Olha Vynnyk

Position: Associate Professor, Foreign Languages for Sciences Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-44-54

Research interests

 1. Linguistic and stylistic study of the text.
 2. Pragmatics and linguistics of the English Computer Science discourse.

Selected publications

Dissertation:

Винник О. Ю. Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.04 “Германські мови” / Винник Ольга Юріївна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

 

Manual:

Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків. / Винник Ольга Юріївна ; Львів: Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 184 с.

 

Articles:

 • ВинникО. Ю. Структурні та мовностилістичні особливості сучасного англомовного підручника з програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія: Філологічна : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 44. – 2014. – С. 64–65.
 • ВинникО. Ю. Концептуальна метафора в сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки. – Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 85–87.
 • ВинникО. Ю. Функціонування термінологічної лексики в англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653. Германська філологія. – С. 65–70. – Умовн. друк. арк. 0,38.
 • ВинникО. Ю. Структурно-семантичні та функційні особливості заголовків англомовних навчальних текстів з програмування / О. Ю. Винник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ : Видавництво Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 14 (273) липень 2013. – Частина ІІІ. – С. 22–27. – Умовн. друк. арк. 0,38.
 • Винник О. Ю. Образність у сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки. Серія“Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29. – 2012. – С. 262–264.
 • Винник О. Ю. Категорія авторитетності у сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 43–48.
 • Винник О. Ю. Особливості творення англійської термінології програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – О. : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2010. – Вип. 15. – С. 43–49.
 • Винник О. Ю. Дискурс, функціональний стиль, жанр, текст: співвідношення понять / О. Ю.  Винник // Філологічні студії. – № 2. – Луцьк : Волинський академічний дім, Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2004. – С. 55–62.
 • Юрчак О. Ю. Лінгвостилістичні засоби вираження діалогічності в комп’ютерному дискурсі / О. Ю. Юрчак // Вісник Харківського університету – Серія “Філологія”. – Вип. 33. – № 520.– Харків : ХНУ, 2001. – С. 142–147.
 • Юрчак О. Ю. Лінгвокогнітивні аспекти метафори у текстах на комп’ютерну тематику / О. Ю. Юрчак // Актуальні проблеми менталінгвістики : наук. зб. – Ч. I. – Черкаси : ЧДУ, 2001. C. 131–135.

Biography

1992–1997 student of Ivan Franko State University of L’viv, Faculty of Foreign Languages, Department of English. (Major: English Language and Literature)

 

Since 1997 junior lecturer of the Dept. of Foreign Languages (since 1998 the Dept. of Foreign Languages for Sciences), Faculty of Foreign Languages, Ivan Franko National University of L’viv.

Schedule