Khrystyna Dyakiv

Position: Professor, Intercultural Communication and Translation Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-46-80

Courses

Publications

1. Дяків Х. Комунікативна організація мовленнєвого жанру “застереження” (на матеріалі німецької мови) / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (3). – С. 336–339. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
2. Дяків Х. Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах / Х. Дяків // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 15. – С. 97–106. – (Серія “Іноземні мови”).
3. Дяків Х. Застереження у сучасній німецькій мові : жанротвірні ознаки / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 304–307. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
4. Дяків Х. Комунікативні смисли застереження в німецькій та українській мовах / Х. Дяків // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – Вип. 21. – С. 242–247.
5. Дяків Х. Ю. Вербалізація застереження у німецькій та українській мовах / Х. Ю. Дяків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – С. 155–160. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
6. Dyakiv K. Die Ermahnung und ihre Realisierungsmittel im Deutschen [Електронний ресурс] / K. Dyakiv // IDV–Magazin. – 2009. – Heft 81. – S. 369–382. – Режим доступу до журн. :

http://www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin81.pdf

7. Dyakiv K. Aspekte der kommunikativen Struktur der Ermahnung / K. Dyakiv // Прагмалингвистика и практика речового общения : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д. : ИПО ПИ ЮФУ, 2009. – Вып. 3. – С. 155–161.
8. Дяків Х. Мовленнєвий жанр “застереження” в аспекті міжкультурної комунікації / Х. Дяків // Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації : монографія / [авт. кол. : Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. та ін.]. – Львів : ПАІС, 2010. – С. 93–123.
9. Dyakiv K. Pragmatische Besonderheiten der Ermahnung im Deutschen und Ukrainischen / Khrystyna Dyakiv // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine : Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2011. – S. 181–191.
10. Dyakiv K. Das Problem des Sprechgenres in der modernen Linguistik / K. Dyakiv // Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної : перспективи розвитку : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів та VIII Українсько-баварського конгресу германістів, (Тернопіль, 24–25 жовтня 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 130–131.
11. Dyakiv K. Aspekte der kommunikativen Organisation des Sprechgenres / K. Dyakiv // Перспективи німецької мови та германістики в Україні : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, (Чернівці, 16–17 жовтня 2009 р.). – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – С. 42–43.
12. Дяків Х. Засоби реалізації мовленнєвого жанру “застереження” в українській та німецькій мовах / Х. Дяків // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі : матеріали XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, (Львів, 22–23 жовтня 2010 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 64–65.
13. Дяків Х. Роль контексту для вираження застереження / Х. Дяків // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, (Ужгород, 28–29 жовтня 2011 р.). – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2011. – С. 79–81.
14. Дяків Х. Специфіка каналів комунікації застереження / Х. Дяків // Deutsche Sprache im ukrainischen Kontext: Bildung und Entwicklung der Sprachkompetenz, kontrastive Untersuchungen und interkulturelle Kommunikation: матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, (21–22 вересня 2012 р., Одеса, ОНУ ім. І. І. Мечникова). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 75–76.
15. Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники. Укладачі: Віталіш Л.П., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
16. Топоси культур і спогадів. Упорядник: Христина Дяків. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 311 с.
17. Багаторівневий іспит (А2-В2). Німецька мова. Модель тесту. – Київ, 2010. Автори тексту: О.Брьозгол, С.Дружбяк, Х.Дяків та ін. – 32 c.
18. Автореферат: Дяків Х. Ю. Мовленнєвий жанр застереження та засоби його реалізації в українській і німецькій мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.17 “ порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Х. Ю. Дяків. – Київ, 2012. – 19 с.
19. Дяків Х. Види мовленнєвого жанру “застереження” в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 118. – С. 81–85. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
20. Дяків Х. Жанрова тональність застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 108–110. – (Серія філологічна).
21. Дяків Х. Комунікативна мета застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Non progredi est regredi : збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упор. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 89–97.
22. Non progredi est regredi : збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упор. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – 360 с.
23. Dyakiv Kh. Der illokutionäre Zweck der Ermahnung im Deutschen und Ukrainischen / Х. Дяків // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : матеріали XХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С. 58–60.
24. Дяків Х. Ю. Особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 70–72.
25. Дяків Х. Імплікатури спілкування у ситуації застереження / Х. Дяків // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. – Вип. 25. – С. 242–247.

Schedule