Zoryana Kotsyuba

Position: Professor, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-43-74

Email: zoryana.kotsyuba@lnu.edu.ua

Courses

Publications

Zoryana Kotsyuba has authored more than 70 publications. The following selection may give some insight:

І. Monograph:
Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного): монографія. – Львів: ДП “Видавничий дім “Укрпол”, 2010. – 472 с.

ІІ. Manual for students:
British and American systems of Justice / Британська та американська системи правосуддя: Посібник з англійської мови (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Протокол № 14/182-847 від 22.04.2004). – Львів: Атлас, 2004. – 324 с.

ІІІ. Articles:
• Семантична структура номінативних речень англійської та української мов // Мовознавство. – 2002. – № 2-3. – С. 56 – 62.
• Відмежування номінативних речень від омонімних структур (на матеріалі англійської та української мов) // Мовознавство. – 2003. – № 5. – С. 56 – 64.
• До питання про пареміологічний парадокс // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 41 – 53.
• Народне vs. наукове тлумачення прислів’їв (на матеріалі української та англійської мов) // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 73 – 82.
• Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань // Мовознавство. – 2008. – № 4 – 5. – С. 101 – 118.
• Відтворення номінацій запахів в англомовних перекладах української прози // Іноземна філологія: Український наук. збірник. – Вип. 120. – Львів: ЛНУ, 2008. – С. 139–149. http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_120/articles/20%20kotsiuba%20IF%20120%203%203%20formatted%20.pdf
• Опозиційне структурування дійсності як основа побудови концептуальних взаємозв’язків у паремійних фондах мов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 209 – 213.
• Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження // Мовознавство. – 2009. – № 2. – С. 34 – 47.
• Універсальність паремійної вербалізації етностереотипів (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія”. – Т. 12. – № 2. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 66 – 76.
• Дифузний характер колективних уявлень про своїх у пареміях слов’янських, германських і романських мов // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – № 1 (19). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 71 – 77.
• Зіставна етносемантика паремійного протиставлення „бідний – багатий” (українсько-англійські паралелі) // Ukraina Irredenta: Literatuta i język Ukrainy XX wieku, “Studia Ruthenica Cracoviensia”, 5 / Pod redakcją J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany. – Kraków: Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – С. 187 – 195.
• Лінгвістичні аспекти дослідження прислів’їв і приказок // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Донецьк. нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – С. 74 – 79.
http://r.donnu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/1526/2/LS_24_OST.pdf#page=74
• Честь і чесність: взаємозв’язки концептів в ієрархії цінностей різномовних народів (на матеріалі паремій слов’янських, германських і романських мов) // Studia Slavistychne. Etnolingwistyka i komunikacja miedzykulturowa. Z. 1. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2013. – S. 217 – 228.
• Проблема локальності (регіональності) різномовних прислів’їв і приказок у лінгвістичному дослідженні // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Зб. наук. праць / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 253 – 257. http://liber.onu.edu.ua/pdf/akt_probl_ling-1.pdf#page=253
• Вербалізація взаємозв’язку «жінка – чорт» у пареміях слов’янських, германських і романських мов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія «Філологія (мовознавство)». Вип. 21. – Вінниця: Планер, 2015. – С. 363 – 368.
file:///C:/Users/123/Downloads/Nzvdpu_filol_2015_21_76.pdf
• Взаємозв’язки опозицій «своє – чуже» та «я – вони» в побутовій свідомості носіїв слов’янських, германських і романських мов (на матеріалі паремій) // Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства : Колективна монографія / Гол. ред. К. І. Мізін. – Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 314 – 325.
• Англо-українські контрастивні граматичні студії в Україні (тяглість традиції й невивчені уроки проф. Ю. О. Жлуктенка) / З. Г. Коцюба // Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2 – 3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2017. – С. 100 – 107.

Schedule