Svitlana Voitiuk

Position: Associate Professor, English Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-04

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Style and Genre of a Literary WritingText Interpretation, Literature and Performing Arts, Methods of Teaching Foreign Languages

Teaching experience
– Stylistics;
– The Norton Anthology of English Literature;
– Text interpretation;
– Practical course of the English language

Courses

Publications

Monographs (with co-authors)

 1. Стиль и жанр художественного произведения (росїйською та англійською мовами) – Львов: Изд-во Львов. ун – та 1987 – 125 с. (зі співавт. Л.А.Кузнєцова, І.В.Вікторовська та ін.)
 2. The Foreign Critical Reputation of F.Scott Fitzgerald, 1980 – 2000. An Analysis and Annotated Bibliography (англійською мовою) – Library of Congress Catalogue-in-Publication Data, USA,  2004. – C. 185-205. (with co-auth. Linda C.Stanley et al.).

Articles (individual)

 1. Генрі Філдінг у радянському та зарубіжному літературознавстві. – Іноземна

філологія. Вип. 77. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1985. – С.117-122.

 1. Лінгвістичні особливості функціонування лексико-семантичної групи імзi значенням «мораль» у романі Г.Філдінга «Том Джонс». – Іноземна філологія.

Вип.83. Львів, 1986. – С.53-58

 1. Лексическое оформление косвенной и косвенно-прямой речи в романе

Г.Филдинга «Том Джонс» (російською мовою) – Укр.ИНИОН, 1985, №20225.

03.04.1985 – 13с.

 1. Речевая системность художественного стиля и ее актуализация (на материале английского просветительского романа) (російською та англійською мовами) – Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львов, 1990. – 17 с.
 2. Лексико-стилистические особенности актуализации семантико-асоциативных групп существитеельных со значением «лицо» и «объект» в романе Г.Филдинга «Том Джонс». – (російською мовою) – ИНИОН АН СССР, 1992. № 45871. -12.01.1992. – 13 с.
 3. Лексико-стилистические особенности актуализации времени и места действия в романе Г.Филдинга «Том Джонс» (російською мовою) – ИНИОН АН СССР, 1992. – № 45872. – 13.01.1992.
 4. Актуалізація динаміки авторської оповіді у романі Г.Філдінга «Том Джонс». – Іноземна філологія. – № 105. -Львів, 1993. – 117-124.
 5. Lexico-Stylistic Means of Psychologisation of the Narrative Prose Style in «Tender is the Night». (англійською мовою) – F.Scott Fitzgerald. A Centennial Tribute. – Ed. By Somdatta Mandal. – New Delhi, 1997. – Vol.1. – С.107-113.
 6. Семантико-ассоциативное значение слова как средство актуализации коммуникативной направленности текста (російською мовою). – Материалы докладов Международной научной конференции. – Минск: Бeларусь, 1998.- Т. 2. – С.145-146.
 7. Слово як засіб вираження оцінки. – Матеріали другої Західнорегіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль. -Травень 1999. – С.106-107.
 8. 13. Development By Means of Education (англійською мовою). – IATEFL-Ukraine Newsletter Issue. No20, June 2001. – С.28.
 9. 14. Text Decoding Comprehension (англійською мовою). – IATEFL-Ukraine Newsletter Issue No21. February 2002. – С .46-47.
 10. 15. Teachers in the Classroom (англійською мовою). – IATEFL-Ukraine Newsletter Issue No24. March 2003. 15-16.
 11. 16. Text, Context and Discourse in Terms of Contemporarу

Linguostylistics.(англійською мовою) – The Proceedings of the VIIth International

Conference CADSM 2003. – Lviv- Slavske, Ukraine 2003. – C.548-549.

 1. Стилі викладання і вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах.- Збірник наукових праць. Комунікативно-когнітивний аспект навчання іноземних мов для спеціальних цілей. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2004 – С. 20-21.
 2. Пелюстова заметіль яблуневого цвіту. – Роздуми та спогади про рідну четверту школу/До ювілею СШ 4 у місті Львові. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – С.68-69.
 3. Лингвостилистические средства актуализации иронии в английском романе

эпохи Просвещения (російською мовою) – Текст  як об’єкт лінгвістичного

дослідження і засіб навчання мови: Збірник наукових доповідей. – Полтава:

Освіта, 2007, – Т.1. – С. 34-42.

