Дяків Христина Юріївна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: khrystyna.dyakiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • порівняльна типологія германських і слов’янських мов
 • лінгвістична генологія і теорія мовленнєвих жанрів
 • прагматика
 • комунікативна лінгвістика
 • когнітивна лінгвістика
 • конверсаційний аналіз
 • лінгвістика тексту
 • соціолінгвістика
 • міжкультурна комунікація
 • теорія і практика художнього перекладу

Курси

Публікації

І. Статті у наукових виданнях:

 1. Дяків Х. Комунікативні стратегії в німецькомовну політичному відеоінтерв’ю / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 153. – С. 227–232. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 2. Petrashchuk N., Dyakiv Kh. Universitäre DaF-Lehrerausbildung und wissenschaftlicher Nachwuchs in der Ukraine / Petrashchuk N., Dyakiv Kh. // DaF-Lehrerausbildung in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-Knapp und Katalin Boocz-Barna. – München: Judicium Verlag GmbH München, 2016. – S. 352–358.
 3. Дяків Х. Українська девіатологія: стан і перспективи розвитку / Х. Дяків // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2016. – 4 (20). – Issue 85. – S. 20-24.
 4. Dyakiv Kh. Sich irren ist menschlich oder Erfolg durch Misserfolg / Khrystyna Dyakiv // Ansätze – Begründungen – Maßstäbe. Germanica Wratislaviensia. Iwona Bartoszewicz, Marek Halub, Tomasz Malyszek. – Wroclaw, 2016. – 141. – S. 197–210.
 5. Dyakiv Kh. Tollpatschig interviewen oder interviewt werden – Kurzvideos im ukrainischen und deutschen Fernsehen / Khrystyna Dyakiv // tekst i dyskurs – text und diskurs. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur. – Warszawa-Rzeszow, 2016. – 9. – S. 161–182.
 6. Дяків Х. Інтерв’ю як матеріал філологічних досліджень в Україні: перспективи в девіатології / Х. Дяків // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – Вип. 129. – С. 103–109.
 7. Дяків Х. Розвиток ідей комунікативної девіатології у сучасній німецькомовній лінгвістиці / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 138. – С. 60–63. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 8. Дяків Х. Лінгвокраїнознавчий аспект комунікативних невдач / Х. Дяків // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 1-2 (11-12), Ч. 1. – С. 207-210.
 9. Дяків Х. Комунікативна девіатологія в Україні: огляд проблематики / Х. Дяків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – Вип. 6 (331). – С. 168-174. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 10. Дяків Х. Чи завжди комунікативні невдачі невдалі? / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 60–63. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 11. Дяків Х. Умови (не)успішності відеоінтерв’ю / Х. Дяків // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 2015. – Вип. 15. – Том 1. – С. 155–57. – (Серія “Філологія).
 12. Дяків Х. Комунікативні девіації в інтерв’ю на матеріалі німецької та української преси / Х. Дяків // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 104–106. – (Серія філологічна).
 13. Дяків Х. Чинник комунікативного минулого застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 107–110. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 14. Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До місяця” ЙоганнаВольфґанґа Ґете у перекладі Григорія Кочура / Х. Дяків. – Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127. Ч. 2 – С. 111-117.
 15. Дяків Х. Види мовленнєвого жанру “застереження” в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 118. – С. 81–85. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 16. Дяків Х. Жанрова тональність застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 108–110. – (Серія філологічна).
 17. Дяків Х. Комунікативна мета застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Non progredi est regredi : збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упор. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 89–97.
 18. Дяків Х. Ю. Особливості каналів комунікації видів застереження в українській і німецькій мовах / Х. Дяків // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 70–72.
 19. Дяків Х. Імплікатури спілкування у ситуації застереження / Х. Дяків // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 3–9.
 20. Дяків Х. Ю. Мовленнєвий жанр застереження та засоби його реалізації в українській і німецькій мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.17 “ порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Х. Ю. Дяків. – Київ, 2012. – 22 с.
 21. Дяків Х. Ю. Вербалізація застереження у німецькій та українській мовах / Х. Ю. Дяків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 5. – С. 155–160. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 22. Dyakiv K. Pragmatische Besonderheiten der Ermahnung im Deutschen und Ukrainischen / Khrystyna Dyakiv // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2011. – S. 181–
 23. Дяків Х. Мовленнєвий жанр “застереження” в аспекті міжкультурної комунікації / Х. Дяків // Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації : монографія / [авт. кол. : Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. та ін.]. – Львів : ПАІС, 2010. – С. 93–123.
 24. Дяків Х. Застереження у сучасній німецькій мові : жанротвірні ознаки / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 304–307. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 25. Дяків Х. Комунікативні смисли застереження в німецькій та українській мовах / Х. Дяків // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – Вип. 21. – С. 242–247.
 26. Dyakiv K. Die Ermahnung und ihre Realisierungsmittel im Deutschen [Електронний ресурс] / K. Dyakiv // IDV–Magazin. – 2009. – Heft – S. 369–382.
 27. Dyakiv K. Aspekte der kommunikativen Struktur der Ermahnung / K. Dyakiv // Прагмалингвистика и практика речового общения : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д. : ИПО ПИ ЮФУ, 2009. – Вып. 3. – С. 155–161.
 28. Дяків Х. Комунікативна організація мовленнєвого жанру “застереження” (на матеріалі німецької мови) / Х. Дяків // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (3). – С. 336–339. – (Серія “Філологічні науки” : мовознавство).
 29. Дяків Х. Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах / Х. Дяків // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 15. – С. 97–106. – (Серія “Іноземні мови”).

