Oksana Tynkaliuk

Position: Associate Professor, Foreign Languages for Sciences Department

Scientific degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-44-54

Research interests

 • modern technologies of teaching foreign languages in higher school;
 • modern methods of EFL teaching at different levels and new instructive techniques;
 • computer, audio and video- assisted language learning

Publications

Dissertation:

Тинкалюк О. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. В. Тинкалюк. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

Manuals:

 1. “English Prepositions in Use” (Вживання прийменників у англійській мові) : зб. вправ / С.М. Веселівська, О.В. Тинкалюк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 50 с.
 2. “English Prepositions in Use (keys)” (Вживання прийменників у англійській мові) : ключі до зб. вправ / С.М. Веселівська, О.В. Тинкалюк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 16 с.
 3. The World of Economics (Світ економіки) : [навч. посіб. для студентів-економістів 1–2 курсів] / [Г. Крижанівська, Н. Курташ, О. Тинкалюк та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 360 с.

Methodological Manual:

Методичні рекомендації щодо реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк / Тернопіль, видав. центр. “Вектор”. – 2014. – 24 с.

Articles:

 1. Тинкалюк О.В. Види комунікативних бар’єрів студентів-майбутніх економістів у процесі вивчення іноземної мови професійного спілкування /О.В. Тинкалюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2014. – № 7 – С. 79–83. – Режим доступу до журн. : 29.07.2014 : mr.dspu.edu.ua/publications/2014/7_114_2014.pdf – Назва з екрану.
 2. Тинкалюк О. В. Види мотивів у студентів економічних спеціальностей під час вивчення іноземної мови професійного спрямування / О.В. Тинкалюк // Педагогічна освіта: теорія і практика, Кам’янець-Подільський. Серія : Педагогіка. – 2014. – № 17, (2–2014) – с. 170–175. – Режим доступу до журн. : 10.08.2014 : http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/03/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-17-.pdf– Назва з екрану.
 3. Тинкалюк О.В. Відбір ефективних методів організації навчання іноземної мови професійного спілкування / О. В. Тинкалюк // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста : Зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х.:  ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. – с. 319–323.
 4. Тинкалюк О. В. Дo проблеми сутності понять “спілкування” та “комунікація” у психолого-педагогічній науковій літературі / О. В. Тинкалюк // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, Київ – Кіровоград, Серія : Соціальна філософія та педагогіка. – 2014. –  Т.1, № 3 (54)’ – с. 292–297. – Режим доступу до журн. : 11.07.2014: http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/pedagogy/maket1_13.11.14.pdf– Назва з екрану.
 5. Тинкалюк О.В. Концептуальні підходи формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія : Педагогіка. – 2014. – №.2 – с. 41–47. – Режим доступу до журн. : 29.07.2014. : http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2014/ped_2014_2.pdf– Назва з екрану.
 6. Тинкалюк О.В. Організація самостійної роботи студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу у вищій школі / О.В. Тинкалюк // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – Одеса. – 2011. – № 6 – С. 225–228.– Режим доступу до журн. : 20.05.2011: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2011/NiO_6_2011/2_rozd/Tynk.htm – Назва з екрану.
 7. О. Tynkaliuk Main qualities of the future economists to oral and written communication in the process of learning foreign languages  // О. V. Tynkaliuk / Zbior raportow naukowych «Pedagogica. East European conference.» – Poznan, #2.,  2016. – p. 52-56. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej ” Pedagogika. East European Conference” (29.11.2016 -30.11.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – str. 52-56.– Режим доступу до журн. : 10.12.2016 :   http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_59/59-32.pdf#PAGE=52– Назва з екрану.
 8.  О. Tynkaliuk General approaches to model construction of readiness formation of the future economists to professional foreign language communication // О. V. Tynkaliuk / Zbior raportow naukowych «Pedagogica. Wspólczesne problemy i perspektywy rozwoju.» –Warszawa (PL), #2.,  2017. – p. 62-70. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej ” Pedagogika. Wspólczesne problemy i perspektywy rozwoju” (30.01.2017 -31.01.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – str. 62-70. – Режим доступу до журн. : 10.02.2017 :  http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_61/61-32.pdf – Назва з екрану.
 9. Тинкалюк О.В. Порівняльний аналіз тлумаченнясутності понять “готовність” та “установка” у психолого-педагогічних довідкових джерелах та наукових працях / О. В. Тинкалюк // Педагогічні науки, Херсон. – 2016. –  Т.3, Вип. LXXIV – с.105–110.

Biography

1997-2002 – student of the Faculty of Foreign Languages at the Ivan Franko National University in L’viv (the Department of English language and Literature).

2002-2015 – the lecturer of English at the Department of Foreign languages for Sciences at the Ivan Franko National University in L’viv.

since 2015 – Docent at the Department of Foreign languages for Sciences at the Ivan Franko National University in L’viv.

Miscellaneous

1. Тинкалюк О.В. З’ясування функцій іншомовного професійного спілкування фахівців економічного профілю / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 8 лютого 2010 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 9. – C. 49–54.– Режим доступу до журн. : 11.02.2010 : http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/zvitna/zvitna2010.pdf – Назва з екрану.
2. Тинкалюк О.В. Роль відеофонограми у формуванні готовності фахівців економічного профілю до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 4–5 лютого 2011 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 53–57.– Режим доступу до журн. : 10.02.2011 : http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/zvitna/zvitna2011.pdf – Назва з екрану.
3. Тинкалюк О.В. Визначення компонентів та рівнів готовності майбутнього економіста до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 30–31 січня 2012 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 11. – С. 51–54. – Режим доступу до журн. : 15.02.2012 : http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/zvitna/zvitna2012.pdf – Назва з екрану.
4. Тинкалюк О.В. Принципи навчання у контексті дослідження проблеми формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 5 лютого 2013 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 11. – С. 34–38.– Режим доступу до журн. : 15.02.2013 : http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/zvitna/zvitna2013.pdf – Назва з екрану.
5. Тинкалюк О. В. Відбір ефективних методів організації навчання іноземної мови професійного спілкування / О. В. Тинкалюк // Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. [“Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста”], (Харків, 11–12 червня 2014 р.). – С. 319–323.

Schedule