 1. Творча спадщина Ф.Скотта Фіцджеральда у порівняльному контексті культур Америки та України. – Львів: Вісник Львів. ун-ту. – Серія іноз. мови, – No 14. – С. 102 -105.
 2. Евфемізми як форма прояву ввічливої невизначеності в англійському мовному етикеті. – Одеса: Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 2008. – Вип.12. – Ч. 1. – С. 67 – 69.
 3. Жанротвірна лексика авторської оповіді в «Історії Тома Джонса, знайди» Генрі Філдінга. – Полтава: 2008. – Вип.1-2 (59-60) Серія філологічні науки – С.210-217
 4. Языковые и стилистические средства актуализации иронии в английском романе эпохи Просвещения – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И Вернадского – Серия Филология. Социальные коммуникации. – Том 22 (6). – Nо 2 – Симферополь, 2009. – С.407-413
 5. Асоціативне значення сова як чинник комунікативної прагматики тексту.

Наукові     записки Міжнародного гуманітарного ун-ту. – Вип. 15. – Одеса, 2010.

С.50-53.

 1. Корсаков Андрій Костянтинович. – Еncyclopedia: Львівський національний

університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Т.1. – С.650-651.

 1. Комічне та його актуалізація в «Історії Тома Джонса, знайди». Збірник наукових праць. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Том 1 (А-І). – Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2016. – С.94-98.

Abstracts (individual)

 1. Another Approach to Conducting Homereading Class in English Literature (англійською мовою) – Papers of the IATEFL-Ukraine Second Conference. Lviv. – April 1995. – С.173-174.
 2. Америка на пути мирного строительства (російською мовою) – Материалы

Международной конференции. – Запорожье, январь 1997. – С.110-112.

 1. Навчання диференціації функціональних стилів мови за допомогою

комп’ютера – Тези третьої Міжнародної конференції – Львів:  Львівська

Політехніка. – 27-30 квітня 1998. – С.10.

 1. Доцільність використання мультимедіа у виклададанні іноземних мов: за чи проти? – Тези доповідей Міжнародної конференції. – Київ, КНУ. – червень 1997. – С.13.
 2. Learning vs Teaching and Teaching vs Learning Styles (англійською мовою) – Conference Papers of the 5th National TESOL Ukraine Conference. – Lviv. – January 25-26, 2000, Lviv I.Franko University. – С.112-113.
 3. Terms of Endearment in English Language Teaching (англійською мовою). – Conference Papers of the Fourth IATEFL-West Ukraine Forum for Teachers of English: Львів: Видавництво «Апріорі», 2002. – С.10.
 4. Творча спадщина Ф.Скотта Фіцджеральда у контексті культур Америки і України – Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця», Київ, Національний авіаційний університет, 22-23 березня 2007р. – Том 2. – С.93-94.
 5. Дискурсні маркери комічної епопеї у прозі доби англійського відродження. – Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 30-31 жовтня 2007. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Частина 2. – С.217-219.
 6. Discourse, Text and Context as Referred to Linguistic Stylistics (англійською мовою) – Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие: Материалы международной научно-практической конференции. –Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2007. – С.36-38.
 7. Мовна особистість як актуальний чинник міжкультурної комунікації. –Збірник тез і матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України в умовах інтеграції в європейський освітній простір». – Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т, 2008. – С.26-27.
 8. Жанротвірна лексика авторської оповіді у «Великому Гетсбі» Френсіса Скотта Фіцджеральда. – Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008 – С. 94 -95.
 9. Harold Pinter’s “Moonlight” as a Silential Memory Play. – Матеріали ІХ Міжнар.наук.практ.конф.-Міжнар.гуманіт.ун-т, Одеса грудень 2016. – С.58-60

Methodical manuals (individual)

 1. Методичні вказівки до проведення занять з домашнього читання (на матеріалі роману А.Мердок «Замок на піску» ) (українською та англійською мовами). – Львів: Львів. ун-т, 1990. – 8 с.
 2. Методичні вказівки до проведення занять з домашнього читання (на матеріалі «Саги про Форсайтів» Джона Голсуорсі. – Львів: Львів ун-т, 1991.–8 с.
 3. Методичні вказівки до проведення занять з домашнього читання (на матеріалі англійської літературної казки). – українською та англійською мовами. – Львів: Львів. ун-т, 1992. – 10 с.

(with co-authors)

 1. Рекомендації до оформлення друкованих матеріалів у Видавничому центрі

ЛНУ ім.Івана Франка (зі співавт. Сулим В.Т.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ

ім.Івана Франка, 2005. – 67с.

