Налковська.
 4. Всеукраїнська наукова конференція “Літературознавство ХХІ століття” “Периферійні та місцеві ідентичності в літературі” (Миколаїв, 27 травня 2011 р.). – Доповідь: Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття.
 5. ХХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 20-23 червня 2011 р.). – Доповідь: Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття.
 6. ХІХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 21-25 червня 2010 р.). – Доповідь: Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання.
 7. VI Міжнародні Чичерінські читання “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття” (Львів, 21-22 жовтня 2009 р.). – Доповідь: Феномен полікультуральної ідентичности в американській жіночій прозі останньої третини ХХ ст.
 8. Міжнародний науковий симпозіум “Візуалізація образу дитини в літературі” (Львів, 11-13 квітня 2007 р.). – Доповідь: Особливості наративу дитячого сприйняття у романах Шарлотти та Емілі Бронте (“Джейн Ейр” і “Грозовий Перевал”).
 9. XVI Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго “Мова і культура” (Київ, 25-29 червня 2007 р.). – Доповідь: Персоніфікація зла у повістях П. Лаґерквіста “Кат” і “Карлик”.
 10. XV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” (Київ, 19-23 червня 2006 р.). – Доповідь: Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі).
 11. V (П’яті) Міжнародні Чичерінські читання “Проблеми розвитку художньої прози” (Львів, 20-22 жовтня 2004 р.). – Доповідь: Поразка перед фатумом: модерністична візія античності у “Кассандрі” Лесі Українки і “Мелеагрі” С. Виспянського.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa “Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska)” (Białostok, 25-26 czerwca 2004). – Referat: Porażka z fatum: modernistyczna wizja antykuwMeleagreStanisława Wyspiańskiego iKasandrze” Łesi Ukrainki.
 13. Міжнародна конференція “Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?” (Львів, 14-15 травня 2003 р.). Доповідь: “Дім” / “місто” як категорії міфологічної моделі світобудови (В. Шевчук “Дім на горі” / Г. Ґ. Маркес “Сто років самотності”).
 14. Всеукраїнська наукова конференція “Міф у політиці й літературі” (Миколаїв, 3-4 квітня 2003 р.). – Доповідь: Опозиція “свій” / “чужий”: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті О. Кобилянської.
 15. Звітна науково-практична конференція кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 11 лютого 2003 р.). – Доповідь: Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми.
 16. Семінар кафедри контрастивної лінгвістики і перекладознавства імені Григорія Кочура (Львів, 28 грудня 2001 р.). – Доповідь: Трансформація міфологеми Агасвера у західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст.
 17. Міжнародна наукова конференція “Проблема межі століть: закономірності перехідних процесів у літературі та мові” (Донецьк, 18-20 жовтня 2000 р.). – Доповідь: С. Геймовий “Агасвер”: поліхронотоп метаапокрифу.
 18. Міжнародна наукова конференція “Міф і легенда у світовій літературі” (Чернівці, 26-29 вересня 2000 р.). – Доповідь: Міфологема Агасвера у постмодерному романі: інтертекстуальний вимір.
 19. Druhý kongressvĕtové literárnĕvĕdné bohemistiky“Česká literaturanakoncitisíciletí” (Praha, 3-8. července 2000 r.). – Referat: Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti.
 20. ІІІ регіональний семінар “Модерн і філософія: Філософія і мистецтво: входження у нове тисячоліття”(Львів, 8-9 квітня 2000 р.). – Доповідь: Алюзивне поле гри у романі С. Гейма “Агасвер”.
 21. Міжнародна наукова конференція“И ничегоже бысть” (Львів, 23-25 квітня 1999 р.). – Доповідь: Страшна помста М. Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми.
 22. Звітна науково-практична конференція кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 7 лютого 1999 р.). – Доповідь: Трактування міфологеми Агасвера в романтичній літературі.
 23. Міжнародна наукова конференція“Українська філологія: школи, постаті, проблеми” (Львів, 21-23 жовтня 1998 р.). – Доповідь:МіфологемаВічногоМандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий 4-й).
 24. Міжнародна славістична конференція, присвячена пам’яті проф. К. Трофимовича (Львів, 1-3 квітня 1998 р.). – Доповідь: Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції.
 25. ІІІ (Треті) Міжнародні Чичерінські читання (Львів, 2-3 грудня 1997 р.). – Доповідь: Функціонування мотиву Агасвера в контексті традиційної структури.

Методичні матеріали

Розклад