Поліщук Надія Юріївна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: nadiya.polishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження в царині історії світової літератури ХХ ст., зокрема, доби модернізму, постмодернізму, компаративістики, філософії, культурології; методології сучасного літературознавства.

Курси

Публікації

Книги:

 1. Історія одної душі: Епістолярна спадщина Дарії Віконської / Упорядк., передмова і прим. Надії Поліщук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – 196 с.
 2. Дарія Віконська. За силу й перемогу: Нариси. Ч. І. За державну бронзу / Упорядк. і літ. редакція Надії Поліщук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 344 с.
 3. Дарія Віконська. Ars Longa… Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія. Есеї / Упоряд., літ. редакція і передмова Надії Поліщук. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015. – 352 с.
 4. «Райська Яблінка». Антологія української малої «жіночої» прози Галичини міжвоєнного періоду / Упор., літ. редакція, передм. і прим. Н. Поліщук. – Л.: ЛА «Піраміда», 2014. – 356 с.
 5. Безіменна. Антологія американської малої жіночої прози / Упорядкування, передмова, анотації / Надія Поліщук. – Львів: Кальварія, 2012. – 224 с.
 6. Трансформація міфологеми Агасвера у європейській літературі ХІХ-ХХ століть: Монографія. – Львів: ПАЇС, 2011. – 226 с.
 7. Ольга Кобилянська. Методичний посібник «УСЕ для школи. Українська література. 10-й клас». – Вип. 4. – К: Всеувито. – 2001. – 62 с.

       Переклади: 

 1. Гаєвська А. Сліди конфлікту – політичні в’язні у прозі Зофії Налковської // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 256-265.
 2. Банот Александра Е. Поетика вибраних творів Елізи Ожешко і Марії Кунцевич та ідентичність жіночих персонажів // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 237-247.
 3. Борушковська І. Від горища через власну кімнату до нічийної землі – творення літературної карти “жіночої території” // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 265-271.
 4. Краєвська Й. Налковська чи Каден? Пошуки генеалогії міжвоєнної жіночої прози // “Іноземна філологія”. Укр. наук. зб. – Вип. 125. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 217-229.

       Статті:

 1. Східноєвропейська модель модерністської жіночої прози: Софія Налковська versus Дарія Віконська // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне: [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин, 2019. – С. 349-369.
 2. Гра почуттів у часі музичної гри: Magister et Discipulus // Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії / За ред. С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 125-139.
 3. Symbolika fłorystyczna w „małej” prozie kobiecej okresu modernizmu // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945 / pod red. Borkowskiej. – Warszawa: IBL PAN, 2017. – S. 297-317.
 4. Флористичні світи модерністичної жіночої прози: Дороті Річардсон, Вірджинія Вулф, Дарія Віконська // Іноземна філологія: Укр. наук. збірник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 154-167.
 5. Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу // Діалогічні обертони: наук. зб. на пошану пам’яті проф. Н. Копистянської / НАН України, Інститут Івана Франка. – Л., 2014. – С. 289-299.
 6. Переклади з української мови англійською мовою з 1991 до 2012 дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform // http://www.bookplatform.org/en/activities/425-ukrainian-to-english-translations-study.html
 7. Dyskurs Europy. W poszukiwaniu własnej tożsamości: Miłosz, Andruchowycz, Stasiuk // Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. – Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie. I. – Białystok, 2012. – S. 249-265.
 8. Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша “Родинна Європа” // Київські полоністичні студії. Збірник наук. праць. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2012. – Т. 19. – С. 134-141.
 9. Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. І (147). – С. 361-369.
 10. Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 164. – Вип. 152. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2011. – С. 93-97.
 11. Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 368-379.