 1. Програма з вивчення практичного курсу англійської мови для студентів ІУ курсу англійської філології. – Львів, Вид-во Львів. ун-ту, 2002. – 13 с. (зі співавт.)

  Texbooks (with co-authors)

 1. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 400с.
 2. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 399с.
 3. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 397с.
 4. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 399 с.
 5. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови (зі співавт.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 398с.

   (individual)

 1. Stylistics in a Concise Format: Guidelined Assignments to Practice and Learn. / Стилістика у стислому викладі: навчальний посібник англійською мовою. – Львів, Видавництво «ПРОМАН», 2013. – 184 с.
 2. Stylistics in a Concise Format: Guidelined Assignments to Practice and Learn / Стилістика у стислому викладі: навчальний посібник англійською мовою. – Видання друге, удосконалене. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Львів: В-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 212 с.

  Translations (individual and with co-authors)

 1. (з російської на англійську): I.R.Yukhnovskii. Phase Transitions of the Second Order: Collective Variables Method. – World Scientific Co., Pte.Ltd. – 1987. – 327с. (зі співавт. О.Я.Сабан).
 2. (з української на англійську): Kalina Tree / Mary Lu Walker. A World of

Children’s Songs. – New York: Friendship Press, USA. – 1993. – C.80. (зі співавт.

Мері Лу Уолкер).

 1. (з англійської на українську): Захисники каменів / сценарій мультиплікаційного фільму. – Львів: Галичина-фільм, 1995. – 211 с.
 2. (з української на англійську): Donald Junkins. Late at Night in the

Rowboat/Poems. – Lost Horse Press: Sandpoint-Idaho, USA. – 2005. – C.84-86. (вірші Лесі Українки і Тараса Шевченка, зі співавт. Дональд Джанкінс).

  Presentations at conferences (individual)

 1. F.Scott Fitzgerald in Ukraine and the Former USSR (англійською мовою). – Hofstra University, NY, USA. – September 1992.
 2. E.Hemingway in Ukraine and the Former USSR (англійською мовою). – Guangshi University, – July 1993.
 3. Psycholinguistic Approach to F.Scott Fitzgerald’s Prose Style (англійською мовою). – Paris, France. – July 1994.
 4. New Aspects of F.Scott Fitzgerald’s Reputation in Ukraine (англійською мовою). – Princeton University, NJ, USA. – September 1996.
 5. Integrating Skills in Foreign Language Teaching (англійською мовою). – West Ukraine IATEFL Conference. – Ternopil. – 24-25 March,
 6. Lesson Planning in Mixed Ability Classes (англійською мовою) – Outreach IATEFL Conference. – Lutsk. – 27-28 October,
 7. Directed Activities Related to Text (англійською мовою) – West IATEFL Regional Conference. – Lviv. – December 2000.
 8. Development by Мeans of Education (англійською мовою) – ALL-Ukrainian IATEFL Conference. – Kyiv. – December 2000.
 9. Усвідомлена інтерпретація тексту : стратегія і тактика декодування. – Наукова конференція ЛНУ ім. І.Франка. – 14-15 лютого 2001.
 10. Text Decoding Comprehension (англійською мовою). – First All-Ukrainian Teacher Development IATEFL Ukraine Forum. – Kharkiv. – 15-16 March, 2001.
 11. Teachers in the Classroom (англійською мовою). – Outreach Regional West Ukraine IATEFL Conference. – Uzhhorod. – May 2001.
 12. Video in English Language Teaching (англійською мовою). – Meeting of the Professional Development Team Organised by the British Council in Ukraine. – Illichivsk-Odessa. – 1-4 June,
 13. Text, Context and Discourse in Teaching Reading (англійською мовою). – Special Third IATEFL West Ukraine Forum for Teachers of English. – Lviv. – 23 November,
 14. Adjacency Pairs in Spoken Discourse (англійською мовою). – The 7th Annual IATEFL Ukraine National Conference. – Lviv. – 14-15 December,
 15. Terms of Endearment in English Language Teaching (англійською мовою). – Fourth IATEFL West Ukraine Conference for Тeachers of English. – Lviv. – 18 October, 2002.
 16. Текст, контекст і дискурс у терміносистемі сучасної лінгвостилістики. – Наукова конференція ЛНУ ім..Івана Франка. – Львів, лютий 2003.
 17. Стилі викладання і вивчення англійської мови у вищій школі. – Круглий стіл «Комунікативно-когнітивний аспект навчання іноземних мов для спеціальних цілей». – Львівський юридичний інститут МВС України. – Львів, 5 листопада 2004.
 18. Dzieci i mlodiez mniejszosci narodowych w Unii Europejskiej (польською мовою). – Міжнародна наукова конференція, Венгожево, Польща – 2-3 липня 2005.
 19. Лінгвостилістичні засоби актуалізації жіночої покори у сучасному англомовному оповіданні. – Наукова конференція ЛНУ ім.Івана Франка. – Львів, лютий 2007.
 20. Творча спадщина Ф.Скотта Фіцджеральда у контексті культур Америки і України – VIII Міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця», Київ, Національний авіаційний університет, 22-23 березня 2007р.
 21. Лингвостилистические средства актуализации иронии в английском романе эпохи Просвещения (російською мовою) – Міжнародна науково-практична конференція «Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови». – Полтава: Полтав.держ.пед.ун-т ім.В.Г.Короленка, 19-20 вересня 2007.
 22. Discourse, Text and Context as Referred to Linguistic Stylistics (англійською мовою) – Міжнародна науково-практична конференція «Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие» –Тирасполь: Приднестровский. ун-т,  30-31 октября 2007 г.
 23. Мовна особистість як актуальний чинник міжкультурної комунікації. – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України в умовах інтеграції в європейський освітній простір». Дніпропетровськ: Національний гірничий ун-т.  –  26-27 вересня 2007 р.
 24. Евфемізми як форма прояву ввічливої невизначеності в англійському мовному етикеті. – Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична теорія: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку»..- Одеса: Міжнародний гуманітарний ун-т, 28-30 травня 2008 року.
 25. Асоціативне значення сова як чинник комунікативної прагматики тексту. – Третя Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична теорія та прктика: історичні надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Одеса, Міжнародний гуманітарний ун-т, 14-16 травня 2010 року.
 26. Мовчання як засіб комунікації. – Наукова конференція ЛНУ ім.І вана Франка. – Львів, лютий 2012.
 27. Сценічна ремарка у п’єсі Гарольда Пінтера “Місячне сяйво”. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, лютий 2016.
 28. Комічне та його актуалізація в «Історії Тома Джонса, знайди». – ЛДУБЖД, Львів, травень 2016.
 29. Thornton Wilder’s «The Matchmaker» as a Farce. – Люблінський ун-т ім. Яна Павла ІІ, Люблін (Польща), травень 2016.
 30. Language and Style of D.H.Lawrence’s Essay “Why the Novel Matters”. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, лютий 2017.

