Тинкалюк Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на економічному факультеті

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: oksana.tynkalyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • методика викладання іноземної (англійської мови) за професійним спрямуванням
  • застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання іноземної мови для академічних цілей
  • педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування
  • іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничого напряму

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Тинкалюк О. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тинкалюк Оксана Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2014. – 20 с.

Посібники та методичні рекомендації:

Тинкалюк О. В. Методичні рекомендації щодо реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк / Тернопіль, видав. центр. “Вектор”.–2014.–23с.
Г. Крижанівська,
Н. Курташ,
О. Тинкалюк та ін.
The World of Economics (Світ економіки) : [навч. посіб. для студентів-економістів 1–2 курсів] / [Г. Крижанівська, Н. Курташ, О. Тинкалюк та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 300 с.
Тинкалюк О. В. English Prepositions in Use (keys). (Вживання прийменників у англійській мові) : ключі до зб. вправ / С.М. Веселівська, О.В. Тинкалюк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 16 с.
Тинкалюк О. В. English Prepositions in Use. (Вживання прийменників у англійській мові) : зб. вправ / С.М. Веселівська, О.В. Тинкалюк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 50 с.

 Статті:

Tynkaliuk О. ESP Teacher Preparation: Aspect of teaching professional foreign language communication to future economists / I. Z. Semeriak, O. V Tynkaliuk // Pedagogical and psychological sciences: Development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. – Vol. 1. – Riga : Izdevniesiba “Balyija Publishing”, 2018. – P. 350–365.
Tynkaliuk О. Virtual teaching and learning environment in shaping strategies for professional foreign language communication between future software engineers / Tynkaliuk O. V., Semeriak I. Z. // ISSN: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools. Theory, Methods and Practice of Using ICT in Education. – 2018. – Vol 67. – No 5. – Р. 239–249. (Web of science)
Tynkaliuk О. General approaches to model construction of readiness formation of the future economists to professional foreign language communication // О. V. Tynkaliuk / Zbior raportow naukowych «Pedagogica. Wspólczesne problemy i perspektywy rozwoju.» –Warszawa (PL), #2.,  2017. – p. 62-70. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej ” Pedagogika. Wspólczesne problemy i perspektywy rozwoju” (30.01.2017 -31.01.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – str. 62-70.
Tynkaliuk О. Main qualities of the future economists to oral and written communication in the process of learning foreign languages  // О. V. Tynkaliuk / Zbior raportow naukowych «Pedagogica. East European conference.» – Poznan, #2.,  2016. – p. 52-56. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej ” Pedagogika. East European Conference” (29.11.2016 -30.11.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – str. 52-56.
Тинкалюк О. В. Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія : Педагогіка. – 2014. – № 2– С. 41–47.
Тинкалюк О. В. Види комунікативних бар’єрів студентів-майбутніх економістів у процесі вивчення іноземної мови професійного спілкування /О.В. Тинкалюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2014. – № 7 – С. 79–83.
Тинкалюк О. В. Концептуальні підходи формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія : Педагогіка. – 2014. – №.2 – с. 41–47.
Тинкалюк О. В. Види мотивів у студентів економічних спеціальностей під час вивчення іноземної мови професійного спрямування / О.В. Тинкалюк // Педагогічна освіта: теорія і практика, Кам’янець-Подільський. Серія : Педагогіка. – 2014. – № 17, (2–2014) – с. 170–175.
Тинкалюк О. В. Дo проблеми сутності понять “спілкування” та “комунікація” у психолого-педагогічній науковій літературі / О. В. Тинкалюк // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, Київ – Кіровоград, Серія : Соціальна філософія та педагогіка. – 2014. –  Т.1, № 3 (54)’.
Тинкалюк О. В. Значение иностранных языков как средства межкультурного общения будущих экономистов / О. В. Тинкалюк // Психология. Социология. Педагогика : науч.-практ. журнал. / [гл. ред. В. Г. Маралов]. – Москва : ООО “ИНГН”, 2013. – № 5 (30) Май. – С. 35– 39.
Тинкалюк О. В. Організація самостійної роботи студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу у вищій школі / О.В. Тинкалюк // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – Одеса. – 2011. – № 6 – С. 225–228.
Тинкалюк О. В. Оцінювання навчальних досягнень студентів з англійської мови в умовах кредитно-модульної системи навчання / О.В. Тинкалюк // Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 574. – С. 181–188.

 Тези конференцій:

Tynkaliuk O. ESP Teacher preparation: Key features of professional improvement / O. Patiyevych, O. Tynkaliuk // Комунікація у сучасному соціумі: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 89-91.
Тинкалюк О. В. Форми професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічного профілю / О. Тинкалюк // Scientific pedagogical internship “Education in the Field of Pedagogy and Psychology: prospective and priority directions of scientific research” : Internship proceedings, November, 27 – December, 1, 2017. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – C. 185–188.
Тинкалюк О. В. Використання міжпредметних зв’язків у процесі професійної іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у вищій школі / О. Тинкалюк // International research and practice conference “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics” : Conference proceedings, October 20-21, 2017. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – C. 167–170.
Тинкалюк О. В. Відбір ефективних методів організації навчання іноземної мови професійного спілкування / О. В. Тинкалюк // Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. [“Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста”], (Харків, 11–12 червня 2014 р.). – С. 319–323.
Тинкалюк О. В. Принципи навчання у контексті дослідження проблеми формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 5 лютого 2013 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 11. – С. 34–38.
Тинкалюк О. В. Визначення компонентів та рівнів готовності майбутнього економіста до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 30–31 січня 2012 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 11. – С. 51–54.
Тинкалюк О. В. Роль відеофонограми у формуванні готовності фахівців економічного профілю до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 4–5 лютого 2011 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 53–57.
Тинкалюк О. В. З’ясування функцій іншомовного професійного спілкування фахівців економічного профілю / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 8 лютого 2010 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 9. – C. 49–54.

Біографія

2019 атестат доцента кафедри іноземних мов для природничих факультетів
2014 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»
2002 диплом спеціаліста Львівського національного університету імені Івана Франка (філолог, викладач англійської мови та літератури)

Професійна діяльність:

2015 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2002 – 2015 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Різне

Участь у конференціях:

Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста”, (Харків, 11–12 червня 2014р.)
Звітні наукові конференції кафедри загальної та соціальної педагогіки національного університету імені Івана Франка. (Львів, 30–31 січ. 2012 р.); (Львів, 5 лютого 2013 р.)
Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”, (Донецьк, 22 квітня 2009 р.)

Розклад