Oleksandra Litvinyak

Position: Associate Professor, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Email: oleksandra.litvinyak@lnu.edu.ua

Web page: lingua.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Academia.edu profile: lnulviv.academia.edu

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

Modern tendencies in translation studies, Ukrainian translation studies school of the 20th-21st centuries, translator/interpreter training, particularly the methodology of teaching interpreting, contrastive linguistics, translation of children’s literature.

Courses

Selected publications

  1. Pylypchuk O. “Eldorado E. A. Poe” v interpretatsiyakh H. Kochura ta Yu. Pokalchuka / O. Pylypchuk // Tvorchist Hryhoriya Kochura v konteksti ukrayinskoyi kultury XXI viku: do 100-richchia vid dnia narodzhennia Maystra. – Lviv, 2009. – S. 202-206.

2. Pylypchuk O. Ekvivalentnist u kontrastyvnomu analizi z pohliadu profesora Yu. O. Zhluktenka / O. Pylypchuk // Inozemna filolohiia. – 2011. – Vyp. 123. – S. 163-169.

3. Pylypchuk O. V. Profesor Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko yak teoretyk kontrastyvnoi linhvistyky / O. V. Pylypchuk // Studia Germanica et Romanica. – Donetsk, 2011. – Tom 8, № 3 (24). – 105-113.

4. Pylypchuk O. Perekladoznavchi pohliady profesora Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka / O. Pylypchuk // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya inozemni movy. – 2012. – Vyp. 19. – S. 342-347.

5. Pylypchuk O. Pytannia teoriyi i praktyky perekladu v naukovomu dorobku profesora Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka / O. Pylypchuk // Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriya: Filolohichni nauky (movoznavstvo). – 2012. – Vyp. 104 (1). – S. 287-291.

6. Pylypchuk O. V. Profesor Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko yak perekladach naukovoi literatury: zahalni aspekty / O. V. Pylypchuk // Studia Germanica et Romanica. – Donetsk, 2012. – T. 9, № 2 (26). – S. 127 – 135.

7. Pylypchuk O. «Porivnialna hramatyka anhliyskoi ta ukrayinskoi mov» profesoriv Yu. O. Zhluktenka (1960) i A. E. Levytskoho (2008) / O. Pylypchuk // Inozemna filolohiya, 2012. – Vyp. 124. – S. 136-146.

8. Leopolis Consulari. Storinkamy istorii konsulskoho Lvova / per. na anhl. O. Pylypchuk. – Lviv : Litopys, 2013. – 276 s.

9. Pylypchuk O. Perekladoznavchi pohliady profesora Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka v konteksti doslidzhen radianskoi shkoly perekladoznavstva // Inozemna filolohiya. – 2013. – Vyp. 125. – S. 150 – 158.

10. Pylypchuk O. Z istoriyi formuvannia sotsiolinhvistychnoyi terminolohiyi: zistavna kharakterystyka vidpovidnykiv U. Weinreicha ta Yu. Zhluktenka // Mova i suspilstvo. – 2013. – Vyp. 4. – S. 131 – 137.

11. Litviniak O. V. Scholarly legacy of professor Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko in the context of linguistic research in the 1950s – 1980s // Studia Germanica et Romanica. – 2014. – Т. 11, № 1 (31). – С. 121 – 131.

12. Pylypchuk O. Vnesok profesora Yuriya Oleksiiovycha Zhluktenka v doslidzhennia frazeolohiyi / O. Pylypchuk // Słowo.Tekst.Czas XII. – Szcecin-Greifswald, 2014. – T. 1. – S. 306-313.

13. Litviniak O. Professor Yuriy Zhluktenko’s Contribution to Methodology of Language Teaching / O. Litviniak // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127, Ч. 2. – С. 247-252.