Reviews (individual)

 1. Пастирська І.Я. English Language Practice/Практичні завдання з розвитку розмовних навичок з англійської мови для учнів та студентів середнього рівня знань. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 64с.
 2. Яковлєва І.В. Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада. – Дис. … канд. філол. наук. – Львів, 1998. – 208 с.
 3. Жовківський А.М. та ін. Мудрість народна – мудрість міжнародна (прислів’я дев’ятьма мовами). – Чернівці: Рута, 2004. – 257 с.
 4. Н.Д.Красюк. Ділове спілкування: проведення презентацій та написання звітів/ навчальний посібник англійською мовою. – Львів: Львівський банківський інститут, НБУ, 2004. – 144 с.
 5. Калашник Н.Г., Гетьман Н.О. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності/ навчальний посібник. – Запорізький юридичний інститут, Запоріжжя: ВАТ «Мотор-Січ», 2004. – 313с.
 6. Н.Г.Калашник, Ю.В.Орел-Халік. Читаємо англійською/навчально-методичний посібник. – Запорізький юридичний ін-т, Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 267с.
 7. Савчин В.Р. Новаторство творчості Миколи Лукаша в контексті українського художнього перекладу. – Дис. … канд. філол. наук. – 200 с.– Львів, 2005.
 8. Ісаєва О.С. та ін. Посібник з англійської мови для студентів 1 курсу медичного факультету. – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2008. – 140 с.
 9. Ковальчук Т.С. Система нереальних умовно-наслідкових періодів в англійській мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Одеса, 2008. – 22 с.
 10. Ісаєва О.С. та ін. Методичні вказівки з англійської мови (для студентів ІІ курсу медичного факультету. – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2009.-160 с.
 11. Лоленко О.О. Когнітивно-функціональні особливості гри слів (на матеріалі англійської і німецької мов) – Дис.… канд.філол.наук. – Миколаїв, 2009. – 175 с.
 12. Архіпова Н.П. Когнітивно-комунікатиний аспект простого речення (на матеріалі сучасної англійської мови). Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Одеса, 2010. – 22 с.
 13. Лоленко О.О. Когнітивно-функціональні особливості гри слів (на матеріалі англійської і німецької мов) – Дис…канд. філол. наук. – Миколаїв, 2010. – 195 с.
 14. Влох Н.М. Лінгвопрагматичні та параграфемні засоби англомовного постмодерністського тесту. – Дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2011. – 268 с.
 15. Данилова З.В., Лямзіна Р.К. та ін. Робоча та навчальна програми з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (англійська, німецька, французька) для студентів галузі знань 0302б міжнародні відносини» (рівень бакалавр денної та заочної форми навчання). – Львів: Львів. комерційна академія, 2011.
 16. Данилова З.В., Лямзіна Н.К. та ін. Робоча та навчальна програми з дисципліни «Теорія і практика перекладу (англійська мова, рівень бакалавр для студентів немовних вищих навчальних закладів). – Львів: Львів. комерційна академія, 2011.
 17. Natalie Horal’. Business Psychology (English for Specific Purposes)  / Посібник для студентів факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка. –  Lviv: “SPOLOM”, 2012. – 208 с.
 18. Павлишенко О. А. Квантитативні характеристики лексико-семантичних полів дієслова в авторських текстах англомовної художньої літератури. – Дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2015. – 278 с.

