Наняк Юлія Олегівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, заступник декана факультету іноземних мов з міжнародної співпраці

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: yuliya.nanyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • новітні тенденції у перекладознавстві,
 • лінгвокультурологія,
 • когнітивна лінгвістика,
 • лінгвістична прагматика.

Курси

Публікації

 1. Наняк Ю. Мовні засоби відтворення образу Відьми (трагедія Й. В. Ґете «Фауст» у перекладах, на матеріалі англомовних та українських перекладів) / Ю. Наняк // Теорія та практика перекладу / Наукові записки факультету романо-германської філології. [Том І. – Серія: Філологічні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 112 – 118.
 2. Наняк Ю. Микола Терентійович Улезко як перекладач «Фауста» Йогана Вольфганга фон Ґете / Ю. Наняк // Вісник Львівського ун-ту: Серія іноз. мови. – 2008. – № 15. – С. 238–243.
 3. Наняк Ю. Поезія Й. В. Ґете «Wanderers Nachtlied» у перекладі
  Г. П. Кочура / Ю. Наняк // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 298-301.
 4. Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете [Тези] /
  Ю. Наняк // Матеріали V Всеукр. наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», (Харків, 10–11 квіт. 2009 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х.: НТМТ, 2009. – С. 82-83.
 5. Наняк Ю. Вербалізований образ Ґретхен з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» у перекладах І. Франка та М. Лукаша / Ю. Наняк // Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 198-204. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nz/89_1/statti/44.pdf
 6. Наняк Ю. Пісні зі сцени «Auerbachs Keller in Leipzig» з трагедії Й. В. Ґете «Faust» у перекладі М. Лукаша / Ю. Наняк // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Випуск 30.– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 – С. 42-46.
 7. Наняк Ю. Перекладознавчий аналіз мовної особистості на матеріалі образу Марти з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» та її українських і англомовних перекладів / Ю. Наняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. № 9. – 2010. – С. 280-284.
 8. Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете / Ю. Наняк // Мандрівець / Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Видавництво “Мандрівець”. – 2010. – № 3. – С. 61-64. http://journal.mandrivets.com/images/file/Nanyak_2010_3.pdf
 9. Наняк Ю. Перекладознавчий аналіз мовної особистості на матеріалі образу Валентина з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» та її українських і англомовних перекладів / Ю. Наняк // Мова і культура. – Випуск 13. Том IV (140). – Київ. – 2010. – С. 352-357.
 10. Наняк Ю. Анна Свонвік як перекладач трагедії Й. В. Ґете «Фауст» [Тези] / Ю. Наняк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 49.
 11. Наняк Ю. Рецепція трагедії Й. В. Ґете «Фауст» в англомовному світі /
  Ю. Наняк // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (23-24 червня 2011 року). – Умань, 2011. – С. 56-60.
 12. Наняк Ю. Дмитро Загул як перекладач траґедії «Фавст» Йогана Вольфганга Ґете [Тези] / Ю. Наняк // Тези доповідей VІІ Міжнародної наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Вінниця : Нова Книга, 2013. – С. 121–122.
 13. Наняк Ю. Дмитро Загул як перекладач траґедії «Фавст» Йогана Вольфганга Ґете / Ю. Наняк // Іноземна філологія. –Вип. 127. – Ч . 2. – 2014. – С. 259–268. http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_127_2/articles/33.pdf
 14. Nanyak Yu. Cognitive and pragmatic levels of the belles-lettres speech personality: problems and opportunities in translation (as based on the images of characters from the tragedy «Faust» by J. W. Goethe and its Ukrainian and Anglophone translations) / Yu. Nanyak // Authenticity and Imitation in Translation and Culture : conference abstracts (Warsaw, 7-9 May 2015). – Warszawa : SWPS, 2015. – P. 44.
 15. Naniak Y. O. Modifications in the perception of evil spirits in the Ukrainian and Anglophone translations of «Faust» by J. W. Goethe / Y. Nanіak // Science and Education a New Dimension. Philology, IV(22), Issue: 99. – 2016. – P. 48–51. (Index Copernicus, Global Impact Factor, ISI). http://scaspee.com/all-materials/-modifications-in-the-perception-of-evil-spirits-in-the-ukrainian-and-anglophone-translations-of-faust-by-j-w-goethe-naniak-y-o
 16. Наняк Ю. «Фауст» Й. В. Ґете  у перекладі І. Франка: передумови та знаковість / Ю. Наняк // Записки Наукового Товариства імені Шевченка: до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка. – 2016. – Том CCLXIX. – С. 524–530.
 17. Nanyak Y. Language personality: Problems and Opportunities in Translation (based on the characters from the tragedy Faust by Johann Wolfgang von Goethe and its Ukrainian and Anglophone translations) / Y. Nanyak // Culture(s) and Authenticity: The Politics of Translation and the Poetics of Imitation. – Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. Berlin. – 2017. – р. 173-182. (Scopus)
 18. Naniak Yu. The image of Mephistopheles from J. W. Goethe’s «Faust» in Ukrainian and Anglophone translations. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наук. конф. з міжнародною участю (04-05 квітня 2019 р.). Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2019. С. 90-91.
 19. Naniak Translations of J. W. Goethe’s Faust in Ukraine and the Anglophone World: the Cultural Aspect. National Identity in Literary Translation (Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Book 25). Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; New Edition. 2019. pp.
 20. Наняк Ю. [14 березня 2019 р.] / Юлія Наняк // Вісник НТШ. – 2019. -Число 62. – С. 111-112.
 21. Наняк Ю. [7-8 листопада 2019 р.] / Юлія Наняк // Вісник НТШ. – 2019. -Число 62. – С. 117.
 22. Naniak Modifications in the Perception of the Characters in the Ukrainian and Anglophone Translations of J.W. Goethe’s Faust. Translation and Power (Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Book 27). Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; New Edition. 2020. pp. 171-179.
 23. Naniak Yu. Upon your word. Supplementary materials to Upstream Upper Intermediate B2+. Lviv. 2020 // https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Upon-you-word.-Upstream-B2-materials.docx

Біографія

Народилася 4 липня 1986 року.

2002 року закінчила середню загальноосвітню школу № 28 м. Львова.

У липні 2002 року вступила до Львівського національного університету ім. Івана Франка на факультет іноземних мов.

У 2007 році отримала диплом магістра філології (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Спеціальність –  англо-український переклад).

З 2007 по 2010 рік була аспірантом кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» та її англомовних і українських перекладів)»

Методичні матеріали

Розклад