Full list

Наукова біографія

з 2014 –  секретар і скарбник Асоціації Українських Германістів, співорганізатор щорічних міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів викладачів та учителів німецької мови

з 2014 – член спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 ЛНУ імені Івана Франка.

з 2013 – доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського
національного університету ім. Івана Франка
2012 – кандидатська дисертація на тему: “Мовленнєвий жанр застереження та засоби його реалізації в українській і німецькій мовах”, спец. 10.02.17, Київ.

2008 –2011 – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету ім. Івана Франка

2007-2012 – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка

2007 – асистент кафедри німецької філології Львівського національного
університету ім. Івана Франка,

з 2007 – викладач на курсах німецької мови у Німецькому мовному центрі (SLZ, партнер Гете-Інституту, м.Київ), рівні А1-С1.

2002-2007 – студентка Львівського національного університету ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: німецька мова та література (маґістратура, з відзнакою

Різне

 • сертифікат Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (2011)
 • сертифікат “Testautorin” (2008-2010)
 • сертифікат екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch 1 і 2 (з 2015)
 • сертифікат екзаменатора для іспитів Start Deutsch 2 (з 2015)
 • сертифікат екзаменатора для іспитів Goethe-Zertifikat B1 (з 2013) та B2 (з 2014)
 • сертифікат екзаменатора для іспиту Goethe-Zertifikat С1 (з 2014)
 • координатор проекту “Німецька мова у дитячих садках” (2013-2014)
 • співорганізатор конкурсу ЛНУ з перекладу
 • член організаційного комітету Всеукраїнських науково-практичних конференцій Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

Нагороди

Cтипендіатка наукових програм Інституту Німецької Мови у Маннгаймі (IDS), університетів Фрайбурга, Дюссельдорфа, Ерлянґена, Парижа, Бамберґа, Вроцлава.

Методичні матеріали

 1. Дяків Х. Ю. Навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн». – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – 159 с.
 2. Дяків Х. Ю. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів: Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” / Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 3. Дяків Х. Ю. Методичні вказівки з курсу «Теорія та практика художнього перекладу». / Х. Ю. Дяків. – Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 44 с.
 4. Дяків Х.Ю. Багаторівневий іспит (А2-В2). Німецька мова. Модель тесту. / Упоряд. О.Брьозгол, С.Дружбяк, Х.Дяків та ін. – Київ, 2010. – 32 c.
 5. Дяків Х.Ю. Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники. / Укладачі: Віталіш Л.П., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 40 с.

Розклад