Biography

1980 – Graduation Degree in Roman and Germanic Languages and Literature (MA equivalent), Ivan Franko Lviv State University;
1990 – Candidate of Science (10.02.04 Germanic Languages), Ivan Franko Lviv State University;
1992 – Associate Professor, Ivan Franko Lviv State University

Professional experience
– 1992 – present – Associate Professor, Department of English Philology;
– 1985 – 1992 – Lecturer, Department of English Philology;
– 1982 – 1985 – postgraduate student;
– 1980 – 1982 – lab-assistant;
– 1978 – 1980, 1983-1985 – translator , Scientific Research Department, Faculty of Physics

Other professional experience
– 1989 – 1992 – interpreter for the sister-cities project “Lviv (Ukraine) – Corning (USA)” at the Lviv City Council;
– 1990 – 1994 – coordinator of the English Section of the Junior Academy of Science for the schoolchildren of Lviv Region;
– 1991 – 1993 – interpreter for the official meetings of the Lviv Region Council with the foreign delegations;
– 1992 (April) –interpreter at the Interdisciplinary Conference “Government Structures in the USA and the Sovereign States of the Former USSR”, Hofstra University, USA;
– 1996 – interpreter for the OSCE mission at the election campaign in Ukraine;
-1996 – present – member of the Professional Development Team, British Council, Ukraine;
– 2002-2003 – Secretary of the West Region of IATEFL Ukraine;
– 2003-2005 – the Head of the Board in English as the entrance exam to the Ivan Franko National University in Lviv;
– 2003-2005 – responsible for the Publishing Affairs at the Faculty of Foreign Languages;
– 2004 – interpreter for the OSCE mission at the election campaign in Ukraine;
– 2010 – teacher-trainer in English for the project Euro-2012

Miscellaneous

Supervision of dissertations
– in process

Specialist and accreditation boards
– 1980 – 2012 (February) – member of the Board for the Lviv Region Schoolchildren Olympiad in English;
– 1997-1999 – Head of the State Examination Board, Lviv Pedagogical College;
– 2002 (March) – vice-head of the Board for the All-Ukrainian Schoolchildren Olympiad in English, Kharkiv;
– 2003 (March) – vice-head of the Board for the All-Ukrainian Schoolchildren Olympiad in English, Poltava;
– 2003 (April) – member of the Board for the All-Ukrainian Contest ”The Best Teacher of 2003”, Lutsk;
– 2006(March) – vice-head of the Board for the All-Ukrainian Schoolchildren Olympiad in English, Zhytomyr;
– 2009-2010 – Head of the State Examination Board, Khust, Transcarpathian Region;
– 2010 (May) – member of the Board for the All-Ukrainian Students’ Olympiad in English, Lviv;
– 2012(January-February) – head of the Board for the Lviv Region Contest ”The Best Teacher of 2012”

Editorial
2001-2002 – member of the editorial board of IATEFL Ukraine Newsletter
Scholarships
1984 – Paris (France);
1996 – Saffron Walden (England);
1996 – Princeton University (USA);
1998 – Edinburgh University (Scotland);
2006 – Vienna University (Austria)

Schedule