Коцюба Зоряна Григорівна

Посада: професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: zoryana.kotsyuba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Зіставне мовознавство, лінгвокультурологія, пареміологія, перекладознавство. У зіставному аспекті досліджує особливості паремійної вербалізації універсальних і національних базових світоглядних засад носіїв слов’янських, германських і романських мов, універсальні матричні паремійні опозиції та специфіку їх внутрішніх й зовнішніх взаємозв’язків у різноструктурних мовах, національні пріоритети в системі цінностей різномовних народів, об’єктивовані в традиційних текстах народної культури. Проводила зіставні й перекладознавчі дослідження в царині синтаксису української й англійської мов.

Курси

Публікації

Опублікувала понад 80 праць наукового і навчально-методичного характеру, серед них 1 монографія та 1 посібник із грифом МОН України.
Основні публікації
І. Монографія:
Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного): монографія. – Львів: ДП “Видавничий дім “Укрпол”, 2010. – 472 с.
ІІ. Навчальний посібник:
British and American systems of Justice / Британська та американська системи правосуддя: Посібник з англійської мови (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Протокол № 14/182-847 від 22.04.2004). – Львів: Атлас, 2004. – 324 с.
ІІІ. Статті:
• Семантична структура номінативних речень англійської та української мов // Мовознавство. – 2002. – № 2-3. – С. 56 – 62.
• Відмежування номінативних речень від омонімних структур (на матеріалі англійської та української мов) // Мовознавство. – 2003. – № 5. – С. 56 – 64.
• До питання про пареміологічний парадокс // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 41 – 53.
• Народне vs. наукове тлумачення прислів’їв (на матеріалі української та англійської мов) // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 73 – 82.
• Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань // Мовознавство. – 2008. – № 4 – 5. – С. 101 – 118.
• Відтворення номінацій запахів в англомовних перекладах української прози // Іноземна філологія: Український наук. збірник. – Вип. 120. – Львів: ЛНУ, 2008. – С. 139–149. http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_120/articles/20%20kotsiuba%20IF%20120%203%203%20formatted%20.pdf
• Опозиційне структурування дійсності як основа побудови концептуальних взаємозв’язків у паремійних фондах мов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 209 – 213.
• Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження // Мовознавство. – 2009. – № 2. – С. 34 – 47.
• Універсальність паремійної вербалізації етностереотипів (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія”. – Т. 12. – № 2. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 66 – 76.
• Дифузний характер колективних уявлень про своїх у пареміях слов’янських, германських і романських мов // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – № 1 (19). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 71 – 77.
• Зіставна етносемантика паремійного протиставлення „бідний – багатий” (українсько-англійські паралелі) // Ukraina Irredenta: Literatuta i język Ukrainy XX wieku, “Studia Ruthenica Cracoviensia”, 5 / Pod redakcją J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany. – Kraków: Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – С. 187 – 195.
• Лінгвістичні аспекти дослідження прислів’їв і приказок // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Донецьк. нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – С. 74 – 79.
http://r.donnu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/1526/2/LS_24_OST.pdf#page=74
• Честь і чесність: взаємозв’язки концептів в ієрархії цінностей різномовних народів (на матеріалі паремій слов’янських, германських і романських мов) // Studia Slavistychne. Etnolingwistyka i komunikacja miedzykulturowa. Z. 1. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2013. – S. 217 – 228.
• Проблема локальності (регіональності) різномовних прислів’їв і приказок у лінгвістичному дослідженні // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Зб. наук. праць / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 253 – 257. http://liber.onu.edu.ua/pdf/akt_probl_ling-1.pdf#page=253
• Вербалізація взаємозв’язку «жінка – чорт» у пареміях слов’янських, германських і романських мов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія «Філологія (мовознавство)». Вип. 21. – Вінниця: Пла•нер, 2015. – С. 363 – 368.
file:///C:/Users/123/Downloads/Nzvdpu_filol_2015_21_76.pdf
• Взаємозв’язки опозицій «своє – чуже» та «я – вони» в побутовій свідомості носіїв слов’янських, германських і романських мов (на матеріалі паремій) // Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства : Колективна монографія / Гол. ред. К. І. Мізін. – Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 314 – 325.
• Англо-українські контрастивні граматичні студії в Україні (тяглість традиції й невивчені уроки проф. Ю. О. Жлуктенка) // Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2 – 3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2017. – С. 100 – 107.
• Рецензія на монографію Дочу А. Р. “Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону)”. Мовознавство. 2018. № 3. С. 59 – 62.
• Реалізація колективних уявлень про красу в пареміях слов’янських, германських і романських мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 39. Том 2, 2019. С. 107–111.
• Методологічні проблеми зіставного дослідження паремій (універсальне vs. національне). Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія / Гол. ред. К. І. Мізін. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2019. С. 384–390.
• Взаємозв’язок «закон – справедливість» у побутовій свідомості слов’ян, германців і романців (на матеріалі паремій). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 44. 2020. С. 176–180.
• Методологічні проблеми лінгвокультурологічного аналізу міжмовних паремійних відповідників (на матеріалі паремій із ключовим словом «воля/свобода»). Закарпатські філологічні студії. Т. 1. Вип. 23. Ужгород: Вид. дім «Гельветика», 2022. С. 186–190.

Біографія

У 1993 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка. З 1993 до 2022 року працювала в цьому інституті (нині університеті) на посадах викладача, доцента, професора. З 2011 р. – у Львівському національному університеті імені Івана Франка (до 2022 року – за сумісництвом) на посадах доцента, професора.
Закінчила стаціонарну аспірантуру у Львівському державному університеті імені Івана Франка, докторантуру – в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. Кандидат філологічних наук з 2001 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство на тему «Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов) захистила в Київському національному університеті імені Т. Шевченка. Вчене звання доцента кафедри англійської філології присвоєно 2004 року. Доктор філологічних наук з 2011 року. Докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство на тему «Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект)» захистила в Київському національному університеті імені Т. Шевченка. Вчене звання професора кафедри германських мов і перекладознавства отримала 2012 року. Член спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів. Підготувала 4 кандидатів філологічних наук.
Опублікувала понад 80 праць наукового і навчально-методичного характеру, серед них 1 монографія та 1 посібник із грифом МОН України.

Розклад