 12. Міф про культурного героя: Франкова парадигма // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 121. – С. 293-305.
 13. Персоніфікація зла у повістях П. Лагерквіста “Кат” і “Карлик” // Мова і культура. – Науковий журнал. – К.: Видавничий Дім ім. С. Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ІХ (109). – С. 251-256.
 14. Дискурс Агасвера: культурологічна парадигма Іншого // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 80. Вип. 67. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С.64-70.
 15. Porażka z fatum: modernistyczna wizja antyku w “Meleagre” Stanisława Wyspiańskiego i “Kasandrze” Łesi Ukrainki // Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorzа w kulturze 19. а wieku / red. J. Ławski, K. Korotkich. Seria „Antyk Romantyków”. Rozdiał 5. “Wokół Troi”. – Białystok, 2008. – S. 601-615.
 16. Особливості наративу дитячого сприйняття в романах Шарлоти та Емілі Бронте (“Джейн Ейр” і “Грозовий Перевал”) // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 200-207.
 17. Поразка перед фатумом: модерністична візія античності у “Кассандрі” Лесі Українки і “Мелеагрі” С. Виспянського // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 118. – С. 245-261.
 18. Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі) // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім ім. С. Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. ІІ (90). – С. 305-311.
 19. Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми // Іноземна філологія. Укр. наук. збірник. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – Вип. 113. С. 368-381.
 20. Опозиція “свій” / “чужий”: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті О. Кобилянської // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 29. – Вип. 16. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 56-59.
 21. Міфологема Вічного Мандрівника: український контекст // Записки НТШ. – Т. ССХLVI. Праці Філологічної секції. – Л., 2003. – С. 180-200.
 22. Постмодерний “Агасвер” С. Гейма: інтертекстуальне прочитання роману // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип. 11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – С. 382-397.
 23. Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti // Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky. Z. 2. Druhý kongres svĕtové literárnĕvĕdné Praha, 3.-8. července 2000 r. – Praha: Ústav pro českou literaturu, 2001 r. – S. 167-174.
 24. Поліхронотопність метаапокрифу в романі С. Гейма “Агасвер” // Античність-Сучасність (Питання філології): Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 65-70.
 25. Міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С.-Т. Колрідж, Дж.-Г. Байрон, П.-Б. Шеллі) // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. – Вип. 9. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001. – С. 277-288.
 26. Постмодерна трансформація міфологеми Агасвера: інтертекстуальний вимір // Філологічні студії. – № 4. – Луцьк, 2000. – С. 6-13.
 27. Алюзивне поле гри у романі С. Гейма “Агасвер” // Слово і час. – № 11. – К., 2000. – С. 70-74.
 28. Міфологема Агасвера-страдника у романтичній ліриці (перша половина XIX ст.) // Сучасний погляд на літературу: 3б. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2000. – С. 8-20.
 29. Функціонування мотиву Агасвера у контексті традиційної структури // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: 3б. наук. праць. Серія “Проблеми світової літератури”. – Вип. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – С. 161-170.
 30. “Страшна помста” М. Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми // Молода нація. – К.: Смолоскип. – 1999. – № 13. – С. 142-152.
 31. Міфологема Вічного Мандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий-4-й) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ. – Ч. 1. – 1999. – С. 682-688.
 32. Міфо-ритуальні матриці у повісті О. Стороженка “Марко Проклятий” // Студії з інтегральної культурології (SIC). ІІ. RITUAL. – Львів. – 1999. – С. 132-142.
 33.  Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції // Матеріали Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті професора Костянтина Трофимовича, 1-3 квітня 1998 р.: у 2-х т. – Т. 2. – Львів: Літопис, 1998. – С. 309-316.

