Наняк Юлія Олегівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, заступник декана факультету іноземних мов з міжнародної співпраці

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: yuliya.nanyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • новітні тенденції у перекладознавстві,
 • лінгвокультурологія,
 • когнітивна лінгвістика,
 • лінгвістична прагматика.

Курси

Публікації

 1. Наняк Ю. Мовні засоби відтворення образу Відьми (трагедія Й. В. Ґете «Фауст» у перекладах, на матеріалі англомовних та українських перекладів) / Ю. Наняк // Теорія та практика перекладу / Наукові записки факультету романо-германської філології. [Том І. – Серія: Філологічні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 112 – 118.
 2. Наняк Ю. Микола Терентійович Улезко як перекладач «Фауста» Йогана Вольфганга фон Ґете / Ю. Наняк // Вісник Львівського ун-ту: Серія іноз. мови. – 2008. – № 15. – С. 238–243.
 3. Наняк Ю. Поезія Й. В. Ґете «Wanderers Nachtlied» у перекладі
  Г. П. Кочура / Ю. Наняк // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 298-301.
 4. Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете [Тези] /
  Ю. Наняк // Матеріали V Всеукр. наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», (Харків, 10–11 квіт. 2009 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х.: НТМТ, 2009. – С. 82-83.
 5. Наняк Ю. Вербалізований образ Ґретхен з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» у перекладах І. Франка та М. Лукаша / Ю. Наняк // Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 198-204. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nz/89_1/statti/44.pdf
 6. Наняк Ю. Пісні зі сцени «Auerbachs Keller in Leipzig» з трагедії Й. В. Ґете «Faust» у перекладі М. Лукаша / Ю. Наняк // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Випуск 30.– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 – С. 42-46.
 7. Наняк Ю. Перекладознавчий аналіз мовної особистості на матеріалі образу Марти з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» та її українських і англомовних перекладів / Ю. Наняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. № 9. – 2010. – С. 280-284.
 8. Наняк Ю. Микола Лукаш як перекладач «Фауста» Й. В. Ґете / Ю. Наняк // Мандрівець / Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Видавництво “Мандрівець”. – 2010. – № 3. – С. 61-64. http://journal.mandrivets.com/images/file/Nanyak_2010_3.pdf
 9. Наняк Ю. Перекладознавчий аналіз мовної особистості на матеріалі образу Валентина з трагедії Й. В. Ґете «Фауст» та її українських і англомовних перекладів / Ю. Наняк // Мова і культура. – Випуск 13. Том IV (140). – Київ. – 2010. – С. 352-357.
 10. Наняк Ю. Анна Свонвік як перекладач трагедії Й. В. Ґете «Фауст» [Тези] / Ю. Наняк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 49.
 11. Наняк Ю. Рецепція трагедії Й. В. Ґете «Фауст» в англомовному світі /
  Ю. Наняк // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (23-24 червня 2011 року). – Умань, 2011. – С. 56-60.
 12. Наняк Ю. Дмитро Загул як перекладач траґедії «Фавст» Йогана Вольфганга Ґете [Тези] / Ю. Наняк // Тези доповідей VІІ Міжнародної наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Вінниця : Нова Книга, 2013. – С. 121–122.
 13. Наняк Ю. Дмитро Загул як перекладач траґедії «Фавст» Йогана Вольфганга Ґете / Ю. Наняк // Іноземна філологія. –Вип. 127. – Ч . 2. – 2014. – С. 259–268. http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_127_2/articles/33.pdf
 14. Nanyak Yu. Cognitive and pragmatic levels of the belles-lettres speech personality: problems and opportunities in translation (as based on the images of characters from the tragedy «Faust» by J. W. Goethe and its Ukrainian and Anglophone translations) / Yu. Nanyak // Authenticity and Imitation in Translation and Culture : conference abstracts (Warsaw, 7-9 May 2015). – Warszawa : SWPS, 2015. – P. 44.
 15. Naniak Y. O. Modifications in the perception of evil spirits in the Ukrainian and Anglophone translations of «Faust» by J. W. Goethe / Y. Nanіak // Science and Education a New Dimension. Philology, IV(22), Issue: 99. – 2016. – P. 48–51. (Index Copernicus, Global Impact Factor, ISI). http://scaspee.com/all-materials/-modifications-in-the-perception-of-evil-spirits-in-the-ukrainian-and-anglophone-translations-of-faust-by-j-w-goethe-naniak-y-o
 16. Наняк Ю. «Фауст» Й. В. Ґете  у перекладі І. Франка: передумови та знаковість / Ю. Наняк // Записки Наукового Товариства імені Шевченка: до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка. – 2016. – Том CCLXIX. – С. 524–530.

Біографія

Народилася 4 липня 1986 року.

2002 року закінчила середню загальноосвітню школу № 28 м. Львова.

У липні 2002 року вступила до Львівського національного університету ім. Івана Франка на факультет іноземних мов.

У 2007 році отримала диплом магістра філології (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Спеціальність –  англо-український переклад).

З 2007 по 2010 рік була аспірантом кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» та її англомовних і українських перекладів)»

Розклад