Винник Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на факультеті прикладної математики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olha.vynnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, дискурсознавство; когнітивно-комунікативні особливості сучасного англомовного дискурсу програмування.

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

  • Винник О. Ю. Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.04 “Германські мови” / Винник Ольга Юріївна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

Підручник з грифом МОН України:

  • Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків: підручник / О. Ю. Винник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 184 с.

Підручник:

 Статті:

  • Salamakha M. The discourse of American and British political interviews / Maryana Salamakha, Iryna Semeriak, Larysa Solohub, Olha Vynnyk, Iryna Bodnar // Revista Amazonia Investiga. – Vol 13. No 73 2024. – P. 165-176.
  • Винник О. Ю. Прагмалінгвістична характеристика англомовних підручників з вищої математики / О. Ю. Винник, Л. В. Сологуб // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 59 Том 1. 2023 – С. 50-53.
  • Винник О. Ю. Комунікативно-прагматичні та мовні особливості жанру англомовного блога програміста. / О. Ю. Винник, Г. Т. Крижанівська // Кременецькі компаративні студії : [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник] – 2023. Вип. XII. – С. 140-148.
  • Винник О. Ю. Адресантно-адресатний аспект сучасного англомовного дискурсу програмування. / О. Ю. Винник, І. М. Боднар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2021. – Вип. 11(79). – С. 50 – 52.

Біографія

1992 – 1997 cтудентка факультету іноземних мов  Львівського державного університету імені Івана Франка (Спеціальність: англійська мова та література);
1997 – 2014 асистент кафедри іноземних мов (з 1998 р. кафедра іноземних мов для природничих факультетів) факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
2012 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:“Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування” зі спеціальності 10.02.04 “Германські мови”. Науковий керівник  – Яхонтова Т.В., д. філол. наук., проф.;
2014 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

Методичні матеріали

Курси

  • “Іноземна мова (англійська)” для студентів І-ІІ курсів факультету прикладної математики та інформатики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  • “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” для студентів І курсу факультету прикладної математики та інформатики другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Розклад