Біографія

Літературознавець, кандидат філологічних наук.

1997 р. – закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність “Українська мова і література”, диплом з відзнакою).

2005 р. – закінчила гуманітарно-природничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “Англійська мова і література”).

1997-2000 рр. – аспірантка кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст.”

З 2002 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри світової літератури.

Протягом 2003-2004 рр. працювала на кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська Політехніка”.

Листопад 2005 р. – гостьовий лектор кафедри англійської філології Національного університету “Острозька Академія”.

 

Стажування за кордоном:

 • Інститут чеської літератури АН Чеської республіки (м. Прага, Чехія) – вересень-жовтень 1999 р.
 • Центр досліджень античної культури Варшавського університету “OBTA” (м. Варшава, Польща) – лютий-березень 2003 р.
 • Інститут міждисциплінарних досліджень Варшавського університету “Artes Liberales” (м. Варшава, Польща) – квітень 2012 р., жовтень 2012 р., липень 2017 р.

Учасник міжнародного наукового проєкту “Польська і українська жіноча проза міжвоєнного періоду – перспектива (центрально)європейського модернізму” (Інститут літератури ПАН, м. Варшава, Польща; 2014-2017 рр.).

 

 

 

Різне

Участь у наукових конференціях:

 1. Konferencja Polsko-Ukraińska „Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945” (Warszawa-Lwów-Kijów, 21 i 22 kwietnia 2016 roku). – Referat: Język miłości w modernistycznej prozie kobiecej: model zachodni versus model wschodni.
 2. Наукова конференція “In Memoriam” на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської (Львів, 10 червня 2014 р.). – Доповідь: Постмодерністський дискурс Європи: координати простору і часу.
 3. ХХІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 16-17 травня 2013 р.). – Доповідь: Дві моделі жіночого модерністичного письма: Дарія Віконська vs Зофія Налковська.
 4. Всеукраїнська наукова конференція “Літературознавство ХХІ століття: периферійні та місцеві ідентичності в літературі” (Миколаїв, 27 травня 2011 р.). – Доповідь: Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття.
 5. ХХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 20-23 червня 2011 р.). – Доповідь: Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття.
 6. ХІХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 21-25 червня 2010 р.). – Доповідь: Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання.
 7. VI Міжнародні Чичерінські читання “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття” (Львів, 21-22 жовтня 2009 р.). – Доповідь: Феномен полікультуральної ідентичности в американській жіночій прозі останньої третини ХХ ст.
 8. Міжнародний науковий симпозіум “Візуалізація образу дитини в літературі” (Львів, 11-13 квітня 2007 р.). – Доповідь: Особливості наративу дитячого сприйняття у романах Шарлотти та Емілі Бронте (“Джейн Ейр” і “Грозовий Перевал”).
 9. XVI Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго “Мова і культура” (Київ, 25-29 червня 2007 р.). – Доповідь: Персоніфікація зла у повістях П. Лагерквіста “Кат” і “Карлик”.
 10. XV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” (Київ, 19-23 червня 2006 р.). – Доповідь: Модель національної ідентичності як феномен культури (норвезько-українські паралелі).
 11. V (П’яті) Міжнародні Чичерінські читання “Проблеми розвитку художньої прози” (Львів, 20-22 жовтня 2004 р.). – Доповідь: Поразка перед фатумом: модерністична візія античності у “Кассандрі” Лесі Українки і “Мелеагрі” С. Виспянського.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa “Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska)” (Białostok, 25-26 czerwca 2004). – Referat: Porażka z fatum: modernistyczna wizja antykuwMeleagreStanisława Wyspiańskiego iKasandrze” Łesi Ukrainki.
 13. Міжнародна конференція “Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?” (Львів, 14-15 травня 2003 р.). Доповідь: “Дім” / “місто” як категорії міфологічної моделі світобудови (В. Шевчук “Дім на горі” / Г. Г. Маркес “Сто років самотності”).
 14. Всеукраїнська наукова конференція “Міф у політиці й літературі” (Миколаїв, 3-4 квітня 2003 р.). – Доповідь: Опозиція “свій” / “чужий”: конструювання архаїчної моделі світу в міфопоетичному тексті О. Кобилянської.
 15. Звітна науково-практична конференція кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 11 лютого 2003 р.). – Доповідь: Романтизм versus постмодернізм: призма Агасверової міфологеми.
 16. Семінар кафедри контрастивної лінгвістики і перекладознавства імені Григорія Кочура (Львів, 28 грудня 2001 р.). – Доповідь: Трансформація міфологеми Агасвера у західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст.
 17. Міжнародна наукова конференція “Проблема межі століть: закономірності перехідних процесів у літературі та мові” (Донецьк, 18-20 жовтня 2000 р.). – Доповідь: Геймовий “Агасвер”: поліхронотоп метаапокрифу.
 18. Міжнародна наукова конференція “Міф і легенда у світовій літературі” (Чернівці, 26-29 вересня 2000 р.). – Доповідь: Міфологема Агасвера у постмодерному романі: інтертекстуальний вимір.
 19. Druhý kongressvĕtové literárnĕvĕdné bohemistiky“Česká literatura na konci tisíciletí” (Praha, 3-8. července 2000 r.). – Referat: Ahasverský mýtus v básni V. B. Nebeského Protichůdci jako transformace jednoty života-smrti-nesmrtelnosti.
 20. ІІІ регіональний семінар “Модерн і філософія: Філософія і мистецтво: входження у нове тисячоліття”(Львів, 8-9 квітня 2000 р.). – Доповідь: Алюзивне поле гри у романі С. Гейма “Агасвер”.
 21. Міжнародна наукова конференція“И ничегоже бысть” (Львів, 23-25 квітня 1999 р.). – Доповідь: Страшна помста М. Гоголя: спроба відчитання однієї міфологеми.
 22. Звітна науково-практична конференція кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 7 лютого 1999 р.). – Доповідь: Трактування міфологеми Агасвера в романтичній літературі.
 23. Міжнародна наукова конференція“Українська філологія: школи, постаті, проблеми” (Львів, 21-23 жовтня 1998 р.). – Доповідь:МіфологемаВічногоМандрівника в українській літературі XIX-XX століття (Марко Проклятий та Петро Утеклий 4-й).
 24. Міжнародна славістична конференція, присвячена пам’яті проф. К. Трофимовича (Львів, 1-3 квітня 1998 р.). – Доповідь: Архаїчна модель мандрівного божества в українській (Марко Проклятий) та сербській (Марко Королевич) фольклорній традиції.
 25. ІІІ (Треті) Міжнародні Чичерінські читання (Львів, 2-3 грудня 1997 р.). – Доповідь: Функціонування мотиву Агасвера в контексті традиційної структури.

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Вступ до літературознавства” (денне навчання)

Силабус курсу “Вступ до літературознавства” (денне навчання)

Навчальна програма курсу “Вступ до літературознавства” (заочне навчання)

Силабус курсу “Вступ до літературознавства” (заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3-й семестр)

Навчальна програма курсу “Особливості англомовного жіночого письма ХІХ-ХХ століття”

Силабус курсу “Особливості англомовного жіночого письма ХІХ-ХХ століття”

 

Розклад