Oleh Sukhyi

Position: Associate Professor, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Phone (office): (032) 239-43-74

Email: oleh.sukhyi@lnu.edu.ua

Research interests

  1. Contrastive analysis of Ukrainian and English economic terminology.
  2. Linguistic capital and human capital.
  3. Professional terminology of investment sphere.
  4. Communicative competence as a factor of human and sustainable development.

Courses

Publications

Сухий О.О. Особливості антонімії в англійській та українській інвестиційній термінології  (на прикладі «прямих інвестицій») / О.О. Сухий // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2018. – №2. – С.123–127.  http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/view/110/95

Сухий О.О., Жабинець О. Й. Міста обласного значення у міжнародній торгівлі послугами в умовах глобалізації: регіональний зріз // Проблеми економіки. – 2019. –  № 4 (42). – C.62-71. (Розглянуто співвідношення англомовних та україномовних термінів city, town, місто, місто обласного значення).

Сухий О. О. Поняття і роль фінансової складової процесів капіталотворення //  Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21 грудня 2018 р.). Львів, 2018, 328 с.

Економічна теорія : навч. посіб. / [Л. С. Томашик, Б.М. Шевчик, О.О. Перепьолкіна, О.О. Сухий] ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018. – 263 с.

Сухий О. О. Контрастивний аналіз антонімічних відношень термінів на позначення видів інвестицій в українській та англійській мові / Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (22-23 лютого 2018 р.). На пошану доцента кафедри англійської філології Огоновської Ольги Володимирівни (до 90-річчя від дня народження). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 84 с. – С.74-75.

Сухий О.О. Ієрархія концептів «капітал» і «монада» у творчій спадщині М. Руденка та їх виховне і наукове значення / О.О. Сухий // Материали за XIII международна научна практична конференция, Образованието и науката на XXI век (15-22 октомври 2017 г.). – София: Бял ГРАД-БГ, 2017 –  120 c. – C110-113.
http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info.cgi?idw=xyjhyEtqQMq5XiqPTS&id=229710

Сухий О.О., Перепьолкіна О.О. Соціально-економічні аспекти дослідження людського капіталу на мезоекономічному рівні / О.О.Сухий, О.О.Перепьолкіна // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – Вип. 27(2). – С. 146–149. (стаття має міждисциплінарний характер, оскільки розглянуто багатокомпонентну структуру концепту «людський капітал», запропоновано шляхи  гармонізації наявних суперечливих підходів до його структури, виділено додаткові видові компоненти). Журнал проіндексовано в наукометричних базах  Index Copernicus International, General Impact Factor, Eurasian  Scientific Journal Index, JIFACTOR, Journalfactor, Ae Global Index.
http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/243

Biography

Professional scientific and pedagogical work:

2017-present   Ivan Franko National University in Lviv, docent at the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics

2004-2017 Lviv University of Trade and Economics, Department of Theoretical and Applied Economics, lecturer (till 2008), docent (since 2008)

 

Education:

2004-2008 Ivan Franko National University in Lviv, Institute of Postgraduate Education

2000-2003 Ivan Franko National University in Lviv, full-time postgraduate student

1993-1999 Ivan Franko National University in Lviv, Faculty of Economics

Schedule