14. Nevidkladna viyskova khirurhiya / per. z anhl. A. Kordiyak,  Ya. Vares (r. 13), B. Kossak (r. 31), N. Kuchumova (r. 11, 32), H. Leliv (vstup, r. 2, 3, 4, 5), R. Lesyk (r. 29, 30), O. Litvinyak (r. 12, 19, 34, 35, dod. 1) ta in. – Lviv : Nautilus, 2015. – [Rezhym dostupu do  onlain-versiyi] . – http://www.aumf.net/emergencywarsurgery/ukr.html

15. Litvinyak O.V.“Bile iklo” Dzheka Londona: posib. dlia chytannia i perekladu / O.V. Litvinyak. – K. : Znannia, 2015. – 126 s. (2,5 drukovanykh arkushi).

16. Litvinyak O.Yuriy Zhluktenko as an Educator / O. Litvinyak // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – Vol. III (29), Iss. 57. – P. 6–8.

17. Pylypchuk O. Perekladoznavchi pohliady profesora Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka / O. Pylypchuk // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya inozemni movy. – 2014. – Vyp. 22. – S. 170–175.

18. Pylypchuk O. Persha rozvidka z kontrastyvnoi linhvistyky v ukrayinskomu movoznavstvi / O. Pylypchuk // Prystrast nauky / uproriad. M. Latyk, H. Matviyiv. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2012. – S. 122–132.

19. Litvinyak O. Lyudskyi vymir ukrainskoho movoznavstva: postat Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka (31.08.1915 – 04.02.1990) / O. Litvinyak // Kameniar. – 2015. – № 4–5. – S. 12.

20. Litvinyak O. Translation Quality Assessment as Viewed by Professor Yuriy O. Zhluktenko / O. Litvinyak // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – Vol. III (16), Iss. 70. – P. 21-23.

21. Litvinyak O. V. Rol Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka u postupi ukrainskoyi filolohichnoyi dumky / O. V. Litvinyak // Movni i kontseptualni kartyny svitu. – Kyiv, 2015. – Vyp. 55. – S. 16-23..

22. Litvinyak O. Languages in Contact U. Weinreicha v rosiyskomu perekladi Yu. Zhluktenka / O. Litvinyak // Inozemna filolohiia. – 2015. – Vyp. 128. – S. 104 – 112.

23. Litvinyak O. Postat Yuriya Zhluktenka v ukrainskiy linhvokulturi / O. Litviniak // Dyvoslovo. – 2015. – № 10. – S. 37-39

24. Gatto J. T. Prykhovana prohrama obovyazkovoyi shkilnoyi osvity. Otuplennia / J. T. Gatto ; per. z anhl. O. Litvinyak. – Lviv : Litopys, 2016. – 100 s.

25. Litvinyak O. V. Vnesok profesora Yuriya Oleksiyovycha Zhluktenka u rozvytok perekladoznavstva i kontrastyvnoyi linhvistyky v Ukrayini : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk ; spets. 10.02.16 – «Perekladoznavstvo» / Oleksandra Volodymyrivna Litvinyak ; Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – Kyiv, 2016. – 20 s.

26. Litvinyak O. V. «Sertse temriavy» Dzhozefa Konrada : posibnyk dlia chytannia i perekladu / O. V. Litviniak. – Kyiv : Znannia, 2016. – 95 s.

Biography

Graduated from Ivan Franko National University of Lviv in 2009 with an MA diploma in English-Ukrainian translation/interpreting. In 2009-2010 worked as a secretary of the Hryhoriy Kochur Department of Translation/Interpreting Studies and Contrastive Linguistics at Ivan Franko National University of Lviv. 2010-2013 – Ph.D. student, specialty 10.02.16 – Translation Studies. Since 2013 – assistant professor at the Hryhoriy Kochur Department of Translation/Interpreting Studies and Contrastive Linguistics. In December 2016 presented a dissertation to gain a candidate degree in philology entitled “Contribution of Professor Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko to the development of Translation Studies and Contrastive Linguistics in Ukraine”

Schedule