Yulia Naniak

Position: Lecturer, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department, Associate Dean, Faculty of Foreign Languages for International Cooperation

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-43-74

Research interests

modern trends in Translation Studies,
ethnolinguistics,
cognitive linguistics,
pragmatics.

Courses

Publications

 1. Наняк Ю. Мовні засоби відтворення образу Відьми (трагедія Й. В. Ґете «Фауст» у перекладах, на матеріалі англомовних та українських перекладів) / Ю. Наняк // Теорія та практика перекладу / Наукові записки факультету романо-германської філології. [Том І. – Серія: Філологічні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 112 – 118.
 2. Наняк Ю. Микола Терентійович Улезко як перекладач «Фауста» Йогана Вольфганга фон Ґете / Ю. Наняк // Вісник Львівського ун-ту: Серія іноз. мови. – 2008. – № 15. – С. 238–243.
 3. Наняк Ю. Поезія Й. В. Ґете «Wanderers Nachtlied» у перекладі
  Г. П. Кочура / Ю. Наняк // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 298-301.
 4. Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете [Тези] /
  Ю. Наняк // Матеріали V Всеукр. наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», (Харків, 10–11 квіт. 2009 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х.: НТМТ, 2009. – С. 82-83.
 5. Наняк Ю. Вербалізований образ Ґретхен з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» у перекладах І. Франка та М. Лукаша / Ю. Наняк // Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 198-204. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nz/89_1/statti/44.pdf
 6. Наняк Ю. Пісні зі сцени «Auerbachs Keller in Leipzig» з трагедії Й. В. Ґете «Faust» у перекладі М. Лукаша / Ю. Наняк // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Випуск 30.– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 – С. 42-46.
 7. Наняк Ю. Перекладознавчий аналіз мовної особистості на матеріалі образу Марти з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» та її українських і англомовних перекладів / Ю. Наняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. № 9. – 2010. – С. 280-284.
 8. Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете / Ю. Наняк // Мандрівець / Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Видавництво “Мандрівець”. – 2010. – № 3. – С. 61-64. http://journal.mandrivets.com/images/file/Nanyak_2010_3.pdf
 9. Наняк Ю. Перекладознавчий аналіз мовної особистості на матеріалі образу Валентина з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» та її українських і англомовних перекладів / Ю. Наняк // Мова і культура. – Випуск 13. Том IV (140). – Київ. – 2010. – С. 352-357.
 10. Наняк Ю. Анна Свонвік як перекладач трагедії Й. В. Ґете «Фауст» [Тези] / Ю. Наняк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 49.
 11. Наняк Ю. Рецепція трагедії Й. В. Ґете «Фауст» в англомовному світі /
  Ю. Наняк // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (23-24 червня 2011 року). – Умань, 2011. – С. 56-60.
 12. Наняк Ю. Дмитро Загул як перекладач траґедії «Фавст» Йогана Вольфганга Ґете [Тези] / Ю. Наняк // Тези доповідей VІІ Міжнародної наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Вінниця : Нова Книга, 2013. – С. 121–122.
 13. Наняк Ю. Дмитро Загул як перекладач траґедії «Фавст» Йогана Вольфганга Ґете / Ю. Наняк // Іноземна філологія. –Вип. 127. – Ч . 2. – 2014. – С. 259–268. http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_127_2/articles/33.pdf
 14. Nanyak Yu. Cognitive and pragmatic levels of the belles-lettres speech personality: problems and opportunities in translation (as based on the images of characters from the tragedy «Faust» by J. W. Goethe and its Ukrainian and Anglophone translations) / Yu. Nanyak // Authenticity and Imitation in Translation and Culture : conference abstracts (Warsaw, 7-9 May 2015). – Warszawa : SWPS, 2015. – P. 44.
 15. Naniak Y. O. Modifications in the perception of evil spirits in the Ukrainian and Anglophone translations of «Faust» by J. W. Goethe / Y. Nanіak // Science and Education a New Dimension. Philology, IV(22), Issue: 99. – 2016. – P. 48–51. (Index Copernicus, Global Impact Factor, ISI). http://scaspee.com/all-materials/-modifications-in-the-perception-of-evil-spirits-in-the-ukrainian-and-anglophone-translations-of-faust-by-j-w-goethe-naniak-y-o
 16. Наняк Ю. «Фауст» Й. В. Ґете  у перекладі І. Франка: передумови та знаковість / Ю. Наняк // Записки Наукового Товариства імені Шевченка: до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка. – 2016. – Том CCLXIX. – С. 524–530.

Biography

Born on July 4, 1986.

In 2002 finished school № 28 in Lviv.
In July, 2002 entered Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Foreign Languages.

In 2007 received Master’s degree in Philology ( Ivan Franko National University of Lviv, Specialty – English-Ukrainian translation/interpreting).

2007 -2010 was a postgraduate student of the Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur of the Ivan Franko National University of Lviv.

Since 2010 – teacher at the Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur of the Ivan Franko National University of Lviv.

In 2018 defended the thesis in the speciality 10.02.16 at Taras Shevchenko National University of Kyiv (“Individualized speech as a problem of translation (based on the tragedy by J. W. Goethe «Faust» and its Anglophone and Ukrainian translations)”)

Schedule